نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/ 'S دانشگاه پیام نهی کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: --
نام درس: جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی رشته تحصیلیا گد درس: (علوم تربیتی، ابتدایی، دبستانی)-(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)-۱۲۲۲۰۶۷-(علوم سیاسی)-۱۲۲۷۰۰۲-(کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری) ۱۲۲۲۰۷۳ (تاریخ) -۱۲۲۷۰۱۷-(مدیریت جهانگردی)-۱ ۱۲۲۷۰۰-(الهیات، تربیت علوم قرآن کریم)- ۱۲۲۰۵۴۲- (حقوق)-۱۲۲۲۰۷۸
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریشی: --
۱. چرا جامعه شناسی همانند دیگر علوم اجتماعی و در مقایسه با بسیاری از رشته های علوم طبیعی دقت کمتری دارد؟
الف، چون با موضوعات انسانی سروکار دارد ب. از شیوه غریزی استفاده می کند
ج، از روش منطقی و منظمی استفاده نمی کند د. همراه با پیش داوری است ۲. کدام یک از دانشمندان نظریهٔ تکامل داروین را به مراجع بشری تعمیم داد؟
الف، ماکس وبر ب. لستروارد
ج، لامارک د. هربرت اسپنسر
۳. مطالعه موردی که یکی از فنون پژوهشی می باشد چه موقع به کار می رود؟ الف. پژوهشگر بخواهد به گردآوری داده ها بپردازد. ب. پژوهشگر نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. ج. پژوهشگر بخواهد برداشت کاملی از پدیده مورد نظر داشته باشد. د. پژوهشگر متغیر مستقل را در آزمایش خود دخالت دهد. ۴. جهت مقایسه وضعیتی موجود بین چندین گروه مختلف در یک زمان، از چه نوع مطالعاتی استفاده می شود؟
الف. مقطعی ب. گذشته نگر
ج. آینده نگر د. مطالعات طولی ۵. زبان جسمانی که به طور کلی با ایماع و اشاره همراه است، از چه چیزی گرفته یا اقتباس می شود؟
الف. آموزش ب. میراث فرهنگی
ج: ثبت تصاویر د. ادب عامیانه ۶. چه عاملی شرط دگرگونی اجتماعی محسوب می گردد؟
الف. قومدارى ب. شناختن نیازها
ج.فرهنگ پذیری د. اشاعه فرهنگی ۷. در جوامع صنعتی جدید که پایگاهها، هم جنبه انتسابی و هم جنبه اکتسابی دارند، فرد دارای چه موقعیتی می گردد؟
الف. دلسردی از نقش ب. فشار نقش
ج. ناهمسانی پایگاه د. تعارض نقش ۸ فردی که آگاهانه می کوشد نقشی را « به طور کامل» انجام دهد تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهد چه نقشی را ایفا کرده است؟
الف. محول ب. محقق
ج. اشتهاری د. نمایشی ۹. افراد بشر چگونه و از چه طریقی می آموزند که نیازهای زیستی خود را که از لحاظ اجتماعی پذیرفتنی باشد، پاسخ گویند؟
الف. درونی ساختن فرایند اجتماعی شدن ب. تفکیک تقسیم کار
ج. اجماع درونی گروهها د. ایجاد الگوهای رفتاری مشترک
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ - صفحه ۱از ۴***
.
2/ 'S دانشگاه پیام نهی کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: --
نام درس: جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی رشته تحصیلیا گد درس: (علوم تربیتی، ابتدایی، دبستانی)-(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)-۱۲۲۲۰۶۷-(علوم سیاسی)-۱۲۲۷۰۰۲-(کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری) ۱۲۲۲۰۷۳ (تاریخ) -۱۲۲۷۰۱۷-(مدیریت جهانگردی)-۱ ۱۲۲۷۰۰-(الهیات، تربیت علوم قرآن کریم)- ۱۲۲۰۵۴۲- (حقوق)-۱۲۲۲۰۷۸
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریشی: --
۱۰. نخستین دستگاهی که مسئولیت انتقال دانشها و معارف انباشته شده به کودک را بر عهده دارد چیست؟
الف. خانواده دب. مدرسسه
ج. سازمانهای مذهبی د. دوستان و همسالان ۱۱. دانشجویان یک دانشگاه جزع کدام گزینه محسوب می شوند؟
الف. غیر ارادی ب. تجمع
ج. ارادی د. رد ۵
۱۲. صندوقهای قرضه الحسنه در مؤسسات و ادارات دارای چه ساختاری می باشند؟ الف، غیر رسمی ب، رسمی ج. ثانوی د. گزلشافت ۱۳. نظامی که برخی از رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآوردن نیازهای اساسی جامعه، در بر می گیرد چه نامیده
می شود؟ الف. سازمان ب. گروه ج. فرهنگ د. نهاد ۱۴. « کمک به اشخاصی در پیدا کردن هویت اخلاقی » جزع کارکرد کدام یک از نهادهای زیر محسوب می گردد؟ الف. خانواده ب. دینی ج آموزش و پرورش د. اقتصادی
۱۵. عمده ترین شکل خانواده در اجتماعات روستایی و عشایری چیست؟
الف. هسته ای ب. چند همسری
ج. گسترده د. چند زنی ۱۶. تغییرات ساختی در خانواده های عصر جدید حاصل چه عاملی می باشد؟
الف. دگرگونی در نقش زن و مرد ب. شخصی شدن عشق و علاقه
ج. تحرک جغرافیایی د. برون همسرگزینی ۱۷. انتقال ارزشها و باورها به دانش آموزان در مدرسه جزء کدام یک از کارکردهای آموزش و پرورش محسوب می شود؟
الف. آشکار ب. پنهان
ج. برنامه ریزی شده د.انتقال فرهنگی ۱۸. طرفداران دیدگاه کنش متقابل نمادی به چه فرایندی علاقه مندند؟
الف، نظم اجتماعی ب، تقسیم کار اجتماعی
ج. عدم تضاد اجتماعی د. اجتماعی شدن
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴

***
.
2/ 'S دانشگاه پیام نهی کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: --
نام درس: جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی رشته تحصیلیا گد درس: (علوم تربیتی، ابتدایی، دبستانی)-(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)-۱۲۲۲۰۶۷-(علوم سیاسی)-۱۲۲۷۰۰۲-(کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری) ۱۲۲۲۰۷۳ (تاریخ) -۱۲۲۷۰۱۷-(مدیریت جهانگردی)-۱ ۱۲۲۷۰۰-(الهیات، تربیت علوم قرآن کریم)- ۱۲۲۰۵۴۲- (حقوق)-۱۲۲۲۰۷۸
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریشی: --
۱۹. پزشکی درمانی و پزشکی بازدارنده به عنوان دو بازوی اصلی پزشکی جدید توسط کدام اندیشمند تفکیک شدند؟
الف. ایوانز ب. پریچارد
○・ ال،جی،مور د. نايتينگل ۲۰. بر اساس دیدگاه کنش متقابل نمادی انسانها بر اساس چه چیزی با دیگران عمل می کنند؟
الف. تفسیرهای ذهنی ب. هنجارهای اجتماعی
ج: عرف اجتماعی د، منزلت اجتماعی
۲۱. چه موقع رفتار فرد با نوع رفتار مورد انتظار در جامعه هماهنگ می شود؟
الف. اصلاح اجتماعی ب. همنوا شدن با گروه
○・ تثبیت پایگاه اجتماعی د، تحقق نظارت اجتماعی در عمل
۲۲. کدام یک از موارد زیر جزع کارگزاران متخصص نظارت اجتماعی محسوب می شوند؟
الف، والدین ب. مددکاران اجتماعی
ج. عرفها د. شبکه های اجتماعی ۲۳. کدام یک از اندیشمندان سعی نمود که رفتار انحرافی را بر اساس وضعیت جسمانی تبیین کند؟
الف.لومبرزو ب. چارلز گودینگ
ج، ریچارداسپک د. فروید ۲۴. «امیل دورکیم » کدام یک از مفاهیم زیر را وارد جامعه شناسی نمود؟
الف، ساخت اجتماعی ب. کج روی
ج: برچسب اجتماعی د. بی هنجاری
۲۵. کدام گزینه یکی از شاخص های اصلی برای تعیین طبقه اجتماعی در جوامع صنعتی پیشرفته است؟
الف. ویژگیهای فرهنگی ب. پیشینه خانوادگی ج. شغل د.جنسيت
۲۶. یک شخصی در زندگی خود از چه طریق به اهداف خود دست می یابد؟ الف. همکاری اجتماعی ب. فرصتهای زندگی ج، وابستگی مذهبی د. شغل ۲۷. دنبال کردن تحصیلات دانشگاهی به جای ورود فوری به بازار کار جزع کدامیک از عوامل مرتبط با تحرک اجتماعی محسوب
می شود؟ الف. کامروایه معوق ب. حجم خانواده ج. صنعتی شدن د. کسب مهارت ۲۸. انتقال اجتماعی از یک موقعیت به موقعیت دیگری از همان سطح اجتماعی چه نوع تحریکی محسوب می گردد؟ الف، عمودی ب. درون نسلی ج: افقی د. میان نسلی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ - صفحه۳ز ۴


***
.
2/ 'S دانشگاه پیام نهی کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریشی: --
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: --
نام درس: جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی رشته تحصیلیا گد درس: (علوم تربیتی، ابتدایی، دبستانی)-(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)-۱۲۲۲۰۶۷-(علوم سیاسی)-۱۲۲۷۰۰۲-(کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری) ۱۲۲۲۰۷۳ (تاریخ) -۱۲۲۷۰۱۷-(مدیریت جهانگردی)-۱ ۱۲۲۷۰۰-(الهیات، تربیت علوم قرآن کریم)- ۱۲۲۰۵۴۲- (حقوق)-۱۲۲۲۰۷۸
۲۹. منظور از توانایی بیولوژیکی زنان جامعه برای تولید مثل چیست؟
الف. میزان ناخالص موالید ب، باروری طبیعی
ج. باروری د. پهنه عمر ۳۰. منظور از اکوسیستم چیست؟
الف. رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی ب. افزایش مواد غذایی و وسایل معیشت
ج، روند دوره انتقالی جمعیت د. پیوستگی طبیعی محیط زیست
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ - صفحه ۴از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :