نمونه سوال درس اقتصاد منابع نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد منابع نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخت بتا عمبیه
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: اقتصاد منابع رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (نظری )(سنتی - چند بخشی) - ۱۲۲۱۱۰۲
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۱. اولین اقتصاد دانی که با بد بینی به محدودیت منابع طبیعی توجه کرد چه کسی است ؟
الف. مالتوس ب. ریکاردو ج. استنلی جونز د. مارشال ۲. کتاب " مقدمه ای بر اصول جمعیت و اثرات آن بر پیشرفت آینده جامعه " از کیست؟
الف، ریکاردو ب، اسمیت ج:پیگو د. مالتوس ۳. قانون بازده نزولی از نظریات اولیه چه کسی است ؟
الف. مالتوس ب. مارشال ج، ریکاردو د.پیگو
۴. در مدل رشد ریکاردو موتور رشد اقتصادی کدام گزینه زیر است؟ الف. سود ب. دستمزد ج. رشد جمعیت د.زمين ۵. از دیدگاه ریکاردو قیمت محصول توسط کدام عامل زیر تعیین می شود ؟
الف. سود ب. دستمزد ج. زمین د.رانت ۶. اولین اقتصاد دانی که در زمینه توزیع مجدد درآمد بین نسلهای مختلف مطالبی نوشت کدام گزینه زیر است ؟ الف. مالتوس ب، مارکس ج:پیگو د.استوارت میل
۷. کدام گزینه از جمله سیاستهای پیشنهادی پیگو برای نسلهای آینده نیست ؟ الف. اخذ مالیات بر پس انداز ب. جلوگیری دولت از بهره برداری سریع از منابع تجدید ناپذیر جدولت باید برای سرمایه گذاری در منابع دیر بازده ایجاد انگیزه کند
د. دولت منافع حاصل از سود را به تاخیر اندازد
۸. از جمله مواردی است که اقتصاد دانان خوش بین بر آن تاکید داشتند؟ الف. تاکید بر محدودیت منابع طبیعی در دنیا ب. تردید بر نقش پیشرفت تکنولوژی ج، رشد جمعیت نقش اصلی در تخریب جمعیت دارد د. مکانیزم قیمتها مورد تاکید آنهاست
۹. کدامیک از روشهای زیر از روشهای آزمون کمیابی منابع طبیعی نیست؟ الف. هزینه واقعی استخراج هر واحد ب. قیمت بازار کالایی که با استفاده از منابع طبیعی ساخته می شود ج.رانت حاصل از منابع طبیعی
د. محاسبه نقطه سربه سر
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخت بتا عمبیه
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: اقتصاد منابع رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (نظری )(سنتی - چند بخشی) - ۱۲۲۱۱۰۲
استفاده از:
۱۰. کدام گزینه بیانگر تعریف بهتری از توسعه پایدار است؟ الف. توسعه ای است که نیازهای آتی انسانها را برآورده سازد ب. در این توسعه تمام منابع به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که به نیازهای نسلهای بعدی نیز توجه شود ج رفاه دوره فعلی ما ناشی از ثروتی است که از سعی و تلاش ما بدست کی آید د. توسعه ای است که ثروت موجود را به نسلهای بعدی منتقل نکند ۱۱. در خصوص منابع پایان پذیر کدام گزینه صحیح است؟ الف. میزان افزایش سود دوره فعلی ناشی از افزایش استخراج باشد ب. افزایش سود امسال بیش از افزایش سود حاصل از به تعویق انداختن استخراج نباشد ج. زمان دارای هزینه فرصت نباشد د. درآمد نهایی حاصل از استخراج در دوره فعلی باید کمتر از هزینه نهایی استخراج بعلاوه هزینه فرصت باشد. ۱۲. کدامیک از گزینه های زیر عامل از عوامل موثر بر مقدار استخراج منابع نمی باشد؟ الف. تغییر در نرخ بهره ب. تغییر در هزینه استخراج ج. مالیات د. عمر ذخایر مشابه ۱۳. سازمان کشورهای صادر کننده نفت ODeC از چه سالی شکل گرفت \ AV ... ..» ۱۹۶۰ .الف. ه ۱۹۳ ب. ۱۹۵۰ ج ۱۴. اعضای اصلی موسس اوپک کدام گزینه زیر هستند؟ الف. ایران - عراق - مصر- کویت - اندونزی ب. ایران - عربستان - عراق - ونزوئلا- کویت ج. لیبی - عراق - عربستان - کویت - ایران د. لیبی - عراق - اردن - عربستان - ایران ۱۵. کدام گزینه از دلایل عدم عضویت انگلستان در اوپک نیست؟ الف. در یک کارتل اعضا مجبورند برای افزایش قیمت، تولید خود را کاهش دهند ب. تولید کنندگان خارج از اوپک می توانند قیمت کالای خود را کمتر از قیمت کارتل تعیین کنند ج، در انگلستان تشکیل کارتل غیر قانونی است د. برای انگلستان کاهش قیمت نفت باعث افزایش تورم می شود ۱۶. یک بنگاه اقتصادی منبع پایان پذیری با ذخیره اولیه ۱۰۰ واحد در اختیار دارد که می خواهد آن را در طی دو دوره استخراج نماید اگر هزینه استخراج وی 2 ۰٫۵ = C و نرخ بهره ۱۰٪ و فروش قیمت محصول ۱۰۰ ریال باشد در هر سال چه مقدار باید استخراج کند الف. ہ ہQ) = P,ہ ہ 1 = ,O ب. ه۵ = O. = O Q = ぬr,Q =ry に
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخت بتا عمبیه
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: اقتصاد منابع رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (نظری )(سنتی - چند بخشی) - ۱۲۲۱۱۰۲
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
فرض کنید که یک چاه نفت دارای ۱۰۰ واحد ذخیره است که می خواهیم آن را در دوره صفر و یک استخراج کنیم تقاضای نفت در هر دو دوره عبارتست از اره = 1, F - ۵ اl = ,2)
۱۷. اگر بازار نفت رقابتی باشد مقدار فروش در هر دوره چقدر است؟
الف. ۴۷ = ۴,0 ۵ = .O ب. ہ Q = P,ہ 1 = .O
Ο. = ώ,Ο, = "ε د، ۷/۵ Q, = l,ہ 1 = .O ۱۸. در مباحث مربوط به محاسبه رانت زمین، مقدار رانت مربوطه را از کدام گزینه زیر محاسبه می نمایند
الف. P + A C.) g) ب. .A C. -q.)p)
(P. —AC.)4. ... (P —q.)A C. z
۱۹ فرض کنید که تابع تولید یک محصول کشاورزی به صورت "Y = ۱ ۰۰/۷ - N است که N نیروی کار و Y مبین تولید است . دستمزد نیروی کار ۴۰ واحد از محصول می باشد در این صورت با فرض وجود شرایط مالکیت خصوصی میزان نیروی کار و مقدار تولید چقدر خواهد شد؟ الف. ۱۲۰۰ و ۳۰ ب. ۱۲۰۰ و ۹۰۰ ج. ۲۱۰۰ و ۳۰ د. ۳۰ و ۹۰۰ ۲۰. در مساله قبلا در صورتیکه مالکیت عمومی برقرار باشد میزان نیروی کار و تولید چقدر خواهد شد؟ الف. ۶۰ و ۶۰ ب. ۲۴۰۰ و ۶۰ ج. ۰ و ۲۴۰۰ د. ۲۴۰۰ و ۲۴۰۰ ۲۱. کدام گزینه صحیح است ؟ الف. در نظام سرمایه داری، مالکیت خصوصی نمی تواند تمام منافع حاصل از فعالیت را به خود اختصاص دهد. ب. در نظام سوسیالیستی مالکیت خصوصی می تواند تمام منافع حاصل از فعالیت را به خود اختصاص دهد. ج، دولت با سیاست سقف قیمت سوبسید و مالیات حقوق مالکیت را اصلاح می کند. د. در صورت فقدان مالکیت کارایی بوجود خواهد آمد. ۲۲. کدام گزینه در رابطه با صیادی صحیح است ؟ الف. مقدار بهینه اقتصادی صید نقطه عطف درآمد کلی است ب. حداکثر صید پایدار از نقطه برگشست منحنی های رشد طبیعی است ج. مقدار بهینه صید از نظر بیولوژ لیستی و اقتصادی یکسان است د. مقدار بهینه صید در حداکثر بهره برداری از ذخایر آبزیان است ۲۳. سطح بهینه اقتصادی صید جایی است که: الف. نقطه عطف منحنی های درآمد و هزینه کل است ب. نقطه برگشت منحنی رشد طبیعی است ج. حداقل منحنی TC است د. حداکثر رانت اقتصادی بدست آید
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳از ۶


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخت بتا عمبیه ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: اقتصاد منابع رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (نظری )(سنتی - چند بخشی) - ۱۲۲۱۱۰۲
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۲۴. نظریه پویای ماهیگیری توسط کدام اقتصاد دانان ارائه شد؟
الف. کوپس – ژوژلاوی ب، کلارک - مونرو ج، مونرو - مالتوس د. پیگو – کلارک
۲۵. اگر تابع رشد آبزیان صید و هزینه به ترتیب به صورت زیر باشد C2) = ۰/۰(2 - ۰/۰۰۰۰۰ PO " H = o, o el QE TC = PE) / تعادل بیونومیک برابر است با:
E =9 – E = PQ - P ہ ہ ہO" ،الف Q р E = 1 o – a E = Po — oyo o PQ z
۲۶. اگر تابع رشد ذخایر آبزیان تابع صید و تابع هزینه به صورت زیر باشد؟ ا=P و Eه ۱ = H = ۰ / OE , TC و O به ۰/ه O/۰ = (ره) / نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در ذخایر
| | الف. – = "7 ب. r = -- - --O 'o o μ سو سو | r =—Q z د.Oہ ہسا - س = r o oس{ ۲۷.اگر در مساله قبلی نرخ بهره ۱۰ درصد افزایش یابد مقدار ذخایر آبزیان چه تغییری می کند؟ الف. افزایش می یابد ب. کاهش می یابد ج. تغییر نمی کند د.قابل تعيين نيست
۲۸. کدام گزینه صحیح است ؟ الف. مدیریت جنگل زمانی اجازه رشد می دهد که در آمد رشد درخت برابر قطع آن باشد ب. تغییر در هزینه کاشت باعث تغییر در تعیین زمان بهینه می شود ج. دو عامل در زمان برداشت درخت موثر است نرخ تنزیل و هزینه کاشت
د. افزایش نرخ تنزیل دوره برداشست را طولانی تر می کند
۲۹. فرض کنید هزینه کاشت یک درخت ۳۰۰۰ ریال است و ارزش خالص چوب برداشت شده ( به استثناع هزینه برداشت ) به
صورت زیر است؟ " Iه ا- Iه ۶۰ = (R (T اگر نرخ بهره ۵٪ باشد زمان بهینه قطع درخت از نظر اقتصاید کدام است؟ الف. ۲۳/۹ ب. ۲ л • -с د. ۱۳/۹
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :