نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : ( حقوق اداری (کلیات وایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳
۱- کدام دسته اعمالی اجرایی در حقوق اداری مورد بحث قرار می گیرند؟
۱. ایجاد وسایل ارتباطی و مخابراتی ۲. اداره امور بیگانگان ۳. توشیح قوانین ۴. سیاستگذاریهای فرهنگی
۲- کدام یک از اقدامات مهم قوه قانونگذاری در زمینه حقوق اداری می باشد؟ ۱. تدوین قواعد دقیق وظایف و مشاغل اداری ۲. تدوین اصول و قواعد کلی حقوق اداری ۳. قانونگذاری در تمامی اصول مربوط به حقوق اداری ۴. قانونگذاری در زمینه مقتضیات منافع عمومی ۳- کدام یک در حقوق اداری مورد بحث قرار می گیرد؟
۱. تمام جنبه های سازمانهای اداری ۲. تجزیه و تحلیلی اداری ۳. روابط حقوقی دولت و افراد ۲ کشف روشهای اداره بهتر سازمانهای اداری ۴- کدام مورد صحیح است؟
۱. مسئولیت اجرای قانون اجرای قانون اساسی با مقام رهبری است ۲. پس از تغییر مجلس گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست ۲. رئیس جمهوری مجاز به عزل وزیران پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمی باشد ۴. رئیس قوه قضاییه میتواند اختیار تام مالی، اداری، و استخدامی قضات را به وزیر دادگستری محول کند ۵- ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عهده کدام مقام است؟
۰۱ رئيس جمهوری ٠٢ معاون رئيس جمهوری ۳. وزیر اقتصاد f رئیس اتاق بازرگانی ۶- ضرورت موافقت مجلس شورای اسلامی با تعیین تعداد وزارتخانه ها ناشی از چیست؟
۱. تصریح قانون اساسی ۲ - حق نظارت مجلس ۳. هزینه مالی این گونه طرح ها ۰۴ تقسیم کار بین دولت و مجلس ۷- کدام یک از جمله خدمات و وظایف اجرایی وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود؟
۱. کارگزینی ۲. آموزش ۳. کارپردازی ۴. حسابداری
γγ/γγ4 ρ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : ( حقوق اداری (کلیات وایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳
۱- کدام دسته اعمالی اجرایی در حقوق اداری مورد بحث قرار می گیرند؟
۱. ایجاد وسایل ارتباطی و مخابراتی ۲. اداره امور بیگانگان ۳. توشیح قوانین ۴. سیاستگذاریهای فرهنگی
۲- کدام یک از اقدامات مهم قوه قانونگذاری در زمینه حقوق اداری می باشد؟ ۱. تدوین قواعد دقیق وظایف و مشاغل اداری ۲. تدوین اصول و قواعد کلی حقوق اداری ۳. قانونگذاری در تمامی اصول مربوط به حقوق اداری ۴. قانونگذاری در زمینه مقتضیات منافع عمومی ۳- کدام یک در حقوق اداری مورد بحث قرار می گیرد؟
۱. تمام جنبه های سازمانهای اداری ۲. تجزیه و تحلیلی اداری ۳. روابط حقوقی دولت و افراد ۲ کشف روشهای اداره بهتر سازمانهای اداری ۴- کدام مورد صحیح است؟
۱. مسئولیت اجرای قانون اجرای قانون اساسی با مقام رهبری است ۲. پس از تغییر مجلس گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست ۲. رئیس جمهوری مجاز به عزل وزیران پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمی باشد ۴. رئیس قوه قضاییه میتواند اختیار تام مالی، اداری، و استخدامی قضات را به وزیر دادگستری محول کند ۵- ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عهده کدام مقام است؟
۰۱ رئيس جمهوری ٠٢ معاون رئيس جمهوری ۳. وزیر اقتصاد f رئیس اتاق بازرگانی ۶- ضرورت موافقت مجلس شورای اسلامی با تعیین تعداد وزارتخانه ها ناشی از چیست؟
۱. تصریح قانون اساسی ۲ - حق نظارت مجلس ۳. هزینه مالی این گونه طرح ها ۰۴ تقسیم کار بین دولت و مجلس ۷- کدام یک از جمله خدمات و وظایف اجرایی وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود؟
۱. کارگزینی ۲. آموزش ۳. کارپردازی ۴. حسابداری
γγ/γγ4 ρ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : حقوق اداری (کلیات وایران ) رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳
۸- زمینه های تشریک مساعی و همکاری دستگاههای دولتی کشور چگونه ایجاد می شود؟
۱. با نظارت رئیس جمهور
آن با نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی
۳. با نظارت مجلس شورای اسلامی ۴. با ترتیب دادن کنفرانسها و کمیسیونهای متشکل از نمایندگان دستگاه ها ۹- کدام یک در مورد تفویضی اختیار صحیح است؟ ۱. مقامات اداری میتوانند کلیه اختیارات خود را تفویضی کنند ャ。 تفویضی اختیار از اختیاردهنده سلب مسئولیت می کند ۳. مرگ تفویضی کننده موجب ابطال و لغو اختیارات می شود ۴. مسئولیت تفویض کننده نظارتی و مسئولیت فرد مکلف، مسئولیت مباشر خواهد بود ۱۰- عالیترین مقام سیاسی و اداری کشور پس از رئیس جمهور کدام است؟ ۱. هیات وزیران ۲. معاون اول رئیس جمهور ۳. مجلس شورای اسلامی ۰۴ وزیر کشور \\— کدام مورد صحیح است؟ ۱. تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است ۰۲ فدرالیسم به معنی عدم تمرکز سیاسی و اقتصادی است ۳. بین عدم تمرکز اداری و فدرالیسم تفاوت ماهوی وجود دارد عدم تمرکز اداری امور اداری، اجرایی و قضایی را شامل میشود
۱۲- کدام یک در نظام عدم تمرکز وجود دارد؟
۱. حذف برخی از پستهای سازمانی ۰۲ واگذاری اختیارات فوق العاده به دستگاه های شهرستان ۲. ایجاد حکومت مردم بر مردم و بالا بردن قوه ابتکار ۲. بهترین وسیله برای اداره امور عمومی γγ/γγ4 ρ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : حقوق اداری (کلیات وایران ) رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳ ۱۳- منطقه گرایی به چه منظور انجام می گیرد؟ ۱. سبک کردن بار دولت مرکزی ۲. راه حلی برای تمرکز زدایی در سطح ادارات منطقه ای ۳. برای مدیریت جنبه های اداری و نه سیاسی مناطق مختلف کشور ۲. مدیریت امور مناطق ناهمگون یک کشور ۱۴- کدام یک در مورد اشخاص حقوقی موسسه تمرکز زدایی شده صحیح است؟ ۱. اقامه دعوی باید با استعلام دولت مرکزی انجام گیرد آن دارایی او دارایی دولت مرکزی محسوب می شود ۳. ماموران آن از نظر اداری تابع سلسله مراتب اداره دولت مرکزی نیستند ۴. بودجه آن توسط دولت مرکزی تعیین میشود ۱۵- اولین وسیله برای تحقق عدم تمرکز موسسات دولتی چیست؟ ۱. تصویب مجلسی ۲. تفویضی اختیارات ۲. ایجاد تقسیمات اداری ۰۴ اعطای شخصیت حقوقی ۱۶- به نظارتی که قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیر متمرکز اعمال می کند، چه اطلاق می شود؟ ۱. نظارت اداری آ ، نظارت قیمومتی ۰۳قیمومت اداری ۴. نظارت انتظامی ۱۷- کدام یک از معایب عدم تمرکز است؟ ۱. گاه اغراضی شخصی به مصالح عمومی غلبه می کند ۲. هماهنگی بین دولت مرکزی و موسسات از میان میرود ۳. موجب تشتت در امور اداری میشود ۲. باعث تفرقه در مناطق مختلف کشور می شود ۱۸- وظایف شورای بخش چیست؟ ۱. تاسیس شرکتهای تعاونی و کشاورزی ۲. نظارت بر انتخابات محلی ۲. ایجاد نظام در روابط بخشهای خصوصی و عمومی آ، نظارت بر امور سیاسی دهستانها
۱۹- به موجب قانون شهرهایی که در محدوده جغرافیایی دهستان قرار دارند، از لحاظ نظام اداری تابع کدام واحد اداری هستند؟
۱. شهر ۲. بخشی ۳. استان ۴. شورای محلی
γγ/γγ4 ρ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ درسی : حقوق اداری (کلیات وایران )
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳ ۲۰- فرق مستخدام رسمی با مستخدم پیمانی چیست؟
۱. قرارداد استخدامی بلند مدت و شغل بالای سازمانی ۲. گذراندن امتحان ورودی و گزینش استخدامی
۰۲ ثابت بودن وضعیت و داشتن شغل ثابت سازمانی ۴. داشتن مزایای شغلی مانند بیمه، بازنشستگی و ... بالاتر
۲۱- مستخدمان کدام وزارتخانه ها در شمول مقررات قانون استخدام کشوری هستند؟
۱. افسران ارتشی ۲. اساتید دانشگاه
۳. قضات دادگستری ۴. کارمندان آموزش و پرورش ۲۲- به وضعیت مستخدمی که طبق قانون استخدامی کشوری از حقوق وظیفه استفاده می کند، چه می گویند؟
۱. تعلیق ٢. انفصال موقت ۳. از کار افتادگی ۲. غیبت موجه ۲۳- کدام دسته اعمال پلیسی و نظارتی دولت به عهده قوه مجریه است؟
۱. کشف و تعقیب جرایم آن تامین و پیشگیری
۰۳ پیشگیری و کشف جرایم آ، کشف، تعقیب، تامین و پیشگیری ۲۴- حفظ نظم عمومی در استانها و شهرستانها، به عهده کدام یک از مقامات است؟
۱. نیروی انتظامی ٠٢ پلیس ادارى
۳. استانداران و فرمانداران ۴. ارتش ۲۵- کدام یک در مورد منع به عنوان یکی از نظامات پلیسی صحیح است؟
۱. منع به صورت کلی و عام جایز است ۲. منع فقط در موارد اخلال نظم عمومی جایز است
۳. منع در شرایط عدم موثر بودن قانون جایز است ۲. منع منوط به کسب اجازه از مقامات بالاتر است
γγ/γγ4 ρ صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ درسی : حقوق اداری (کلیات وایران )
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳ ۲۰- فرق مستخدام رسمی با مستخدم پیمانی چیست؟
۱. قرارداد استخدامی بلند مدت و شغل بالای سازمانی ۲. گذراندن امتحان ورودی و گزینش استخدامی
۰۲ ثابت بودن وضعیت و داشتن شغل ثابت سازمانی ۴. داشتن مزایای شغلی مانند بیمه، بازنشستگی و ... بالاتر
۲۱- مستخدمان کدام وزارتخانه ها در شمول مقررات قانون استخدام کشوری هستند؟
۱. افسران ارتشی ۲. اساتید دانشگاه
۳. قضات دادگستری ۴. کارمندان آموزش و پرورش ۲۲- به وضعیت مستخدمی که طبق قانون استخدامی کشوری از حقوق وظیفه استفاده می کند، چه می گویند؟
۱. تعلیق ٢. انفصال موقت ۳. از کار افتادگی ۲. غیبت موجه ۲۳- کدام دسته اعمال پلیسی و نظارتی دولت به عهده قوه مجریه است؟
۱. کشف و تعقیب جرایم آن تامین و پیشگیری
۰۳ پیشگیری و کشف جرایم آ، کشف، تعقیب، تامین و پیشگیری ۲۴- حفظ نظم عمومی در استانها و شهرستانها، به عهده کدام یک از مقامات است؟
۱. نیروی انتظامی ٠٢ پلیس ادارى
۳. استانداران و فرمانداران ۴. ارتش ۲۵- کدام یک در مورد منع به عنوان یکی از نظامات پلیسی صحیح است؟
۱. منع به صورت کلی و عام جایز است ۲. منع فقط در موارد اخلال نظم عمومی جایز است
۳. منع در شرایط عدم موثر بودن قانون جایز است ۲. منع منوط به کسب اجازه از مقامات بالاتر است
γγ/γγ4 ρ صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :