نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: اقتصاد سنجی رشته تحصیلی اگد درس: اقتصاد (سنتی - تجمیع):۱۲۲۱۰۹۷- جبرانی ارشد: (۱۲۲۱۰۹۷) استفاده از: ماشین حساب ۱.در مدل رگرسیون خطی ٬ y = d-F BX r -i-U داریم:
الف. ( e = y( – E(y ب. ,U, = y, -y
у, - IN (8 , o') iz د.("o , ہ) IN یہ ,U
۲.در مدل رگرسیون با چه شرایطی / اU «کروی» است؟ الف. هر گاه جمله اختلال ، واریانس ناهمسان باشند و خود همبستگی داشته باشند. ب. هر گاه جمله های اختلال ، واریانس ناهمسان باشند و خود همبستگی نداشته باشند. ج. هر گاه جمله های اختلال ، واریانس همسان باشند و خود همبستگی داشته باشند. د. هر گاه جمله های اختلال ، واریانس همسان باشند و خود همبستگی نداشته باشند.
۳.در مدل رگرسیون خطی / اy = d-F BX ( --U داریم: y, = Bx, .دب y = y( .الف BEx Σy;
۴. در مدل رگرسیون W = d-F BX f -H U اگر تمام مقادیر X r با یکدیگر برابر باشند آنگاه:
F.
○ r د. ,y, = y, + e
الف. ه = لا دلا ب. ۰ = B Σyί = o c د. B قابل تخمين نيست
۵ کدام یک ضریب تعیین در مدل رگرسیون اv = 0 -F BA( , -Fl نمی باشد؟
* = (Σχιy,)" . لـ Σή Σy
r
تیت - ۲ Σ(χι y)
r ل
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۹
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: اقتصاد سنجی رشته تحصیلی اگد درس: اقتصاد (سنتی - تجمیع):۱۲۲۱۰۹۷- جبرانی ارشد: (۱۲۲۱۰۹۷)
استفاده از: ماشین حساب
۶ در مدل رگرسیون خطی / y = d-F BX / --U داریم
الف. ہصلى الله عليه وسلم Σe ب. ه = e
% = o X. ey = < „ ۶ ممکن است مثبت یا منفی باشد
۷. در مدل رگرسیون خطی ٬ W = BX / --U اگر مقادیر / X ثابت باشد آنگاه:

В = .لا
۸ ارتباط بین واریانس های B , (i در مدل رگرسیون d+ BX t FU = / کدام است؟ F.
var(B) = X" var(â) - var(â) = X" var(B)+ " .الف Kl
F. ヘヘ エア ممبر a — へ、Cア var(â) = X" var(B). var(b)=x vara)-: . ۹. در مدل رگرسیون دو متغیر داریم : X oy"
']]' .الف var(0,)=2"
F1 — F.
covar(â, B
・○
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۹
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: اقتصاد سنجی رشته تحصیلی / گد درس: اقتصاد (سنتی - تجمیع):۱۲۲۱۰۹۷- جبرانی ارشد: (۱۲۲۱۰۹۷)
استفاده از: ماشین حساب
با توجه به اطلاعات زیر به سوالات ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ پاسخ دهید:
Σηy, =η, Σ. =rλ 2 Σy =r/r اگر y = d-F BX / --U در مدل رگرسیونی ٬
X = A , y = 1/3 , n = i o ۱۰. مجموع پارامترهای تخمینی d+B کدام است؟
الف. ۱/۶ ب. ۷/۶ | ۱۱. واریانس جمله اختلال چقدر است؟
•/9% g ۴/۳۶ .۸/ا ب Pالف. ب ۱۲.برای مدل رگرسیونی فوق ضریب تعیین را بدست آورید:
الف. ۹۲/ه ب. ۷۴۸/ه о,м r F г د. ۹ ۵۱/ه
۱۳ در تخمین مدلی اگر 1=SE(G) = ۰/۵۴۷۷ , (i باشد. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای مقدار واقعی d کدام است؟
(ta = P/Iл Р)
р الف. (۳/۷۴ و ۷۴/ه) ب. (۰/۷۴ و ۲/۷۴ -) (– P/vr ,–s/w F). (— «JV F , */v F) • ۱۴. نتیجه آزمون فرضیه ۰ = d : ه H مسئله ۱۳ چیست؟ الف. هH رد می شود ب. م H رد نمی شود
ج. آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار دارد د. نمی توان نظر داد
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۹
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: اقتصاد سنجی
رشته تحصیلی / گد درس: اقتصاد (سنتی - تجمیع):۱۲۲۱۰۹۷- جبرانی ارشد: (۱۲۲۱۰۹۷)
۱۵ رابطه بین دو توزیع f و
F. t الف. ــ = "r t" + (n − p)
(n–P)t' r =— — z F. 1ー f
۱۶. اگر در مدلی ۸/۶ = n=۱۰ , F باشد " چقدر است؟ o/* "Y & ۸/۶ .۵/ه ب P .الف V \. مربع مقدار اریب کدام است؟
var(6) , MSE )6( با مربع تفاوت MSE )6( .الف
var(6) , MSE )6( د. تفاوت Var)0( و مربع MSE)6( ج. تفاوت
۱۸. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف. 0 تخمین زننده نااریب حدی است هر گاه ۰ =(0)lim E H) —> oo
Σ(Χ-Χ)' Kl
S”
ب. واریانس نمونه "S یک تخمین زننده نااریب حدی از واریانس جامعه C است هر گاه ج. (6 یک تخمین زننده سازگار از 0 است هرگاه 0 =(0)lim MSE
И —» со د. 6 یک تخمین زننده کارآ از 0 است هرگاه فقط 0 =(0)E
۱۹. در پیش بینی مدل رگرسیونی ساده کدام یک نادرست است؟ e" = E(Y)-3, er = yr – 3 الف. م
var(e)=vare"). E(e))=E (e")= <
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از ۹
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :