نمونه سوال درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵)
استفاده از:
۱. محل مخزن یک کتابخانه چگونه پیش بینی می شود؟
الف - در قسمت جلوی کتابخانه
ب - نزدیک درب ورودی
ج - براساس نیازهای کاربردی هر نوع کتابخانه
د - در کنار بخش نشریات کتابخانه ۲. کدام گزینه در مورد طراحی درب ورودی کتابخانه صحیح است؟
الف - درب ورودی باید کوچک طراحی شود تا کنترل ورود و خروج راحت تر انجام پذیرد.
ب - درب ورودی باید به خیابانهای اصلی و شلوغ راه داشته باشد تا توجه افراد زیادتری را جلب کند.
ج - درب ورودی نباید به خیابانهای اصلی و شلوغ راه داشته باشد تا مشکلات صوتی و ترافیکی کمتر شود.
د - درب ورودی مهم نیست کجا نصب گردد سردر کتابخانه باید جلب توجه کند. ۳. قفسه های نشریات باید دارای چه نوع طبقاتی باشد؟
الف - طبقات عمودی صاف ب - طبقات افقی صاف
ج – طبقات مورب د - طبقات به هر شکل می تواند باشد. ۴. سالن مطالعه باید در چه محلی از کتابخانه قرار گیرد؟
الف – نزدیک مخزن اصلی دب - طبقه همکف
ج - طبقات بالایی کتابخانه د - مورد الف و با
۵. در نظر گرفتن کدام گزینه در طراحی میزامانت کتابخانه اهمیت ندارد؟
الف - امنیت بخش امانت ب - تعیین مسیر رفت و آمد مراجعه کنندگان
ج - نزدیکی به بخش مرجع د - به کارگیری حداقل کارکنان جهت امانت کتاب ۶. کدام گزینه مشکل اصلی ساختمان کتابخانههای قدیمی بود؟
الف - کمبود نور ب - کمبود فضا
ج - طراحی غیرقابل تغییر بخش ها د - عدم هماهنگی بین بخشها ۷. برای اولین بار در کدام کتابخانه اتاق های مطالعه انفرادی در نظر گرفته شد؟
الف - کتابخانه کنگره ب - کتابخانه ادفو
ج - کتابخانه موزه بریتانیا د - کتابخانه دانشکده ایالتی ایوا ۸. مادول به چه معنایی است و از کدام واژه لاتین گرفته شده است؟
الف - ستون - ماذلس ب - متحرک - مودولاس ج - ستون- مودولاس د- متحرک - ماذلس***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است. ۹. مهمترین مسأله در طراحی ساختمان کتابخانه های مادولار چیست؟ الف – تعداد طبقات ساختمان ب - مناسب ترین اندازه فضای بین ستونها ج - تعداد ستونها د - ارتفاع ساختمان . در طراحی ساختمانهای مادولار بهتر است قسمت های چند طبقه (برجی شکل) در کدام قسمت ساختمان باشد؟ الف - در انتهای ساختمان با - در جلوی ساختمان ج - در وسط ساختمان د – در کناره ساختمان . زیبایی کتابخانه ها در ساختمانها مادولار بیشتر به چه چیز بستگی دارد؟ الف - اندازه ستونها ب - تعداد ستونها ج - استفاده از ستونهای متحرک د – فاصله ستونها . منطقی است که در ساختمانهای مادولار مجموعه کتابهای کتابخانه در کدام طبقه پیش بینی شود؟ الف – طبقات بالاتر ب - طبقه همکف ج - زیرزمین د – طبقه دوم . در طراحی ساختمانهای مادولار در نظر گرفتن چه شکلی برای ستونهای بخش مخزن مناسب تر است؟ الف - دایره ای ب - مرباعی ج - مستطیلی د – هر می . کدام گزینه از مشکلات ساختمانهای مادولار نمی باشد؟ الف – ارتفاع سقفها ب - اندازه یکسان مادولها ج - ستونهای ثابت د – تعداد طبقات . ساختمان کدام نوع کتابخانه در واقع جزع میراث فرهنگی هر کشور محسوب می شود؟ الف – کتابخانه ملی ب - کتابخانه عمومی ج - کتابخانه دانشگاهی د- کتابخانه مساجد . بهترین شکل سالن مطالعه کتابخانه عمومی چگونه باید باشد؟ الف - پنجرهها با پرده پوشانده شود تا صدای کمتری وارد شود. ب - به صورتی باشد که افراد هنگام مطالعه و در صورت خسته شدن بتوانند از پنجره بیرون را تماشا کنند. ج - پنجره ها در سطحی بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شود تا هنگام مطالعه حواس افراد پرت نشود. د - پنجرهها رو به نور آفتاب ساخته شود. . در طراحی ساختمان کتابخانه های دانشگاهی کدام گزینه صحیح است؟ الف - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعت های مختلف آزادانه از کتابخانه استفاده کند. ب - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعات مشخصی بتواند از کتابخانه استفاده کند.
ج - اطراف کتابخانه احتیاج به گل کاری و آب نما ندارد. چون باعث حواس پرتی دانشجو می شود. د - معماری ساختمان کتابخانه های دانشگاهی باید شبیه سایر ساختمانهای اطراف باشد.***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است. ۹. مهمترین مسأله در طراحی ساختمان کتابخانه های مادولار چیست؟ الف – تعداد طبقات ساختمان ب - مناسب ترین اندازه فضای بین ستونها ج - تعداد ستونها د - ارتفاع ساختمان . در طراحی ساختمانهای مادولار بهتر است قسمت های چند طبقه (برجی شکل) در کدام قسمت ساختمان باشد؟ الف - در انتهای ساختمان با - در جلوی ساختمان ج - در وسط ساختمان د – در کناره ساختمان . زیبایی کتابخانه ها در ساختمانها مادولار بیشتر به چه چیز بستگی دارد؟ الف - اندازه ستونها ب - تعداد ستونها ج - استفاده از ستونهای متحرک د – فاصله ستونها . منطقی است که در ساختمانهای مادولار مجموعه کتابهای کتابخانه در کدام طبقه پیش بینی شود؟ الف – طبقات بالاتر ب - طبقه همکف ج - زیرزمین د – طبقه دوم . در طراحی ساختمانهای مادولار در نظر گرفتن چه شکلی برای ستونهای بخش مخزن مناسب تر است؟ الف - دایره ای ب - مرباعی ج - مستطیلی د – هر می . کدام گزینه از مشکلات ساختمانهای مادولار نمی باشد؟ الف – ارتفاع سقفها ب - اندازه یکسان مادولها ج - ستونهای ثابت د – تعداد طبقات . ساختمان کدام نوع کتابخانه در واقع جزع میراث فرهنگی هر کشور محسوب می شود؟ الف – کتابخانه ملی ب - کتابخانه عمومی ج - کتابخانه دانشگاهی د- کتابخانه مساجد . بهترین شکل سالن مطالعه کتابخانه عمومی چگونه باید باشد؟ الف - پنجرهها با پرده پوشانده شود تا صدای کمتری وارد شود. ب - به صورتی باشد که افراد هنگام مطالعه و در صورت خسته شدن بتوانند از پنجره بیرون را تماشا کنند. ج - پنجره ها در سطحی بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شود تا هنگام مطالعه حواس افراد پرت نشود. د - پنجرهها رو به نور آفتاب ساخته شود. . در طراحی ساختمان کتابخانه های دانشگاهی کدام گزینه صحیح است؟ الف - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعت های مختلف آزادانه از کتابخانه استفاده کند. ب - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعات مشخصی بتواند از کتابخانه استفاده کند.
ج - اطراف کتابخانه احتیاج به گل کاری و آب نما ندارد. چون باعث حواس پرتی دانشجو می شود. د - معماری ساختمان کتابخانه های دانشگاهی باید شبیه سایر ساختمانهای اطراف باشد.***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است. ۱۸. وضعیت ایده آل ساختمان کتابخانه های آموزشگاهی چگونه است؟ الف - بصورت ساختمانی نزدیک و چسبیده به نمازخانه و دفتر فرهنگی مدرسه ب - بصورت ساختمانی در بین کلاسها ج - بصورت ساختمانی مستقل با کمی فاصله از ساختمانهای آموزشی د - بصورت ساختمانی چسبیده یا نزدیک به دفتر مدیریت مدرسه ۱۹. کتابخانه زندان باید چگونه طراحی می شود؟ الف - به گونه ای که شکل ساختمان آن با سایر قسمتهای زندان تفاوت چشمگیری نداشته باشد. ب - به صورت اتاقی در بین سلولها و بندها باشد. ج - به گونه ای که زندانی احساس کند برای چند ساعت خارج از زندان بسر می برد. د - بهتر است محلی برای مراقبت بیشتر از زندانیان باشد. ۲۰. آموزش رسمی در ایران قدیم در چه محلی انجام می شد؟ الف - مدرسه ب - نظامیه ج – مساجد ۲۱. قفسههای کتاب در کتابخانههای قدیمی چگونه بود؟ الف - قفسههایی داخل دیوار ب - قفسههایی متحرک ج - قفسههایی کوتاه کنار میز مطالعه د - قفسه هایی چسبیده به دیوار ۲۲. ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در چه سالی افتتاح شد؟ SII-ס – V"ו"ז \ ب - ۱۳۴۵ v -aמr\ د - ۱۳۲۹ ۲۳. ساختمان مدرسه عالی دخترانه دماوند برای کتابخانه مرکزی کدام دانشگاه اختصاص داده شد؟ الف - دانشگاه تهران ب - دانشگاه شهید بهشتی ج - دانشگاه پیام نور تهران د - دانشگاه آزاد تهران ۲۴. در مورد ساختمان کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ایران که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ساخته شد چه حرکتی صورت گرفت؟ الف - حرکتی جهت حل مشکل فضا ب - حرکتی جهت حل مشکل بودجه ج - حرکتی جهت حل مشکل دسترسی د - حرکتی جهت حل مشکل نمای ساختمان ۲۵. استفاده از کدام مورد از وسایل کنترل کنندهٔ آتش در کتابخانه ها بسیار مضر است؟
الف - شلنگ آب ب - کیسهٔ شن
ج - کپسول آتش نشانی د - سیستم مرکزی اطفای حریق ۲۶. کدام گزینه از مشکلات ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز محسوب می شود؟ الف - پنجرههای نسبتاً بزرگ ساختمان ب - طبقات زیاد آن
ج - رنگی بودن شیشههای آن د - فضای بالا استفاده زیاد آن***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است.
۲۷. ساختمان کدام کتابخانه مرکزی دانشگاهی در ایران به شکل قارج می باشد؟
الف - دانشگاه شیراز ب - دانشگاه پیام نور ج - دانشگاه اهواز د - دانشگاه اصفهان ۲۸. نور مورد نیاز هر کتابخانه به چه چیزی بستگی دارد؟
الف - به نیاز هر بخش ب - فضای کتابخانه
ج - عادت مطالعه مراجعه کننده د - همهٔ موارد ۲۹. « خرید قفسههای بلند در کتابخانه های کودکان » مغایر با کدام اصل ضروری در انتخاب تجهیزات کتابخانه می باشد؟
الف – مرغوبیت ب - کارآیی ج - زیبایی د – تناسب ۳۰. بهتر است در چه بخشی از کتابخانه ها به لحاظ ایمنی از قفسههای فلزی استفاده شود؟
الف - مخزن ب - نسخههای خطی ج – مرجع د – نشريات***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵)
استفاده از:
۱. محل مخزن یک کتابخانه چگونه پیش بینی می شود؟
الف - در قسمت جلوی کتابخانه
ب - نزدیک درب ورودی
ج - براساس نیازهای کاربردی هر نوع کتابخانه
د - در کنار بخش نشریات کتابخانه ۲. کدام گزینه در مورد طراحی درب ورودی کتابخانه صحیح است؟
الف - درب ورودی باید کوچک طراحی شود تا کنترل ورود و خروج راحت تر انجام پذیرد.
ب - درب ورودی باید به خیابانهای اصلی و شلوغ راه داشته باشد تا توجه افراد زیادتری را جلب کند.
ج - درب ورودی نباید به خیابانهای اصلی و شلوغ راه داشته باشد تا مشکلات صوتی و ترافیکی کمتر شود.
د - درب ورودی مهم نیست کجا نصب گردد سردر کتابخانه باید جلب توجه کند. ۳. قفسه های نشریات باید دارای چه نوع طبقاتی باشد؟
الف - طبقات عمودی صاف ب - طبقات افقی صاف
ج – طبقات مورب د - طبقات به هر شکل می تواند باشد. ۴. سالن مطالعه باید در چه محلی از کتابخانه قرار گیرد؟
الف – نزدیک مخزن اصلی دب - طبقه همکف
ج - طبقات بالایی کتابخانه د - مورد الف و با
۵. در نظر گرفتن کدام گزینه در طراحی میزامانت کتابخانه اهمیت ندارد؟
الف - امنیت بخش امانت ب - تعیین مسیر رفت و آمد مراجعه کنندگان
ج - نزدیکی به بخش مرجع د - به کارگیری حداقل کارکنان جهت امانت کتاب ۶. کدام گزینه مشکل اصلی ساختمان کتابخانههای قدیمی بود؟
الف - کمبود نور ب - کمبود فضا
ج - طراحی غیرقابل تغییر بخش ها د - عدم هماهنگی بین بخشها ۷. برای اولین بار در کدام کتابخانه اتاق های مطالعه انفرادی در نظر گرفته شد؟
الف - کتابخانه کنگره ب - کتابخانه ادفو
ج - کتابخانه موزه بریتانیا د - کتابخانه دانشکده ایالتی ایوا ۸. مادول به چه معنایی است و از کدام واژه لاتین گرفته شده است؟
الف - ستون - ماذلس ب - متحرک - مودولاس ج - ستون- مودولاس د- متحرک - ماذلس***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است. ۹. مهمترین مسأله در طراحی ساختمان کتابخانه های مادولار چیست؟ الف – تعداد طبقات ساختمان ب - مناسب ترین اندازه فضای بین ستونها ج - تعداد ستونها د - ارتفاع ساختمان . در طراحی ساختمانهای مادولار بهتر است قسمت های چند طبقه (برجی شکل) در کدام قسمت ساختمان باشد؟ الف - در انتهای ساختمان با - در جلوی ساختمان ج - در وسط ساختمان د – در کناره ساختمان . زیبایی کتابخانه ها در ساختمانها مادولار بیشتر به چه چیز بستگی دارد؟ الف - اندازه ستونها ب - تعداد ستونها ج - استفاده از ستونهای متحرک د – فاصله ستونها . منطقی است که در ساختمانهای مادولار مجموعه کتابهای کتابخانه در کدام طبقه پیش بینی شود؟ الف – طبقات بالاتر ب - طبقه همکف ج - زیرزمین د – طبقه دوم . در طراحی ساختمانهای مادولار در نظر گرفتن چه شکلی برای ستونهای بخش مخزن مناسب تر است؟ الف - دایره ای ب - مرباعی ج - مستطیلی د – هر می . کدام گزینه از مشکلات ساختمانهای مادولار نمی باشد؟ الف – ارتفاع سقفها ب - اندازه یکسان مادولها ج - ستونهای ثابت د – تعداد طبقات . ساختمان کدام نوع کتابخانه در واقع جزع میراث فرهنگی هر کشور محسوب می شود؟ الف – کتابخانه ملی ب - کتابخانه عمومی ج - کتابخانه دانشگاهی د- کتابخانه مساجد . بهترین شکل سالن مطالعه کتابخانه عمومی چگونه باید باشد؟ الف - پنجرهها با پرده پوشانده شود تا صدای کمتری وارد شود. ب - به صورتی باشد که افراد هنگام مطالعه و در صورت خسته شدن بتوانند از پنجره بیرون را تماشا کنند. ج - پنجره ها در سطحی بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شود تا هنگام مطالعه حواس افراد پرت نشود. د - پنجرهها رو به نور آفتاب ساخته شود. . در طراحی ساختمان کتابخانه های دانشگاهی کدام گزینه صحیح است؟ الف - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعت های مختلف آزادانه از کتابخانه استفاده کند. ب - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعات مشخصی بتواند از کتابخانه استفاده کند.
ج - اطراف کتابخانه احتیاج به گل کاری و آب نما ندارد. چون باعث حواس پرتی دانشجو می شود. د - معماری ساختمان کتابخانه های دانشگاهی باید شبیه سایر ساختمانهای اطراف باشد.***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است. ۹. مهمترین مسأله در طراحی ساختمان کتابخانه های مادولار چیست؟ الف – تعداد طبقات ساختمان ب - مناسب ترین اندازه فضای بین ستونها ج - تعداد ستونها د - ارتفاع ساختمان . در طراحی ساختمانهای مادولار بهتر است قسمت های چند طبقه (برجی شکل) در کدام قسمت ساختمان باشد؟ الف - در انتهای ساختمان با - در جلوی ساختمان ج - در وسط ساختمان د – در کناره ساختمان . زیبایی کتابخانه ها در ساختمانها مادولار بیشتر به چه چیز بستگی دارد؟ الف - اندازه ستونها ب - تعداد ستونها ج - استفاده از ستونهای متحرک د – فاصله ستونها . منطقی است که در ساختمانهای مادولار مجموعه کتابهای کتابخانه در کدام طبقه پیش بینی شود؟ الف – طبقات بالاتر ب - طبقه همکف ج - زیرزمین د – طبقه دوم . در طراحی ساختمانهای مادولار در نظر گرفتن چه شکلی برای ستونهای بخش مخزن مناسب تر است؟ الف - دایره ای ب - مرباعی ج - مستطیلی د – هر می . کدام گزینه از مشکلات ساختمانهای مادولار نمی باشد؟ الف – ارتفاع سقفها ب - اندازه یکسان مادولها ج - ستونهای ثابت د – تعداد طبقات . ساختمان کدام نوع کتابخانه در واقع جزع میراث فرهنگی هر کشور محسوب می شود؟ الف – کتابخانه ملی ب - کتابخانه عمومی ج - کتابخانه دانشگاهی د- کتابخانه مساجد . بهترین شکل سالن مطالعه کتابخانه عمومی چگونه باید باشد؟ الف - پنجرهها با پرده پوشانده شود تا صدای کمتری وارد شود. ب - به صورتی باشد که افراد هنگام مطالعه و در صورت خسته شدن بتوانند از پنجره بیرون را تماشا کنند. ج - پنجره ها در سطحی بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شود تا هنگام مطالعه حواس افراد پرت نشود. د - پنجرهها رو به نور آفتاب ساخته شود. . در طراحی ساختمان کتابخانه های دانشگاهی کدام گزینه صحیح است؟ الف - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعت های مختلف آزادانه از کتابخانه استفاده کند. ب - باید ساختمان به گونه باشد که دانشجو در ساعات مشخصی بتواند از کتابخانه استفاده کند.
ج - اطراف کتابخانه احتیاج به گل کاری و آب نما ندارد. چون باعث حواس پرتی دانشجو می شود. د - معماری ساختمان کتابخانه های دانشگاهی باید شبیه سایر ساختمانهای اطراف باشد.***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است. ۱۸. وضعیت ایده آل ساختمان کتابخانه های آموزشگاهی چگونه است؟ الف - بصورت ساختمانی نزدیک و چسبیده به نمازخانه و دفتر فرهنگی مدرسه ب - بصورت ساختمانی در بین کلاسها ج - بصورت ساختمانی مستقل با کمی فاصله از ساختمانهای آموزشی د - بصورت ساختمانی چسبیده یا نزدیک به دفتر مدیریت مدرسه ۱۹. کتابخانه زندان باید چگونه طراحی می شود؟ الف - به گونه ای که شکل ساختمان آن با سایر قسمتهای زندان تفاوت چشمگیری نداشته باشد. ب - به صورت اتاقی در بین سلولها و بندها باشد. ج - به گونه ای که زندانی احساس کند برای چند ساعت خارج از زندان بسر می برد. د - بهتر است محلی برای مراقبت بیشتر از زندانیان باشد. ۲۰. آموزش رسمی در ایران قدیم در چه محلی انجام می شد؟ الف - مدرسه ب - نظامیه ج – مساجد ۲۱. قفسههای کتاب در کتابخانههای قدیمی چگونه بود؟ الف - قفسههایی داخل دیوار ب - قفسههایی متحرک ج - قفسههایی کوتاه کنار میز مطالعه د - قفسه هایی چسبیده به دیوار ۲۲. ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در چه سالی افتتاح شد؟ SII-ס – V"ו"ז \ ب - ۱۳۴۵ v -aמr\ د - ۱۳۲۹ ۲۳. ساختمان مدرسه عالی دخترانه دماوند برای کتابخانه مرکزی کدام دانشگاه اختصاص داده شد؟ الف - دانشگاه تهران ب - دانشگاه شهید بهشتی ج - دانشگاه پیام نور تهران د - دانشگاه آزاد تهران ۲۴. در مورد ساختمان کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ایران که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ساخته شد چه حرکتی صورت گرفت؟ الف - حرکتی جهت حل مشکل فضا ب - حرکتی جهت حل مشکل بودجه ج - حرکتی جهت حل مشکل دسترسی د - حرکتی جهت حل مشکل نمای ساختمان ۲۵. استفاده از کدام مورد از وسایل کنترل کنندهٔ آتش در کتابخانه ها بسیار مضر است؟
الف - شلنگ آب ب - کیسهٔ شن
ج - کپسول آتش نشانی د - سیستم مرکزی اطفای حریق ۲۶. کدام گزینه از مشکلات ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز محسوب می شود؟ الف - پنجرههای نسبتاً بزرگ ساختمان ب - طبقات زیاد آن
ج - رنگی بودن شیشههای آن د - فضای بالا استفاده زیاد آن***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: --
نام درس: ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۱)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۵) استفاده از: مجاز است.
۲۷. ساختمان کدام کتابخانه مرکزی دانشگاهی در ایران به شکل قارج می باشد؟
الف - دانشگاه شیراز ب - دانشگاه پیام نور ج - دانشگاه اهواز د - دانشگاه اصفهان ۲۸. نور مورد نیاز هر کتابخانه به چه چیزی بستگی دارد؟
الف - به نیاز هر بخش ب - فضای کتابخانه
ج - عادت مطالعه مراجعه کننده د - همهٔ موارد ۲۹. « خرید قفسههای بلند در کتابخانه های کودکان » مغایر با کدام اصل ضروری در انتخاب تجهیزات کتابخانه می باشد؟
الف – مرغوبیت ب - کارآیی ج - زیبایی د – تناسب ۳۰. بهتر است در چه بخشی از کتابخانه ها به لحاظ ایمنی از قفسههای فلزی استفاده شود؟
الف - مخزن ب - نسخههای خطی ج – مرجع د – نشريات***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :