نمونه سوال درس مالیه بین الملل نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مالیه بین الملل نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : مالیه بین المللی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۱- بازار پولی اروپایی از مقررات بانکی و مالی کدام یک از نظام های بانکی کشورهای صنعتی تبعیت می کند؟
۱. آمریکا ۲. انگلستان ۳. فرانسه ۴. هیچ یک
۲- دلارهای سپرده گذاری شده در بانک های خارج از آمریکا چه نامیده می شود؟
۱. دلارهای اروپایی ۲. دلارهای آمریکایی ۳. دلار ۰۴ سپرده های دلاری
۳- نظام پولی اروپایی کشورهایی که علاقه مند به نرخ های تورم بالا می باشند از کدام نظر محدود گردیده اند؟
۱. زمان تعدیل نرخ ارز ۲. میزان تعدیل نرخ ارز
۳. زمان، میزان و تناوب تعدیل نرخ ارز ۴. در تناوب تعدیل نرخ ارز ۴- اندازه کسر بودجه به کدام گزینه بستگی دارد؟
۱. تولید ناخالص ملی ۲. توان وام گرفت کشور ۰۳ درآمد ملی ۴. میزان صادرات کشور
۵- اتحادیه پولی اروپایی با نظام پولی اروپایی چه تفاوتی دارد؟
۱. در اتحادیه ایجاد نرخ های ارز ثابت دائمی پیش بینی شده است.
۲. در اتحادیه ایجاد نرخ های ارز ثابت موقتی پیش بینی شده است. ۳. در اتحادیه ایجاد نرخ های ارز شناور موقتی پیش بینی شده است.
آن در اتحادیه ایجاد نرخ های ارز شناور دائمی پیش بینی شده است.
۶- در چه صورت نرخ تورم داخلی مانند آب از طریق ظروف مرتبط با هم، با نرخ تورم جهانی در یک سطح قرار خواهد گرفت؟
۱. در صورتی که کشور نرخ ارز شناور را حفظ کند.
۲. در صورتی که کشور نرخ ارز شناور مدیریت شده را حفظ کند.
۳. در صورتی که کشور نرخ ارز ثابت را حفظ کند.
۲. در صورتی که کشور دارای دو سیستم نرخ ارز باشد. ۷- اگر کشوری تعویق زمان بازپرداخت اصلی و فرع وام خود را در خواست نماید کدام هزینه را باید تحمل کند؟
۱. افزایش نرخ ارز ۲. افزایش نرخ تورم
.Y . کاهش رشد اقتصادی f هزینه پرداخت بهره اضافی ۸- کدام گزینه به احتمال اینکه، بخشی یا تمام اصلی و فرع وام بازپرداخت نگردد، اشاره دارد؟
۱. مخاطره کشور ۲. مخاطره اعتباری ۳. مخاطره پولی ٠٢ مخاطره زمانی
صفحه ۱ از ۶
いい/A・め نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : مالیه بین المللی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۹- کدام گزینه شامل توافق های دو جانبه بین بانک های مرکزی است؟
۱. تسهیلات معاوضه ۲. تسهیلات برای وام گیری ذخایر
۳. برداشت از صندوق ۲. توافق عمومی برای وام گیری
۱۰- کدام گزینه حق غیر شرطی برداشت از پولی سایر کشورها است؟
۱. تسهیلات برای وام گیری ذخایر ۲. توافق عمومی برای وام گیری ۳. تسهیلات معاوضه ۴. حق برداشت مخصوصی ۱۱- مقدار تقاضا برای ذخایر به ترتیب با سطح قیمت ها و درآمد جهانی چه رابطه ای دارد؟ ۱۲- تقاضا برای ذخایر بین المللی به کدام عوامل بستگی دارد؟ ۱. نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تعادل در تراز پرداخت های خارجی آ، ارزش پولی مبادلات بین المللی و عدم تعادل در تراز پرداخت های خارجی *. ارزش پولی مبادلات بین المللی و عدم تعادل در بودجه سالیانه ۴. عدم تعادل در بودجه و عدم تعادل در تراز پرداخت های خارجی ۱۳- کدام گزینه یکی از آثار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی است؟ ۱. کاهش نرخ دستمزدها ۲. کاهش فعالیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت ۳. افزایش کسری در تراز تجاری کشورهای صادر کنننده نفت ۲. ایجاد کسری در تراز تجاری کشورهای وارد کننده نفت ۱۴- کدام گزینه یکی از اهداف صندوق بین المللی پول را نشان می دهد؟ ۱. حذف کنترل های ارزی و قابلیت تبدیل پول ها به یکدیگر در بازارهای ارز
۲. تقلیل ارزشی رقابتی پول ها
۲. ایجاد مازاد تجاری برای کشورهای عضو
いい/A・め
صفحه ۲ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : مالیه بین المللی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۱۵- کدام گزینه اعتماد همگانی نسبت به تداوم افزایش قدرت مارک را به وجود می آورد؟ ۱. کسری تراز پرداخت های خارجی آلمان و افزایش نرخ تورم ۲. مازاد تراز پرداخت های خارجی آلمان و توانایی آن در کنترل تورم ۳. مازاد تراز پرداخت های خارجی آلمان و افزایش نرخ تورم ۴. کسری تراز پرداخت های خارجی آلمان و توانایی آن در کنترل تورم ۱۶- در جنگ جهانی دوم اقتصاد کدام کشورها ویران نشده است؟
۱. فرانسه و آمریکا ۲. انگلستان و کانادا ۳. کانادا و آمریکا ۴. فرانسه و کانادا ۱۷- رابطه بین نرخ های ارز در نظام برتون وودز همانند این رابطه در کدام گزینه است؟
۱. نظام پایه طلا و ارز ۲. نظام نرخ ارز شناور
۳. نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده ۴. نظام نرخ ارز نوسانی ۱۸- برای ایجاد نظام پولی بین المللی به ترتیب به وسیله آمریکا و انگلستان کدام طرح ارائه شد؟
۱. طرح اسمیت- طرح کینز ۲. طرح مارشال - طرح پیگو
۳. طرح کینز- طرح وایت ۴. طرح وایت - طرح کینز
۱۹- در نظام پایه طلا هر گاه میزان پول در جریان بیش از مقداری که ذخایر طلا اجازه می دهد باشد یا کمتر از آن گردد، مقامات پولی چه اقدامی انجام می دهند تا میزان طلای پشتوانه پول را به حد مطلوب برسانند؟
۱. با کاهش نرخ ارز ۲. با افزایش نرخ بهره ۳. با خرید یا فروش طلا ۴. با کاهش نرخ تورم
۲۰- در نظام پایه طلا اولین نیروی اقتصادی که می تواند به سرعت جریان طلا را کاهش دهد یا آن را به طور کلی متوقف سازد کدام گزینه است؟
۱. نرخ ارز شناور ۲. سفته بازی ۳. نرخ ارز ثابت ۴. هجینگ ۲۱- براساس کدام گزینه ارزش پول انتشار یافته همواره برابر ارزش ذخایر طلای کشور است؟ ۱. اصل پشتوانه صد در صد ۲. اصل انتشار پول بدون پشتوانه
۳. اصل پشتوانه غیر صد در صد ۲. اصل برابری نرخ های ارز
いい/A・め
صفحه ۳ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : مالیه بین المللی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۲۲- اگر نرخ ارز در سال پایه ۲ دلار برای یک لیره استرلینگ باشد و در سال بعد نرخ تورم در آمریکا ۲۵ درصد افزایش یافته و در انگلستان تغییری نکند، نرخ تعادلی جدید کدام است؟
۲.۱ دلار برای ۱ لیره استرلینگ ۲۵/۲۰۲ دلار برای ۱ لیره استرلینگ ۳. ۵/۲ دلار برای ۱ لیره استرلینگ ۳۰۴ دلار برای ۱ لیره استرلینگ
۲۳- اگر نرخ افزایش ارزش مورد انتظار دلار افزایش یابد در چه صورتی تقاضای بیشتر برای دارایی های مالی دلاری وجود خواهد
داشت؟
۱. در صورتی که نرخ های تورم ثابت باشد. ۲. در صورتی که نرخ بهره آمریکا افزایش یابد.
۳. در صورتی که قیمت طلا کاهش یابد. ۴. در صورتی که نرخ های بهره ثابت باشد.
۲۴- برای کشوری که دارای رشد اقتصادی سریع تر از بقیه کشورهای جهان است کدام گزینه صحیح است؟ ۱. صادراتش از وارداتش سریع تر افزایش می یابد.
۲. کاهش ارز پول خود را تجربه خواهد کرد. ۳. تقاضایش برای پول های خارجی سریع تر از عرضه پول ها کاهش خواهد یافت.
آ، افزایش ارزش پول خود را تجربه خواهد کرد.
۲۵- کنترل های مالی مداخله مستقیم از کدام طریق می توانند واردات را کاهش (افزایش) صادرات را افزایش (کاهش) داده و کسری و مازاد تراز پرداخت ها را اصلاح کنند؟
۱. تعرفه گمرکی و کمک هزینه صادرات ۲. تعرفه گمرکی و کاهش مالیات ۳. تعرفه گمرکی و و کمک هزینه واردات ۲. کمک هزینه صادرات و کمک هزینه واردات ۲۶- کنترل های مالی، کنترل های تجاری و کنترل های پولی جزو کدام یک از مکانیزم های زیر است؟ ۱. قیمت ۲. مانده نقد ۳. نرخ بهره ۴. مداخله ۲۷- کدام گزینه در بر گیرنده معاملات مربوط به کالا، خدمات و نقل و انتقالات یک جانبه است؟ ۱. سرمایه گذاری مستقیم ۲. حساب تسویه رسمی
۳. حساب جاری ۴. حساب سرمایه
۲۸- اگر نرخ بهره در دو کشور متفاوت باشد به نفع سرمایه گذاران است که منابع مالی خود را در کدام کشور سرمایه گذاری کنند ؟
۱. کشوری که نرخ بهره در آن پایین تر است. ۰۲ کشوری که نرخ بهره در آن بالاتر است. ۳. کشوری که نرخ تورم در آن پایین تر است. ۴. کشوری که نرخ تورم در آن بالاتر است.
いい/A・め
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :