نمونه سوال درس برنامه ریزی مشارکتی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی مشارکتی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : دو ۲ درسی : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۱- یکی از ویژگیهای بارز برنامه های عمرانی قبل از انقلاب کدام است؟ ۱. برنامه ریزی از پایین به بالا آن برنامه ریزی از بالا به پایین ۳. برنامه ریزی توسط نهادهای دولتی آن برنامه ریزی توسط مردم و نهادهای غیردولتی
۲- ابعاد چهارگانه مشارکت (صیانت نفس، درک نفس، قدرت تصمیم گیری و تسلط بر نفس) توسط کدام اندیشمند مطرح شد؟
۱. میسرا ۲. آلموند و پاول ۳. او کلی و مارسدن ۴- رام پی یاداو ۳- در کدام دیدگاه، مشارکت بیشتر بر بسیج و سازماندهی مردم محلی نظر دارد؟
۱. مشارکت به مثابه نهادهای غیر دولتی ۲. مشارکت به مثابه هدف توسعه ۳. مشارکت به مثابه ابزار و وسیله ۴. مشارکت به مثابه نهادهای فرهنگی ۴- در کدامیک از رویکردهای توسعه ، اهداف اصلی بهبود روابط انسانی و جلب مشارکت مردمی برای شناسایی مشکلات و ارائه راه است؟
۱. توسعه انسانی ۲. توسعه برون زا
۳. توسعه همه جانبه ۴. توسعه درون زا ۵- از دیدگاه کیت دیوس وجان نیورستورم موفقیت مشارکت وابسته به کدامیک از عوامل ذیل است؟ ۱. بیشتر بودن بهره های اجتماعی نسبت به زیان آنها آن وجود نظارت دولت بر نهادهای غیر دولتی "، وجود نظارت دولت بر نهادهای دولتی آن افزایش روحیه مشارکت پذیری مردم ۶- دومین مرحله مشارکت در فرآیند مشارکت پذیری جوامع چیست؟
۱. آگاهی ۲. سازماندهی " . پشتیبانی آ، استمرار و پیگیری ۷- برای ساماندهی رخدادهایی چون برگزاری انتخابات و بحران های اقتصادی به کدامیک از انواع مشارکت نیاز است؟ ۱. مشارکت محلی ۲. مشارکت پلی
۳. مشارکت منطقه ای ۴۔ مشارکت بین المللی ۸- ساختار نهادی F.R.A بر مشارکت سیستماتیک کدام جوامع تاکید دارد؟
۱. جوامع بین روستایی ۲. جوامع شهری
۳. جوامع روستایی ۴. جوامع مح
γγ/γ9 και
صفحه ۱ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۲ دو
درسی : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۹- تفاوت روش ارزیابی سریع روستایی (R.R.A) با روش مشارکتی روستایی (PRA) کدام است؟ ۱. در روش R.R.A پس از جمع آوری اطلاعات از روستا خارج شده و خود به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازند ۲. در روش RA مردم بیشترین نقش را دارند ۳. در روش RRA مردم روستایی هیچ نقشی ندارد
۴. در روش RRA نهادهای دولتی و مردم روستایی بیشترین نقش را دارند
۱۰- برای درک هر چه بیشتر حوادث مهم و تاریخی روستا در طول زمان از چه وسیله ای در ارزیابی مشارکتی استفاده می شود؟
۱. ارزیابی اسناد تاریخی ۲. مصاحبه با پیشکسوتان روستایی
۳. نقشه تاریخی روستا ۲. مراجعه به سفرنامه ها و کتب تاریخی ۱۱- نمودار جریان(FIOWDia &rarrl) در ارزیابی مشارکتی دارای چه کاربردی است؟
۱. تغییر ارتباطات جاده ای ۲. تغییر مکان وحرکت منابع
۳. تغییر و تحول جاده های روستایی ۲. تغییر و تحولات مکانی مهاجرت روستانشینان ۱۲- به اعتقاد کدامیک از اندیشمندان، نظارت و ارزشیابی مشارکتی، رهیافت متفاوتی است که در آن مردم محلی، نهادهای
دولتی و سیاستگذاران بر نحوه اندازه گیری میزان پیشرفت و ارزیابی نتایج حاصل تصمیم می گیرند؟
۱. گوجات ۲. گاونتا ۳. جمبرز ۴. گوجت و گاونتا ۱۳- در کدامیک از انواع سبک های تسهیل گری، تسهیل گر با توجه به شرایط موجود به اندیشه و عملی می پردازد وبه مردم در
۱. سبک انعکاسی ۲. سبک میانجی گری
۳. سبک های بیرونی ۴. سبک انتقالی
۱۴- برای اولین بار در چه سالی واژه N.G.O در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی - اقتصادی سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت؟
\ ^AN . Y. \ q \ . . Y. \ १%> • . Y γ Αγ.Δ. - خصلت درآمدزایی در سازمان ایر دولت .rتا. N لم ) لان یک از ویژکیهای این سازمان توجه است ؟ ۱۵- خصلت درآمدزایی در سازمان های غیر دولتی ( N.G.O) در کدامیک از ویژگیهای این سازمان ها قابل توجه است؟ ۱. مدیریت مشارکتی ۲. خصلت داوطلبانه
۳. قابلیت توسعه ای ۴. عدم وابستگی
= صفحه ۲ از ۵
γγ/γ9 και نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۲ دو درسی : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۱۶- منظور از یکپارچگی در انتخاب پروژه ها برای تدوین یک برنامه اجرایی چیست؟ ١. ارتباط وپیوستگی مسائل اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی آ، ارتباط با طرح های توسعه ای سایر مناطق ۳. ارتباط و پیوستگی طرح های اجتماعی با طرح های اقتصادی
آن پیوستگی طرح های توسعه محلی با توسعه ملی
۱۷- برنامه ریزی برای توسعه روستایی به مفهوم رایج آن در ایران از چه سالی آغاز گردید؟
ו. 2 \ "ץ \ f ད དཔ༈ དe . ད་ \ YA . . Y. .ץ"ץ ۱۸- یکی از مهمترین مشکلات بنیادی نظام برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور کدام است؟ ) ... فقدان نظام آماری Y فقدان یکپارچگی وجامعیت
۳. فقدان توان واعتبارات مالی ۲. کمبود نیروی متخصص و کارآمد
۱۹- یکی از وظایف بنیادی برنامه ریزی شهری با رویکرد مشارکتی است؟ ۱. روان سازی روابط شهروندان و نهادهای اجرایی ۲. باز سازی نیازهای شهروندان
۳. بستر سازی تعامل بین شهروندان و مدیران اجرایی ۲. ایجاد و اصلاح و اداره محله ومحیط مسکونی
۲۰- منظور از تشکیل شوراهای برنامه ریزی محلی در طرح های توسعه شهری چیست؟ ۱. شناخت مردم محلی ، مشخص کردن اهداف، تعیین اولویت ها ۲. شناخت عملکرد طرح های توسعه شهری توسط شهروندان ۳. شناخت طرح های عمرانی شهری با اولویت برخورداری از منافع شهروندی
آشناخت مردم محلی از طریق نهادهای غیر دولتی محلی برای اجرای طرح های شهری
۲۱- اولین قدم در مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی چیست؟ ۱. سازماندهی ۲. اعتماد سازی و ایجاد ارتباط ۳. آموزش ۴. ایجاد انگیزه وعلاقه ۲۲- یکی از اهداف اصلی طرح حبله رود کدام است؟
۱. حفاظت از خاک ۲. توسعه مح
۳. بهره برداری از منابع آب بهره برداری از تشکل های مردمی
γγ/γ9 και
صفحه ۳ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۲ دو درسی : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۲۳- در کدام روش رتبه بندی مشکلات طرح های توسعه روستایی ، متغییرهای مورد نظر دو به دو با یکدیگر مقایسه می شوند؟
۱. مزدوج ۲. رتبه بندی ۳. امتیاز دهی ۴ - ارتباط تعاملی
۲۴- در تحلیل مشکلات جوامع روستایی ، گروه کاری عمران روستایی چه وظائفی را برعهده دارد؟ ۱. طرح ریزی نیازهای عمران روستایی در روستا ۲. طرح ریزی بافت مسکونی فضاهای روستایی ۳. طرح ریزی بافت کالبدی و نیازهای فضاسازی مطلوب ۲. مکان یابی واحدهای خدماتی-رفاهی در سطح روستا ۲۵- الگوی مشارکتی برای تحقق طرح های توسعه ای بر اساس ظرفیت سنجی توان های اکولوژیکی و اجتماعی-اقتصادی از طریق چه الگوی قابل سازمان دهی است؟
۱. نهادهای غیر دولتی و روش مشارکتی روستایی ۲. روش خبرگان محلی
۳. کارشناسان و خبرگان محلی ۴. روش مشارکتی روستایی ۲۶- منظور از ارزشیابی چیست؟
۱. ارزشیابی عملی است برای نشان دادن میزان حصول به هدف و رضایت مندی مردم آ، ارزشیابی عملی است برای کنترل عملیات اجرایی
۳. ارزشیابی عملی است برای سنجش دستیابی به منافع مالی واجرایی ۴. ارزشیابی عملی است برای دقت، کنترل ومنافع اجرایی ۲۷- هسته اول برنامه ریزی روستایی بعنوان یک ارگان پیشنهاد دهنده مشورتی چیست؟
۱. شورای دهستان ۲. شورای اسلامی روستا
۲. شورای بخش ۴. شورای استان
۲۸- ابزار برقراری ارتباط کلامی بین برنامه ریزان، مجریان ، مدیران و همکاران آن ها در حل مسائل و مشکلات حاد وافزایش ظرفیت حل مشکلات چیست؟
PUA , f RRA . Y. PE , Y PRA . )
۲۹- برنامه ریزی ملی با توجه به گرایش توسعه ملی ، گرایش غالب به سمت چه فعالیت هایی است؟ ١. اجتماعی - اقتصادی ۲. اجتماعی
۳. کالبدی ۴. اقتصادی
γγ/γ9 και
صفحه ۴ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :