نمونه سوال درس خلیج فارس و مسائل آن نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس خلیج فارس و مسائل آن نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰-نشریخی: -- نام درس: خليج فارس و مسائل آن رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی (۱۲۳۱۰۲۸)
استفاده از:
۱.به چه دلیل آب خلیج فارس نسبت به آبهای سایر دریاهای جهان شوارتر است؟
الف - سنگینی آب ب - غلظت آب ج - وجود جانداران دریایی د – عمق زياد ۲. تاثیر نظریه مکیندر در شکل گیری کدام سیاست آمریکا موثر بود؟ الف - نظم نوین جهانی ب - انتقام گسترده ج – سد نفوذ د - نفوذگسترده
۳. کدام شخصیت به هنگام ریاست جمهوری خود صحبت از تجدید نظر در مساله حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی نمود؟
الف - شهیدرجایی ب - مهندس بازرگان ج - آیت اله خامنه ای د- هاشمی رفسنجانی ۴. شورای همکاری خلیج فارس به دنبال کدام رخداد شکل گرفت؟
الف - به محض شروع جنگ عراق علیه ایران ب - بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
ج - بعد از شدت گرفتن جنگ عراق علیه ایران د-آتش سوزی مسجدالاقصی ۵. مهمترین پایانه صدور نفت ایران در کدام جزیره می باشد؟
الف - خارک ب - کیش ج - ابوموسی د – لاوان ۶. کدام دسته جز عمنابع معدنی کشور کویت به شمار می روند؟
الف - سنگ آهک، نفت وفیروزه ب - سنگ آهک، گاز و نفت
ج - سنگ آهن، نفت و گاز د - سنگ فولاد، گاز و نفت ۷. کدام صنایع در عربستان و کشورهای خلیج فارس بیشترین اهمیت را دارند؟
الف - پتروشیمی ب - ماشین سازی ج - سلاحهای سنگین د – تبدیلی ۸. بزرگترین کارخانه تصفیه آلومینیم خاورمیانه در کجا قراردارد؟
الف - کویت ب - عربستان ج – عراق د – بحرين ۹. عمده مهاجرین در بحرین متعلق به کدام گروهها می باشد؟
الف - فرانسوی و آسیایی ب - انگلیسی وافریقایی
ج - فرانسوی وافریقایی د– انگلیسی وآسيايی ۱۰. بر اساس قانون اساسی موقت، کدام یک به عنوان عالیترین مرجع قدرت در امارات به شمار می رود؟
الف - شورای وزیران ب - شورای عالی فدرال
ج - شورای قانون اساسی د – شورای فدراسیون ۱۱. در دهه ۱۳۵۰ کدام شیخ نشین های نفتی تصمیم گرفتند که پروژه های صنعتی بزرگ رابراساس نفت و گاز مایع ایجاد کنند؟
الف - دوبی و شارجه ب - ابوظبی و شارجه
د - عجمان و ابوظبی
ج - ابوظبی ودوبی
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰-نشریخی: -- نام درس: خليج فارس و مسائل آن رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی (۱۲۳۱۰۲۸)
استفاده از: مجاز است.
۱۲. به کدام دلیل عراق به پافشاری بر الحاق نمودن کویت به خاک خود را داشته است؟ الف - داشتن کمترین ساحل در خلیج فارس ب - توسعه طلبی و گسترش سرزمین ج - اختلافات مرزی د - دسترسی بهتر به خلیج فارس
۱۳. پس از قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل و تضعیف موقعیت مصر در جهان عرب، کدام کشور زمینه بلامنازعی را برای به
بدست گرفتن رهبری جهان عرب را یافت؟
الف - کویت ب - اردن ○dosー"○ د – عراق ۱۴. در سال ۱۲۹۹ نیروهای کدام کشور، نظامیان عربستان را به خاطر اشغال کویت از این کشور خارج نمودند؟
الف - امریکایی ب - فرانسوی ج - انگلیسی د - رولسلی ۱۵. طرح کدام رئیس جمهور امریکا بر محوریک استراتژی هماهنگ برای همه دولتهای وابسته به غرب در منطقه خلیج فارس قرار داشت؟
الف - کلینتون ب - کارتر ○ーdoー○ د – بوش ۱۶. در چه دوره ای از تاریخ شاهد گسترش خارق العاده مرزهای روسیه هستیم؟
الف – قرن هجدهم ب - قرن نوزدهم ج - قرن بیستم د – قرن هفدهم ۱۷. کدام رئیس جمهور شوروی در سیاست خارجی اولویت نخست رابه حفظ اروپای شرقی در جامعه سوسیالیستی داده بود؟
الف – برژنف ب - خروشچف ○ぶ卒“5のポー د – کیف ۱۸. در کدام بحران سال ۱۳۴۱ بخشی از ارتش امریکا طرفدار به کار بردن تسلیحات هسته ای علیه شوروی بود؟
الف - جنگ ویتنام ب - بحران موشکی کوبا
ج - خلیج خوکها د – حمله شوروی به افغانستان ۱۹. کویت و عربستان چند درصد از منابع نفتی جهان را دارا هستند؟
الف - ۳۵ ب - ۵۰ ج - ۴۵ ل - ه ۴
۲۰. استراتژی امنیت ملی امریکا بعد از حمله ۱۱ سپتامبر، برپایه کدام مورد می باشد؟ الف - منافع ملی ب – بقاء ج - مداخله د - یک جانبه گرایی
۲۱. کدام استراتژی جرج بوش برای تثبیت هژمونی آمریکا و آمریکاسازی جهان طراحی شده است؟
الف - جنگ مکانیزه ب - جنگ پیشگیرانه
ج - مبارزه با تروریسم د – مبارزه باکشورهای خاور میانه ۲۲. هدف اوپک در قرارداد تهران - تریپولی در سال ۱۳۵۰ چه بود؟
الف - کاهش صدور نفت ب - افزایش صدور نفت
ج - افزایش قیمت نفت***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰-نشریخی: -- نام درس: خليج فارس و مسائل آن رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی (۱۲۳۱۰۲۸)
استفاده از: مجاز است.
۲۳. کدام یک سهم مهم فعالیت بخش خصوصی کشورهای خلیج فارس را تشکیل می دهد؟ الف - کشاورزی ب - بازرگانی ご"せ-5ーに د – صنعت wየ. در آغاز قرن بیست ویکم، به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات به منطقه خلیج فارس کدام کشورها می باشند؟ الف - انگلستان، امریکا، روسیه و فرانسه ب - روسیه، امریکا، انگلستان و فرانسه ج - امریکا، انگلستان، فرانسه و روسیه د - امریکا، انگلستان، روسیه و فرانسه ۲۵. توسعه کشاورزی درکدام دسته از کشورهای حوزه خلیج فارس شرایط خوبی دارد؟ الف - ایران و عراق ب - ایران و کویت ج - عربستان و عراق د – عراق وکویت

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :