نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
\የፃየ/•f/•\ انشکاه پیام نور کارشناسی = «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری
چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی ( چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶)
X —\ е j := dx حاصل انتگرال F7" اث کدام است؟ ம)ே. to 7Ln(e^)+C " e + 7 + C .۲ Ln(e^+7)+C 7 5x+1 –Y حاصل Je dx کدام است؟ *еox+ +c . Y. sg + LC . Y. వ్రాt LC 。ャ 5 +C ... ) 5 5x+1
۳- مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع f(X) = Sin X و محور X ها در بازه [TE ,0]| کدام است؟
* : * y . r ャ.Y \ . ) ... 3 —f sin” x cos xdx حاصل کدام است؟ f –sin*x+C V –4cos' x+C " cos" x + C :) 4
۵- کدام یک از ماتریسی های زیر یک ماتریسی پاد متقارن است؟
1 O] . . 1 8] v 1 0 || Y 0 –1] .) 0 1. 8 | () - 1 o! ۶- کهاد عنصر a32 در ماتریس زیر کدام است؟ 0 1 –2 || 3 3 1 0 1 2 || _2 . * z . Y _x Y ャ.い A וו "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۱ از .f***
. . .
\የፃየ/•f/•\ علی دانشحه پیام نو، کارشناسی «А:»» مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বার্তা تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۷- اگر A یک ماتریس معکوس پذیر باشد در آن صورت (ا (det((A کدام است؟
—1 - * 1 . Y – det(A) V det(A) :) det(A) det(A) A— او ۱۹، ماز ]2 3– کدام است؟ · •| 3. وارون ما در بسی –1 –2. . Y. -1 2] . Y. 1. –2. ャ –1 –2. \ 3 9 3 9 3 9 - () – 0 그 3|| 0 ! 0 !
.W— مات دس، همساز ه مات 1 2 کدام است ؟
در بسی زہ مادریسی .3 | م السبب ! 2 11 " 2 —1] -° —2 1 ] -‘ 3 11 o'
,蛇
" در یک دستگاه، معادله ی ماتریسی = ۱۲ را در نظر بگیرید. اگر ماتریس A وارون پذیر باشد، می توان مقادیر مجهول را از رابطه ی X = AB به دست آورد. پاراگراف فوق، بیانگر کدام روش حل دستگاه می باشد؟
。ャ
۱. روشی کرامر روش وارون ماتریسی ضرایب
۳. روش حذفی گاوسی ۴. روش گاوس - جردن
f. וו "ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۲ از ۵
***
. . . \የፃየ/•f/•\ انشتاه پیام نور کارشناسی = S «А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
s 丝
NS
-
|
Z
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری
) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
1 – 2 |1|| –țY 7 . - –2 1 -la. - * * * * > اگر ماتریسی افزوده ی یک دستگاه معادله به صورت باشد، فرم سطری پلکانی ان کدام است؟ 1 -1 2위, " 0 –1 翡 1 3 . 0 -- - 3 –2 1 –1 2 2|| | 1 轟 . Y. 1 -1 2의 1 || .." 1 - 21 o 3-6, ۱۳- کدام یک از مجموعه های زیر مستقل خطی است؟ {(1,2), (2,4)} -‘ {(2,3), (4,5), (6,7)} \ {(2,4),(3,5)} : {(1,2,3), (4,5,6), (2,4,6)}.“ 円 —\f رتبه ماتریس ل" 3 اکدام است؟ ) . \ f * .x. ャ.Y صفر ۱۵- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ ۱. رتبه ی هر ماتریسی ستونی صفر برابر یک است. رتبه ی هر ماتریس همانی In برابر 11 است.
۰۳ رتبه ی هر ماتریس سطری صفر برابر یک است. رتبه ی هر ماتریس همانی برابر یک است.
1 2] -۱۶
کدام یک از گزینه های زیر می تواند مقدار ویژه ماتریس | باشد ؟ 3 2. * : * * .x. ャ.Y \ . ) - tan(X + —W lim tan(xty) حاصل لا P(00) X F-(لامX) کدام است؟ ) . ) – ۲. صفر r . \ ۴. وجود ندارد
f. וו "ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۵***
. . .
\የፃየ/•f/•\ علی دانشحه پیام نو، کارشناسی «А:»» مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری
) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۱۸- اگر f(x, y) = 3x :y + 4x + 7y باشد آنگاه (1,2) Py کدام است؟
Δώ . * SY . Y. དe དཔ. ད་ * . . ) – 22 .2 —WA اگر لا" - "لا " " (لام) باشد، دیفرانسیل کل تابع کدام است؟ df = (2x - xy)dx + (2y - xy)dy . Y df = (2x)dx + (2y)dy .\ df = (x*–xy)dx+(y” –xy)dy . ' df = (2x – y)dx + (2y – x)dy . V d - —Y. اگر 0 = 4 + xy + y -2x باشد آنگاه 叢 در (1,1) کدام است؟ X 3 . Y. –3 r 2 。ャ 2 ... ) 4 4 3 3 سوالات تشریحی dx —W ۱،۴۰ نمره حاصل ۲ تا ۲: " را به دست آورید. ۲- وارون ماتریسی زیر را بیابید. ۱،۴۰ نمره 7 –5 2. A = | 3 4 –1 6 0 0|| ۳- دستگاه معادلات زیر را به روش حذفی گاوسی حل کنید. ۱،۴۰ نمره 4x +y+z =ー1 {2x – y +32 = 2 l, +z = 0
f. וו "ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :