نمونه سوال درس شیوه های مطالعه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیوه های مطالعه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیوههای مطالعه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۴۳)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
استفاده از:
۱- کدام گزینه از اهداف آموزش یادگیری خلاق نمی باشد. الف. درک کامل و خلاقانه ب. به خاطر سپاری همیشگی مطالب
ج. به خاطر آوردی راحت و کامل د. کاهش سرعت مطالعه
۲- هرگاه نیاز به کسب اطلاعات دقیق و ثبت و ذخیره سازی آن باشد چه نوع مطالعهای کاربرد دارد؟
الف. خواندن تجسمی ب. تندخوانی ج. خواندن انتقادی د. مطالعه اجمالی ۳- اولین مرحله در دریافت داده ها کدام است؟
الف. خواندن ب. درک کردن ج. دیدن د. مطالعه کردن
۴- در هنگام دقیق خوانی یک متن کدام روش دست خوانی کاربرد دارد؟
الف، حرکت افقی ب، مارپیچ ج. زیگزاگ بزرگ د. پاراگراف خوانی ۵- اولین عارضه آشکار کندخوانی چیست؟
. کاهش درک مطالب
ل
الف. خستگی ب، حواس پرتی ج. اتلاف وقت ۶- کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف. هر چه سرعت مطالعه افزایش یابد تمرکز حواس افزایش می یابد.
ب. هر چه سرعت مطالعه افزایش یابد درک مطلب کاهش می یابد.
ج. هر چه سرعت مطالعه کاهش یابد میزان علاقه افزایش می یابد. د. هر چه سرعت مطالعه کاهش یابد توانمندی ها افزایش می یابد.
۷- کدام گزینه از مزایای شیوههای درست مطالعه محسوب می شود؟
الف، درک کامل مطالب ب. کند ذهنی ج. خستگی مغز د. عدم علاقه و بی حوصلگی ۸- در صورت جلوگیری از برگشت چشم به عقب، سرعت مطالعه را تا چه میزان می توان افزایش داد؟ الف. ۱۰ برابر ب. ۲ برابر ج. ۵ برابر د. ۵۰ برابر
۹- کدام تکنیک موجب نیل به بالاترین سرعتها در مطالعه می شود؟ الف. جلوگیری از برگشت چشم روی کلمات و خطوط قبلی ب. بلندخوانی ج. مقابله با سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط د. مقابله با کلمه خوانی
۱۰- استفاده از کدام تکنیک کاهش زمان مکت و افزایش حوزه دید، در افزایش سرعت مطالعه مؤثرتر است؟ الف، کارت ب، کتاب
ج. روزنامه د. استفاده از هر سه تکنیک در کنار یکدیگر***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیوههای مطالعه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۴۳)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است.
۱۱- اولین شرطی که یک مطالعه کننده در هنگام مطالعه باید داشته باشد کدام است؟
الف. تصویر ذهنی مثبت ب. هدف
ج. علاقه د. بهداشت تن و روان ۱۲- مطالعه در کدام زمان بازدهی مطلوب دارد؟
الف. سحرگاه ب. بلافاصله پس از خواب شبانگاهی
ج. ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از بیداری د. نيمه شب ۱۳- مهمترین بخش برنامه ریزی در مطالعه کدام مورد است؟
الف. برنامه ریزی بلندمدت ب. برنامه ریزی میان مدت
ج. برنامه ریزی منظم د. برنامه ريزى کوتاه مدت ۱۴- کدام بخش از یک متن مطالعه شده هنگام یادآوری فراموش می شود؟
الف. ابتدای متن ب. میانه متن ج. انتهای متن د. ابتدا و انتهای متن ۱۵- کدام مورد موجب حداکثر بازدهی مطالعه می شود؟
الف. خط کشیدن زیر نکات ب. یادداشت برداری به صورت خلاصه نویسی
ج. تنظیم نکات کلیدی به صورت خطی د. تنظیم نکات کلیدی به صورت شبکه ای ۱۶- بهترین زمان برای اجرای طرح شبکه ای چه زمانی می باشد؟
الف. قبل از شروع مطالعه ب. پس از پایان مطالعه
ج. همزمان با مطالعه اصلی د. در هر زمان تفاوتی نمی کند ۱۷- کدام مدل طرح شبکه ای در مواردی به کار گرفته می شود که مطالبی مستقل از یکدیگر که ارتباط موضوعی جزیی با هم ندارند به واسطه موردی خاصی در یک جا بیان شده اند؟
الف. مدل هرمی ب، مدل سلولی ج، مدل شعاعی د. مدل سازمانی
۱۸- در ایجاد طرح شبکه ای کدام نوع متون مجاز به تغییر و جابجایی کلمات نبوده و مطالب باید عیناً به خاطر سپرده شود؟
الف، متون عادی ب. متون زبان ج. روزنامه د. بخش آیات و احادیث متون دینی ۱۹- اولین پاراگراف خبر در روزنامه چه نام دارد؟
الف، سوتیتر ب، تیتر اصلی ج. لید د. تیتر فرعی ۲۰- اولین مرحله در بخش پیش مطالعه کدام مورد است؟
الف، بررسی اجمالی کل کتاب ب. بررسی اجمالی هر فصل
ج. سئوال گذاری د. یادداشت برداری ۲۱- کدام مورد آخرین مرحله نظام مطالعه برتر می باشد.
الف، مرور ب. بازیابی و سنجش خود
ج. مطالعه و یادداشت برداری د. بازخوانی طرح شبکه ای***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیوههای مطالعه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۴۳)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است.
۱۱- اولین شرطی که یک مطالعه کننده در هنگام مطالعه باید داشته باشد کدام است؟
الف. تصویر ذهنی مثبت ب. هدف
ج. علاقه د. بهداشت تن و روان ۱۲- مطالعه در کدام زمان بازدهی مطلوب دارد؟
الف. سحرگاه ب. بلافاصله پس از خواب شبانگاهی
ج. ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از بیداری د. نيمه شب ۱۳- مهمترین بخش برنامه ریزی در مطالعه کدام مورد است؟
الف. برنامه ریزی بلندمدت ب. برنامه ریزی میان مدت
ج. برنامه ریزی منظم د. برنامه ريزى کوتاه مدت ۱۴- کدام بخش از یک متن مطالعه شده هنگام یادآوری فراموش می شود؟
الف. ابتدای متن ب. میانه متن ج. انتهای متن د. ابتدا و انتهای متن ۱۵- کدام مورد موجب حداکثر بازدهی مطالعه می شود؟
الف. خط کشیدن زیر نکات ب. یادداشت برداری به صورت خلاصه نویسی
ج. تنظیم نکات کلیدی به صورت خطی د. تنظیم نکات کلیدی به صورت شبکه ای ۱۶- بهترین زمان برای اجرای طرح شبکه ای چه زمانی می باشد؟
الف. قبل از شروع مطالعه ب. پس از پایان مطالعه
ج. همزمان با مطالعه اصلی د. در هر زمان تفاوتی نمی کند ۱۷- کدام مدل طرح شبکه ای در مواردی به کار گرفته می شود که مطالبی مستقل از یکدیگر که ارتباط موضوعی جزیی با هم ندارند به واسطه موردی خاصی در یک جا بیان شده اند؟
الف. مدل هرمی ب، مدل سلولی ج، مدل شعاعی د. مدل سازمانی
۱۸- در ایجاد طرح شبکه ای کدام نوع متون مجاز به تغییر و جابجایی کلمات نبوده و مطالب باید عیناً به خاطر سپرده شود؟
الف، متون عادی ب. متون زبان ج. روزنامه د. بخش آیات و احادیث متون دینی ۱۹- اولین پاراگراف خبر در روزنامه چه نام دارد؟
الف، سوتیتر ب، تیتر اصلی ج. لید د. تیتر فرعی ۲۰- اولین مرحله در بخش پیش مطالعه کدام مورد است؟
الف، بررسی اجمالی کل کتاب ب. بررسی اجمالی هر فصل
ج. سئوال گذاری د. یادداشت برداری ۲۱- کدام مورد آخرین مرحله نظام مطالعه برتر می باشد.
الف، مرور ب. بازیابی و سنجش خود
ج. مطالعه و یادداشت برداری د. بازخوانی طرح شبکه ای***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیوههای مطالعه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۴۳)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
۲۲- کدام عبارت نادرست می باشد.
الف. مطالعه بر مبنای نظام مطالعه برتر تنها روش پایداری مطالب در حافظه است. ب. نخستین گام برای توفیق در اجرای برنامه ریزی جامع مطالعه استفاده از کاغذهای یکسان است ب. دحستین کام برای توفیوی در اجرای برنامه ریزی جامع (۔ يحدس لس
ج. خواند مطالب جدید مقدم بر مرور می باشد.
د. طرح شبکه ای شاخص تر و برتر، طرحی است که کلمات به کار برده شده در آن کمتر باشد. ۲۳- کدام مورد با استفاده از نیمکره راست مغز انجام می گیرد؟
الف. خواندن ب، یادگیری علوم ج. نوشتن د. شناخت رنگ ۲۴- مطالعه کدام نوع از کتاب ها فعالیت نیمکره راست مغز را افزایش می دهد؟ الف. کتاب های علمی ب. کتاب های درسی ج. کتاب های زبان د. کتاب هاى داستانی
۲۵- جایگاه حافظه در کدام بخش مغز می باشد؟
الف. نیمکره راست ب. سطح مغز ج. نیمکره چپ د، جلوی مغز ۲۶- کدام مورد وجه تشابه میان حافظه و یک سیستم است؟
الف. تقویت و ورزیدگی ب. ذخیره سازی
ج. در گردش بودن د. کارکرد ۲۷- کدام مورد موجب تقویت حافظه می شود؟
الف. افزایش فعالیت مغز ب. ذخیره سازی اطلاعات
ج. داد و ستد اطلاعات د. همه موارد
۲۸- شرط استقرار اطلاعات در کدام حافظه، کاربرد وسیع آن اطلاعات است به صورتی که امری بدیهی بنماید. الف. حافظه مستور ب. حافظه حضور ج. حافظه کوتاه مدت د. حافظه بلندمدت ۲۹- از کدام نظام ایادیاری برای به خاطر سپاری نام نویسندگان، مخترعین و دیگر دانشمندان و ملیت و آثارشان استفاده می
&
نشسود؟
الف. نمادها ب. داستان سرایی ○・ شعر و نظم د. گره مکانی ,'Y— کدام مورد نخستین گام در ایجاد ارتباط با ضمیر ناخودآگاه است؟ الف. تعیین اهداف منطقی و دست یافتنی ب. عدم تجسم موانع و مشکلات در هنگام القای هدف
ج. تجسم و القای بهنگام هدف د. تلاش و پشتکار برای تحقق هدف


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیوههای مطالعه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۴۳)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
۲۲- کدام عبارت نادرست می باشد.
الف. مطالعه بر مبنای نظام مطالعه برتر تنها روش پایداری مطالب در حافظه است. ب. نخستین گام برای توفیق در اجرای برنامه ریزی جامع مطالعه استفاده از کاغذهای یکسان است ب. دحستین کام برای توفیوی در اجرای برنامه ریزی جامع (۔ يحدس لس
ج. خواند مطالب جدید مقدم بر مرور می باشد.
د. طرح شبکه ای شاخص تر و برتر، طرحی است که کلمات به کار برده شده در آن کمتر باشد. ۲۳- کدام مورد با استفاده از نیمکره راست مغز انجام می گیرد؟
الف. خواندن ب، یادگیری علوم ج. نوشتن د. شناخت رنگ ۲۴- مطالعه کدام نوع از کتاب ها فعالیت نیمکره راست مغز را افزایش می دهد؟ الف. کتاب های علمی ب. کتاب های درسی ج. کتاب های زبان د. کتاب هاى داستانی
۲۵- جایگاه حافظه در کدام بخش مغز می باشد؟
الف. نیمکره راست ب. سطح مغز ج. نیمکره چپ د، جلوی مغز ۲۶- کدام مورد وجه تشابه میان حافظه و یک سیستم است؟
الف. تقویت و ورزیدگی ب. ذخیره سازی
ج. در گردش بودن د. کارکرد ۲۷- کدام مورد موجب تقویت حافظه می شود؟
الف. افزایش فعالیت مغز ب. ذخیره سازی اطلاعات
ج. داد و ستد اطلاعات د. همه موارد
۲۸- شرط استقرار اطلاعات در کدام حافظه، کاربرد وسیع آن اطلاعات است به صورتی که امری بدیهی بنماید. الف. حافظه مستور ب. حافظه حضور ج. حافظه کوتاه مدت د. حافظه بلندمدت ۲۹- از کدام نظام ایادیاری برای به خاطر سپاری نام نویسندگان، مخترعین و دیگر دانشمندان و ملیت و آثارشان استفاده می
&
نشسود؟
الف. نمادها ب. داستان سرایی ○・ شعر و نظم د. گره مکانی ,'Y— کدام مورد نخستین گام در ایجاد ارتباط با ضمیر ناخودآگاه است؟ الف. تعیین اهداف منطقی و دست یافتنی ب. عدم تجسم موانع و مشکلات در هنگام القای هدف
ج. تجسم و القای بهنگام هدف د. تلاش و پشتکار برای تحقق هدف


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :