نمونه سوال درس اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** w w w w wo - - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریشی: --
نام درس: اقتصاد محیط زیست
رشته تحصیلی اگد درس: علوم اقتصادی (نظری) چند بخشی - ۱۲۲۱۱۱۸
۱. در بهره برداری از منابع تجدید ناپذیر، هزینه مصرف کننده به چه چیزی اشاره دارد؟ الف. قیمت تمام شده یک واحد از منابع مورد نظر ب. قیمت بازاری که مصرف کننده می پردازد. ج. کمیابی که بدلیل مصرف منابع مورد نظر ایجاد می شود. د. مجموع هزینه های کمیابی و استخراج ۲. در بحث اقتصاد محیط زیست " قانون آنتروپی" به چه چیزی اشاره دارد؟ الف. با مصرف منابع محیط زیست، این منابع به شکل دیگری تبدیل می شوند ولی هیچ گاه ار بین نمیروند. ب. با مصرف منابع محیط زیست، قابلیت آنها و توانایی کار مفید آنها کاهش می یابد. ج. با مصرف منابع محیط زیست، آنتروپی آنها کاهش می یابد. د. آنتروپی همان اصل بقاع ماده انرژی است. ۳. کوچکتر کردن اندازه و مقیاسی فعالیتهای اقتصادی، استراتژی مدیریتی کدامیک از مکاتب زیست محیطی است؟ الف. اشتراکی ب، انعطاف پذیر ج، وفور نعمت د. اکولوژیکی ژرف ۴. محدودیتهای رشد اقتصادی کدام هستند؟ الف. محدودیت دسترسی (مهیابی) به منابع و محدودیت پذیرش ضایعات ب. محدودیت پذیرش ضایعات و محدودیت تکنولوژی ج. محدودیت تکنولوژی و محدودیت پذیرش ضایعات د. محدودیت تکنولوژی و محدودیت در نوآوری ۵. افرادی که تداوم رشد اقتصادی را محتمل می دانند برای رد نظریه محدودیتهای رشد چه دلایلی را مطرح می کنند؟ الف. منابع زیست محیطی ثابت نیست. ب. افزایش با زده بهره برداری از منابع بدلیل رشد تکنولوژی ج. از منابع زیست محیطی توجه جامعه جهانی به رعایت اخلاقیان در برداشت د. الف و ب ۶. در اقتصاد محیط زیست، ظرفیت نگهداری یک کشور به چه چیزی اشاره دارد؟ الف. حداکثر جمعیتی که حداقل ارزش غذایی را برای آنها می توان فراهم کرد. ب. حداکثر جمعیتی که حداکثر ارزش غذایی را برای آنها می توان فراهم کرد. ج. حداقل جمعیتی که حداقل ارزش غذایی را برای آنها می توان فراهم کرد. د. حداکثر تولید محصولات غذایی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** w w w w wo - - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریشی: --
نام درس: اقتصاد محیط زیست
رشته تحصیلی اگد درس: علوم اقتصادی (نظری) چند بخشی - ۱۲۲۱۱۱۸
۷. قاعده اخلاقی "محیط زیست گراهای افراطی " در برداشت از منابع طبیعی چیست؟ الف. احترام به حقوق فردی ب. احترام به حقوق فردی با رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی ج، رعایت حقوق تمام گونهها اعم از انسانی و غیر انسانی د. اولویت دادن جامعه
۸. نکته محوری در تعریف توسعه پایدار که از طرف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارایه شده است چیست؟
الف. تامین نیازهای نسل حاضر ب. عدالت بین نسلها
ج، تامین نیازهای نسلهای آتی د. تامین نیازهای فقیرهای نسل حاضر و آتی ۹. این دیدگاه که هر نسلی باید مقدار کافی از منابع را برای نسلهای آتی باقی گذارد چه نام دارد؟
الف. استاندارد لاکین (Lokean standard) ب، مساوات طلبی محض
ج، اخلاقیات زیستی د. توسعه پايدار
۱۰. در ارتباط با توسعه پایدار کدام گزینه صحیح است؟ الف. توسعه پایدار قوی، جانشینی بین سرمایه دست ساخته انسان و سرمایههای طبیعی را می پذیرد. ب. توسعه پایدار ضعیف، جاشینی بین سرمایهای دست ساخته انسان و سرمایههای طبیعی را می پذیرد. ج. توسعه پایدار ضعیف، مناظر، کوهها، گونههای حیوانی و رود ها را به عنوان سرمایههای طبیعی بحرانی قلمداد می کند. د. توسعه پایدار صرفاً از دو جنبه قوی و ضعیف قابل ارزیابی و بررسی است.
۱۱. ناسازگاری روشهای حسابهای ملی با نظریه توسعه پایدار ناشی از چیست؟ الف. تاکید بر عدالت بین نسلی در روشهای مرسوم حسابداری ملی ب. تفاوت بین GDP بر حسب ارزش بازاری و قیمت تمام شده ج. تفاوت نگاه به ارزش موجودی سرمایه در توسعه پایدار د. در محاسبه GDP استهلاک و تخریب محیط زیست مورد توجه قرار نمیگیرد.
۱۲. در تعیین سطح تولید و قیمت در بازار به چه عنصر توجه نمی شود؟
الف. هزینههای تولید ب. بهره وری منابع ج. هزینههای خارجی د. سود ۱۳. تحت چه شرایطی سطح تولید متناظر با راه حل بازار بزرگتر از سطح تولید بهینه اجتماعی است؟
الف. وجود آثار خارجی ب. وجود آثار خارجی منفی
ج. وجود آثار خارجی مثبت د. هر سه مورد الف و ب وج
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** w w w w wo - - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریشی: --
نام درس: اقتصاد محیط زیست
رشته تحصیلی اگد درس: علوم اقتصادی (نظری) چند بخشی - ۱۲۲۱۱۱۸
۷. قاعده اخلاقی "محیط زیست گراهای افراطی " در برداشت از منابع طبیعی چیست؟ الف. احترام به حقوق فردی ب. احترام به حقوق فردی با رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی ج، رعایت حقوق تمام گونهها اعم از انسانی و غیر انسانی د. اولویت دادن جامعه
۸. نکته محوری در تعریف توسعه پایدار که از طرف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارایه شده است چیست؟
الف. تامین نیازهای نسل حاضر ب. عدالت بین نسلها
ج، تامین نیازهای نسلهای آتی د. تامین نیازهای فقیرهای نسل حاضر و آتی ۹. این دیدگاه که هر نسلی باید مقدار کافی از منابع را برای نسلهای آتی باقی گذارد چه نام دارد؟
الف. استاندارد لاکین (Lokean standard) ب، مساوات طلبی محض
ج، اخلاقیات زیستی د. توسعه پايدار
۱۰. در ارتباط با توسعه پایدار کدام گزینه صحیح است؟ الف. توسعه پایدار قوی، جانشینی بین سرمایه دست ساخته انسان و سرمایههای طبیعی را می پذیرد. ب. توسعه پایدار ضعیف، جاشینی بین سرمایهای دست ساخته انسان و سرمایههای طبیعی را می پذیرد. ج. توسعه پایدار ضعیف، مناظر، کوهها، گونههای حیوانی و رود ها را به عنوان سرمایههای طبیعی بحرانی قلمداد می کند. د. توسعه پایدار صرفاً از دو جنبه قوی و ضعیف قابل ارزیابی و بررسی است.
۱۱. ناسازگاری روشهای حسابهای ملی با نظریه توسعه پایدار ناشی از چیست؟ الف. تاکید بر عدالت بین نسلی در روشهای مرسوم حسابداری ملی ب. تفاوت بین GDP بر حسب ارزش بازاری و قیمت تمام شده ج. تفاوت نگاه به ارزش موجودی سرمایه در توسعه پایدار د. در محاسبه GDP استهلاک و تخریب محیط زیست مورد توجه قرار نمیگیرد.
۱۲. در تعیین سطح تولید و قیمت در بازار به چه عنصر توجه نمی شود؟
الف. هزینههای تولید ب. بهره وری منابع ج. هزینههای خارجی د. سود ۱۳. تحت چه شرایطی سطح تولید متناظر با راه حل بازار بزرگتر از سطح تولید بهینه اجتماعی است؟
الف. وجود آثار خارجی ب. وجود آثار خارجی منفی
ج. وجود آثار خارجی مثبت د. هر سه مورد الف و ب وج
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** w w w w wo - - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریشی: --
نام درس: اقتصاد محیط زیست
رشته تحصیلی اگد درس: علوم اقتصادی (نظری) چند بخشی - ۱۲۲۱۱۱۸
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAA
۱۴. کدام ویژه گی در مورد "چشم اندازی طبیعی" به عنوان یک کالای زیست محیطی صحیح است؟
الف. تخصیصل پذیری (انحصاری بودن) - رقابت ناپذیری
ب، تخصیص ناپذیری (غیر انحصاری)- رقابت ناپذیری
ج. تخصیحس پذیری (انحصار بودن) - رقابت پذیری
د، تخصیص ناپذیری (غیر انحصاری)- رقابت پذیری ۱۵. مالکیت عمومی منجر به کدامیک می شود؟
الف. بهره برداری عادلانه از منابع ب. رعایت عدالت بین نسلها
ج، جلوگیری از هزینههای خارجی د. تخریب منابع زیست محیطی ۱۶. علت عدم موفقیت دولت در مدیریت پایدار منابع زیست محیطی چیست؟
الف. مقاومت گروههای ذینفع در مقابل استانداردهای زیست محیطی
ب. تراژدی مالکیت عمودی
ج. تراژدی مالکیت دولتی
د. فقدان قوانین جهت حفاظت از محیط زیست ۱۷. حمایت دولت از بخش کشاورزی از طریق اعمال تعرفههای سنگین بر واردات چه تاثیری بر محیط زیست می گذارد.
الف. توسعه مناظر طبیعی
ب. تراژدی مالکیت عمومی
ج. تخریب محیط زیست بدلیل کاربرد بیشتر کود شیمیایی جهت تولید بیشتر محصولات
د. تراژدی مالکیت خصوصی ۱۸. در تحلیل هزینه - فایده مربوط به بهره برداری از منابع زیست محیطی، بالابودن عامل تنزیل چه تاثیری دارد؟
الف. موجب کاهش اهمیت رفاه نسلهای آتی می شود
ب. موجب کاهش اهمیت رفاه نسل فعلی می شود
ج. سرعت بهره برداری منابع را کاهش می دهد
د. موجب حفاظت و صیانت محیط زیست می شود ۱۹. در تحلیل هزینه - فایده مربوط به بهره برداری از منابع زیست محیطی، عامل ناشکیبایی چگونه موجب تخلیه سریع منابع می شود؟
الف، از طریق حذف عامل تنزیل
ب. از طریق ورود عامل تنزیل
ج. دادن اهمیت کم به مصرف منابع در زمان حال
د. دادن اهمیت زیاد به مصرف منایع در دورهٔ آتی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** w w w w wo - - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریشی: --
نام درس: اقتصاد محیط زیست
رشته تحصیلی اگد درس: علوم اقتصادی (نظری) چند بخشی - ۱۲۲۱۱۱۸
۲۰. در کدامیک از روشهای «ارزشگذاری پولی منابع زیست محیطی»، ارزشگذاری بر حسب منحنی تقاضای هیکس صورت
می گیرد؟ الف. هزینه فرصت از دست رفته ب. توجه به هزینه جایگزینی ج. رفتار جبرانی (رفتار تعدیلی) د. هیچکدام
۲۱. در کدامیک از روشهای "ارزشگذاری پولی منابع زیست محیطی "، قیمت کالاهایی که تولید و مصرف آنها مستلزم بهره برداری از منابع زیست محیطی است مورد توجه قرار می گیرد؟
الف. روش واکنش - دز ب. روشهای مبتنی بر ترجیح افراد
ج، روش هزینههای جایگزینی د. هزینه فرصت از دست رفته ۲۲. در "ارزشگذاری پولی منابع زیست محیطی " به روش تقاضا کدام یک از اطلاعات زیر مورد توجه قرار می گیرد؟
الف. اطلاعات پرسشنامه ای
ب. هزینه زمان ج. هزینه سفر د.الف، ب، ج ۲۳. در خصوص دو روش WTA و WTP که برای "ارزشگذاری منابع زیست محیطی " بکار می روند چه گزینه ای صحیح است؟ WTAWTP.LII) | WTA = – WTP., wTA=wTP z
F. ۲۴. در بهره برداری از منابع زیست محیطی، تردید به چه مفهومی است؟
الف. اطلاع از پیامدهای احتمالی
ب. آگاهی از تبعات احتمالی و عدم آگاهی از میزان احتمالی هر پی آمد
ج. عدم اطلاع از پیامدهای احتمالی
د. مخاطرات احتمالی که متوجه محیط زیست می باشد ۲۵. اجرای یک پروژه زیست محیطی تبعات احتمالی زیر را در بر خواهد داشت. منافع انتظاری این پروژه چقدر است؟
- s +Y\ — )2+ پی آمدها \/ • \ A — , s/ • احتمال الف. ۲۵ ب. ۶ ج. ۱۵ د. ۵
صفحه ۴ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :