نمونه سوال درس تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۱- راه تکامل نظریات علمی معمولاً با ...
۱. ارائه نظریات جدید ۲. تلاش در جهت حل مشکل موجود
... پیموده می شود.
۳. بحث و تبادل نظریات ۴. پیدایش موارد نقض کننده این نظریات ۲- به عقیده افلاطون این طبقه حق گرد آوری ثروت ندارند و باید از اموال اشتراکی استفاده کنند. ۱. بردگان و کارگران ۲. حکمرانان و فرمانروایان ۳. نظامیان ۴. صنعتگران و کشاورزان ۳- عقاید دانشمندان روم و یونان باستان در خصوصی برده داری چگونه بوده است؟ ۱. اکثریت دانشمندان روم و یونان باستان آن دوران برده داری را نفی کرده اند. ۲. دانشمندان رومی آن را نفی ولی یونانیان بر آن تاکید داشتند. ۳. دانشمندان یونانی آن را نفی میکردند ولی رومیان بر آن تاکید داشتند.
۴. دانشمندان رومی هم مانند یونانیان بر آن تاکید میکردند و آن را مطابق عدالت اجتماعی میدانستند. ۴- کدام گزینه درست نیست؟ ۱. بسیاری از مفاهیم اقتصادی قرنها قبل از مطرح شدن در غرب توسط متفکرین مسلمان مطرح شده اند. ۲. تمام اندیشمندان اسلامی در اندیشه های اقتصادی خود تاکید فراوان بر عدالت اجتماعی داشته اند. ۳. در اندیشه اقتصاد اسلامی هیچ گونه تضاد اسلامی در زمینه مصالح عامه وجود ندارد. ۴. تحلیل اقتصادی آن گونه که در دو قرن اخیر در جهان رایج شده در اندیشه اقتصاد اسلامی قرون قبل از آن رواج داشته است.
۵- کدامیک از اندیشمندان مرکانتیلیست زیر را میتوان جزء متاخرین دانست؟
۱. توماس مان ۲. مون کرتین ۳. ژان باتیست کلبر ۴. ویلیام پتی ۶- مکتب فیزیوکراسی ابتدا در ................ آغاز شد و بعد به نقاط مختلف گسترش یافت. ۱. انگلستان ۲. آلمان ۳. فرانسه ۴ . ایتالیا
۷- با توجه به تابلو اقتصادی فرانسوا کنه منظور از «محصولی ویژه» در بخش کشاورزی چیست؟ ۱. بخشی از محصولی که برای کشاورز باقی می ماند. ۲. بخشی از محصولی که کشاورز برای خرید مایحتاج خود به صنعتگرمیفروشد. ۳. بخشی از محصولی که کشاورز بابت اجاره زمین به مالک پرداخت میکند.
۴. بخشی از محصولی که کشاورز قادر به برداشت آن نباشد و از بین برود.
γΥ/\ΥΔ صفحه ۱ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ عقاید اقتصادی رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۸- آدام اسمیت به عنوان اولین اقتصاددان .. .. عقیده داشت که «دست نامرئی» به گونه ای عمل می کند که
همواره ............. منافع عمومی در جامعه ایجاد می شود. ۱. کلاسیک خوشبین -حداقل ۲. کلاسیک بدبین - حداقل ۳. کلاسیک خوشبین - حداکثر ۴. کلاسیک بدبین- حداکثر
۹- پیشنهاد مالتوس برای رهایی از فقر ناشی از کمبود غذا چیست؟ ۱. افزایش تولید ۲. کنترل تولید مثل
۳. مهاجرت دسته جمعی فقرا ۴. استفاده از بذر اصلاح شده
۱۰- نظریه بازرگانی بین المللی متعلق به کدامیک از دانشمندان زیر است؟ ۱. رابرت مالتوس ۲. جان استوارت میل ۳. دیوید ریکاردو ۴. نیکلاس کالدور
۱۱- تقسیم بندی ملتها به ملل ایستا و پویا توسط کدامیک از اقتصاددانان زیر صورت گرفته است؟ ۱. هنری چارلز کری ۲. فردریک لیست ۳. الکساندر همیلتون ۴. دانیل ریموند
țY– کدام جمله در مورد مکتب سوسیالیسم درست نیست؟ ۱. همه آنها در مورد چگونگی مالکیت جمعی نظرات یکسانی دارند. ۲. دسته ها و فرقه های سوسیالیستی با یکدیگر اختلافات چندانی ندارند. ۳. سوسیالیستها تماماً به استعداد کمال جویی همه مردم خوشبین هستند.
۴. همه سوسیالیستها اصل آزادی کسب و کار و هماهنگی منافع طبقات مختلف را قبول دارند.
۱۳- در رابطه با نظریات سیسموندی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. او مخالف پیشرفت صنایع دستی و موافق رشد سریع صنایع و کارخانجات بزرگ بود. ۲. او معتقد بود که کارگران و کارفرمایان در تنظیم قراردادهای کار در شرایط مساوی قرار دارند. ۳. او طرفدار وضع قوانین اجتماعی به نفع کارگر و مداخله دولت در امر بیمههای اجتماعی و بیکاری بود.
۴. او معتقد بود که دولت باید حامی و حافظ بازار کسب و کار باشد نه حافظ انسانها. ۱۴- اینکه دولت به طور کلی یک ترتیبات ظالمانه است و به کلی باید برچیده شود از عقاید کدام گروه است؟
۱. سوسیالیسم آنارشیسم گرا ۲. سوسیالیسم تخیلی
٣. سوسياليسم دولتی ۴. سوسیالیستهای اولیه
= صفحه ۲ از ۶
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال اول γΥ/\ΥΔ

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
.... بر مارکسیسم پس از خود به ویژه بر برداشتهای اعمال شده آنان در مبحث ماتریالیسم تاریخی تاثیر عظیم و انکارناپذیری داشته است.
۱. سوسیالیسم آنارشیسم گرا ۲. سوسیالیسم تخیلی ۳. سوسیالیسم دولتی ۴. سوسیالیسم لیبرال
۱۵- اندیشه های ..
۱۶- میتوان گفت مکتب تاریخی آلمان حد فاصل بین دو تفکر ........ 9 ......... بود. ۱. سوسیالیسم - کینزین ۲. سوسیالیسم - لیبرالیسم کلاسیک
۳. سوداگری - کینزین ۴. سوداگری - لیبرالیسم کلاسیک
۱۷- او از طرفداران افراطی مکتب تاریخی متقدم است که اقتصاد را به سه مرحله طبیعی، پولی و اعتباری تفکیک میکند.
۱. ویلهلم روشر ۲. گوستاواشمولر ۳. کارل نیس ۴. برونوهیلدبراند
۱۸- از نظر تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی، وی به عنوان رئیس و رهبر مکتب تاریخی جدید(متأخر) شناخته میشود.
۱. گوستاواشمولر ۲. ویلهلم روشر ۳. ورنرسومبارت ۴. برنوهیلدبراند
۱۹- از نظر مارکسی رابطه بین سوسیالیسم و کمونیسم چیست؟
۱. رابطه ای وجود ندارد.
۲. سوسیالیسم همان کمونیسم است.
۳. سوسیالیسم همان کمونیسم تکامل یافته است.
۴. کمونیسم همان سوسیالیسم تکامل یافته است. ۲۰- از نظر مارکسی چهار نظام اقتصادی یا شیوه تولید جداگانه ای که تمدن اروپا پشت سر گذاشته است کدام است؟ ۱. اشتراکی، برده داری، فئودالی، سوسیالیسم ۲. اشتراکی، برده داری، فئودالی، سرمایه داری ۳. اشتراکی، سرمایه داری، فئودالی، سوسیالیسم ۲. اشتراکی، سوسیالیسم، فئودالی، سرمایه داری ۲۱- دو کتاب «نقد علم اقتصاد» و «شرایط طبقه کارگر در انگلیسی» متعلق به کدامیک از متفکرین زیر است؟ ۱. کارل مارکسی ۲. فردریک انگلسی
۳. ولادیمیر لنین ۴. ژوزف استالین
۲۲- مارکسی دگرگونی جوامع را تابع قوانین ................ میداند
۱. طبیعی ۲. توسعه هماهنگ جهانی
۳. ماتریالیسم تاریخی ۴. تولید ثروت مرکانتیلیستی
γΥ/\ΥΔ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۲۳- او معتقد بود که منابع عرضه در اقتصاد ثابت نیستند و در طی زمان، میتوانند رشد کنند ۱. جونز ۲. منگر ۳. والراسی ۴. مارشال ۲۴- مهمترین خدمت اجورث به علم اقتصاد کدام گزینه است؟
۱. ارائه نظریه قانون بازدهی نزولی ۲. ارائه نظریه تابع مطلوبیت عمومی ۳. ارائه نظریه منحنی های بی تفاوتی ۴. ارائه نظریه هسته مرکزی در اقتصاد مبادله ای ۲۵- معروفترین کتاب جان مینارد کینز کدامیک از گزینه های زیر است؟
۱. رساله پولی ۲. آثار اقتصادی سیاست چرچیل
۳. تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول ۴. پول و رابطه آن با پس انداز و سرمایه گذاری
۲۶- کینزینها معمولاً در رابطه با نقش و اثر سیاستهای مالی و پولی بر این باورند که: ۱. سیاستهای مالی و پولی اثر یکسان بر تعادلی دارند.
ャ。 سیاستهای مالی آثار بیشتری برای حل مشکلات اقتصاد دارد. ۳. سیاستهای پولی موثر تر از سیاستهای مالی هستند.
۴. اجرای سیاستهای پولی و مالی توسط دولت فقط به بدتر شدن اوضاع اقتصادی کمک میکند. ۲۷- منظور از عملیات بازار باز چیست؟
۱. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی ۲. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانکهای تجاری ۳. خرید و فروش اوراق قرضه خصوصی توسط بانک مرکزی ۲. خرید و فروش اوراق قرضه خصوصی توسط بانکهای تجاری
۲۸- به عقیده هارود ............ که حداکثر نرخ رشد در آمد اقتصاد است، نرخی است که تولید کنندگان را نسبت به آنچه تولید میکنند راضی نگاه میدارد.
۱. نرخ رشد اسمی ۲. نرخ رشد تضمین شده ۳. نرخ رشد طبیعی ۴. نرخ رشد واقعی
υ" " ............... ۲۹- مدل کالدور نسبت به مدل هارود این تفاوت را دارد که نسبت پس انداز به درآمد را در جریان رشد اقتصادی
۱ . ثابت ۲. صفر
۳. برابر با نسبت مصرف به درآمد ۴. قابل تغییر
? (f صفحه γΥ/\ΥΔ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :