نمونه سوال درس آنالیز ریاضی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس آنالیز ریاضی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy20FIL E. ORG . SV%
S = انشجاه پیام نوری کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش 慕
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۸ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۷ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۶
- اگر ۷ گ" کدام عبارت زیر مثال نقض دارد؟
\- )1+Jn(n گنگ است
wn
1 + i/۷ گنگ است
*. 1 + Vn + n گنگ است
f Nn + wn ... است
Y– کدام مجموعه زیر کراندار نیست؟
{eosiny, we r} * {x Sinxo xe *} ' ' ' , , ,e r} ' (→ · xeto •)!' ੋ x + 1 2 : ee- elas sup4 + sup(-A) ----1, 4-: N اگر —" ੋ 1 t 3 . r () Y – 2 . ) 2 2 " مجموع حد بالا و پایین دنباله )Si کدام است ؟ 1 t — 1 . " 1 Y 0 . ) 2 T در مورد دنباله یا ... + +1 = ، کدام عبارت صحیح است؟ F1 ) ... برای 1 > p واگرا و برای 1 ps همگراست. ۲. همیشه واگراست. ~ < f .گ است - .* همیشه همگرا برای " واگرا و برای 1 > p همگراست ۶- حد دنباله (im )Mn2 + n – n| کدام است؟ ) ... Y. () . Y. 1. 。ャ _l . وجود ندارد. 2 2 \/"וו ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۶
***
WWWy 20FIL E. ORG . - :ו7ץ:/"זריזו
業 = انشکاه پیام نوری. کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته W.:*. مون و سنجمنتںjمِر ---ز ا দN تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۸ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۷ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۶
W— فرض کنیم )1+a =q . کدام گزینه درست است؟ Il - - ۴. م - - : « 。ャ - - ... ) lim , , a, -e lim ... a =< lim -; lim ... a =0
A— کدام یک از لستری های زیر همگراست؟
Σ". - to X (Nn-1–Vn) : « cxo (–1)" 。ャ Σ 1 ... ) Fl
n=1 #- log n #- n(log n)
A— کدام مطلب در مورد سری - SE درست است؟ 台1+x” ۱. همیشه همگراست ۲. همیشه واگراست ۳. برای 1 حد واگرا و برای 1 > x همگراست ۴. برای 1 کانادا واگرا و برای 1 < اذهمگراست
.\— کدام عبارت زیر نادرست است؟
اگر k = N سری های .Σα. 9 Σα همرفتارند.
n=k n=1
سرى Σω-ω همگراست اگر و فقط اگر {a} همگرا باشد.
η=1
اگر Ce R و X. Ca, sx- a, # O همگراست اگر و فقط اگر ( C.
n=1
• 1... . . -५ d ~~~ .1 } aعے >- ت ، ‘‘ اگر 0 < a و XC a همگرا باشد سری های XC a و نیز همرفتارند.
η Ξ1 η=1
2
t i
. Y.
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶
\/"וו ו"ו. ו. ון. ו. ו
***
WWWy20FIL E. ORG . Ms/
So = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۸ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۷ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۶
" فرض کنید ("") یک فضای متریک و " = ۶ کدام عبارت نادرست است؟ ) . ')E " (E) = (E باز است
"اگر E باز باشد o O=Eg" E = E باز باشد C) = E
۱۳- کدام گزینه زیر صحیح است؟
۱. اصل کمالی در مجموعه اعداد گویا برقرار است. ه درR چگال است ۳. در مجموعه اعداد حقیقی خاصیت ارشمیدسی برقرار نیست.
اگر عددی اول باشد آنگاه NP گویاست.
۱۴- فرض کنید M یک فضای متریک و A زیر فضایی از آن باشد در اینصورت که در A بسته است اگر و فقط اگر
مجموعه ای بسته مانند F در M بتوان یافت که " آ۱ -C. مجموعه ای بسته مانند F در M بتوان یافت که Cلا = . " مجموعه ای بسته مانند F در M بتوان یافت که C آA = . مجموعه ای فشرده مانند k در M بتوان یافت که آC = A. * در مورد مجموعه باز )0,1( کدام مطلب صحیح است؟ ۱. فشرده است. ۲. با متریک معمولی کامل است اما با متریک گسسته کامل نیست. ۳. با متریک معمولی کامل نیست اما با متریک گسسته کامل است. ۴. نه با متریک معمولی کامل است نه با متریک گسسته. \/"וו ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۶
***
WWWy20FIL E. ORG . M
?"s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آنالیز ریاضی ۱، آنالیز ریاضی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۸ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۷ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۶
۱۶- فرض کنید (۱۰) یک فضای متریک و "ک * اگر تا فشرده باشد آنگاه کدام گزینه درست است؟
۰ E یک مجموعه کراندار است. تا یک مجموعه بسته است.
"هر زیر مجموعه نامتناهی تا در آن دارای نقطه انباشتگی است.
۲. هر سه گزینه درست است. ۱۷- کدام عبارت زیر صحیح است؟ . اگر A 9 همبند باشند لا A نیز همبند است.
А. А. е. "
A=B=A 。 اگر هم و
همبند باشند دراینصورت همبند است.
اگر A همبند باشد نیز همبند است. f بازه ]0,1[ در ,R بامتریک گسسته همبند است.
WA— کدام عبارت در مورد هر مجموعه در "R صحیح است؟
- - η * : . . . Y - ή * * . . . ) هر زیر مجموعه گشرده در R کامل است. هر زیر مجموعه گشرد ۵ در R همبند است. t
.R" じ。 , , .x فشده است - • ند د، "K کاما ، است هر زیر مجموعه کاملی در فشرد ۵ است هر زیر مجموعه همبند در مل است.
۱۹- کدام یک از توابع زیر یک متریک بر مجموعه اعداد حقیقی ۲ نیست؟
- 。ャ - ..) ac...)-—*-— ; n e N aso-.** 1+ піх — у 1+|x-y - > y d(x,y) = x*— y” " ਾਂ у х 2 у (x, y) |x y ly-X x\/"וו ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :