نمونه سوال درس مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی(۱۲۳۱۰۰۸)
۱. مجری کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که بود؟ الف - کا، گ، با ب - موساد ج - ساواک د – سدا
۲. عامل اصلی پیروزی متفقین بر متحدین در جنگ جهانی دوم چه بود ؟ الف - حمایت آمریکا ب - ضعف متحدین ج - نفت ایران د – خیانت شوروی
۳. معادل نفت در زبان اوستایی چیست؟
الف - نابهته ب - نفتا ○ー" د – نبه
۴. مدت زمان امتیاز دارسی چند سال بود؟
الف - ۷۰ سال ب - ۲۰ سال ج - ۳۰ سال د - ۶۰ سال
۵. مقر اوپک کجاست؟
الف. امارات ب - ریاض ج - نیویورک د – ژنو ۶. از استراتژی های دولت انگلیس در قبال ایران به منظور حل مسأله نفت در کدام گزینه آمده است؟
الف - اقدامات نظامی علیه ایران ب - خرید نفت ایران
ج - جلوگیری از دخالت های آمریکا د - محاصره اقتصادی ایران ۷.دولتی که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یک یا چند ماده خام به موسسات یا کشورهای خارجی بدست آورد؟
الف - دولت آریستوکراتیک ب – دولت مطلقه
ج - دولت رانتیر د – دولت پاتریمونياليسم ۸.. کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ با هماهنگی کدام یک از دولت های خارجی صورت گرفت؟
الف - انگلیس و آمریکا ب - انگلیس و فرانسه
ج - انگلیس و روسیه د– روسیه و آلمان ۹. اهداف مبارزه نمایندگان مجلس چهاردهم به رهبری مصدق چه بود؟
الف - بازگشت مشروطه و استقرار قانون ب - احیاع مشروطه و موازنه قوا
ج - احیاء مشروطه و استقرار حاکمیت دولت د - استقرار حکومت قانون و قطع نفوذ خارجی ۱۰. مهمترین کارکرد صنعت نفت ایران چه بود؟
الف - تقویت اقتصادی ب - توسعه صنایع
ج - وابستگی دولت به طبقات اجتماعی د - درآمد نفتی ۱۱. دیپلماسی دولت انگلیسی در برابر ملی شدن صنعت نفت چه بود؟
الف - دیپالماسی زور ب - دیپالماسی تطمیع
ج - دیپلماسی چانه زنی د- دیپلماسی آهن
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳


***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی(۱۲۳۱۰۰۸)
استفاده از:
۱۲. سهامدار اصلی شرکت نفت انگلیسی و ایران کدام دولت بود؟ الف – روس ب - انگلیس ج - ایران د – آمریکا ۱۳. عناصر اصلی تشکیل دهنده نفت چیست؟ الف. کربن و اکسیژن ب - کربن و هیدروژن ج - اکسیژن و هیدروژن د – کربن و اکسیژن و هیدروژن ۱۴. مقصود از «حق قضاوت کنسولی» چیست؟ الف - امپریالیسم ب - کنسرسیوم ○Pー"9"“ د – کاپیتولاسیون
۱۵. اولین مرتبه که آمریکایی ها تقاضای واگذاری امتیاز نفت را از ایران کردند، در زمان کدام کابینه بود؟ الف - کابینه قوام السلطنه ب - کابینه مصدق السلطنه ج - کابینه وثوق الدوله د – کابینه امين السلطان ۱۶. از نظر شواداران علت عدم توجه ایران به استخراج نفت در منطقه شمال چه بود؟
الف - عامل اقتصادی ب - عامل سیاسی ج - وجود نفت جنوب د – عامل طبيعی ۱۷. جمله مقابل از کیست « ارزش یک قطره نفت مساوی با ارزش یک قطره خون است»؟ الف - لرد کرزن ب - کنت پولاک ج - هرتزل د – کلمانسو
۱۸. اولین قراردادی که براساس مشارکت در ایران بسته شد چه بود ؟
الف - قرارداد ایرکان ب - قرارداد شرکت نفت ایران و ژاپن
ج - قرارداد کنسرسیوم نفتی د- قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت آجیپ مینراریا ۱۹. موضع گیری مجلس شورای ملی در برابر مواد نفت نامه قوام سادچیکف چیست؟
الف - با اعمال برخی اصلاحات آنرا پذیرفت ب - آنرا خارج از صلاحیت خود دانست
ج - رد قرارداد د - تصویب قرارداد ۲۰. تأمین کننده اصلی نفت نیروی دریایی بریتانیا در جنگ جهانی اول در کدام گزینه آمده است؟
الف:آمریکا ب - عربستان ج – عراق د - شرکت نفت ایران و انگلیسی ۲۱. نخستین قرارداد نفتی از نوع قراردادهای معروف به خدمت بین شرکت های ملی نفت ایران با کدام شرکت یا گروه منعقد شد؟
الف - گروه آمریکایی ایرکان ب - گروه شرکت های آمریکایی
ج - گروه مینراریا د – گروه فرانسوى اراپ ۲۲. ایران در طول قرن نوزدهم عرصه رقابت کدامیک از کشورهای خارجی بود؟
الف - فرانسه و عثمانی ب - روس و آلمان
ج -روسی و انگلیسی د– آمريکا و شوروى
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی(۱۲۳۱۰۰۸)
استفاده از:
۱۲. سهامدار اصلی شرکت نفت انگلیسی و ایران کدام دولت بود؟ الف – روس ب - انگلیس ج - ایران د – آمریکا ۱۳. عناصر اصلی تشکیل دهنده نفت چیست؟ الف. کربن و اکسیژن ب - کربن و هیدروژن ج - اکسیژن و هیدروژن د – کربن و اکسیژن و هیدروژن ۱۴. مقصود از «حق قضاوت کنسولی» چیست؟ الف - امپریالیسم ب - کنسرسیوم ○Pー"9"“ د – کاپیتولاسیون
۱۵. اولین مرتبه که آمریکایی ها تقاضای واگذاری امتیاز نفت را از ایران کردند، در زمان کدام کابینه بود؟ الف - کابینه قوام السلطنه ب - کابینه مصدق السلطنه ج - کابینه وثوق الدوله د – کابینه امين السلطان ۱۶. از نظر شواداران علت عدم توجه ایران به استخراج نفت در منطقه شمال چه بود؟
الف - عامل اقتصادی ب - عامل سیاسی ج - وجود نفت جنوب د – عامل طبيعی ۱۷. جمله مقابل از کیست « ارزش یک قطره نفت مساوی با ارزش یک قطره خون است»؟ الف - لرد کرزن ب - کنت پولاک ج - هرتزل د – کلمانسو
۱۸. اولین قراردادی که براساس مشارکت در ایران بسته شد چه بود ؟
الف - قرارداد ایرکان ب - قرارداد شرکت نفت ایران و ژاپن
ج - قرارداد کنسرسیوم نفتی د- قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت آجیپ مینراریا ۱۹. موضع گیری مجلس شورای ملی در برابر مواد نفت نامه قوام سادچیکف چیست؟
الف - با اعمال برخی اصلاحات آنرا پذیرفت ب - آنرا خارج از صلاحیت خود دانست
ج - رد قرارداد د - تصویب قرارداد ۲۰. تأمین کننده اصلی نفت نیروی دریایی بریتانیا در جنگ جهانی اول در کدام گزینه آمده است؟
الف:آمریکا ب - عربستان ج – عراق د - شرکت نفت ایران و انگلیسی ۲۱. نخستین قرارداد نفتی از نوع قراردادهای معروف به خدمت بین شرکت های ملی نفت ایران با کدام شرکت یا گروه منعقد شد؟
الف - گروه آمریکایی ایرکان ب - گروه شرکت های آمریکایی
ج - گروه مینراریا د – گروه فرانسوى اراپ ۲۲. ایران در طول قرن نوزدهم عرصه رقابت کدامیک از کشورهای خارجی بود؟
الف - فرانسه و عثمانی ب - روس و آلمان
ج -روسی و انگلیسی د– آمريکا و شوروى
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلیا گد درس: علوم سیاسی(۱۲۳۱۰۰۸)
استفاده از: مجاز است.
۲۳. اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، چه بود؟
الف - امتیاز گس.گانشائیان ب - امتیاز قوام. سادچیکف
ج - امتیاز خوشتاریا د - امتیاز نفت کویر خوریان ۲۴. در اوایل قرن بیستم اولین کشورهایی که منابع خود را ملی کردند، کدام کشورها بودند ؟
الف - روسیه و انگلیسی ب- فرانسه و روسیه
ج - مکزیک و روسیه د – مکزیک و انگليس ۲۵. امتیاز دارسی در زمان کدام دولت و برای چند سال منعقد شد؟
الف - رضا شاه و ۶۰ سال ب - مظفرالدین شاه و ۶۰ سال
ج - محمدرضا شاه و ۲۰ سال د - رضاشاه و ۳۰ سال
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :