نمونه سوال درس کتابخانه و کتابداری نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کتابخانه و کتابداری نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フ)(ミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: کتابخانه و کتابداری
رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری مقطع کارشناسی و کاردانی (۱۲۲۴۰۰۱)
استفاده از: مجاز است.
۱. در سیر تکاملی خط، علایم راهنمایی و رانندگی یا نمادهایی که در ریاضیات و موسیقی در سطح بین المللی استفاده و به کار می رود، جزو کدامیک از انواع آن محسوب می شود؟
الف، تصویر نگاری ب. اندیشه نگاری ج. واژهنگاری د. آوانگارى ۲. آخرین مرحله خط و زبان مصری چه نام داشت؟
الف، هیروگلیف ب، دموتیک ج. هیراتیک د، قبطی(کُپتیک) ۳. قدیمی ترین خط سومری که مربوط به ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است و تاکنون کاملاً کشف رمز نشده است از کدام یک از انواع خط به شمار می رود؟
الف، تصویر نگاری ب. واژه نگاری ج. هجانگاری د. اندیشه نگاری ۴. اولین نظام الفبایی که بدون شک می توان آن را اولین نظام الفبایی کامل و به معنای واقعی در تاریخ بشر ذکر کرد، مربوط به کدام قوم است؟
الف. فنقیها ب. چینیها ج. ساسانیان د. يونانيان ۵. اصلی ترین ماده برای نوشتن تا عصر امپراتوری روم کدام است؟
الف. پاراشمن ب. لوح گلین ج، پاپیروس د. کتاب پوستی
۶. از نظر استاندارد یونسکو تعداد صفحات یک جزوه حداکثر چند صفحه است؟ از این تعداد بالاتر را کتاب می نامند.
الف. ۲۵ صفحه ب. ۷۵ صفحه ج. ۴۹ صفحه د. ۵۹ صفحه ۷. اولین بار کتاب قابل حمل توسط چه کسی بوجود آمد و از مقوا برای جلد کتابها استفاده کرد؟
الف، آلدوسن مانیوتوس ب. نیکولا لویی روبر
ج. تسای لون د. آر. گلدوى ۸. در کدام یک از انواع قطع کتاب، اندازهٔ عرضی کتاب بیشتر از طول است؟
الف، رحلی ب، بیاضی ج: سلطانی د. وزیری
۹. در شماره استاندارد بینالمللی کتاب (آی.اس.بی.ان) حوزه یا جزء دوم نشاندهندهٔ چیست؟
الف. شماره ترتیب کتاب در یک انتشارات خاصی ب. نقطه جغرافیایی کتاب منتشر شده
ج. رقم کنترل کننده د. ناشر کتاب ۱۰. در بحث انواع کتابهای الکترونیکی، به کتابهایی که از طریق ساختارهای شبکهای اطلاعات خود را در دسترس استفاده کنندگان قرار می دهند چه می گویند؟
الف. فرارسانه ای ب. همانندساز ج، چندرسانه ای د. چندین رسانه ای ۱۱. اولین روزنامه ای که در ایران به سال ۱۲۵۳ هجری به فرمان محمدشاه منتشر شد، چه نام دارد؟
الف. وقایع اتفاقیه ب، فلاحت مظفری ج، کاغذ اخبار د. صف
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フ)(ミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: کتابخانه و کتابداری
رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری مقطع کارشناسی و کاردانی (۱۲۲۴۰۰۱) استفاده از: ۱۲. "فصلنامه کتاب " از انتشارات کیست؟
الف. هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور ب. کتابخانه ملی
ج. وزارت آموزش و پرورش د. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳. این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ «شبیه فیلم هستند با این تفاوت که فاقد خصوصیت حرکتند. در واقع مجموعه ای ثابت از عکسها هستند که به دنبال یکدیگر
آورده شده اند».
الف، میکروفیش ب، میکروفیلم ج، فیلم استریپ د. میکروفرم یا ریزنگارها
۱۴. این جمله که «کتابدار می تواند از تمهیدات فیزیکی یا راهبردی استفاده نماید و با ایجاد کتابخانه با قفسه باز یا استفاده از آخرین فناوریهای اطلاعاتی و رایانه ای به مراجعان کمک نماید» مربوط به کدامیک از قوانین رانگاناتان می شود؟
الف. کتاب برای استفاده است ب. هر خوانندهای کتابش ج. هر کتابی خواننده اش د. وقت خواننده را هدر ندهید.
۱۵. معروفترین کتابخانه بابلیان که یکی از شاخص ترین کتابخانه های عهد باستان بود، چه نام دارد؟ الف. اسکندریه ب، بورسیپا ج، سراپیوم د. لوکولوس
۱۶. سهم و عطیه آشوریان به آیندگان چه بود؟
الف. کتابخانه سازماندهی شده ب. خط
ج. قوانین حمورابی د. نگارش ۱۷. معروفترین کتابخانه روم که با کتابخانه اسکندریه و پرگاموم قابل قیاس بود، چه نام دارد؟
الف، بورسیپا ب. ایبله ج: اولیپن د. پالاتينا ۱۸. در قرون وسطی و در بلاد اسلامی شاهد سه دوره از نظر نوع و گسترش کتابخانه ها هستیم. نام دورهٔ اول کدام است؟
الف. بیت الحکمه یا خزانه الحکمه
ب. کتابخانه های وابسته است که بخشی از مؤسسات وقفی را تشکیل میدادند.
ج. دار العلم
د. دارالحديث. ۱۹. کتابدار مشهور فرانسوی است که به سال ۱۶۲۷ قدیمی ترین تک نگاشت کتابداری را با عنوان «نظرهایی در باب تنظیم یک کتابخانه» منتشر ساخت. اندیشهٔ مترقی و اسپاری کتابها را به او نسبت میدهند.
الف، سرتوماس بودلی ب، جان دیواری ج. کاردینال مازاران د. گابریل نودہ ۲۰. رویدادهای مهم زیر مربوط به کدام دوران است؟ «۱-ایجاد کتابخانههای قفسه باز ۲- رشد کتابخانه های دانشگاهی ۳ظهور کتابخانه های ملی»
الف. هند باستان
ب. قرون وسطی ج، دوران معاصر د. قرون جدید
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フ)(ミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: کتابخانه و کتابداری
رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری مقطع کارشناسی و کاردانی (۱۲۲۴۰۰۱) استفاده از: ۱۲. "فصلنامه کتاب " از انتشارات کیست؟
الف. هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور ب. کتابخانه ملی
ج. وزارت آموزش و پرورش د. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳. این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ «شبیه فیلم هستند با این تفاوت که فاقد خصوصیت حرکتند. در واقع مجموعه ای ثابت از عکسها هستند که به دنبال یکدیگر
آورده شده اند».
الف، میکروفیش ب، میکروفیلم ج، فیلم استریپ د. میکروفرم یا ریزنگارها
۱۴. این جمله که «کتابدار می تواند از تمهیدات فیزیکی یا راهبردی استفاده نماید و با ایجاد کتابخانه با قفسه باز یا استفاده از آخرین فناوریهای اطلاعاتی و رایانه ای به مراجعان کمک نماید» مربوط به کدامیک از قوانین رانگاناتان می شود؟
الف. کتاب برای استفاده است ب. هر خوانندهای کتابش ج. هر کتابی خواننده اش د. وقت خواننده را هدر ندهید.
۱۵. معروفترین کتابخانه بابلیان که یکی از شاخص ترین کتابخانه های عهد باستان بود، چه نام دارد؟ الف. اسکندریه ب، بورسیپا ج، سراپیوم د. لوکولوس
۱۶. سهم و عطیه آشوریان به آیندگان چه بود؟
الف. کتابخانه سازماندهی شده ب. خط
ج. قوانین حمورابی د. نگارش ۱۷. معروفترین کتابخانه روم که با کتابخانه اسکندریه و پرگاموم قابل قیاس بود، چه نام دارد؟
الف، بورسیپا ب. ایبله ج: اولیپن د. پالاتينا ۱۸. در قرون وسطی و در بلاد اسلامی شاهد سه دوره از نظر نوع و گسترش کتابخانه ها هستیم. نام دورهٔ اول کدام است؟
الف. بیت الحکمه یا خزانه الحکمه
ب. کتابخانه های وابسته است که بخشی از مؤسسات وقفی را تشکیل میدادند.
ج. دار العلم
د. دارالحديث. ۱۹. کتابدار مشهور فرانسوی است که به سال ۱۶۲۷ قدیمی ترین تک نگاشت کتابداری را با عنوان «نظرهایی در باب تنظیم یک کتابخانه» منتشر ساخت. اندیشهٔ مترقی و اسپاری کتابها را به او نسبت میدهند.
الف، سرتوماس بودلی ب، جان دیواری ج. کاردینال مازاران د. گابریل نودہ ۲۰. رویدادهای مهم زیر مربوط به کدام دوران است؟ «۱-ایجاد کتابخانههای قفسه باز ۲- رشد کتابخانه های دانشگاهی ۳ظهور کتابخانه های ملی»
الف. هند باستان
ب. قرون وسطی ج، دوران معاصر د. قرون جدید
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フ)(ミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: کتابخانه و کتابداری
رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری مقطع کارشناسی و کاردانی (۱۲۲۴۰۰۱)
استفاده از: مجاز است. ۲۱. «ردهبندی گسترش پذیر» و «فهرست فرهنگی» از خدمات کدامیک از پیشگامان علم کتابداری در دوران معاصر است؟ الف. سر آنتونی پا نیستی ب. چارلزامی کاتر ج. ادوارد ادواردز د. ملویل دیویی
۲۲. یکی از درخشانترین دانشمندان کتابداری که رده بندی «کولن» را منتشر ساخت؟
الف. لایبنیتز ب. پانیستی ج. رانگاناتان د. د يويی. ۲۳. قدیمی ترین کتابخانه ایران چه نام دارد؟
الف. آستان قدس رضوی ب. سلطان حسین میرزا ج. بایسنقر میرزا د. رصدخانه مراغه ۲۴. گردآوری و حفظ کلیه آثار فکری یک ملت که به صورت مکتوب، دیداری شنیداری، الکترونیکی و غیره در گذشته و حال منتشر می شوند، از اهداف عمده کدام کتابخانه محسوب می شود؟
الف. دانشگاهی با. عمومی ج. تخصصی د. ملی ۲۵. کتابخانههای عمومی ایران تحت پوشش و هدایت کدام سازمان است؟
الف. شهرداریها ب. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج. وزارت آموزش و پرورش د. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۶. «کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی وزارت کشاورزی» جزو کدامیک از انواع کتابخانه ها محسوب می شود؟
الف. دانشگاهی ب. تخصصی ج، عمومی د. دانشکده ای
۲۷. برای فهرست نویسی اولین برگه ای که برای کتاب ساخته می شود چه نام دارد؟
الف. برگه موضوع ب. برگه عنوان ج. رفا برگه د. برگه مادر ۲۸. نوعی رده بندی فلسفی و منطقی است که موضوعات به صورت سلسله مراتبی رده بندی می شود و نظم آن در روابط موضوعی از عام به خاص یا از کل به جزء است و در آن فقط از اعداد برای رده بندی استفاده می شود.
الف. دیویی ب، کولن ج. کنگره د. بليس ۲۹. ردهبندی ان.ال.ام (N.L.M) که در آن از سر عنوانهای موضوعی MeSH استفاده می شود، مربوط به کدام حوزه از علوم می شود؟
الف، کشاورزی ب، علوم انسانی ج. پزشکی د. تمامی علوم
۳۰. در حال حاضر به طور قانونی وظیفهٔ فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا یا CIP) مربوط به کدام کتابخانه یا نهاد است؟
الف. کتابخانه عمومی ب. کتابخانه ملی ج، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی کشور د، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
۳۱. به آدرس دقیق یک موضوع، اسم، مکان و دیگر موارد که به صورت الفبایی در آخر کتاب ارائه میشود و خواننده را بسادگی به اطلاعات مورد نظر رهنمون می سازد، چه می گویند؟ الف. فهرست منابع و مآخذ ب. کتابنامه ج. فهرست مندرجات د. نمایه
۳۲. کدامیک از منابع زیر جزو منابع دسته دوم یا منابع ردیف دوم محسوب می شود؟
الف. شرح حالها ب. فرهنگها ج. کتابشناسیها د. دایرهٔ المعارفها
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴

***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: --
نام درس: کتابخانه و کتابداری رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری مقطع کارشناسی و کاردانی (۱۲۲۴۰۰۱)
استفاده از: مجاز است. ۳۳. یک سی دی رام (CD-ROM) یا صفحه فشرده یا دیسک نوری یا لوح فشرده چند صفحه عA اطلاعات را می تواند ذخیره می کند؟ الف. ۵۰ هزار صفحه ب. ۱۰۰ هزار صفحه ج. ۲۰۰ هزار صفحه د. ۴۰۰ هزار صفحه ۳۴. یکی از انواع شبکه است که در آن اضافه یا کم کردن تعداد ایستگاهها به سادگی صورت نمیگیرد. مزیت اصلی و اساسی این شبکه کارآیی آنها در ترافیک بالای مبادلهٔ اطلاعات است. نام این شبکه کدام است؟ الف. حلقه ای ب. ستارهای ج، اتوابوسی د. کلان شهری ۳۵. پراستفادهترین خدمات اصلی موجود در شبکه اینترنت کدام است؟ الفا. انتقال فایل (FTP) ب. ورود به سیستم از راه دور (Telnet) ج، پست الکترونیکی (E-mail) د. ويز (WAIS) ۳۶. کدام گزینه دربارهٔ مهمترین مجموعهٔ باورها و قوانین اخلاقی کتابداری نادرست است؟ الف. کتابدار باید خوانندهٔ کتابها و خادم خوانندگان باشد. ب. یک کتابدار خوب باید خواننده ای آزمند باشد. ج. کتابدار در برابر جامعه وظیفه ای متعالی دارد، بنابراین حق سانسور دارد. د. کتابدار باید شجاع، هوشمند و معتدل باشد و اطمینان خوانندگان را جلب کند. ۳۷. کاملیسی چیست؟ الف. انجمن کتابداری کشورهای مشترک المنافع ب. کنگره بین المللی کتابداران و اطلاع رسانان مسلمان ج. نظام اطلاع رسانی جهانی علوم سازمان ملل متحد د. انجمن کتابخانههای تخصصی و دفاتر اطلاع رسانی ۳۸. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هر ساله در کدام ماه برگزار می شود؟
الف. آبان ماه ب. مرداد ماه ج. مهرماه د. اردیبهشت ماه ۳۹. "طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو" و "خدمات تأمین مدارک " جزو خدمات کدام مرکز محسوب می شود؟
الف، مرکز خدمات کتابداری ب. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
ج. انجمن کتابداران ایران (اکتا) د. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (IROST) ۴۰. کدام یک از پایگاههای زیر در زمینه معرفی مجلات و نشریات ادواری فعالیت می کند؟
DAO ... SCI & CDMARC , Ulrich . šJI
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :