نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. کارشناسی
藥 = دانشگاه پیام نور --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درس : پژوهش عملیاتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۹
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- با توجه به وجود دو محصول ( و X, X) در یک برنامه تولید، اگر مقدار تولید محصول اول حداکثر دو برابر محصول دوم و تقاضا برای محصول دوم، سه برابر تقاضای محصول اول باشد ، کدام گزینه به عنوان مدل مسأله قابل قبول است ؟ x,—2x, < 0 , зx, — x. =0 ! x,—2x, < 0 , зx + x =0 , x,—2x, 20 , зx + x, 20 “ x,—2x =0 , зx, — х, < 0 , ۲- کدام یک از گزینه های زیر می تواند به عنوان محدودیتی از یک برنامه ریزی خطی مطرح شود ؟ x+x = } . Y. X, X, + X, < 2 Ү Х, + X
Y . Y 半->2 X+ క2 1 X, Хз
۳- شرکتی در صدد حداقل کردن تعداد پرسنل خود می باشد . کل بودجه شرکت ۱۰۰۰ واحد می باشد. اگر هزینه پرسنلی در هر بخشی را با C و تعداد پرسنل را با X نشان دهیم، تابع هدف کدام است ؟
Minz =XXCX, " Minz =XXCX,+1000
Minz =XX, " MinZ=X`C, ‘ ۴- در صورتی که میزان منابع لازم برای تولید یک واحد محصول برابر با ۲ و برای دو واحد از همین محصول
برابر با ۳/۵ باشد ، کدام یک از مفروضات برنامه ریزی خطی نقضی گردیده است ؟
\ ۲. جمع پذیری
۳. بخش پذیری ۴. معین بودن
۸۰-۵ نفر می توانند در ماشین هایی با ظرفیت ۶ و ۸ نفر سوار شوند و به نقطه ای دیگر بروند. اگر تعداد کل ماشین ها حداکثر ۱۲ عدد باشد و A و B تعداد ماشین ۶ و ۸ نفره باشند، کدام محدودیت ها صحیح است
ç A + B > 12 . Y. A – B s 12 . Y. A + B = 12 . Y A + B s 12 . ) 6A + 8B s 80 6A + 8B > 80 8Ꭺ + 6Ᏼ = 80 6A + 8B = 80 صفحه ۱ از ۱۲
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
γγ/γΛ γ'4***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : پژوهش عملیاتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۹
۶- نمایش خطی محدودیتی مانند 12 کار 2X ۱+ X در مدل مطابق است با:
2x-x, -12 , 2x+x, s12 2x,-х, <12 , 2x, -х, =12
2x,+x, <12 , —2x,-x, <12 ° 2x+x, s12 , 2x+x, s12 -
۷- در مسأله زیر جواب بهینه کدام است ؟ MaxZ= X, +5X, Х, + X , <8 – X, +3X, < 0 X, X, > 0
Z = 4 . f Z=16 .Y Z = 8 . Y Z=5 .い
۸- مدال برنامه ریزی خطی زیر دارای چه حالت خاصی است ؟ Maxz = 6x, —2X,
4X, — Х, < 4
X, <2
Х, , X, > 0 ۱. ناحیه موجه نامحدود و جواب بهینه معین ۲. جواب بهینه چندگانه ۳. ناحیه موجه نامحدود و جواب نامحدود ۴. عدم وجود جواب موجه
۹ - مسأله برنامه ریزی خطی زیر دارای منطقه موجه نامحدود است. مقدار تابع هدف ( Z ) چند است ؟ MinZ = 2X1 – 4X,
Х, –2Х, < 0 X, <3 آزاد و XX — Cం ( ۱. محدود ۲. صفر ۳. نامحدود \\ صفحه ۲ از = W*A*–AW نیمسال اول γγ/γΛ γ'4***
. کارشناسی
= دانشگاه پیام نور - - - - - - مرکز آزمون و سنجش - حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : پژوهش عملیاتی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۹
۱۰- منطقه موجه برای مجموعه محدودیتهای زیر کدام است ؟
Х, + X, < 4 – X, +3X, 20 Х, < 3 ۱. شکل محدب ۲. منطقه موجه وجود ندارد ۳. یک نقطه ۴. یک خط
۱ - کدام یک از اشکال زیر ، محدودیتهای مدل برنامه ریزی خطی را نشان می دهد ؟ > | Z \ X " (~
۱۲- در صورتی که منطقه موجه یک مسأله برنامه ریزی خطی، ربع اول باشد، کدام یک از محدودیتهای زیر
برای این مسأله، زائد است ؟ Х, — Х, < 0 - ? Х, — Х, > 0 . Ү Х, + X, <0 Ү Х, + X, > 0 .\ ۱۳-مسأله برنامه ریزی دو متغیره با دو محدودیت کوچکتر یا مساوی دارای جواب بهینه است. در صورتی که این دو محدودیت به تساوی تبدیل شوند، مسأله بدون منطقه موجه می شود. ۱. یکی از محدودیتها زائد است ۲. مسأله بدون منطقه موجه است. ۳. مسأله دارای منطقه موجه نامحدود است ۴. مسأله دارای جواب بهینه چندگانه است ۱۴- ناحیه شدنی یک مسأله برنامه ریزی خطی به صورت پاره خط است. این مسأله دارای چند محدودیت می تواند باشد ؟ ۱. یک محدودیت کو یک محدودیت = باضریب مختلف ۲. یک محدودیت گاو یک محدودیت تساوی دو محدودیت ک
“ دو محدوديت -ک
\\ صفحه ۳ از = "A*–AW نیمسال اول γγ/γΛ γ'4***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : پژوهش عملیاتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۹
۱۵- در برنامه ریزی خطی کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. جواب شدنی ، جوابی است که در تمام محدودیتها صدق کند اعم از کارکردی و علامت ۲. محدودیت زائد ، اثری بر جواب شدنی و منطقه موجه ندارد ۳. حذف محدودیت مؤثر، باعث کوچک شدن ناحیه شدنی می شود.
۴. جواب بهینه از ناحیه شدنی انتخاب می شود.
۱۶- یک مسأله برنامه ریزی خطی دو متغیره با دو محدودیت و تابع هدف ماکزیمم سازی را در نظر بگیرید. در صورتیکه تابع به مینیمم سازی تبدیل شود و جواب بهینه بدون تغییر باقی بماند : ۱. مسأله دارای ناحیه موجه نامحدود است. ۲. ناحیه مواجه یک سطح است .
۳. مسأله بدون ناحیه موجه است. ۴. ناحیه موجه یک نقطه است .
۱۷- یک مدل برنامه ریزی خطی با تابع هدف ماکزیمم سازی را در نظر بگیرید. با حذف یک محدودیت از
مساله ، جواب بهینه: ۱. می تواند بدتر شود. آن می تواند بهتر شود. ۳. تغییری نمی کند ۴. حتماً بهتر می شود.
۱۸- در یک مسأله برنامه ریزی خطی ۵ محدودیت کارکردی ، ۴ متغیر تصمیم ، ۴ متغیر کمکی و ۲ متغیر مصنوعی به کار رفته است. این مسأله چند متغیر اساسی در جدول سیمپلکس دارد؟
A f * .x. * . Y Δ. )
γγ/γΛ γ'4
\\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : پژوهش عملیاتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۹
۱۵- در برنامه ریزی خطی کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. جواب شدنی ، جوابی است که در تمام محدودیتها صدق کند اعم از کارکردی و علامت ۲. محدودیت زائد ، اثری بر جواب شدنی و منطقه موجه ندارد ۳. حذف محدودیت مؤثر، باعث کوچک شدن ناحیه شدنی می شود.
۴. جواب بهینه از ناحیه شدنی انتخاب می شود.
۱۶- یک مسأله برنامه ریزی خطی دو متغیره با دو محدودیت و تابع هدف ماکزیمم سازی را در نظر بگیرید. در صورتیکه تابع به مینیمم سازی تبدیل شود و جواب بهینه بدون تغییر باقی بماند : ۱. مسأله دارای ناحیه موجه نامحدود است. ۲. ناحیه مواجه یک سطح است .
۳. مسأله بدون ناحیه موجه است. ۴. ناحیه موجه یک نقطه است .
۱۷- یک مدل برنامه ریزی خطی با تابع هدف ماکزیمم سازی را در نظر بگیرید. با حذف یک محدودیت از
مساله ، جواب بهینه: ۱. می تواند بدتر شود. آن می تواند بهتر شود. ۳. تغییری نمی کند ۴. حتماً بهتر می شود.
۱۸- در یک مسأله برنامه ریزی خطی ۵ محدودیت کارکردی ، ۴ متغیر تصمیم ، ۴ متغیر کمکی و ۲ متغیر مصنوعی به کار رفته است. این مسأله چند متغیر اساسی در جدول سیمپلکس دارد؟
A f * .x. * . Y Δ. )
γγ/γΛ γ'4
\\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :