نمونه سوال درس فقر و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقر و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کاوراختنبتا عباسیصه S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فقر و نابرابری های اجتماعی رشته تحصیلیا گد درسی: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) - ۱۲۲۲۱۷۴ ( برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه)-۱۲۲۲۲۱۱
استفاده از: مجاز است.
۱. کدامیک از عبارات زیر به فرآیندی اشاره دارد که، برخی گروه بندی های اجتماعی دیگران را از دستیابی به منابع و فرصتها محروم می سازند؟
الف. انسداد اجتماعی ب. قدرت
ج، اقتدار د. سلطه
۲. قلمرویی که در آن همه یا تقریباً همه افراد فقیرند، دارای کدام نوع فقر می باشند؟
الف. فقر نخستین ب. فقر بحران زدا
ج. فقر جزیرهایی د. فقر مطلق "ו. کدام عامل مبنا و شالوده نابرابری اجتماعی است؟
الف. وفاق فرهنگی ب، نظام سیاسی
○・ نظام اقتصادی لا . نظام قشربندی اجتماعی
۴. وضعیت ساختاری ناشی از مناسبات قدرت نابرابر چه نام دارد؟
الف. طبقه اجتماعی ب. سلسله مراتب
ج. معیار زندگی د، منزلت اجتماعی ۵. کدام پدیده هرگز نمی تواند با قدرت همزیستی داشته باشد؟
الف. نابرابری ب. فقر ج. رفاه د. آزادى
۶. از دید مارکس خاستگاه پیدایش سیاست کدام است؟ الف. جدایی میان شهر و روستا ب. جدایی میان صنعت و تجارت ج. پیدایش مالکیت خصوصی د. مالکیت قبيلهاى ۷. به عقیده وبر کدام گروه طبقاتی امکان به انحصار خود درآوردن فرصتهای انباشت دارایی را دارد؟ الف. طبقات متوسط ب. طبقه دستیابی ج. طبقه دارایی به طور مثبت ممتاز د. طبقه دارایی به طور منفی ممتاز ۸. خصلتهای «سیاسی» و «دین سالارانه» بودن به کدام نوع سلطه تعلق دارد؟
الف. قانونی ب، سنتی ج: کراماتی د. صنفی ۹. از دیدگاه فرانک پارکین فرآیندهایی که در ورای تمای ساختارهای نابرابری وجود دارند چه نامیده می شود؟
الف. لایه بندی شغلی ب. انسداد اجتماعی
ج، مالکیت خصوصی د. ایدئولوژی ۱۰. به عقیده پارکین کدام نظام ارزشی چارچوب اخلاقی لازم برای تفسیر مخالف سرای نابرابری طبقاتی را عرضه میکند؟
الف، راد یکال ب. مسلط ج. تابع د. آرمانشهری
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کاوراختنبتا عباسیصه S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فقر و نابرابری های اجتماعی رشته تحصیلیا گد درسی: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) - ۱۲۲۲۱۷۴ ( برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه)-۱۲۲۲۲۱۱
استفاده از: مجاز است.
۱۱. توزیع تفاضلی امکاناتی از قبیل تحصیلات، اشتغال، درآمد، بهداشت و نظایر اینها به کدام دسته از تفاوت ها مربوط می شود؟
الف. تفاوت درآمدی ب. تفاوت در فرصتهای زندگی
ج. تفاوت در پایداری اجتماعی - زیستی د. تفاوت در فرهنگ ۱۲. کدام گزینه بازگوی سهم متفاوت و نامساوی اشخاص یا گروه های اجتماعی از ثروت جامعه است؟
الف، مالکیت خصوصی ب، مالکیت جمعی
ج. تفاوت درآمدی د. منزلت شغلی ۱۳. نویسنده کتاب «توسعه و نابرابری» سرمنشأ همه تفاوتهای کمیت پذیر در نظام زندگی اجتماعی را چه می داند؟
الف. پول ب. قدرت ج، مالکیت د. منزلت ۱۴. کدام دسته از خانواده ها، به عقیده گیدنز، احتمال بیشتری دارد که دچار فقر باشند؟
الف. خانوادههای کارگری ب. خانواده روستایی
ج. خانوادههای کم جمعیت د. خانواده هاى تک سرپرست ۱۵. اصطلاح «فرهنگ فقر» را کدام صاحب نظر مطرح و نظریه بندی کرده است؟
الف، کارل مارکس ب، ماکس وبر
ج. فرانک پارکین د. اسکارلوئيس ۱۶. ویژگی هایی از قبیل مبارزه دائم برای زنده ماندن، دستمزد پایین، فقدان پس انداز، کمبود ذخیره مواد غذایی در خانه و خرید مکرر مواد غذایی به دفعات بسیار در روز بر حسب احتایج مشخص کننده کدام فرهنگ است؟
الف. فرهنگ طبقه کارگر ب. فرهنگ طبقه متوسط رو به پائین
ج. فرهنگ روستایی د. فرهنگ فقر ۱۷. کدام دسته از مشاغل با کارهای فکری سر و کار دارند؟
الف. یقه سپید ب. یقه مشکی
ج. یقه آبی د. یقه نارنجی ۱۸. همراه با کاهش ثبات سیاسی، در کشورهای جهان سوم، اغلب چه نتیجه ای به بار می آید؟
الف. تشدید نابرابریهای اجتماعی ب. بهبود به نظام قشربندی اجتماعی
ج. کاهش نابرابریهای اجتماعی د. تقویت فرآیند حرکت به سوی توسعه ۱۹. کدام عامل موجب می شود که در کشورهای جهان سوم قدرتمندان برای حفظ قدرت خود به خشونت و فریبکاری متوسل
&
نشسوند؟ الف. ارزشهای نظام سرمایه داری ب. ارزشهای ماکیاولیسم ج، کمیابی منابع د. تضادهای طبقاتی
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کاوراختنبتا عباسیصه S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فقر و نابرابری های اجتماعی رشته تحصیلیا گد درسی: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) - ۱۲۲۲۱۷۴ ( برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه)-۱۲۲۲۲۱۱
استفاده از: مجاز است.
۱۱. توزیع تفاضلی امکاناتی از قبیل تحصیلات، اشتغال، درآمد، بهداشت و نظایر اینها به کدام دسته از تفاوت ها مربوط می شود؟
الف. تفاوت درآمدی ب. تفاوت در فرصتهای زندگی
ج. تفاوت در پایداری اجتماعی - زیستی د. تفاوت در فرهنگ ۱۲. کدام گزینه بازگوی سهم متفاوت و نامساوی اشخاص یا گروه های اجتماعی از ثروت جامعه است؟
الف، مالکیت خصوصی ب، مالکیت جمعی
ج. تفاوت درآمدی د. منزلت شغلی ۱۳. نویسنده کتاب «توسعه و نابرابری» سرمنشأ همه تفاوتهای کمیت پذیر در نظام زندگی اجتماعی را چه می داند؟
الف. پول ب. قدرت ج، مالکیت د. منزلت ۱۴. کدام دسته از خانواده ها، به عقیده گیدنز، احتمال بیشتری دارد که دچار فقر باشند؟
الف. خانوادههای کارگری ب. خانواده روستایی
ج. خانوادههای کم جمعیت د. خانواده هاى تک سرپرست ۱۵. اصطلاح «فرهنگ فقر» را کدام صاحب نظر مطرح و نظریه بندی کرده است؟
الف، کارل مارکس ب، ماکس وبر
ج. فرانک پارکین د. اسکارلوئيس ۱۶. ویژگی هایی از قبیل مبارزه دائم برای زنده ماندن، دستمزد پایین، فقدان پس انداز، کمبود ذخیره مواد غذایی در خانه و خرید مکرر مواد غذایی به دفعات بسیار در روز بر حسب احتایج مشخص کننده کدام فرهنگ است؟
الف. فرهنگ طبقه کارگر ب. فرهنگ طبقه متوسط رو به پائین
ج. فرهنگ روستایی د. فرهنگ فقر ۱۷. کدام دسته از مشاغل با کارهای فکری سر و کار دارند؟
الف. یقه سپید ب. یقه مشکی
ج. یقه آبی د. یقه نارنجی ۱۸. همراه با کاهش ثبات سیاسی، در کشورهای جهان سوم، اغلب چه نتیجه ای به بار می آید؟
الف. تشدید نابرابریهای اجتماعی ب. بهبود به نظام قشربندی اجتماعی
ج. کاهش نابرابریهای اجتماعی د. تقویت فرآیند حرکت به سوی توسعه ۱۹. کدام عامل موجب می شود که در کشورهای جهان سوم قدرتمندان برای حفظ قدرت خود به خشونت و فریبکاری متوسل
&
نشسوند؟ الف. ارزشهای نظام سرمایه داری ب. ارزشهای ماکیاولیسم ج، کمیابی منابع د. تضادهای طبقاتی
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کاوراختنبتا عباسیصه S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فقر و نابرابری های اجتماعی رشته تحصیلیا گد درسی: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) - ۱۲۲۲۱۷۴ ( برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه)-۱۲۲۲۲۱۱
استفاده از: مجاز است.
۲۰. مشهورترین و متداولترین روش سنجش نحوه توزیع درآمد در جامعه کدام است؟
الف. بررسی سبک زندگی ب. بررسی الگوی مصرف
ج. محاسبه ضریب جینی د. اندازه گیری درآمد سرانه ۲۱. بیشترین قسمت جمعیت جامعه در کشورهای جهان سوم به کدام گروه طبقاتی تعلق دارند؟
الف. متوسط ب، فقیر و پائین ج. کارگران د. روستائيان ۲۲. در خانوادهها و اجتماعات محلی نوع مرسوم و نهادی شده نابرابری کدام است؟
الف، مرد سالاری ب. پیر سالاری ج. تفاوتهای دستمزدی د. رتبه بندی شغلی
۲۳. تقسیم بندی جمعیت به سه گروه (۱) اقلیت دارای قدرت (۲) اقلیت مخالف و (۳) توده مردم عادی مربوط به کدام نوع لایه بندی
است؟
الف، سیاسی ب. درآمدی ج. شغلی د. نژادى و قومی ۲۴. کدام عامل به عنوان بنیادی ترین عامل برای تعیین پایگاه اجتماعی افراد در جوامع امروزی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف. لایه بندی شغلی ب. لایه بندی سنی
ج. لایه بندی آموزشی د. لايه بندی نژادى
۲۵. شدت نابرابری های نژادی در کدام دسته از کشورها بیشتر است؟
الف، فراصنعتی ب، صنعتی
ج. در حال توسعه د. توسعه نيافته ۲۶. کدام دسته از تبعیضی ها امروزه در کشورهای پیشرفته به طور چشمگیری کاهش یافته است؟
الف. آموزشی ب. شغلی ج. قومی و نژادی د. جنسی ۲۷. خط فقری که بر مبنای قضاوت های فرد درباره حداقل سطح زندگی قابل قبول در یک جامعه خاصی تعریف می شود چه نام دارد؟
الف. چندگانه ب. ذهنی ج. مطلق د. نسبی ۲۸. در کدامیک از خطوط فقر، فقرا کسانی تعریف می شوند که در یک جامعه خاصی کالاهای خاصی را در مقایسه با سطح معیار کم تر مصرف میکنند؟
الف. ذهنی ب. مطلق ج. نیازهای اساسی د. دوگانه ۲۹. ایده تأمین رفاه همگانی توسط دولت از چه زمانی در کشورهای صنعتی غربی مطرح شد؟
الف. رونق اقتصادی دهه ۱۹۵۰ ب. رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰
ج. پایان جنگ جهانی اول د. پایان جنگ جهانی دوم ۳۰. کدام دسته از ایدئولوژی ها بازگوی سمت گیری تودهها و دولت ها به سوی الگوی زندگی مطلوبتر است؟
الف. همکاری طلب و صلح جو ب. تعارض طلب و جهانگشا
ج. دولت ساز***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :