نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷
۱- کدام گزینه در مورد هزینه فرصت صحیح است؟ ۱. موقعیتی است که از دست دادن آن ارزان تمام می شود ۲. تغییر در هزینه فرصت در رفتار شخصی تغییر ایجاد می کند ۳. به دلیل وجود انتخابهای مختلف هزینه فرصت وجود ندارد ۴. اگر فرد فقط یک انتخاب داشته باشد هزینه فرصت وی بسیار زیاد است ۲- کدامیک از عوامل تولیدی در جهت تولید بیشتر و افزایش ظرفیتهای تولیدی به کار می رود؟ ۱. زمین ۲. سرمایه گذاری ۳. نیروی کار ۴. سرمایه ۳- در کدام سیستم اقتصادی به الگوی رجحان مصرف کننده برای کالاها و خدمات توجه می شود؟ ۱. سیستم سنتی ۲. سیستم بازار ۳. سیستم متمرکز ۴. سیستم مختلط ۴- کاهش درآمد مصرف کننده برای کالای پست سبب چه تغییری می شود؟
۱. افزایش تقاضا ۲. کاهش تقاضا ۳. افزایش مقدار تقاضا ۴. کاهش مقدار تقاضا
۵- موقعی که قیمت کالای جانشین X بالا رود، چه اتفاقی می افتد؟
۱. تقاضای کالای X کاهش می یابد ۲. تقاضای کالای X افزایش می یابد ۳. مقدار تقاضای کالای X کاهش می یابد ۴. مقدار تقاضای کالای X افزایش می یابد
۶- تبلیغات در جهت مضر بودن مصرف نوشابه های صنعتی چه تأثیری بر منحنی تقاضای نوشابه و دوغ دارد؟ ۱. منحنی تقاضای نوشابه و دوغ به سمت مبدأ جابجا می شوند ۲. منحنی تقاضای نوشابه و دوغ در خلاف جهت مبدأ جابجا می شوند ۳. منحنی تقاضای نوشابه به سمت مبدأ و منحنی تقاضای دوغ در خلاف جهت مبدأ حرکت می کنند
۴. منحنی تقاضای نوشابه در خلاف جهت مبدأ و منحنی تقاضای دوغ در جهت مبدأ حرکت می کنند
до, —W о < ===== این رابطه نشاندهنده چیست؟ JC
۱. کالاهای پست ۲. رابطه مکمل ۳. رابطه جانشین ۴. رابطه مستقل
۸- منحنی تقاضای در آمدی دارای چه شیبی است؟
* * شیب Y شیب شبت ... ) ۳. شیب صفر ۴. می تواند شیب مثبت و یا شیب منفی داشته باشد
صفحه ۱ از ۶
۱۱/۲۶۶ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷
۹- کاهش قیمت برلیان چه تأثیری بر تقاضای برلیان برای افراد ثروتمند دارد؟ ۱. افزایش می یابد ۲. کاهش می یابد ۳. افزایش و سپس کاهش می یابد ۴ . بدون تغیر می ماند ۱۰- کدام گزینه در حالت افزایش قیمت برای یک کالای گیفن صحیحتر است؟ ۱. اثر درآمدی باعث کاهش تقاضا می شود آ، اثر جانشینی باعث افزایش تقاضا می شود ۳. اثر جانشینی باعث افزایش تقاضا و اثر درآمدی باعث کاهش تقاضا می شود
۴. اثر جانشینی باعث کاهش تقاضا و اثر درآمدی باعث افزایش تقاضا می شود
۱۱- اثر جانشینی در بازار نیروی کار چه شیبی برای منحنی عرضه تعیین می کند؟ ۳. گاهی شیب مثبت و گاهی منفی آن هم شیب مثبت و هم شیب منفی ۱۲- با کاهش قیمت در کدام دوره مقدار عرضه بیشتر کاهش پیدا می کند؟
۱. میان مدت ۲. کوتاه مدت ۳. بسیار کوتاه مدت ۲. بلند مدت
۱۳- کدام یک از عوامل زیر باعث انتقال منحنی عرضه یخچال به سمت راست می شود؟ ۱. افزایش قیمت یخچال ۲. کاهش قیمت یخچال ۳. کاهش تعداد تولید کنندگان ۴. کاهش نرخ دستمزد کارگران در این بخش ۱۴- کدام گزینه در مورد تعادل پایدار صحیح است؟
۱. در نقطه تعادل مازاد عرضه وجود دارد
۲. در نقطه تعادل مازاد تقاضا وجود دارد
۳. در نقطه تعادل گرایش به سمت قیمتهای بالاتر وجود دارد
۴. نقطه تعادل از برخورد منحنی عرضه و تقاضای بازار به وجود می آید
የምም|\\ صفحه ۲ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷
۱۵- پیشرفت تکنولوژی و افزایش ثروت جامعه چه تأثیری در نقطه تعادل دارد؟ ۱. قیمت و مقدار تعادلی افزایش پیدا می کند ۲. قیمت تعادلی کاهش و مقدار تعادلی افزایش پیدا می کند ۳. قیمت و مقدار تعادلی کاهش می یابد ۴. مقدار تعادلی افزایش اما در مورد قیمت تعادلی نمی توان اظهار نظر کرد ۱۶- کاهش قیمت تعادلی چه تأثیری بر رفاه مصرف کننده و تولید کننده دارد؟ ۱. رفاه مصرف کننده را افزایش می دهد ۲. رفاه تولید کننده را افزایش می دهد
۳. تآثیری بر رفاه ندارد ۴. رفاه مصرف کننده را کاهش می دهد
۱۷- در منحنی تقاضای ۲ O۲ = ۶-PD در قیمت یک واحد، کشش پذیری کالا به چه صورت است؟ ۱. کشش پذیر ۲. کشش ناپذیر ۳. کششی واحد ۴. کاملاً کشش ناپذیر ۱۸- بر روی یک منحنی تقاضای خطی در نقطه اشباع مصرف کننده کششی چقدر است؟
۱. بیشتر از یک ۲. کمتر از یک ۳. بی نهایت ۴. صفر ۱۹- کدام گزینه صحیح است؟
۱. وقتی کشش تقاضا صفر است، عایدی کلی حداکثر است ۲. وقتی کشش تقاضا یک است، عایدی کل حداکثر است ۳. وقتی کشش تقاضا بیشتر از یک است، عایدی کل افزایشی است ۴. وقتی کشش تقاضا بیشتر از یک است، عایدی کل صفر است ۲۰- اگر کالای X کشش ناپذیر باشد، با کاهش قیمت این کالا مخارج مصرف کننده چه تغییری می کند؟ ۱. کاهش می یابد ۲. افزایش می یابد ۳. تغییری نمی کند ۴. تغییر چشمگیری پیدا می کند ۲۱- کدامیک از گزینه های زیر از میزان کشش تقاضای کمتری برخوردار است؟
۱. خرید دارو ۲. خرید خانه ۳. خرید برنج ایرانی ۴. خرید سیگار
\\|የምም
صفحه ۳ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷
۲۲- کدام گزینه در مورد کشش متقاطع صحیح نیست؟
۱. حرکت در طول منحنی تقاضا را نشان می دهد ۲. حرکت از یک منحنی به منحنی دیگر تقاضا را نشان می دهد ۳. کشش متقاطع برای کالاهای مستقل صفر است
۴. کشش متقاطع برای کالاهای مکمل منفی است
۲۳- اگر تابع تقاضا به صورت PD۴ - ه۴ = O۲ باشد در چه قیمتی در آمد حداکثر است؟
\ . . ; ß . Y° Y. Y ΥΔ. )
۲۴- کدام رابطه بین کشش و درآمد نهایی در بازار وجود ندارد؟
Y ..Y Mr. P =". Mr –“ –P e e
Mr 1" –P MR – P =
t ! Y.
۵- برای کالای ضروری کدام رابطه برقرار است؟( e p : کشش قیمتی تقاضا و /e : کشش درآمدی تقاضا) e., 3 o " e - o " ০ < e <। " ംYIS t γ/Δ.Υ ۱. یک ۲. دو
۲۷- اگر دو کالای Y ، ۲ جانشین هم باشند، افزایش در مصرف X باعث کدام تغییر می شود؟ ۱. مقدار مطلوبیت نهایی X کاهش و مقدار مطلوبیت نهایی Y تغییری نمی کند ۲. مقدار مطلوبیت نهایی X افزایش و مقدار مطلوبیت نهایی Y هم افزایش می یابد ۳. مقدار مطلوبیت نهایی X کاهش و مقدار مطلوبیت نهایی Y افزایش می یابد ۴. مقدار مطلوبیت نهایی X افزایش و مقدار مطلوبیت نهایی ۲ کاهش می یابد ۲۸- کدام فرضی در تئوری رجحان نئوکلاسیک برقرار نیست؟ ۱. مصرف کننده مطلوبیت حاصل کالاهای مختلف را رتبه بندی می کند ۲. نرخ نهایی جانشینی کمیتی افزایشی است
۳. محدودیت بودجه وجود دارد
۴. امکان پس انداز وجود ندارد
\\|የምም
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :