نمونه سوال درس آشنایی با فقه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با فقه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، ارزشی - مهارتی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با فقه اسلامی رشته تحصیلی اگد درس: علوم انسانی ۱۲۳۳۰۴۰ - علوم پایه ۱۲۳۳۰۴۰
استفاده از:
۱. در کدام یک از عقود زیر، تملیک عین اتفاق می افتد؟
الف. قرض ب. اجاره ج. رهن د. عاریه ۲. دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و قانون مدنی در مفهوم قیمی و مثلی به ترتیب چیست؟
الف. چیزی که کم و زیاد آن یک عنوان دارد- مصداق مثلی و قیمی، موکول به عرف است.
ب. منظور از مثلی، مساوی در مالیت است - چیزی که کم و زیاد آن یک عنوان دارد.
ج. مصداق مثلی وقیمی، موکول به عرف است- مصداق مثلی و قیمی، موکول به عرف است.
د. منظور از مثلی، مساوی در مالیت است - چیزی که کم و زیاد آن یک عنوان دارد. ۳. کدام یک از عقود زیر، از توابع دین است؟
الف. قرض ب. صالح ج، کفالت د . رهن ۴. درک موجود چیست؟
الف. خسارتی که در حین قبضی و اقباضی و وقت معامله موجود نیست.
ب. خسارتی که با وقوع بیع به مال غیر از همان حین قبض و اقباض به وجود می آید.
ج. نوعی تسالم و توافق و گذشت های متقابل بایع و مشتری است.
د. ضمان مبتنی بر انتقال یا انضمام دین است. ۵. از نظر فقهای عامه، اگر صلح مفید تملیک عین بدون عوض باشد:
الف، بیع است ب. اجاره است ج. هبه است د. عاریه است
۶. کدام یک از عقود زیر، در فقه «سید الاحکام» نامیده شده است؟ الف. صالح ب. حواله ج۔ کفالت د. قرض ۷. صلح ابتدایی چیست؟ الف. صلحی است که در مورد آن نزاع وجود دارد. ب. صلحی که با عوض نابرابر و گاه ناچیز انجام شود. ج، صلحی که خصومت محقق و متحمل در آن تصور نمی شود. د. صلحی که در آن مدعی علیه، مفاد ادعا را نپذیرد و سپس طرفین مصالحه نمایند. ۸. بر اساس قانون مدنی صلح دعوای ناشی از بطلان معامله: الف. باطل اسست مطلقا ب. صحیح است مطالقا
ج. باطل است اگر بطلان معامله محرز نبوده باشد. د. صحیح است اگر بطلان معامله محرز نبوده باشد.
۹. خصمان عقدی را مشخصی کنید؟
الف. ضمان اتلاف ب، ضمان معاوضی ج، ضمان غصب د. ضمان غرور
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۳***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، ارزشی - مهارتی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با فقه اسلامی رشته تحصیلی اگد درس: علوم انسانی ۱۲۳۳۰۴۰ - علوم پایه ۱۲۳۳۰۴۰
استفاده از:
= W. کدام یک، عقد رضایی است؟
الف. ضمان ب، بیع سلم ج، بیع صرف د. هبه ۱۱. در عقد ضمان، مضمون له چه کسی است؟ الف، طلبکار دب . مد يون ج. ضامن د. مضمون به
۱۲. ضمانی که در آن «شخصی از ضامن ضمانت کند و دیگری از ضامن دوم و فرد دیگری هم از ضامن سوم و به این ترتیب ضما تنها ادامه یابد» چه می گویند؟
الف. انحلال عقد ضمان ب. تبعض صفقه
ج. ترامی د. ضمان قهری ۱۳. در عقد حواله، محتال به کدام یک اطلاق می شود؟
الف. متعهد ب. طلبکار ج. بدهکار د. حواله کننده ۱۴. از نظر امامیه، ماهیت حواله چیست؟
الف. ضم ذمّه به ذمّه ب. ایفای دین
ج. نقل ذمّه به ذمّه د. بیع دین به دین ۱۵. طرفین عقد در حواله کدام اند؟
الف، محیل و محتال ب. محال علیه و محال به
ج. محال به و محتال د. محتال و محال علیه
۱۶. انحلال عقد حواله در کدام یک، بدون تأثیر اراده طرفین پدید می آید؟ الف. اقاله ب. انفساخ ج. فسخ د. فسخ به خاطر تخلف از شرط
۱۷. « محال به » چیست؟
الف. حواله کننده ب. بدهکار ج. مال مورد حواله د.طلبکار ۱۸. منظور از « مکفول له» چیست؟
الف. بدهکار ب. طلبکار ج. متعهد د. دين ۱۹. با حضور مکفول:
الف. تعهد کفیل ساقط می شود ب. عقد کفالت فسخ نمی شود
ج. مسوولیت کفیل ساقط نمی شود د. مکفول له در برابر کفیل تعهد دارد
۲۰. در «عقد مضار به» به صاحب سرمایه، چه چیزی اطلاق می شود؟
الف، مالک ب، مضارب ج: عامل د. قراض
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، ارزشی - مهارتی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با فقه اسلامی رشته تحصیلی اگد درس: علوم انسانی ۱۲۳۳۰۴۰ - علوم پایه ۱۲۳۳۰۴۰
استفاده از: مجاز است. ۲۱. عقد مضاربه، مرکب از کدام یک از عقود زیر می باشد؟ الف. قرض، ضمان، و حواله ب. وکالت، شرکت و کفالت ج. امانت، شرکت و وکالت د. قرضی، امانت و عاریه
۲۲. تعیین کدام یک از سودهای زیر، در مضاربه صحیح نیست؟
الف. یک چهارم ب، دو سوم ج. صدهزار تومان د. يک دوم ۲۳. در جعاله، به ملتزم شونده چه گفته می شود؟
الف. عامل ب، جاعل ج. جعل د. اجرت ۲۴. عبارت «هی معاملهٔ علی الارضی بحصهٔ من حاصلها الی اجل معلوم»، تعریف کدام یک از عقود زیر است؟
الف. مساقات ب. جعاله ج. ودیعه د. مزارعه
۲۵. به مساقات دادن کدام یک از موارد زیر، جایز نیست؟
الف. درخت سیب ب. درخت صنوبر ج. درخت انار د. درخت گلابی ۲۶. منظور از «حبس عین» در وقف چیست؟
الف. مال عین خارجی باشد ب. مال قابل تملیک به غیر باشد
ج. مال از نقل و انتقال و تلف شدن محفوظ بماند د. مال قابل قبض باشد ۲۷. کدام یک، از اسباب شرکت قهری است؟
الف. اجاره ب. بیع ○・ ارت لـ . صلح ۲۸. کدام یک از اقسام شرکت، به اتفاق فقهاع شرعی و جایز است؟ الف، شرکت عنان ب. شرکت ابدان ج. شرکت وجوه د. شرکت مفاوضه
۲۹. کدام یک عقد مجانی است؟ الف. مزارعه ب. ودیعه ج. مساقات د. مضاربه ۳۰. اثر عقد عاریه چیست؟
الف، تملیک منفعت ب. تملیک عین ج. حق انتفاع د. اذن در انتفاع
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :