نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ با رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶
۱- کدام یک از موارد زیر نمونه ای از شاخصهای شخصیت گروهی (که خود از جمله داده های کلی به شمار می رود) است؟ ۱. شکل حکومت ۲. نگرشهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک مردم ۳. جمعیت یک کشور ۴. میزان وقوع خودکشی یا جنایت در یک جامعه ۲- کدام یک در مورد مفهوم داده های کل صحیح می باشد؟ ۱. داده های مربوط به گروههای غیر متشکل را در بر می گیرند و ویژگی کلی و عام دارند ۲. دارای هیچ گونه فایده ذاتی نیستند و برای آن که سودمند باشند باید آنها را دگرگون کرد ۳. شاخصهای حاضر و آماده ای هستند که نیاز به هیچگونه تفسیری ندارند ۴. کلی بوده بنابراین نیازمند تفسیراند پس امکان دخالت شخصی پژوهشگر در تحقیق بالا می رود ۳- بعد از داده های سرشماری، کدام یک از انواع داده های کلی دارای اعتبار بیشتری هستند؟ ۱. آمار سازمانی ۲. محتوای مجله ها ۰۳ داده های مربوط به رخدادها ۴. زمینه یابی بر اساس نمونه ۴- مسأله مهمی که در اعتبار بخشیدن به داده های مربوط به رخدادها وجود دارد، چیست؟ ۱. اهمیت رخدادها ۲. جامع و صحیح بودن گزارشها ۳. تعیین متغیرهای اصلی ۴. طبقه بندی اهمیت رخدادها ۵- داده های نظری به چه منظور تهیه شده و منبع جمع آوری آنها کجاست؟ ۱. قالب دادن به پژوهش، مصاحبه با افراد مختلف
۲. تدوین مقیاسهای اندازه گیری خصوصیات ویژه، صاحبنظران ۰۳ دستیابی به نظریه های انتزاعی، مصاحبه با افراد مختلف ۴. تدوین مقیاسهای اندازه گیری خصوصیات ویژه، مصاحبه با افراد مختلف ۶- منظور از مغالطه بوم شناختی کدام است؟
۱. برخورد متعصبانه با داده هایی که به صورت کلی به دست آمده اند ۲. خطایی که در جمع آوری و اندازه گیری داده های کل به وجود می آید ۳. خطایی که پژوهشگر در ترکیب مقیاسهای اندازه گیری داده های کل مرتکب می شود
۴. تعمیم داده های کلا مربوط به یک سطح خاصی در مورد سطوح دیگر تحلیل
ΥΥ/Δ.Δ Α
صفحه ۱ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ با رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶
۷- شاخص جمع پذیر چه زمان مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱. وقتی داده های موجود برای متغیری اساسی، اندازه های گوناگونی به دست می دهد ۲. وقتی داده های موجود برای متغیرهای مختلف اندازه یکسانی به دست میدهد ۳. وقتی به اندازه هایی از جنبههای مختلف یک مفهوم نیاز داشته باشیم ۴. وقتی سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و اثر آنها بر یکدیگر قابل محاسبه آماری باشد ۸- چه نوع سنجشی ما را به استاندارد کردن میرساند؟
۱. وقتی یک مقیاسی اندازه گیری به صورت استاندارد توسط یک سازمان معین تهیه شود

. وقتی برای طبقه بندی داده های خام از استانداردهای ریاضی استفاده شود ۳. وقتی داده های خام برای تبدیل به مفهوم شدن با استانداردی معین سنجیده شوند
۴. وقتی مقیاسهای مختلف اندازه گیری سنجش شده و در اختیار همگان قرار گیرند ۹- کدام گزینه در مورد مقیاسهای اندازه گیری مختلف صحیح است؟
۱. مطلوب است، باید ترکیب شده ثبت گردند و در هر مرحله از تحلیلی بررسی شوند
آن بسیار نامطلوب است و باعث چندگانگی تحلیل می شود
r
. در صورتی مطلوب است که به صورت استاندارد شده مورد استفاده قرار گیرند
۴. نامطلوب است و باعث میشود مقایسه معتبر بین داده ها با اشکال مواجه شود ۱۰- کدام یک در مورد داده های مربوط به رخدادها صحیح است ؟ ۱. به شکل منظم در روزنامه ها و غیره یافت میشوند
۲. به شکل منظم در روزنامه ها و غیره یافت میشوند
۳. گزارش خلاصه و منظم آنها امکان ندارد ۴. منابع آنها در نظریه های عالمان علوم اجتماعی و مصاحبه ها وجود دارد ۱۱- برگه ثبت به چه منظور استفاده می شود؟
۰۱ ثبت مشاهدات و ارزیابی اولیه ۲. نظام بخشی به مشاهدات و کدگذاری
۳. طبقه بندی موضوعات مورد بررسی ۰۲ ثبت رخدادهای روزمره و کدگذاری آنها
ΥΥ/Δ.Δ Α صفحه ۲ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ با رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶
۱۲- فراتر رفتن از محدوده یک فرهنگ برای چه انجام می گیرد؟ • تعمی
. Y. ۰۳ درنظر گرفتن معیارهای فرهنگی مختلف
۱۳- کدام یک از مشکلات مربوط به فراتر رفتن از یک فرهنگ است؟
۱. تعصب فرهنگی ۲. نبود امکان مقایسه ۳. وجود انبوه مفاهیم مشابه ۲. عدم وجود مقیاسهای هم ارز بین فرهنگها ۱۴- کدام یک در ویژگی مشخصات داده ها وجود دارد؟
۱. کد گذاری آ: تبیین
۳. طرح تحقیق ۴. شرح مفصل و تحلیل داده ها
۱۵- کدام یک سوال بهتری برای تحقیق است؟
۱. چرا مردم از رای دادن خودداری می کنند؟
۲. مردم چگونه رضایتشان را از رهبران بیان می کنند؟
۳. مردم به حزب چپ رای میدهند یا به حزب راست؟
۴. چگونه میتوان نظر مردم را درباره نامزد انتخاباتی تغییر داد؟ ۱۶- برای این که مطمئن باشیم پرسشهایی که در یک زبان بکار می بریم به گونه ای دقیق به زبانهای دیگر ترجمه شده اند، از چه چیزی استفاده می کنیم؟
۱. فرهنگ واژگان ۲. زبان هم ارز
۳. زبان مفهومی ۴. ترجمه دقیق واژه به واژه
۱۷- استفاده از راهبرد، طرح شبیه ترین نظامها یا طرح متضادترین نظامها به چه منظور انجام می گیرد؟ ۱. جلوگیری از اثر نامطلوب جانبداری ۰۲ پی بردن به شباهتها و تفاوتها
۳. جلوگیری از به وجود آمدن تضاد در نتایج تحقیق ۲. ایجاد فرضیه های رقیب یا جانشین
ΥΥ/Δ.Δ Α
صفحه ۳ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ با رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶ ۱۸- تعریف مساله به چه معنا است؟
۱. تصمیم بگیریم به چه چیزی توجه کنیم و چه چیز را نادیده بگیریم
۲. شرح مفصلی در مورد داده های تحقیق ارائه کنیم
۳. روی مدلهای مختلف حل مساله تمرکز کرده مدل برتر را برگزینیم
۴. نظریه های موجود را بررسی کرده یکی از آنها را برای حل مساله به دقت تعریف کنیم ۱۹- در مقدمه گزارش پژوهشی چه چیزهایی مطرح می شوند؟
۱. هدف پژوهشی و فرضیه های اصلی ۲. ارائه یافته ها
۳. خلاصه یافته ها ۴. دفاع از نحوه گردآوری داده های تحقیق ۲۰- کدام جز ع گزارش پژوهشی مهمترین نقش را در راه تقسیم دانش با دیگران دارد؟
۱. روش بررسی ۲. فرضیه ها " . تعريف مساله ۴. هدف پژوهش ۲۱- کدام یک در مورد سبک نگارش تحقیق صحیح است؟
۱. با یک طرح کلی شروع شود
۲. از واژه های علمی و به اندازه کافی پیچیده استفاده شود
۳. از طرحی جزیی آغاز شود
۴. تا جای ممکن درباره نکته ها از توضیحات مفصلی استفاده شود ۲۲- چکیده گزارش پژوهشی معمولا چند کلمه است و چه مطالبی را شامل می شود؟
۱. ۲۰۰ کلمه، موضوع و هدف و روش پژوهشی ۱۵۰۰۲ کلمه، یافته ها شیوه دستیابی و اهمیت پژوهشی
۲۰۰۳ کلمه، موضوع و هدف و روش پژوهشی ۳۰۰۰۲ کلمه، یافته ها شیوه دستیابی و اهمیت پژوهشی
۲۳- کدام گزینه درباره اندازه تحقیق یا گزارش پژوهشی دانشجویان صحیح است؟ ۱. بین ۱۰ تا ۵۰ صفحه ۲. بین ۲۵ تا ۳۰ صفحه
۳. موضوع طول آن را معین میکند ۴. ۱۵ تا ۲۰ صفحه
ΥΥ/Δ.Δ Α
صفحه ۴ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :