نمونه سوال درس هنر در تمدن اسلامی 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس هنر در تمدن اسلامی 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: هنر و تمدن اسلامی (۱)
رشته تحصیل | کد درسی: صنایع دستی (۱۲۲۶۰۲۷)، طراحی پارچه(۱۷۱۲۰۲۹)، پژوهش هنر(۱۷۱۲۰۱۵)، صنایع دستی، هنر اسلامی تمام گرایشها، کتابت و نگارگری تمام گرایشها، هنرهای صناعی تمام گرایشها ، فرش(طراحی فرش)، فرش(بافت و مرمت فرش)، نقاشی(نقاشی عمومی)، ارتباط تصویری(ارتباط تصویری)، عکاسی(۱۸۱۰۰۰۵) هنر اسلامی(نگارگری)(۱۷۱۲۰۲۹)، مرمت بناهای تاریخی (۱۸۱۵۰۴۰)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است.
۱.هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه که در سیزدهمین سال بعثت، مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفته است، این تاریخ همسنگ کدام تاریخ میلادی می باشد ؟
الف۔ 571میلادی ب. 610 میلادی
ج: 622 میلادی د. 712میلادی ۲. اولین مسجدی که رسول خدا پس از هجرت از مکه بنا نهاد کدام است ؟
الف. مسجد الحرام ب. مسجد القبا
ج: مسجد النبی د. مسجد الشجره ۳. توصیف زیر مربوط به کدام مسجد می باشد ؟ قدیمی ترین شاهکار معماری اسلامی که هنوز برپاست و به نام مسجد عمر نیز خوانده می شود . این بنا در محل حرم شریف میان سالهای 69 و 73 هجری قمری به دست عبد الملک ساخته شد.
الف. مسجد قرطبه ب. مسجد اموی ج. مسجد الازهر د. قبه الصخره
۴. پلان مقابل مربوط به کدام شهر در قرون اولیه اسلام می باشد ؟ الف. بغداد
* ふ
دب. د منتسی ج، اورشسلیم د. قاهره ۵. تصویر روبرو، محراب کدام یک از مساجد ساخته شده توسط امویان است؟ الف، مسجد کردوبا ب. مدینه الزهرا ○・ الحمرا د. قبه الصخره
۶زیبا ترین بنای آرامگاهی اسلامی کدام است، در چه قرنی و چه شهری واقع است ؟ الف. گور امیر - قرن هفتم هجری قمری - در سمرقند ب. تاج محل - قرن یازدهم هجری - در آگره ج. گور امیر - قرن هفتم هجری - در بخارا
د. تاج محل - قرن دوازدهم هجری - در دهلی
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: هنر و تمدن اسلامی (۱)
رشته تحصیل | کد درسی: صنایع دستی (۱۲۲۶۰۲۷)، طراحی پارچه(۱۷۱۲۰۲۹)، پژوهش هنر(۱۷۱۲۰۱۵)، صنایع دستی، هنر اسلامی تمام گرایشها، کتابت و نگارگری تمام گرایشها، هنرهای صناعی تمام گرایشها ، فرش(طراحی فرش)، فرش(بافت و مرمت فرش)، نقاشی(نقاشی عمومی)، ارتباط تصویری(ارتباط تصویری)، عکاسی(۱۸۱۰۰۰۵) هنر اسلامی(نگارگری)(۱۷۱۲۰۲۹)، مرمت بناهای تاریخی (۱۸۱۵۰۴۰)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است.
۷ مدرسه آبی، شفاخانه کیکاووس و مقبره مولانا جلالدین رومی از بناهای کدام دوره در کشورهای اسلامی است؟
الف، عباسیان ب. فاطمیون
ج. سلاجقه روم د. اموى ۸. نقل زیر مربوط به کدام یک از ایران شناسان معروف درباره مناسبات هنر معماری ایران و اعراب و اسلام است؟ «معماری ایران را در قرون وسطی غالبا اقتباس از اعراب می دانستند و خود ایرانیان تصور می کردند که گنبد و مناره های زیبا که مساجد قشنگ آنان را زینت داده ، مانند دین اسلام از خارج به ایران آمده و منسوب به اعراب است»
الف، ویلسن ب. تامسون
ج: پروفسور پوپ د. جرجی زیدان
۹. تصویر مقابل به کدام بنای اسلامی مربوط می شود ؟ الف، گور امیر ب. تاریخانه ج. مقبره امیر اسماعیل سامانی د. گنبد علويان
۱۰. اولین مساجد ساخته شده در ایران که هم اکنون پا بر جا هستند کدامند؟ الف. مسجد برسیان - تاریخانه - مسجد جامع ب. تاریخانه - مسجد فهرج -مسجد جامع اصفهان ج. مسجد جامع نائین - تاریخانه دامغان -مسجد برسیان د. مسجد فهرج - تاریخانه دامغان -مسجد جامع نائین
۱۱. گنبد نظام الملک واقع در مسجد جامع اصفهان در چه قرنی ساخته شد؟ الف. هشتم ب ، پنجم
ج ، ششم د . هفتم ۱۲. کدامیک از بناهای زیر یکی از سالم ترین بناهای دوره سلجوقی و از قدیم ترین ابنیه تاریخی شهر ابرقو است؟
الف. گنبد سلطانیه ب. گنبد علی
ج. مسجد کبود د. مقبره اولجايتو ۱۳. گنبد سلطانیه شاهکار معماری کدام دوره است ؟
الف ، سلجوقی ب. ایلخانی
ج، تیموری
***
.
گد سری سؤال: یک (۱)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: هنر و تمدن اسلامی (۱)
رشته تحصیا | کد درسی: صنایع دستی (۱۲۲۶۰۲۷)، طراحی پارچه(۱۷۱۲۰۲۹)، پژوهش هنر(۱۷۱۲۰۱۵)، صنایع دستی، هنر اسلامی تمام گرایشها، کتابت و نگارگری تمام گرایشها، هنرهای صناعی تمام گرایشها ، فرش(طراحی فرش)، فرش(بافت و مرمت فرش)، نقاشی(نقاشی عمومی)، ارتباط تصویری(ارتباط تصویری)، عکاسی(۱۸۱۰۰۰۵)
هنر اسلامی(نگارگری)(۱۷۱۲۰۲۹)، مرمت بناهای تاریخی (۱۸۱۵۰۴۰)
• 1 • х 1 . . . . . . Т .به استفاده از: . به س، . . . . ) . مجاز است - - - ۱۴ بنای کدام یک از مساجد زیر در اثر فرخنه و جزو، پایه شبستان و قسمتی از گاگارجی و جبهه آن چیزی باقی نمانده
است؟ الف. مسجد ابرقو ب. مسجد تاریخانه
ج. مسجد کبود تبریز د. مسجد جامع نائین
۱۵. کدام یک از بناهای زیر نمونه کامل هنر معماری مدارس چهار ایوانی دوره تیموری به شمار می رود ؟
الف. مدرسه غیاثیه خر گرد ب. مسجد گوهرشاد
ج. مسجد کبود تبریز د. نظاميه مراغه ۱۶. معمار مسجد امام اصفهان کیست ؟
الف. استاد علی اکبر اصفهانی ب. شیخ لطف الله
ج. استاد قوام الدین شیرازی د. استاد عیسی خان شیرازی ۱۷. عالی قاپو به چه معناست؟
الف. در بلند یا در مقدس ب. در عالی
ج. در بهشت د. در شگفت انگیز ۱۸. از مهمترین اهداف ایجاد پل خواجو علاوه بر عبور و مرور کدام گزینه است؟
الف. سد و بند ب. نشان دادن زیبایی کاشیکاری
ج. نشان دهنده عظمت شهر د. ایجاد عمارت چند گوشه
۱۹. بنای مسجد آقابزرگ مربوط به کدام شهر و کدام دوره می باشد؟
الف .قم، قاجار ب. کاشان، صفوی
ج . قم، صفوی د . کاشان، قاجار ۲۰. شکل مقابل مربوط به کدام بنای تاریجی می باشد ؟
الف. قصر خورشید
ب. شمس العماره
ج. کاخ نیاوران
د. کاخ صاحبقرانیه
۲۱. مسجد سپه سالار ( مطهری) مربوط به کدام دوره است ؟ الف. قاجاریه ب. زندیه ج. افشاریه ۲۲. شاخص ترین هنر تزئینات وابسته به معماری دوره سلجوقی کدام است؟ الف، آجر کاری ب. کاشیکاری
ج.آینه کاری

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: هنر و تمدن اسلامی (۱)
رشته تحصیل | کد درسی: صنایع دستی (۱۲۲۶۰۲۷)، طراحی پارچه(۱۷۱۲۰۲۹)، پژوهش هنر(۱۷۱۲۰۱۵)، صنایع دستی، هنر اسلامی تمام گرایشها، کتابت و نگارگری تمام گرایشها، هنرهای صناعی تمام گرایشها ، فرش(طراحی فرش)، فرش(بافت و مرمت فرش)، نقاشی(نقاشی عمومی)، ارتباط تصویری(ارتباط تصویری)، عکاسی(۱۸۱۰۰۰۵) هنر اسلامی(نگارگری)(۱۷۱۲۰۲۹)، مرمت بناهای تاریخی (۱۸۱۵۰۴۰)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
است. ل
-- ~~ - -- - - z۰عی استفاده از: ، ۲ • • ، ت - -- --
۲۳ تکامل کتیبه های خطی به رنگ آبی ثژ یا آبی سیر بر زمینه کچ سفید بطو:ٹف4 از کدام دوره تاریخی صورت گرفته است؟ الف، صفویان ج. ایلخانیان د.قاجاريان
ب. زندیان
۲۴. تصویر مقابل مربوط به کدام است ؟
الف. کتیبه مسجد حیدریه قزوین ب. کتیبه مسجد جامع نایین ج. کتیبه مسجد جامع اصفهان د. کتیبه مسجد جامع نطنز
۲۵. کدام یک از هنرهای زیر در دوره پهلوی دوباره مورد توجه خاص قرار گرفت ؟
الف، مقرنس کاری ب، کاشی معرق
ج. گچبری د، آجر کاری ۲۶. عهد طلایی هنر مقرنس کاری مربوط به کدام دوره است ؟
الف، صفوی ب. قاجار ج، سلجوقی د. خراسانی ۲۷. کدام یک از گزینه ها از تزئینات شاخصی وابسته به معماری کاخ چهلستون اصفهان است ؟
الف. کاشیکاری ب. تنگ برای
ج. نقاشی دیواری د. گچبری ۲۸. قدیمی ترین بنای عهد فاطمیون مصر که هم اکنون به صورت یکی از مراکز دانشگاهی بزرگ اسلامی به شمار می رود کدام است ؟
الف. مسجد جامع الازهر ب. مسجد قیروان
ج. سلطان احمد د. مسجد الخضرا ۲۹. مسجد قیروان در چه سالی ساخته شد و مربوط به کدام منطقه جغرافیایی می باشد ؟
الف. ۱۲۱ ه.ق - تونس ب. ۲۳۴ ه.ق - اروپای شمالی
ج. ۵۵ ه.ق - آفریقای غربی د. ۱۲۹ ه.ق - هندوستان
۳۰. مسجد المتوکل در چه سالی و به کدام شیوه ساخته شده است ؟ الف. ۲۳۱. ۲۳۸ ه.ق - سبک عباسی ب. ۱۱۱. ۱۲۸ ه.ق - سبک اموی
د. ۲۳۱. ۲۳۸ ه.ق - سسیک اموی
ج. ۱۱۱. ۱۲۸ ه.ق - سبک عباسی***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :