نمونه سوال درس هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۱۵ تشریحی: -- نام درس: هندسه نقوش در صنایع دستی ایران (۲) - هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران (۲) رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی، طراحی پارچه (۱۲۲۶۰۱۲)، طراحی پارچه و لباس (چاپ پارچه)(۱۸۱۰۲۶۴)، هنر اسلامی(نگارگری)(۱۷۱۲۰۳۱) هنر اسلامی (تمام گرایشها)، کتابت و نگارگری (تمام گرایشها)، هنرهای صناعی(تمام گرایشها) (۱۸۱۰۰۰۷)
استفاده از:
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
. برای رسم گره «برگ چناری» به کدام شکل نیاز است؟
الف - شمسه ده تند ب - شمسه هشت تند ج - شمسه ده . برای رسم گره «ترنج تند» محیط دایره را به چند قسمت باید تقسیم کرد؟
м-с ۶ - الف - ۵ ب . برای رسم گدام گروه، از روش تقسیم دایره به ده قسمت مساوی استفاده نمی شود؟
الف - ترنج کند ب - ترقه ج - ماکو د – پنج ته بریده . گره «شسش کند هشست و چهار لنگه» در چه قالبی رسم می شود؟
الف – مثلث متساوى الاضلاع ب - شش ضلعی
○eo'ー د – مثلث متساوى الساقين . نام دیگر گره «شمسه چهار سالی بازوبندی» کدام است؟
الف - شمسه هشت تند ب - شمسه هشت وسلی
ج - شمسه هشت و تیز د - شمسه هشت و چهار لنگه برای رسم کره «شمسه نه» نقاط تقسیم روی دایره به چه صورت به هم وصل می شوند؟
الف - یک در میان ب - پنج در میان
ج - به تناوب پنج در میان و شسش در میان د – شش در میان . شکل کدام گره در واقع همان «مثلث متساوی الاضلاع» است؟
-soせムuhー○ الفا- قُمی ب- نكه . کدام گره را باید با استفاده از پرگار رسم کرد؟
الف - شش در شش ب - شش و تکه روآلت
ج - شش و مربع زنجیره ای د – شش و گیوه کشیده . در کدام گزینه، روش ترسیم گره مربوط به درستی شرح داده شده است؟
الف - برای رسم گره طبل کند، زاویه قائمه مفروض را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می کنیم.
ب - برای رسم گره طبل کند، زاویه نیم صفح مفروض را به ۵ قسمت مساوی تقسیم می کنیم.
ج - برای رسم گره گیوه، زاویه نیم صفحه مفروض را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می کنیم.
د - برای رسم گره گیوه زاویه قائمه مفروض را به ۵ مساوی تقسیم می کنیم. ۱۰. گره «سینه باز» از تکرار کدام شکل، در کنار هم به دست می آید؟
الف - نیم دایره در ۲ جهت ب - یک چهارم دایره در ۲ جهت
ج - نیم دایره در ۴ جهت د - یک چهارم دایره در ۴ جهت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۲


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۱۵ تشریحی: -- نام درس: هندسه نقوش در صنایع دستی ایران (۲) - هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران (۲) رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی، طراحی پارچه (۱۲۲۶۰۱۲)، طراحی پارچه و لباس (چاپ پارچه)(۱۸۱۰۲۶۴)، هنر اسلامی(نگارگری)(۱۷۱۲۰۳۱) هنر اسلامی (تمام گرایشها)، کتابت و نگارگری (تمام گرایشها)، هنرهای صناعی(تمام گرایشها) (۱۸۱۰۰۰۷)
استفاده از: مجاز است.
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
۱۱. در کدام گزینه، روش ترسیم گره مربوط، به درستی شرح داده شده است؟ الف - رسم دو قطر عمود بر هم دایره برای ترسیم گره «سه لنگه شش و شمسه موج» لازم نیست. ب - رسم دو قطر عمود بر هم دایره برای ترسیم «شش ضلعی کشیده» لازم نیست. ج - رسم دو قطر عمود بر هم دایره برای ترسیم گره «بازوبندی» لازم نیست. د - رسم دو قطر عمود بر هم دایره برای ترسیم گره «شاهپرک» لازم نیست. ۱۲. مرغوبترین نوع آجر در معماری اسلامی کدام است؟ الف - آجر قرمز ب - آجر سفید ج - آجر قهوه ای د - آجر نخودی ۱۳. منظور از اصطلاح " دوال بندی " چیست؟ الف - دنبال هم چیدن آجرها به نحوی که رویه مرئی آنها از ضلع کوتاهتر همجوار باشد. ب - دنبال هم چیدن آجرها به نحوی که رویه مرئی از آنها از ضلع طویلتر همجوار باشد. ج - دنبال هم چیدن آجرها به نحوی که رویه نامرئی از آنها ضلع کوتاهتر همجوار باشد. د - دنبال هم چیدن آجرها به نحوی که رویه نامرئی آنها به تناوب از ضلع کوتاهتر و طویلتر همجوار باشد. ۱۴. شبکه لوزی مناسب برای اجرای نقش معمولا دارای چه نوع زوایایی است؟ الف - زوایای بسته ۶۰ درجه و زوایای باز ۱۳۰ درجه ب - زوایای بسته ۳۰ درجه و زوایای باز ۱۳۰ درجه ج - زوایای بسته ۳۰ درجه و زوایای باز ۱۲۰ درجه د - زوایای بسته ۶۰ درجه و زوایای باز ۱۲۰ درجه ۱۵. از طریق گسترش بر اساس مثلث، کدام گره حاصل می شود؟ الف – طبل ب - شش و طبل ج - گیوه
് ിr A~്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :