نمونه سوال درس اقتصاد کار و نیروی انسانی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد کار و نیروی انسانی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
در س ه اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۱
۱- نظریه «عرضه نامحدود نیروی کار» از سوی کدام اقتصاددان مطرح شد؟
۱. مالتوس ۲. آرتور لوئیس ۳. ریکاردو ۴. کینز
۲- با توجه به منحنی های مطلوبیت ، مطلوبیت نهایی صفر معادل چیست؟
۱. نقطه اشباع مصرف کننده ۲. نقطه حداقل مطلوبیت مصرف کننده ۳. نقطه انتخاب مصرف کننده ۴. نقطه حداکثر سود تولید کننده
۳- کدامیک از گزینه های زیر جزء ویژگیهای بازار کار است؟ ۱. شبکه ارتباطات در بازار کاملاً متشکل و گسترش یافته است. ۲. کارگر تنها در جستجوی بالاترین مزد است. ۰۳ رابطه اشتغال مستمر نمی باشد..
۲. موضع کارگر در قدرت چانه زنی ضعیف است.
۴- منظور از تقاضای مشتق شده نهاده های تولید چیست؟ ۱. یعنی تعیین ستاده بنگاه به کمک داده ها است. ۲. یعنی تقاضا برای نهاده تولید، با تقاضای محصول رابطه مستقیم دارد.. ۳. یعنی در تولید محصول از نهاده نیروی کار یا از سرمایه استفاده شود.
۲. به مفهوم بکارگیری نهاده های تولید در بنگاه است.
۵- کدام گزینه کشش تقاضا برای نیروی کار را بیان می کند؟
۱. درصد تغییرات نسبی تولید محصول در اثر تغییرات نسبی تقاضای نیروی کار است. ۲. تغییرات نسبی تقاضا برای نیروی کار در اثر تغییرات نسبی تولید محصول، ۰ درصد تغییرات نسبی تقاضای نیروی کار به درصد تغییرات نسبی دستمزد است
درصد تغییرات نسبی دستمزد به تغییرات نسبی تقاضا برای نیروی کار است.
ү 3' ۱ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه \ \| \ W ן"V***
. کارشناسی
〜藥 --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
در س ه اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۱ ۶- کدامیک از عوامل زیر در کشش تقاضا برای نیروی کار مؤثر است؟ ۱. کشش تقاضای کالاهای استراتژیک ۰۲ کشش عرضه محصولی که بنگاه تولید می کند. ۳. میزان سهولت جایگزینی دیگر نهاده های تولیدی مواد اولیه با یکدیگر،
۰۲ کشش تقاضا برای محصولی که بنگاه تولید می کند.
۷- کدامیک بر میزان عرضه نیروی کار مؤثر است؟ ۱. ساختار محصولی تولیدی ۲. قیمت محصول تولیدی
۳. سهولت جایگزینی عوامل تولید با نیروی کار آن بهره وری نیروی کار
۸- شیوه (( خرید در ضمن کار)) مربوط به کدامیک از موارد بازار کار است؟ ۱. بسته اشتغالی ۲. استمرار رابطه اشتغالی
۳. قدرت چانه زنی ۲. عدم وجود مطلوبیت مصرف کننده.
۹- منحنی تقاضا برای نیروی کار نشان دهنده چیست؟
۱. حداکثر نرخ مزدی که کارفرما تمایل دارد در هر میزان ممکن از اشتغالی بپردازد تا تعداد معینی از نیروی کار را استخدام کند چقدر
است. ۲. حداکثر نرخ مزدی که نیروی کار تمایل به دریافت دارد..
۳. حداقل نرخ مزدی که کارفرما تمایل دارد در هر میزان ممکن از اشتغالی بپردازد تا تعداد معینی از نیروی کار را استخدام کند چقدر
است.
۴. حداقل نرخ مزدی که نیروی کار تمایل به دریافت دارد.
۱۰ - سود بنگاه زمانی به حداکثر می رسد که: ۱. ارزش تولید فیزیکی نیروی انسانی بیشتر از هزینه عامل نهایی آن باشد. ۲، ارزش تولید فیزیکی نیروی انسانی کمتر از هزینه عامل نهایی آن باشد. ۰۳ درآمد کل از هزینه کل بیشتر باشد.
۴. ارزش تولید فیزیکی نیروی انسانی برابر هزینه عامل نهایی آن باشد.
ү نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه ۲ از \ \| \ W ן"V***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک در س ه اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۱
\\— افزایش قیمت محصول چه اثری بر روی تقاضا برای کار دارد؟ ۱. شیب منحنی تقاضا را کاهش می دهد. ۲. منحنی تقاضا را به سمت بالا انتقال می دهد.
۳. شیب منحنی تقاضا را افزایش می دهد. ۲. منحنی تقاضا را به سمت پایین انتقال می دهد.
țY– نرخ مشارکت نیروی کار برابر است با: ۱. نسبت مجموع بیکاران و شاغلان به کل جمعیت. ۲. جمعیت در سن فعال به کل جمعیت .
۳. جمعیت در سن فعال به کل جمعیت مشاغلی، ۴. نسبت نیروی کار به جمعیت در سن فعالیت.
۱۳ - کدامیک از عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار از اهمیت ناچیزی برخوردار است؟
۱. شیوه های پرداخت دستمزد ۲. عرضه نیروی کار ۳. آموزش نیروی کار ۴. وضعیت فیزیکی کارگران
۱۴- در کشورهای کمتر توسعه یافته منحنی عرضه نیروی کار به صورت ............. است. ۱. کاملاً عمودی ۲. کاملاً افقی ۳. صعودی ۰۴بی کشش
۱۵- براساس نظریه مالتوس افزایش دستمزد چگونه است؟ ۱. رابطه مستقیم با رشد جمعیت و رابطه عکس با بیماری و فقر دارد. ۲. رابطه عکس با عرضه نیروی کار و جمعیت دارد. ۲. رابطه مستقیم با عرضه نیروی کار و رابطه عکس با بیماری و فقر دارد.
آن رابطه مستقیم با رشد جمعیت و بیماری و فقر دارد. ۱۶- اگر به کارگیری و اشتغال یک واحد از نیروی کار موجب شود که در آمد کل از هزینه کل بیشتر باشد در این صورت : ۱. استخدام صورت می گیرد. ۲. استخدام صورت نمیگیرد. ۳. تولید کاهش می یابد. ۴. تولید افزایش می یابد ۱۷- هزینه بکارگیری آخرین واحد کارگر چیست؟
۱. هزینه عامل نهایی ۲. نرخ مزد کارگر ۳. هزینه متغیر ۴ . هزینه استخدام کارگر
V"ן W \ |\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۷***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک در س ه اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۱
۱۸- در چه حالتی منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار از جمع افقی منحنی های تقاضای بنگاهها و صنایع برای نیروی کار حاصل می شود؟ ۱. در حالتی که قیمت کالاها و خدمات ثابت فرضی شود. ۲. در حالتی که قیمت کالاها و خدمات متغیر باشد.
۰۳ در حالتی که قیمت کالاها و خدمات نزولی باشد. ۲. در حالتی که قیمت کالاها و خدمات صعودی باشد.
۱۹- هنگامی که اثر جانشینی تغییر نرخ مزد از اثر درآمدی بزرگتر باشد: ۱. میزان ساعات کار کاهش می یابد. ۲. میزان ساعات کار افزایش می یابد. ۳. منحنی عرضه نیروی کار برمی گردد. ۴. اثر کل مثبت خواهد بود.
۲۰- وجود برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف باعث می شود: ۱. میزان پس انداز در سن کار افزایش یابد. ۲. امنیت خاطر در تأمین دوران جوانی فراهم شود.
t .۳. وجوه لازم برای مصرف تأمین شود
وجوه لازم برای سرمایه گذاری تأمین شود
۲۱- مفهوم انعطاف ناپذیری مزدها ناشی از کدامیک از گزینه های زیر است؟ ۱. اشتغالی کاملی ۲. تئوری بهره وری نهایی ۳. تعادل بیکاری کینز ۴. نظریه بیکاری مارکسیسم
۲۲- تغییر تکنولوژیکی در کدامیک از گزینه های زیر پدید می آید؟ ۱. جامعه ای که کمی از ذخایر سرمایه فیزیکی را دارا است. ۲. جامعه ای که از منابع طبیعی خود ناقصی استفاده می کند.
۳. جامعه ای که دارای نیروی کار ساده است. آن جامعه ای که دارای مهارت های تخصصی است
۲۳- در چه صورتی سرمایه گذاری انسانی سود آور است؟
PVB – PVC > O f NPV & O . Y. PVC > O . Y PVB > O . )
۲۴- دلایل تفاوت مزدهای تعادلی در بلندمدت کدامند؟
۱. میزان ریسک پذیری افراطی ۲. متفاوت بودن نرخ های رجحان زمانی مردم
۲. یکسان بودن هزینه های اکتساب مهارت ۴. ارزیابی یکسان مردم
V"ן W \ |\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :