نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد در سی: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اگر ۸/ ۰ = b و به / ه = t باشد، اثر ۱۰۰۰ واحد افزایش در هزینه های مصرفی و ۱۰۰۰ واحد افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت در درآمد ملی به ترتیب چه میزان است؟ ۱. ۳۷.۳ و ۸۳۳۳ ۲. ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰
". Yপ , ১৭ ۴. ۱۰۰۰ و صفر
۲- برای گروهی از مصرف کنندگان که مالیات می پردازند، تابع مصرف y (1-1) (1-6)] یC = a+b، و برای گروهی دیگر که مالیات پرداخت نمیکنند (C = a + b(Cy، تابع درآمد ملی به چه صورت خواهد بود؟
1 1-α(b, —b.) —ba
。ャ ... ) [I +G] y ==#———|d,+८]
у = 1-αb,(1-1)-bς
1 1–b-b.(1–1)
1
. Y. - +a, + 1 +G 1-α(b, -b,)-b, (1–1) |a, Cl2 |
f у = (А + 1 +G) у
۳- اگر نرخ تشکیل سرمایه برابر ۵ باشد، و نرخ رشد درآمد ملی ۳ درصد، برای نیل به نرخ رشد مطلوب، چند درصد درآمد ملی باید پس انداز شود؟
) ... ۵ درصد ャ。 ۳ درصد
۳. ۱۵ درصد ۲.۴ درصد ۴- اگر میل نهایی به پس انداز ۵ درصد، پس انداز لازم برای رسیدن به نرخ رشد مطلوب ۱۰ درصد درآمد ملی و دولت ۱۵
درصد درآمد ملی را به صورت هزینه مصرفی انجام دهد، برای رسیدن به نرخ رشد خالص ۲ درصد، دولت به طور متوسط چند درصد درامد ملی را باید به صورت مالیات برداشت کند؟
..|*S . f ·/\人 * ..] \Y Y /γ γ.γ
۵- در شرایط تورمی با ............ و در موقع رکود اقتصادی با ............. میتوان با تغییر تقاضا اوضاع اقتصادی را بهبود بخشید.
۱. کاهش مالیاتهای بر درآمد- افزایش مالیاتهای بر درآمد ۲. افزایش مالیاتهای بر درآمد - کاهش مالیاتهای بر درآمد ۳. افزایش مالیاتهای بر درآمد- افزایش مالیاتهای بر درآمد ۴. کاهش مالیاتهای بر درآمد - کاهش مالیاتهای بر درآمد - .................۶- مالیات بر ارث از نوع مالیات بر ......... ، و مالیات بر دستمزد و حقوق از نوع مالیات بر ۱. ذخیره دارایی - ذخیره دارایی ۰۲ جریان درآمد - ذخیره دارایی
۳. جریان درآمد- جریان درآمد ۴. ذخیره دارایی - جریان درآمد
"ווb\|\ \ صفحه ۱ از ۱۰
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۷- اگر در آمد کل شخصی برابر ۵ میلیون ریال و مالیات بر درآمد برابر ۲۰۰ هزار ریال باشد؛ نرخ متوسط مالیات چه میزان خواهد بود ؟
۱. ۴ درصد ۵۰۲ درصد ۱۰.۳ درصد ۴. ۱۲ درصد ۸- نرخ های متناسب مالیاتی باید چنان باشد که
۱. نرخ نهایی مالیات صفر باشد ۲، نرخ متوسط مالیات صفر باشد ۳. نرخ متوسط و نهایی مالیات برابر باشند ۲. بین نرخ نهایی و متوسط مالیات تفاوت ایجاد کند ۹- براساس اصل فایده
۱. هر کسی از مصرف کالاها فایده کمتری می برد، مالیات بیشتری پرداخت می کند
۲. منبع درامد دولت برای ارایه خدمات، با فایدهایی که شهروندان از دولت به دست می آورند مرتبط است ۳. کسانی که از خدمات دولتی نیز استفاده نمی کنند باید مالیات بپردازند
۲. هر کس مالیات نپردازد نیز میتواند از کالاها و خدمات استفاده کند.
.\— .............. اشاره به این دارد، اشخاصی که توانایی پرداخت مساوی مالیاتی را ندارند، می باید مالیاتهای غیر برابری پرداخت
کنند.
۱. نابرابری افقی ۲. برابری افقی
۳. نابرابری عمودی ۰۴ برابری عمودی ۱۱- بر اساسی .................، هر فرد زیان برابری را در مطلوبیت کل خود تجربه کند
۱. برابری مطلق ایثار ۰۲ برابری افقی ایثار
۳. برابری نسبی ایثار ۰۴ برابری عمودی ایثار
۱۲- بر اساس برابری نهایی ایثار
۱. هر فرد مطلوبیت کل صفر را تجربه کند
۲. هر فرد زیان برابری را در مطلوبیت متوسط خود تجربه کند ۳. به صورتی مالیات از دو شخص دریافت شود که مطلوبیت نهایی درامد پس از مالیات برای آنان صفر شود
۴. به صورتی مالیات از دو شخص دریافت شود که مطلوبیت نهایی درامد پس از مالیات برای آنان برابر شود
"ווb\|\ صفحه ۲ از ۱۰
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
سری سوال : ۱ یک
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
صفحه ۳ از ۱۰
: واردات
t
۱۳- مالیات بر درآمد از نوع مالیاتهای .......... و مالیات بر مصرف از نوع مالیات های ....
۱۴- مالیات بر مصرف نسبت به مالیات بر درآمد به نفع ............. عمل میکند. ۱. شرکتها ۲. پس انداز ۳. صادرات
۱۵- با استفاده از اطلاعات شکل زیر، اضافه بار مالیاتی چه میزان است؟
|kfe . Y fhe . Y ABe . )
?\— ............................9 .................... از جمله عوامل موثر در فرار مالیاتی هستند. ) ... تعداد شاغلان دولتی - تعداد دانشجویان
۲. جمعیت - درامدهای نفتی ۳. نرخ های بالای مالیاتی - عدم رعایت عدالت در قانون مالیاتی
۴. سطح بیکاری - سطح سرمایه گذاری
"R. –A نیمسال اول \ \|\bוו"***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد در سی: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۱۷- با استفاده از اطلاعات شکل زیر، درآمد مالیاتی دولت چه میزان است؟
A
Pd Pe Ps
B
popkh “ p, p_fk -W p, p feh Y p, p, hf .۱۸- در حالت کاملاً بدون بی کشش بودن منحنی عرضه، ............... صفر است و کل مالیاتها توسط.......... پرداخت می شود. ۱. قیمت کالا- مصرف کنندگان ۲. مخارج مصرف کننده- عرضه کننده
۰۳ درآمد فروشنده- عرضه کننده ۰۴ بار مالیاتی - عرضه کننده
"ווb\|\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۱۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :