نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم سیاسی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم سیاسی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : انقلاب اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳ ۱- تحلیل مارکسیست ها از انقلاب اسلامی بر کدامیک از موارد زیر تأکید دارد؟ ۱. عوامل فرهنگی ۲. عوامل اقتصادی ۲ - عوامل سیاسی ۴. عوامل اجتماعی
۲- در کدام گزینه برخی از عوامل مورد نظر ماروین زونیسی در تحلیل تئوریک انقلاب ها صحیح بیان شده است؟ ۱. رهبری و ایدئولوژی انقلاب ۲. شرکت توده ها و سازماندهی انقلاب ۳. پاسخ سیستم سیاسی و خشونت ۴. تقاضاهای ساختاری و هدف ۳- اصطلاحا تغییر در رهبری، شکل سیستم و سیاست های حاکم بر جامعه، توسط یک اقلیت مسلح و مجهز به نیروی نظامی چه نامیده می شود؟
۱. رفرم ٢. انقلاب سیاسی ۳. کودتا ۴. انقلاب فرهنگی ۴- در جوامعی که دچار ثنویت قدرت یا دو آلیسم می شوند کدامیک از پایه های نظام سیاسی مورد سوال قرار می گیرد؟ ۱. اقتدار و قدرت ۲. سلطه و مشروعیت ۰۳قدرت و حقانیت ۴. مشروعیت و حقانیت ۵- کدام گزینه از جمله عوامل شتابزا در جریان یک اقدام انقلابی به شمار می رود؟
۱. ائتلاف تاکتیکی گروههای انقلابی
۲. تعدیلی در اهداف گروههای مختلف
۳. تمایل گروههای مخالف به سمت اقدامات چریکی
۲. عملیات موفقیت آمیز یک گروه انقلابی بر ضد قدرت سیاسی ۶- افرادی که اصلاً با حرکتهای تند انقلابی موافق نیستند و معمولا از طبقات متوسط و مرفه شهری و تحصیل کرده هستند در کدامیک از گروههای انقلابی قرار می گیرند؟
۱. رادیکالی ها ۲. محافظه کاران وابسته
۳. میانه روها ۴. محافظه کاران رادیکالی ۷- کدامیک از ارکان اساسی انقلاب با پاسخگویی به نیاز روحی افراد آشفته و ناراضی، چگونگی تغییر نظام سیاسی را مشخص می کند؟
۱. رهبری ٠٢ ايدئولوژی ۳. حمایت مردمی ۴. حمایت خارجی
۸- هنگامی که یک ایدئولوژی به درجه ای از تکامل برسد که به یک ایدئولوژی انقلابی تبدیل شود باید کدامیک از عناصر زیر
را داشته باشد ؟
۱. هدف، وسیله، ارزشی ۲. رهبری، هنجار، وسیله ۰۳ وحدت، ارزش، روش ۴. سنت، رهبری، هدف
\\/\*•१
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : انقلاب اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳ ۱- تحلیل مارکسیست ها از انقلاب اسلامی بر کدامیک از موارد زیر تأکید دارد؟ ۱. عوامل فرهنگی ۲. عوامل اقتصادی ۲ - عوامل سیاسی ۴. عوامل اجتماعی
۲- در کدام گزینه برخی از عوامل مورد نظر ماروین زونیسی در تحلیل تئوریک انقلاب ها صحیح بیان شده است؟ ۱. رهبری و ایدئولوژی انقلاب ۲. شرکت توده ها و سازماندهی انقلاب ۳. پاسخ سیستم سیاسی و خشونت ۴. تقاضاهای ساختاری و هدف ۳- اصطلاحا تغییر در رهبری، شکل سیستم و سیاست های حاکم بر جامعه، توسط یک اقلیت مسلح و مجهز به نیروی نظامی چه نامیده می شود؟
۱. رفرم ٢. انقلاب سیاسی ۳. کودتا ۴. انقلاب فرهنگی ۴- در جوامعی که دچار ثنویت قدرت یا دو آلیسم می شوند کدامیک از پایه های نظام سیاسی مورد سوال قرار می گیرد؟ ۱. اقتدار و قدرت ۲. سلطه و مشروعیت ۰۳قدرت و حقانیت ۴. مشروعیت و حقانیت ۵- کدام گزینه از جمله عوامل شتابزا در جریان یک اقدام انقلابی به شمار می رود؟
۱. ائتلاف تاکتیکی گروههای انقلابی
۲. تعدیلی در اهداف گروههای مختلف
۳. تمایل گروههای مخالف به سمت اقدامات چریکی
۲. عملیات موفقیت آمیز یک گروه انقلابی بر ضد قدرت سیاسی ۶- افرادی که اصلاً با حرکتهای تند انقلابی موافق نیستند و معمولا از طبقات متوسط و مرفه شهری و تحصیل کرده هستند در کدامیک از گروههای انقلابی قرار می گیرند؟
۱. رادیکالی ها ۲. محافظه کاران وابسته
۳. میانه روها ۴. محافظه کاران رادیکالی ۷- کدامیک از ارکان اساسی انقلاب با پاسخگویی به نیاز روحی افراد آشفته و ناراضی، چگونگی تغییر نظام سیاسی را مشخص می کند؟
۱. رهبری ٠٢ ايدئولوژی ۳. حمایت مردمی ۴. حمایت خارجی
۸- هنگامی که یک ایدئولوژی به درجه ای از تکامل برسد که به یک ایدئولوژی انقلابی تبدیل شود باید کدامیک از عناصر زیر
را داشته باشد ؟
۱. هدف، وسیله، ارزشی ۲. رهبری، هنجار، وسیله ۰۳ وحدت، ارزش، روش ۴. سنت، رهبری، هدف
\\/\*•१
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : انقلاب اسلامی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۹- پس از پیروزی یک انقلاب، کدام یک از گروههای زیر برای کسب قدرت سیاسی و رهبری دوره انتقالی شانس و فرصت بیشتری دارد؟
۱. رادیکالها ۲. میانه روها ۳. محافظه کاران سنتی ۴. محافظه کاران وابسته ۱۰- کدام گزینه از جمله آفات انقلاب به شمار می رود؟
۱. نفوذ فرصت طلبان ۲. دخالت نیروهای بیگانه ۳. طرد کامل ارزشهای وابسته ۴. ناتوانی انقلابیون در ایجاد ارزشهای تازه ۱۱- رزم آرا توسط کدامیک از گروههای زیر ترور شد؟
۱. فداییان اسلام ۲. جبهه ملی ۳. سازمان پیکار ۴. موتلفه اسلامی ۱۲- طوفان سیاسی ناشی از کدامیک از رویدادهای زیر، زمینه به قدرت رسیدن دکتر مصدق را به عنوان نخست وزیر فراهم کرد؟
۱. ترور رزم آرا ۰۲ جنگ جهانی دوم و شکست آلمان ۳. اشغال ایران توسط متفقین ۴. حمایت آمریکاییها از دکتر مصدق ۱۳- از پیشگامان تفکر بازگشت واقعی به اسلام با هدف رستگاری و نجات جامعه ایران چه کسی بود؟ ۱. شیخ فضل الله نوری ۲. سید جمال الدین اسدآبادی
۳. آیت الله کاشانی ۴. سید حسن مدرس ۱۴- اجرای کدامیک از برنامه های زیر در دوره پهلوی دوم، ایران را از جهت تامین مواد غذایی به خارج از کشور وابسته کرد؟ ۱. گسترش صنایع وابسته ۰۲ ملی کردن صنعت نفت
۳. اصلاحات ارضی ۴. هزینه بالای تقویت ارتش ۱۵- اصلی ترین مراکز ارتباطی و کانون های ضد رژیم شاه در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کدام بود؟
۱. بازار ۲. دانشگاهها ۳. مدارسی ۴. مساجد ۱۶- پس از کدامیک از رویدادهای زیر امام خمینی (ره) به عنوان یک چهره سیاسی - مذهبی شناخته شدند؟ ۱. در گذشت آیت الله کاشانی ۲ - درگذشت مرحوم بروجردی
۰۳ پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۴. وقایع پانزده خرداد سال ۱۳۴۲
\\/\*•१
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : انقلاب اسلامی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۱۷- دوره اول رهبری سیاسی - مذهبی امام خمینی (ره) در هدایت انقلاب با کدامیک از رویدادهای زیر به پایان رسید؟ ۱. مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی ۲. تبعید امام (ره) به ترکیه
۳. قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ .Y . سخنرانی امام(ره) در روز عاشورای سال ۱۳۴۱
۱۸- کدامیک از ایدئولوژی های ایران معاصر، توانست با جلب طبقات روشنفکر و تحصیل کرده در نهضت مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت نظریه غالب و موثر باشد؟
۱. ناسیونالیسم آ ، سوسیالیسم ۳. مارکسیسم ۴. اسلام ۱۹- کدام گزینه در رابطه با اصول مهم استراتژی انقلاب که توسط امام (ره) تعیین گردید صحیح می باشد؟ ۱. تشکیل حکومت بر مبنای اصول دمکراتیک حزبی ۲. اصلاح حکومت شاهنشاهی در گام اول ۳. تضمین حکومت با اعمال اصل ولایت فقیه ۲. سیاست خارجی مبتنی بر موازنه مثبت ۲۰- کدامیک از روسای جمهور آمریکا، در سال ۱۳۵۶ ایران را جزیره ثبات و آرامش نامیده بود؟
۱. ریگان آن بوش پدر ۳. کارتر ۴. هامیلتون
۲۱- در رابطه با عوامل شتاب دهنده انقلاب اسلامی، کدام عامل طرفداران زیادی در میان انقلابیون و تحلیلگران بی طرف دارد؟
۱. بیماری و ضعف جسمی شاه ۲. سیاست حقوق بشر کارتر ۳. سیاست مدرنیزاسیون شاه ۲. انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به رهبر انقلاب ۲۲- انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به رهبر انقلاب به دستور مستقیم کدامیک از افراد زیر انجام شد؟ ۱. شخصی کارتر ۲. شخصی شاه
۳. سفیر آمریکایی در ایران ۴. شخصی هویدا
۲۳- کدام گزینه از جمله گروههایی به شمار می رود که پس از پیروزی انقلاب به دلیل انتفاع از رژیم شاه و در خطر افتادن منافعشان در صف مخالفین انقلاب اسلامی قرار گرفت؟
۱. فراماسون ها ۲. چریکهای فدایی خلق ۳. نهضت آزادی ۰۴ پیکاریها
۲۴- حاکمیت رسمی لیبرالیسم و در اقلیت بودن نیروهای حزب الله ، از ویژگی کدامیک از دوره های حاکمیت پس از انقلاب اسلامی به شمار 0ی رود؟
۱. دوره اول ۲. دوره دوم ٠٢ دوره سوم ۴. دوره چهارم
\\/\*•१
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : انقلاب اسلامی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۲۵- موضع دولت موقت در جریان رفراندوم جمهوری اسلامی طرح کدام گزینه بود؟ ۰۱ طرح حکومت سکولار دمکراتیک ۲. طرح جمهوری دمکراتیک غیر اسلامی ۳. طرح جمهوری دمکراتیک اسلامی ۲. موافق جمهوری اسلامی بودند
۲۶- مهمترین و پر سر وصداترین مورد اختلاف میان لیبرالهای حاکم و رهبری انقلاب در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی کدام مورد بود ؟
۱. کمیته های امام ۲. سیاست خارجی ۳. برخورد با مخالفان ۴. قانون اساسی ۲۷- کدامیک از رویدادهای زیر از سوی رهبر انقلاب (ره) ، انقلاب دوم یا انقلاب بزرگتر از انقلاب اول نامگذاری شد؟ ۱. اعدام قطب زاده آ ، عزل بنی صدر و فرار او ۳. شکست آمریکا در طبسی ۲. حمایت قاطع مردم از تسخیر لانه جاسوسی ۲۸- پس از آغاز انقلاب فرهنگی، اداره دانشگاهها از طریق تأسیس کدامیک از نهادهای انقلابی زیر در اختیار نیروهای حزب الله قرار گرفت ؟
۱. وزیر آموزش عالی ۲. شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳. جهاد دانشگاهی ۲. کمیته ویژه مدیریت دانشگاهها ۲۹- نماینده امام(ره) در هیأت سه نفر که به منظور حل اختلافات بین مقامات جمهوری اسلامی تشکیل گردید و تا عزل بنی صدر به کار خود ادامه داد چه کسی بود؟
۱. حجت الاسلام یزدی ۲. آیت الله مهدوی کنی ۳. آیت الله اشراقی ۴. شهید رجایی ۳۰- انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و انفجار دفتر نخست وزیری از اقدامات تروریستی کدامیک از گروههای زیر بود ؟
۱. نیروهای وابسته به شوروی ۲. مجاهدین خلق (منافقین)
۳. فداییان خلق ۴. بقایای افسران حزب توده
\\/\*•१
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :