نمونه سوال درس شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


"
ށްްހަހަ!
z o T - フパミ
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام رشته تحصیلی اگد درس: تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی (۱۲۲۹۰۴۶)
استفاده از:
۱ . محتوای کدام اثر مربوط به شرح حال، عقاید و مقامات مشایخ صوفیه است؟
الف - کشف المحجوب ب- تاریخ گزیده ج – اخبار الطوال د – حيات نامه ۲. دوره فرمانروایی کدام سلسله را می توان نخستین دوره پیشرفت ادبیات فارسی شمرد؟
الف - سلجوقیان ب - غزنویان ج - سامانیان د – تیموری ۳. محتوای کدام کتاب درباره اصول اداره حالیه عمومی دوران سلجوقی است؟
الف - تاریخ گزیده ب - قانون السعادت در سیاقت
ج – سلجوق نامه د – سياست نامه ۶ . در میان محققین جدید چه کسی نخستین تاریخ عمومی مرتبی از اقوام ترک و تاتار نوشت؟
الف – هورث ب- دوگین ج - زکی ولیدی د – د ولسون ۵. ابن اثیر مولف کدام کتاب است؟
الف - اسد الغایه ب - آیین نامه ج - تاریخ الحکما د – مزدک نامه ۹. در کدام اثر مولف علاوه بر بحث در مورد سیاست مدن به علل تاریخی وقایع و سیر ترقی و تنزل سلسله های مختلف اسلامی نیز می پردازد؟
الف – الحوادث الجامعه ب – الفخرى こals9ーこ"*"○ د – الكامل ۷. تاریخ الحکما اثر ابن قفطی در زمان سلطنت کدام پادشاه صفوی به فارسی ترجمه شد؟
الف - شاه صفی ب - شاه سلیمان ج - شاه اسماعیل د – شاه عباس ۸. اثر مهم ابن رسته جغرافیدان قرن سوم هجری کدام است؟
الف – العاق النفيسه ب - مسالک الممالک
ج - الاوامر العلائیه فی الامور د - تحفته النظار فی غرایب الامصار ۹. صابی به دستور چه کسی کتاب التاجی فی الدولت الدیلم را نوشت؟
الف – معزالدوله ب – عماد الدوله ج – عضدالدوله د – عزالدوله ۱۰. قسمت مهمی از مطالب شیراز نامه مقتبس از کدام کتاب است؟
الف - حبیب السیر ب - بغداد نامه ج - المسالک الممالک د – تاریخ وصاف ۱۱. کتاب " انساب الاشراف " اثر کدام مورخ مسلمان است؟
الف - بلعمی ب - بلاذری ج - ضیاءالدین برنی د - اولیاع الته آملی ۱۲. مولف کتاب کشف الظنون چه کسی است؟
الف - حاجی خلیفه ب - ابن فندق ج - عطا ملک جوینی د – یاقوت حموى ۱۳. کدام اثر از منابع اصلی تاریخ غوریان به شمار می آید؟ الف - طبقات کبری ب – التاج ج - طبقات ناصری د – البیان والتبیین
• ول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
"
ށްްހަހަ! z o .7 - フ ミ ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام رشته تحصیلی اگد درس: تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی (۱۲۲۹۰۴۶)
استفاده از:
. موضوع جلد سوم تاریخ جهانگشای جوینی چیست؟ الف - تاریخ منگوقان و لشگرکشی هولاکوخان به ایران و شرح فرقه اسماعیلیه ب - فتوحات چنگیز در ماوراءالنهر و خراسان و انقراض خوارزمشاهیان ج - تاریخ سلاطین خوارزمشاهیان و قراختاییان د- اقدامات نخستین چنگیزخان در مغولستان و آغاز قدرت گیری وی . اولین کتاب عمومی فارسی که در تاریخ احوال مردم آسیا نوشته شده است؟
الف – مطلع السعدين ب - مجمع التواریخ
ج - احسن التواریخ د – جامع التواريخ . کتاب راحت الصدور راوندی در دوره اولجایتو توسط چه کسی و با چه کسی و با چه عنوانی خلاصه شده است؟ الف – صورة الارض؛ صدر الدين خطيب ب - العراضة فی الحکایت سلجوقیه؛ علی ظهیری ج - العراضة فی الحکایت سلجوقیه؛ محمد الحسینی د - صورة الارضی؛ محمد اخسینی . کدام اثر از منابع مهم در شرح مذاهب و آراء و عقاید اسلامی است که در دوره تیموری و صفوی به فارسی ترجمه شده است؟ الف – الكامل فى التاريخ ب – نفثة المصدور ج - ظفرنامه د – ملل و النحل . عنصرالمعالی قابوسنامه اثر کدام یک از اعضای خاندان آل زیار محسوب می شود؟
الف - کیکاوس بن اسکندر ب - قابوس بن چشمگیر
ج - وشمگیر بن زیار د – اسکندر بن قابوس . خداینامه در زمان چه کسی تالیف شد؟
الف - اردشیر دوم ب - یزدگرد سوم ○e3+ "が"3ポー د – اردشیر سوم . چه کسی "نفثه المصدور فی فتور زمان الصدور و صدور زمان فتور" را به عربی ترجمه کرد؟
الف – ابن مقفع ب - صدرالدین اصفهانی
ج - عمادالدین اصفهانی د – روزبهان خنجی . مولف کتاب مطلع السعدین کیست؟
الف - عبدالرزاق سمرقندی ب - هلال صابی ج - ظهیرالدین سمرقندی د – شرف الدین کاشانی . کدام گزینه محتوای کتاب "مروج الذهب و معادل الجوهر" اثر مسعودی را نشان می دهد؟ الف - کتابی در زمینه تعلیم فن انشاع و کتابت ب - کتابی در زمینه تذکره شاعران و ادیبان ج - کتابی در زمینه تاریخ، طبیعت و افکار فیلسفوفان
د - کتابی در شرح حال و مقامات عرفا و صوفیه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
"
ށްްހަހަ! z o .7 - フ ミ ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام رشته تحصیلی اگد درس: تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی (۱۲۲۹۰۴۶)
استفاده از: مجاز است.
. کدام اثر از جهت شناسایی تاریخ ایران مخصوصا چگونگی ادیان ایرانیان قبل از اسلام دارای اهمیت است؟ الف. اخبار الزمان؛ معین الدین یزدی ب – البدع و التاريخ: مقدسى ج - مواهب الهیه؛ معین الدین نطنزی د - عتبه الکتبه؛ جوینی . نرشخی تاریخ بخارا را با نام چه کسی تالیف کرد؟ الف - اسماعیل بن نصر سامانی ب - نوح بن نصر سامانی ج - احمد بن اسماعیل سامانی د – نصر بن احمد سامانی . حدایق السحر و دقایق الشعرا اثر کیست؟ الف - رشید الدین وطواط ب – وصاف الحضره ج - خواند میر د – میر خواند . هندو شاه نخجوانی کدام کتاب را به فارسی ترجمه کرد؟ الف – روضة الصفا ب - تاریخ طبرسی ج - تاریخ یعقوبی د- الفخری ۲۷ . معجم البلدان اثر کیست؟ الف – رواندى ب - یاقوت حموی ج - نرشخی د – مستوفی ۲۸. موضوع کدام کتاب تاریخ آل مظفر می باشد؟ الف – ظفر نامه ب – بدايع الزمان ج - تجارت السلف د – مواهب الهی
۲۹. کدامیک از آثار زیر در تاریخ قراختاییان کرمان نوشته شده است؟
الف – نفثه المصدور ب – درة الاخبار و لمعته الانوا ج – سمط العلى للحضرة العليا د- نسایم الاسحار من لطائم الاخبار ۳۰ . شهاب الدین نسوی در کتاب سیرت جلال الدین چه موضوعی را مختصرتر و کوتاه تر نوشته است؟ الف - شرح وقایع نظامی ب - شرح سازمان اداری خواند شاهیان ج - شرح کشته شدن سلطان محمد د - شرح اقامت سلطان جلال الدین در هندوستان
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ ول •***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :