نمونه سوال درس مرجع شناسی اختصاصی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی اختصاصی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --
نام درس: مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۲۸)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۳) -- :استفاده از
۱. کدام نوع منبع مرجع معمولا بصورت رده ای تنظیم می شود؟
الف. چکیده نامه های آماری ب. واژه نامه ها
ج. اطلس ها د. کتاب شناسی ها Y کدام نوع از خدمات مراجع, امروزه به عنوان مهارت های سواد اطلاعاتی شناخته شده است؟
الف. آموزش کاربران ب. آموزش استفاده از منابع خدمات کتابخانه
ج، خدمات مرجع مستقیم د. خدمات مرجع شخصی ۳. محیط MOO چه نوع خدمات مرجعی را ارائه می دهد؟
الف، خدمات مرجع با پست الکترونیکی ب. خدمات مرجع سنتی
ج. خدمات مرجع همزمان د. خدمات مرجع اینترنتی ۴. نمایه های چاپی منبعی مناسب برای یافتن کدام نوع از منابع است؟
الف، میکروفرم ب. منابع گذشته نگر ج، منابع دیجیتالی د. منابع مرجع ۵. دلیل محبوبیت نمایه های پیوسته چیست؟
الف. سرعت عمل ب. دامنه گسترده ج. سهولت استفاده د. دقت بيشتر ۶. دایره المعارف اصلی قرون وسطی چه نام داشت؟
الف. ریشه شناسی ب. تاریخ طبیعی ج. آموزش در دایره دانش د. گرولیر ۷. منشساع عمده تغییرات و چالش در خدمات مرجع چه بوده است؟
الف. پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ب. تغییر نوع اطلاعات
ج. تغییر نقش کتابدار د. افزایش حجم اطلاعات ۸. استفاده از پایگاههای اطلاعاتی بصورت پیوسته از چه دهه ای آغاز شد؟
الف. ه ۱۹۶ ب. ۱۹۷۰ ج. ۱۹۸۰ ۹. نقش کتابدار مرجع در جهان وب چیست؟
الف. ویراستاری اطلاعات ب. کمک به بازیابی اطلاعات
ج، تعیین ملاک های صحت و اعتبار اطلاعات د. انتشار اطلاعات
۱۰. تهیه اینترفیس مناسب برای کاربر جزء کدام دسته از آموزش ها برای کاربران قرار می گیرد؟ الف. آموزش مستقیم حضوری ب. آموزش مستقیم غیرحضوری ج. آموزش غیرمستقیم د. آموزش مجازی ۱۱. پدر خدمات مرجع کیست؟ الف. مایکل باکلند ب. سامول سوییت گرین ج: جس شرا
• ول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --
نام درس: مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۲۸)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۳)
استفاده از: ۱۲. کدام مورد از دیدگاه گرین از جمله عملکردهای یک کتابدار مرجع نیست؟ الف. آموزش ب. پاسخ به پرسش های کاربر ج. ارتقاء جایگاه کتابخانه د. انجام پژوهش ۱۳. کدام گزینه از جمله مشکلات استفاده از پست الکترونیک برای سوالات مرجع می باشد؟ الف. عدم انجام مصاحبه با کاربر ب. ارائه خدمات مرجع بصورت غیرهمزمان ج. آشنا نبودن کاربران با خدمات پست الکترونیک د. دردسترس نبودن خدمات پست الکترونیک برای همه ۱۴. بنا به عقیده کافمن چند درصد از کاربران اینترنتی به کتابداران برای بازیابی موثر اطلاعات نیازمندند؟ الف. ۲۷ ب. ۵۲ ج. ۷۱ لی. ه ۹ ۱۵. کتاب حاضر در واقع "کشف المطالب الفبایی" یا فهرست موضوعی قرآن مجید است که مانند اغلب فرهنگ های لغت به ترتیب اول کلمه را به شیوه ابجدی و نه به رسم فرهنگ های کهن عربی از روی ماده اصلی کلمات تنظیم شده است. این فهرست به عربی است؟ الف. واژه های قرآن ب. فرهنگ موضوعی قرآن مجید (الفهرس الموضوعی القرآن الکریم) ج. اصطلاح نامه کلام اسلامی د. فرهنگ لغات قرآن خطی ۱۶. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهشی اثر کیست؟ الف. بهاءالدین خرمشاهی ب. کامران فانی ج. محمد رضایی د. احمد خاتمی ۱۷. کتابشناسی موسیقی اثر ویدا مشایخی چگونه تنظیم شده است؟ الف. به صورت تاریخی ب. رده بندی دیویی ج. به صورت رده ای د. رده باندی کنگره ۱۸. موضوعات نقشه ها در فهرست نقشه های فارسی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس کدام سرعنوان ها مشخص شده اند؟ الف. کنگره ب. فارسی ج. سسیرز د. گزينه الف و ب ۱۹. نام همایش های کتابداری را در کدام منبع مرجع می توان یافت؟ الف. فهرست مستند اسامی نهادها سازمانها و موسسات دولتی ایران ب. دایرالمعارف کتابداری و اطلاع رسانی
ج. راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایران به انضمام راهنمای کتابخانه های زندان
د. گزینه ب و ج


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --
نام درس: مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۲۸)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۳)
استفاده از: ۱۲. کدام مورد از دیدگاه گرین از جمله عملکردهای یک کتابدار مرجع نیست؟ الف. آموزش ب. پاسخ به پرسش های کاربر ج. ارتقاء جایگاه کتابخانه د. انجام پژوهش ۱۳. کدام گزینه از جمله مشکلات استفاده از پست الکترونیک برای سوالات مرجع می باشد؟ الف. عدم انجام مصاحبه با کاربر ب. ارائه خدمات مرجع بصورت غیرهمزمان ج. آشنا نبودن کاربران با خدمات پست الکترونیک د. دردسترس نبودن خدمات پست الکترونیک برای همه ۱۴. بنا به عقیده کافمن چند درصد از کاربران اینترنتی به کتابداران برای بازیابی موثر اطلاعات نیازمندند؟ الف. ۲۷ ب. ۵۲ ج. ۷۱ لی. ه ۹ ۱۵. کتاب حاضر در واقع "کشف المطالب الفبایی" یا فهرست موضوعی قرآن مجید است که مانند اغلب فرهنگ های لغت به ترتیب اول کلمه را به شیوه ابجدی و نه به رسم فرهنگ های کهن عربی از روی ماده اصلی کلمات تنظیم شده است. این فهرست به عربی است؟ الف. واژه های قرآن ب. فرهنگ موضوعی قرآن مجید (الفهرس الموضوعی القرآن الکریم) ج. اصطلاح نامه کلام اسلامی د. فرهنگ لغات قرآن خطی ۱۶. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهشی اثر کیست؟ الف. بهاءالدین خرمشاهی ب. کامران فانی ج. محمد رضایی د. احمد خاتمی ۱۷. کتابشناسی موسیقی اثر ویدا مشایخی چگونه تنظیم شده است؟ الف. به صورت تاریخی ب. رده بندی دیویی ج. به صورت رده ای د. رده باندی کنگره ۱۸. موضوعات نقشه ها در فهرست نقشه های فارسی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس کدام سرعنوان ها مشخص شده اند؟ الف. کنگره ب. فارسی ج. سسیرز د. گزينه الف و ب ۱۹. نام همایش های کتابداری را در کدام منبع مرجع می توان یافت؟ الف. فهرست مستند اسامی نهادها سازمانها و موسسات دولتی ایران ب. دایرالمعارف کتابداری و اطلاع رسانی
ج. راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایران به انضمام راهنمای کتابخانه های زندان
د. گزینه ب و ج


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- نام درس: مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری - کارشناسی (۱۲۲۴۰۲۸)- کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۷۳)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --
مجاز است.
استفاده از: ۲۰. اصطلاحاتی که در ساختار اصطلاح نامه به کار رفته و برای نمایه سازی مورد استفاده قرار می گیرند چه نام دارند؟
الف. تزاروس ب. مدخل ج. توصیفگر د. غیرتوصیفگر ۲۱. کدام کتاب مرجع پزشکی ترجمه ای ازThe Nutrition Bile می باشد؟
الف. اصطلاح نامه ارتقای بهداشت ب. فرهنگ جامع اختصارات پزشکی
ج. دانشنامه پزشکی د. دایره المعارف تغذیه ۲۲. در اصطلاح نامه ارتقای بهداشت از کدام نوع رابطه معنایی استفاده شده است؟
الف. رابطه ترجیحی ب. رابطه سلسله مراتبی ج. رابطه وابسته د. هر سه گزینه ۲۳. کدام رابطه در اصطلاح نامه ها اصطلاحات دارای مفهوم واحد را بیان می کند؟
الف. رابطه ترجیحی ب. رابطه سلسله مراتبی
ج. رابطه وابسته د. رابطه همبسته ۲۴. دسترسی الکترونیک به چکیده نامه AbstractS Of Working PaperSin EconomicS از چه طریقی امکان پذیر است؟
Emerald ..., Bluchwell z EConlit - Dialoge . Su ۲۵. کدام اثر مرجع اطلاعات مربوط به وضع آموزش از راه دور را پوشش می دهد؟
Instituation of Higher education ... åss
Education Research ...,
Distance Education:A Selected Bibliography &
International Encyclopedia of Education ...,
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :