نمونه سوال درس امور مالی تعاونی ها نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس امور مالی تعاونی ها نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۵۰ - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدام گزینه ساختار مالی و سیستم بانکی کشور را مورد بررسی قرار می دهد ؟ ۱. اقتصاد خرد ۲. اقتصاد دولتی ۳. اقتصاد کلان ۴ - اقتصاد خصوصی ۲- کدام گزینه بر سود آوری و بر نقدینگی شرکت مؤثر می باشد ؟ ۱. تعیین ساخت دارایی واحد تجاری ۲. تعیین ساخت مالی واحد تجاری ۳. تجزیه و تحلیل اطلاعات و وقایع مالی ۲. تعیین نوع وضعیت مالی واحد تجاری
۳- دارایی جاری ۱۰۰۰ ریال، بدهی جاری ۵۰۰ ریال ، بدهی بلند مدت ۴۰۰ ریال وداراییهای ثابت که ۶۰۰ ریال می باشد ، نسبت
جاری چند است؟ үүүү . Ү Y .い
\|\ \ . * ץ. ץןץ ۴- شرکت با مسئولیت محدود را می توان جزء کدام گزینه طبقه بندی نمود ؟ ۱. شرکتهای تعاونی ۲. شرکتهای سهامی ۳. شرکتهای مختلط غیرسهامی ۴. شرکتهای غیرسهامی ۵- کدام گزینه را می توان از معایب واحدهای تجاری با مالکیت انفرادی تلقی نمود ؟ ۱. صرفه جویی در مالیات ۲. بالا بودن هزینه های ثبت
۲. مسئوليت نامحدود ديون ۲. مالیات مضاعف ۶- کدام گزینه در پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه رسمی کشور معاف است ؟
۱. شرکتهای تضامنی ۲. شرکتهای سهامی عام
۳. شرکتهای سهامی خاصی ۴. شرکتهای تعاونی
γΥ/ΥΔΥ και صفحه ۱ از ۷ تا
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۵۰
2 ... ) سهم الشر که در شرکتهای با مسئولیت محدود در صورتی به دیگری قابل انتقال است که حداقل === سرمایه و اکثریت عددی شرکاء با 3
آن موافق باشند ۲. مسئولیت شرکاء در قبال پرداخت بدهیها در شرکتهای با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه ای است که در شرکت دارند ۳. امکان دریافت اعتبار و تامین سرمایه بیشتر را می توان از محاسن شرکتهای غیرسهامی برشمرد ۴. نامحدود بودن عمر شرکت یکی از محاسن شرکتهای غیرسهامی می باشد ۸- کدام گزینه را نمی توان از ارکان شرکت سهامی تلقی نمود ؟ ۱. مجمع عمومی ۰۲ هيئت مديره
۳. بازرسان ۴. حسابرسان
۹- در شرایط مساوی مالیات پرداختنی بابت سود هر سهم با نام در مقایسه با مالیات پرداختنی بابت هر سهم بی نام چگونه
است ؟ ۱. بیشت ۲. کمت ۰۳ مساوی آن به یکدیگر ربطی ندارند
۱۰- کدام گزینه را نمی توان از اهداف اولیه تعاونیها برشمرد ؟
۱. پیشگیری از احتکار تقویت روح همکاری بین مردم ۲. توزیع و مصرف عادلانه ۳. اشتغال عادلانه ٠٢ مداخله دولت در امور داخلی شرکت ۱۱- تعاونیها باید سالیانه چند درصد از سود خالصی را به صندوق تعاون واریز نمایند ؟
۱. ۲ درصد ۵۰۲ درصد ۴.۳ درصد ۳.۴ درصد ۱۲- طبق قانون بخش تعاون ، به ترتیب چه میزان از سود ویژه سالیانه شرکتهای تعاونی باید به حساب اندوخته قانونی اختصاصی داده شود و اندوخته گیری تا چه نسبتی از مجموع سرمایه شرکت اجباری است ؟
۱. ۵ درصد و ۲۵ درصد ۶۰۲ درصد و ۱۰ درصد
*. ۳ درصد و ۵ درصد f ۱۰ درصد و ۵ درصد
γΥ/ΥΔΥ και صفحه ۲ از ۷ =ته
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۵۰
۱۳- کدام گزینه صحیح است ؟
۱. اندوخته احتیاطی در شرکتهای تعاونی ، با تصویب مجمع عمومی به منظور توسعه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد ۲. تعاونیها موظفند معادل ۳۵ درصد از سود سالیانه خود را به صندوق تعاون کشور واریز نمایند
1 - - .* طبق قانون بخش تعاون ، تاسیس شرکت تعاونی منوط به تادیه حداقل - ( یک چهارم ) سرمایه شرکت در اساسنامه می باشد 4
۲. خروج هر عضو از شرکت تعاونی مشروط به اعلام این قصد، حداقل شش ماه قبل از خروج می باشد ۱۴- حداقل اعضاء در تعاونیها کدام گزینه است ؟
۱. نباید از ۵ نفر کمتر باشد
۲. نباید از ۳ نفر کمتر باشد
۳. نباید از ۹ نفر کمتر باشد
۴. طبق قانون به نسبت سرمایه و وضعیت اشتغال ، بوسیله آئین نامه وزارت تعاون تعیین می شود
۱۵- کدام گزینه را نمی توان به عنوان منبع تأمین کننده سرمایه مورد نیاز تعاونیها در نظر گرفت ؟ ۱. اعضاء ۲. دولت
۳. بانکها و اعتبار دهندگان ۴. سایر تعاونی ها
۱۶- کدام گزینه را نمی توان از اصول مورد قبول تعاونیها تلقی نمود ؟ ۱. محدودیت سود سهام ۲. هر عضو به نسبت سرمایه در شرکت، حق رأی دارد ٢ ، کنترال دموکراتیک ۴. آزادی عضویت برای عموم ۱۷- حق تعاون و آموزش پرداختنی در صورتهای مالی شرکتهای تعاونی چگونه نمایش داده می شود ؟ ۱. در صورت سود و زیان تحت عنوان درآمد ۲. در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه
۲. در ترازنامه تحت عنوان داراییهای جاری ۴. در ترازنامه تحت عنوان بدهیهای جاری
۱۸- در کدام روش استهلاک ارزش فرسوده دارایی را می توان همان ارزش دفتری دارایی در پایان عمر مفید تلقی نمود ؟
۱. خط مستقیم ャ。 نزولى .Y . کاهش مضاعف .Y . مجموع سنوات
= ۷ γΥ/ΥΔΥ και
صفحه ۳ از
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۵۰
۱۹- اگر بهای تمام شده ماشین آلات خریداری شده ۵۵۰۰۰۰۰ ریال و عمر مفید ۵ سال و ارزش فرسوده ۲۵۰۰۰۰ ریال فرضی شود، استهلاک سال سوم و چهارم به روش مجموع سنوات به ترتیب کدام گزینه است ؟
) ... ۱۴۰۰۰۰۰ و ۱۷۵۰۰۰۰ ۲. . . . . ۱۰۵ و ۷۰۰۰۰۰
\ \ . . . . . vrvrvv , , , . . . . . . Y.
۲۰- شرکتها چگونه می توانند از نقاط ضعف و قوت و میزان کارآیی خود آگاهی یابند ؟ ۱. مقایسه نسبتهای واحد تجاری با دیگران ۲. مقایسه ادواری نسبتهای واحد تجاری
۳. تهیه صورتهای مالی ۲. استفاده از نظرات حسابرسی و بازرسی
۲۱- کدام گزینه صحیح است ؟ ۱. در تجزیه و تحلیل عمودی داده ها می توان تغییرات مطلق مبالغ یا تغییرات درصد آنها را مورد مطالعه قرار داد ۲. در تجزیه و تحلیل افقی داده ها می توان تغییرات اقلام مندرج در صورتهای مالی را از سالی به سال دیگر تفسیر کرد ۳. اهرم عملیاتی نتیجه وجود هزینه های ثابت و متغیر در جریان تحصیل درآمد شرکت می باشد ۴. نسبت سریع ، یکی از مقیاسهای اساسی برای اندازه گیری میزان بدهی شرکت می باشد ۲۲- کدام نسبت ها عمدتاً به ترازنامه تکیه دارند؟
۱. نسبت های سودآوری ۲. نسبت های بدهی
۳. نسبتهای پوششی ۴. نسبت های بازده سرمایه گذاری ها ۲۳- اگر مانده موجودی کالا اول دوره ۲۳۰۰۰۰۰ ریال و فروش ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۵۰۰۰۰۰۰
ریال و مانده موجودی کالای آخر دوره ۱۲۰۰۰۰۰ ریال و حسابهای دریافتنی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال فرض شود ، گردش موجودی
۱. ۱۴/۲۸۶ دقیده ۲. ۵/۷۱۴ دقیه aュss Y/Y人% .Y ۸/۵۷۱.۴ دفعه ۲۴- اگر مانده صندوق ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اوراق بهادار قابل عرضه به بازار ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و موجودی کالا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه
اجاره ۲۴۰۰۰۰۰ ریال و پیش پرداخت بیمه ۱۸۰۰۰۰۰ ریالی و حسابهای دریافتنی ۳۵۰۰۰۰۰ ریالی و حسابهای پرداختنی ۶۰۰۰۰۰۰ ریال و اقساط جاری بدهیهای بلند مدت ۲۸۰۰۰۰۰ ریال فرض شود ، کدام گزینه نسبت سریع می باشد ؟
۱. ۱/۸۵ برابر ۱/۱۹۳.۲ برابر ۳. ۱/۱۹ برابر ۴. ۱/۷۵ برابر
γΥ/ΥΔΥ και
صفحه ۴ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۵۰
۱۹- اگر بهای تمام شده ماشین آلات خریداری شده ۵۵۰۰۰۰۰ ریال و عمر مفید ۵ سال و ارزش فرسوده ۲۵۰۰۰۰ ریال فرضی شود، استهلاک سال سوم و چهارم به روش مجموع سنوات به ترتیب کدام گزینه است ؟
) ... ۱۴۰۰۰۰۰ و ۱۷۵۰۰۰۰ ۲. . . . . ۱۰۵ و ۷۰۰۰۰۰
\ \ . . . . . vrvrvv , , , . . . . . . Y.
۲۰- شرکتها چگونه می توانند از نقاط ضعف و قوت و میزان کارآیی خود آگاهی یابند ؟ ۱. مقایسه نسبتهای واحد تجاری با دیگران ۲. مقایسه ادواری نسبتهای واحد تجاری
۳. تهیه صورتهای مالی ۲. استفاده از نظرات حسابرسی و بازرسی
۲۱- کدام گزینه صحیح است ؟ ۱. در تجزیه و تحلیل عمودی داده ها می توان تغییرات مطلق مبالغ یا تغییرات درصد آنها را مورد مطالعه قرار داد ۲. در تجزیه و تحلیل افقی داده ها می توان تغییرات اقلام مندرج در صورتهای مالی را از سالی به سال دیگر تفسیر کرد ۳. اهرم عملیاتی نتیجه وجود هزینه های ثابت و متغیر در جریان تحصیل درآمد شرکت می باشد ۴. نسبت سریع ، یکی از مقیاسهای اساسی برای اندازه گیری میزان بدهی شرکت می باشد ۲۲- کدام نسبت ها عمدتاً به ترازنامه تکیه دارند؟
۱. نسبت های سودآوری ۲. نسبت های بدهی
۳. نسبتهای پوششی ۴. نسبت های بازده سرمایه گذاری ها ۲۳- اگر مانده موجودی کالا اول دوره ۲۳۰۰۰۰۰ ریال و فروش ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۵۰۰۰۰۰۰
ریال و مانده موجودی کالای آخر دوره ۱۲۰۰۰۰۰ ریال و حسابهای دریافتنی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال فرض شود ، گردش موجودی
۱. ۱۴/۲۸۶ دقیده ۲. ۵/۷۱۴ دقیه aュss Y/Y人% .Y ۸/۵۷۱.۴ دفعه ۲۴- اگر مانده صندوق ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اوراق بهادار قابل عرضه به بازار ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و موجودی کالا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه
اجاره ۲۴۰۰۰۰۰ ریال و پیش پرداخت بیمه ۱۸۰۰۰۰۰ ریالی و حسابهای دریافتنی ۳۵۰۰۰۰۰ ریالی و حسابهای پرداختنی ۶۰۰۰۰۰۰ ریال و اقساط جاری بدهیهای بلند مدت ۲۸۰۰۰۰۰ ریال فرض شود ، کدام گزینه نسبت سریع می باشد ؟
۱. ۱/۸۵ برابر ۱/۱۹۳.۲ برابر ۳. ۱/۱۹ برابر ۴. ۱/۷۵ برابر
γΥ/ΥΔΥ και
صفحه ۴ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :