نمونه سوال درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
استفاده از:
۱. مهم ترین و اساسی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ الف، اصول اعتقادی ب، اصول سیاسی ج، اصول اقتصادی د. اصول فرهنگی
۲. حراست از اصول ملی بر عهدهٔ چه کسانی می باشد؟
الف. مردم ب. دولت ج. نیروی نظامی د. مجلس شورایاسلامی
۳. اقلیتهای دینی در اصل ۱۳ قانون اساسی شامل چه کسانی می شود؟ الف. ایرانیان مسیحی ب. ایرانیان کلیمی و مسیحی ج. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی د. ایرانیان زرتشتی و مسیحی
۶. اصل برائت با کدام یک از اصول قانون اساسی ارتباط دارد؟
الف. اصول فرهنگی ب، اصول اجتماعی ج. اصول قضایی
۵. احراز مقام رهبری و امامت مردم منوط به چه شروطی است؟ الف. شرایط خاصی و پذیرش عامه مردم ب. شرایط عام و پذیرش مردم ج. شرط فقاهات و عدالت د. شرط عدالت و مدیریت ۹. این سخن از کیست؟ «اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرای اداره، جزیی از ولایت است»
الف. شهید صدر ب. امام خمینی (ره) ج. مقام معظم رهبری د. امام موسی صدر
۷. کدام گزینه معنای تابعیت را بیان می کند؟
الف. رابطهای معنوی بین فرد با دولت معین ب. رابطهای حقوقی بین فرد و دولت معین
ج، رابطهای سیاسی بین فرد و دولت معین د. رابطهای حقوقی، معنوی و سیاسی بین فرد و دولت معین
۸. در قانون اساسی ایران، فرمان همه پرسی را چه کسی صادر میکند؟
الف. رئيس جمهور ب. مقام ولایت امر و رهبریج، رئیس مجلس د. رئيس شوراى نگهبان


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
استفاده از:
۹. کدام یک از اصول قانون اساسی الی الابد غیرقابل تغییر است؟
ب. اصل ۱۳، راجع به اختیارات رهبری نظام د. اصل ۱۶، راجع به تمامیت ارضی کشور
الف. اصل ۱۲، راجع به دین و مذهب رسمی کشور ج. اصل ۱۲، راجع به استقلال کشور
۱۰. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی توسط کدام یک از ارکان نظام صورت می گیرد؟
الف. قوهٔ مجریه ب. قوهٔ مقننه ج. مقام رهبری و ولایت امر در مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۱. اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی بیانگر چه چیزی است؟
الف. قانون به گذشته سرایت نمی کند ب. قانون به گذشته سرایت می کند
ج، قانون به حال و آینده تسری می کند د. قوانین گذشته منسوخ می شوند
۱۲. کدام نهاد بر کار دیوان محاسبات نظارت مستقیم دارد؟
الف. قوهٔ مجریه ب. قوهٔ قضائیه ج. مجلس شورای اسلامی د. شورای نگهبان
~ Y ~ ۱۳. در قانون اساسی ایران تصمیم گیری راجع به چه چیزی نیاز به موافقت نمایندگان مجلس دارد؟
الف. تاریخ رسمی کشور ب، پرچم رسمی
ج. اضافه کردن حوزهٔ جدید انتخابیه د. تماميت ارضی کشور
۱۶. کدام مقام در جمهوری اسلامی ایران بر شورای امنیت ملی ریاست می کند؟
ج. رئيس مجلس
الف. رئيس جمهور ب. رئیس قوه قضائیه
۱۵. وظایف رهبری نظام در کدام یک از اصول قانون اساسی تصریح شده است؟
الف. اصل ۱۱۰ ب. اصل ۱۱۱ ج. اصل ۱۱۶ د. اصل ۱۰۹
۱۹. حقوق دانان عضو شورای نگهبان توسط چه مرجعی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند؟
الف. رئیس مجلس شورای اسلامی ب. رئیس قوه قضائیه
ج. رئیس جمهور
د. رئيس شورای نگهبان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
مجاز است.
استفاده از:
۱۷. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت نیاز به شورای رهبری، چند نفر از فقهای شورای نگهبان در این شورا عضویت
خواهند داشت؟
الف. ا" نفر ب. ۵ نفر ج. ۲ نفر د. ۱ نفر
۱۸. در چه اصلی از اصول قانون اساسی، به امنیت قضایی افراد تصریح شده است؟
الف. اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ب، اصل برائت ج، اصل استقلال قاضی د. اصل حق انتخاب وکیل
۱۹. استیضاح وزیر با درخواست چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد؟
الف. ۱۰ نفر ب. ۲۰ نفر ج. ۱۵ نفر د. ۳۰ نفر
۲۰. وظیفهٔ تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی بر عهدهٔ کدام نهاد می باشد؟
الف. قوهٔ قضائیه ب. شورای نگهبان ج: مجمع تشخیص مصلحت نظام د. مجلس خبرگان
۲۱. معنای استقلال کشور در قانون اساسی چیست؟ الف. آزادی مطلق مردم ب. عدم عضویت در مجامع بین المللی ج، تکیه بر خود و عدم وابستگی به دیگران د. اتکاء به قدرت های دوست ۲۲. در قانون اساسی، حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور بر عهدهٔ چه کسی است؟
الف. قوهٔ مجریه ب. قوهٔ مقننه ج. قوهٔ قضائیه د. دولت و ملت
۲۳. مالکیت در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟
الف. به رسمیت شناخته نشده است ب. به رسمیت شناخته شده است
ج، پدیدهای ناهنجار معرفی شده است د. قانون اساسی به آن توجه نکرده است
۲۹. کدام اصل قانون اساسی بر دفاع از همه مسلمانان تصریح و تأکید می کند؟
الف. اصلی ۱۲ ب. اصل ۱۵۲ ج. اصل ۳۰ د. اصل ۹
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳از ۴
***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی N/ عوامکز ازههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
استفاده از:
۲۵. بر اساس روایات، نیابت از امام معصوم حق چه کسی می باشد؟
ب، رئیس حکومت اسلامی ج. حاکم اسلامی
الف. فقیه جامع الشرایط
۲۹. کدام نهاد در قوهٔ قضائیه به عنوان مهمترین مرجع قضایی معرفی شده است؟
الف. وزارت دادگستری ب. دیوان عالی کشور ج. دادگاه انقلاب د. ديوان عدالت ادارى
۲۷. اقتصاد از منظر آموزههای دینی چه جایگاهی دارد؟
ب. هدف اصلی انسان تلقی می شود
د. موضعی راجع به آن گرفته نشده است
الف. وسیلهای برای نیل به فضائل است
ج، راه رهایی انسان از بردگی است
۲۸. براساس قانون اساسی، یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شود. الف. ادارهٔ امور کشور به بهترین شکل ممکن ب. تنظیم روابط براساس اقدام متقابل
ج، نفی سلطهجویی و سلطهپذیری و عدم تعهد در برابر قدرتها د. حل مناقشات منطقه ای
۲۹. به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چند نفرند؟
الف. ۱۵ نفر ب. ۲۰ نفر ج. ۱۶ نفر د. ۱۲ نفر
۳۰. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهدهٔ چه مقامی می باشد؟
الف. مقام معظم رهبری ب. رئیس جمهور ج. رئیس قوه قضائیه د. رئيس شورای نگهبان
نیمسال اول ۹۱-۳۹۰
്)\raച്ഥ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :