نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --
رشته تحصیلی کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۰)و کاردانی (۱۲۲۴۰۱۱) - کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۹)
استفاده از:
۱۶. عناصر اصلی در روش سوادآموزی مبتنی بر آگاه سازی «پائولوفریر» کدامند؟ الف هدف - محتوی - برنامه ریزی با بحث - گفتگو - مشارکت ج تخصص – علم – عمل د انعطاف پذیری - انتقاد - مشارکت
۱۷. ضروری ترین بخش در تهیه مواد خواندنی برای مخاطبین نو سواد و رکن اساسی در جلب علائق بزرگسالان به مواد خواندنی
الف موضوع با محتوای خواندنی ج نیازهای گروه مخاطب د تصاویر و زیبایی
۱۸. «تایی چی ساسا او کا» در مبحث چگونه برای نو سوادان مواد آموزشی تهیه کنیم» برای تصمیم گیری دربارهٔ موضوع پیدایش اطلاعات اولیه را از چه طریقی می داند؟
الف تصمیم گیری با بحث و گفتگو
ج ارزشیابی نیازها د محدودیت و مسایل زبانی ۱۹. براساس فرمول «رودولف فلش» دشوارترین سطح خوانایی در نوشتههای انگلیسی چند کلمه در هر جمله است؟
الف ۲۹ کلمه یا بیشتر با ۱۰۰ کلمه یا بیشتر
ج ۱۹۵ کلمه دا ۱۷۰ کلمه ۲۰ درکدام روش تهیه مواد خواندنی ساده برای نو سوادان، فرد مخاطب محور برنامه ریزی ها قرار می گیرد؟
الف روش تهیه مواد مبتنی بر شناخت و برنامه ریزی
با روش تهیه مواد براساس پیش فرضی ها
ج روش آزمایش کاربردی مواد آموزشی
د روش تهیه ی مواد براساس الگوها و مسائل زبانی و قومی ۲۱. هدف اولیه برنامه های فوق سوادآموزی که در سال ۱۳۹۸ توسط نهضت سوادآموزی به اجرا در آمد چه بود؟
الف ایجاد برنامه های مشارکتی در امر سوادآموزی بزرگسالان
با ایجاد و به اجرا در آوردن طرح سرباز معلم
جا تأسیس کتابخانههای عمومی
د تثبیت سواد و پیشگیری از رجعت به بیسوادی ۲۲. رسالت پیام «ثانویه» در تهیه پوستر چیست؟
الف جلب خو اننده
با هدایت خواننده به انجام کار
ج مشارکت خواننده در هدف
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳از۵


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --
رشته تحصیلی کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۰)و کاردانی (۱۲۲۴۰۱۱) - کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۹)
د لذت و سرگرمی خواننده
استفاده از:
۲۳. یکی از موانع اصلی استفاده از منابع کتابخانههای عمومی توسط نو سوادان چیست الف به کارگیری مواد خواندنی با سبک نگارش مبهم که با سطح سواد آنان منطبق نیست. با به کارگیری صرف مواد نوشتاری که ممکن است برای نو سوادان به آسانی قابل فهم نباشند.
ج عدم نمایش مواد و منابع موجود در کتابخانه برای استفاده نو سوادان د به کارگیری صرفا از مجموعههای مواد دیداری-شنیداری در کتابخانههای عمومی ۲۴. برنامه های سوادآموزی کدام یک از انواع کتابخانه ها در ارتباط مستقیم با هدف های سوادآموزی است؟ الف کتابخانه آموزشگاهی با کتابخانه عمومی ج کتابخانه ملی د کتابخانه دانشگاهی ۲۵. »طرح خواندن با خانواده» از اقدامات کدام نهاد است؟ الف نهضت سوادآموزی ب يونسکو ج کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی د بنياد خاور نزديک ۲۶. مهمترین رسالت و هدف "رانگاناتان" از طرح شعار "خدمات همگانی کتاب " در راستای تشکیل هزاران کتابخانه عمومی شهری و روستا در هند چه بوده است؟ الف جلوگیری از هدر رفتن نیروی انسانی بواسطه بی سوادی و خودآموزی با از میان رفتن فاصله طبقاتی بین شهر و روستا ج بهبود وضع اقتصاد جامعه و کمک به اقشار محروم د عمومی گردیدن سواد و توسعه کتابخانههای عمومی ۲۷. اولین اقدام برای توزیع کتاب بین روستائیان در ایران توسط چه مرکزی انجام پذیر فت؟ الف بنیاد خاور نزدیک
با سپاه دانش ج اداره کل تعلیمات حرفه ای بانوان د کلاس های اکابر ۲۸. «اسلاید» جزو کدام یک از انواع مواد زیر قرار می گیرد؟ الف مواد چاپی غیر کتابی ب مواد چاپی کتابی د مواد غیر چاپی، رسانه های الکترونیکی
ج بازیهای آموزشی - تفریحی مشارکتی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --
رشته تحصیلی کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۰)و کاردانی (۱۲۲۴۰۱۱) - کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۹)
استفاده از: مجاز است.
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، آموزش بزرگسالان در کدام نظام آموزشی شکل میگیرد؟
الف آموزشهای غیررسمی با آموزشهای مجازی
ج آموزشهای رسمی د آموزش سوادآموزی ۲. به چه علت در کشورهای توسعه یافته مبنای آموزش بزرگسالان ۲۹ سالگی در نظر گرفته شده است؟ الف به دلیل مساعد بودن اوضاع اقتصادی
با به دلیل اجرای برنامههای آموزش غیررسمی
جا به دلیل الزامی بودن برنامههای آموزش کودکان و نوجوانان د به دليل کمی جمعيت
۳. این نوع آموزش در برگیرنده ی نوعی «تجارب اتفاقی و ارادی است؟
الف آموزش رسمی با آموزش غیررسمی ج آموزش مشارکتی د آموزش مداوم
۴. طبق تعریف یونسکو مرز تفاوت میان «سواد» و «باسواد» در کدام گزینه درست است؟
الف نوشتن با درک خواندن و نوشتن
ج خواندن د محاسبه کردن
۵. «آموزش بزرگسالان در دنیای متغیر» به چه دلیل موضوع مورد بحث در کنفرانس مونترال ۱۹۹۰ بوده است؟
الف تغییر مفهوم سوادآموزی از شکل سنتی به شکل سوادآموزی تابعی با لزوم تغییر مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورها و نظامهای حکومتی ج لزوم ایجاد تغییر در شیوه زندگی و نفوذ وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلویزیون د عدالت اجتماعی و توازن و هماهنگی در دنیای بزرگسالان
۶. کدام قطعنامه شباهت زیادی به نظریه ی سوادآموزی آگاه سازی پائولوفریر دارد؟
الف قطعنامه مونترال با قطعنامه تخت جمشید
ج قطعنامه جامتین د قطعنامه تهران
۷. شروع فعالیتی از سوی اداره آموزش و پرورش در سال ۱۳۲۲ در ایران که تأکید آن بر تشویق بی سوادان، بجای اجبار و اکراه به
شرکت در کلاسهای شبانه بود، چه نام داشت؟ الف تعلیمات اکابر با آموزش سالمندان ج بنیاد خاور نزدیک د تعلیمات اساسی
۸. در کدام دوره از مراحل چهارگانه نهضت سوادآموزی، نو سواد قادر به خواندن و نوشتن متون ساده از قبیل روزنامه و مجلات
می شود؟ الف دوره پایانی
ب دوره پنجم ج دوره مقدماتی د دوره تکمیلی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --
رشته تحصیلی کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۰)و کاردانی (۱۲۲۴۰۱۱) - کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۹)
مجاز است.
استفاده از: ۹. گزینه صحیح را انتخاب نمایید؟
الف رابطه ی غیرمستقیمی میان نسبت بیسوادی در سطح ملی و روستانشینان بی سواد وجود دارد
با نرخ بیسوادی در میان صنعتگران و کارخانجات بیشتر از کشاورزان بوده است.
ج نرخ بیسوادی در میان مردان همواره بیشتر از زنان است.
د هر چه بی سوادی در سطح ملی بیشتر باشد نسبت روستانشینان بی سواد بالاتر است. ۱۰. کدام عامل به کاهش تفاوت میان جوامع شهری و روستایی انجامیده است؟
الف تقسیم کار با افزایش نرخ باسوادی
ج گسترش ارتباطات و نفوذ تکنولوژی د توسعه اقتصادى ۱۱. کدامیک از عوامل زیر در ایجاد انگیزه برای جذب بیسوادان در فعالیتهای سوادآموزی مؤثر است؟
الف شناخت تغییرات اجتماعی
با شرایط و محیط زندگی نو سوادان
ج تنوع مطالب و محتوی و کاربرد تکنولوژی آموزشی
د تغییر در زندگی شغلی ۱۲. در کشورهای در حال توسعه جهان سوم که مسئله بی سوادی هنوز حل نشده است، بودجه و امکانات می بایست صرف چه نوع برنامه ها و آموزشی گردد؟
الف آموزش حرفه ای و مداوم با آموزش بزرگسالان
جاسوادآموزی تابعی د سوادآموزی ۱۳. این اصل که «شرکت بزرگسالان در برنامههای آموزشی در سطوح مختلف باید بر اساس تجارب و میزان دانش و معلومات آنان باشد» به کدامیک از ویژگی های آموزش بزرگسالان اشاره دارد؟
الف انعطاف در مکان با توأم شدن آموزش و مسئولیتهای شغلی
ج انعطاف در سن د انعطاف در پذیرش ۱۹. ویژگی انعطاف پذیری در این نوع تشکیلات و سازماندهی موجب گسترش و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش خود و نیز شکوفا شدن خلاقیت آنان میگردد؟
الف تشکیلات دولتی متمرکز ب تشکیلات دولتی غیر متمرکز
ج تشکیلات اقماری متمرکز د تشکيلات غيردولتی غیرمتمرکز ۱۵. در کدام اصل از برنامه های سوادآموزی تابعی است که آموزشهای نظری و عملی بصورت مکمل یکدیگر بکار برده می شوند؟
الف اصل تداوم با اصل مشارکت
ج اصل همکاری د اصل ادغام
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از۵
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --
رشته تحصیلی کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۰)و کاردانی (۱۲۲۴۰۱۱) - کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۹)
استفاده از:
۱۶. عناصر اصلی در روش سوادآموزی مبتنی بر آگاه سازی «پائولوفریر» کدامند؟ الف هدف - محتوی - برنامه ریزی با بحث - گفتگو - مشارکت ج تخصص – علم – عمل د انعطاف پذیری - انتقاد - مشارکت
۱۷. ضروری ترین بخش در تهیه مواد خواندنی برای مخاطبین نو سواد و رکن اساسی در جلب علائق بزرگسالان به مواد خواندنی
الف موضوع با محتوای خواندنی ج نیازهای گروه مخاطب د تصاویر و زیبایی
۱۸. «تایی چی ساسا او کا» در مبحث چگونه برای نو سوادان مواد آموزشی تهیه کنیم» برای تصمیم گیری دربارهٔ موضوع پیدایش اطلاعات اولیه را از چه طریقی می داند؟
الف تصمیم گیری با بحث و گفتگو
ج ارزشیابی نیازها د محدودیت و مسایل زبانی ۱۹. براساس فرمول «رودولف فلش» دشوارترین سطح خوانایی در نوشتههای انگلیسی چند کلمه در هر جمله است؟
الف ۲۹ کلمه یا بیشتر با ۱۰۰ کلمه یا بیشتر
ج ۱۹۵ کلمه دا ۱۷۰ کلمه ۲۰ درکدام روش تهیه مواد خواندنی ساده برای نو سوادان، فرد مخاطب محور برنامه ریزی ها قرار می گیرد؟
الف روش تهیه مواد مبتنی بر شناخت و برنامه ریزی
با روش تهیه مواد براساس پیش فرضی ها
ج روش آزمایش کاربردی مواد آموزشی
د روش تهیه ی مواد براساس الگوها و مسائل زبانی و قومی ۲۱. هدف اولیه برنامه های فوق سوادآموزی که در سال ۱۳۹۸ توسط نهضت سوادآموزی به اجرا در آمد چه بود؟
الف ایجاد برنامه های مشارکتی در امر سوادآموزی بزرگسالان
با ایجاد و به اجرا در آوردن طرح سرباز معلم
جا تأسیس کتابخانههای عمومی
د تثبیت سواد و پیشگیری از رجعت به بیسوادی ۲۲. رسالت پیام «ثانویه» در تهیه پوستر چیست؟
الف جلب خو اننده
با هدایت خواننده به انجام کار
ج مشارکت خواننده در هدف
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳از۵


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --
رشته تحصیلی کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۳۰)و کاردانی (۱۲۲۴۰۱۱) - کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۹)
د لذت و سرگرمی خواننده
استفاده از:
۲۳. یکی از موانع اصلی استفاده از منابع کتابخانههای عمومی توسط نو سوادان چیست الف به کارگیری مواد خواندنی با سبک نگارش مبهم که با سطح سواد آنان منطبق نیست. با به کارگیری صرف مواد نوشتاری که ممکن است برای نو سوادان به آسانی قابل فهم نباشند.
ج عدم نمایش مواد و منابع موجود در کتابخانه برای استفاده نو سوادان د به کارگیری صرفا از مجموعههای مواد دیداری-شنیداری در کتابخانههای عمومی ۲۴. برنامه های سوادآموزی کدام یک از انواع کتابخانه ها در ارتباط مستقیم با هدف های سوادآموزی است؟ الف کتابخانه آموزشگاهی با کتابخانه عمومی ج کتابخانه ملی د کتابخانه دانشگاهی ۲۵. »طرح خواندن با خانواده» از اقدامات کدام نهاد است؟ الف نهضت سوادآموزی ب يونسکو ج کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی د بنياد خاور نزديک ۲۶. مهمترین رسالت و هدف "رانگاناتان" از طرح شعار "خدمات همگانی کتاب " در راستای تشکیل هزاران کتابخانه عمومی شهری و روستا در هند چه بوده است؟ الف جلوگیری از هدر رفتن نیروی انسانی بواسطه بی سوادی و خودآموزی با از میان رفتن فاصله طبقاتی بین شهر و روستا ج بهبود وضع اقتصاد جامعه و کمک به اقشار محروم د عمومی گردیدن سواد و توسعه کتابخانههای عمومی ۲۷. اولین اقدام برای توزیع کتاب بین روستائیان در ایران توسط چه مرکزی انجام پذیر فت؟ الف بنیاد خاور نزدیک
با سپاه دانش ج اداره کل تعلیمات حرفه ای بانوان د کلاس های اکابر ۲۸. «اسلاید» جزو کدام یک از انواع مواد زیر قرار می گیرد؟ الف مواد چاپی غیر کتابی ب مواد چاپی کتابی د مواد غیر چاپی، رسانه های الکترونیکی
ج بازیهای آموزشی - تفریحی مشارکتی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :