نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 1 رشته علوم اقتصادی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 1 رشته علوم اقتصادی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : اقتصاد بخشی عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )۱۲۲۱۰۹۱ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- از نظر اسمیت کدامیک از اعمال زیر از وظایف دولت محسوب می شود؟ ۱. کنترل قیمتها ۲. تعیین نوع کالاهایی که بنگاه می خواهند تولید کنند
۳. تولید مسکن جهت افراد جامعه ۴. حفظ محیط زیست
۲- با فرضی معلوم بودن ترجیحات مصرف کنندگان هنگام تولید کالا ها، در چه شرایطی حداکثر رفاه افراد جامعه تامین می
شود؟ ۳. مطلوبیت نهایی مساوی قیمت باشد ۴. مطلوبیت کل مساوی قیمت باشد
۳- هنگام وجود پیامد خارجی منفی یک فعالیت، برای رسیدن به کارایی چه عملی باید انجام داد و نتیجه ان چیست؟
۱. داخلی نمودن ان پیامد - افزایش تولید ۲. داخلی نمودن ان پیامد - کاهش تولید ۳. تعطیل ان فعالیت - کاهش تولید ۰۴ پرداخت سوبسید- افزایش تولید
۴- از اهداف اقتصادی دولت در اجتماع نیست؟
۱. تخصیص منابع ۲. تخصیص منابع اولیه تولید بین انواع کالاهای خصوصی
۳. تثبیت قیمت ها ۴. اشتغال
۵- بهینه پرتو برای تعیین شرایط کارامد در چه بخشی کاربرد دارد؟
۱. فقط تولید کالاها و خدمات ۲. تولید و مصرف کالاها و خدمات ۳. فقط مصرف کالاها و خدمات ۴. فقط توزیع کالاها و خدمات
۶- در چه صورتی شرایط کار امد در بخش مصرف برقرار است؟ ۱. که بتوان با توزیع مجدد کالاها و خدمات مطلوبیت حداقل یک مصرف کننده را بدون کاهش مطلوبیت دیگری افزایش داد ۲. که نتوان با توزیع مجدد کالاها و خدمات مطلوبیت حداقل یک مصرف کننده را بدون کاهش مطلوبیت دیگری افزایش داد ۳. که بتوان با توزیع مجدد کالاها و خدمات مطلوبیت هردو مصرف کننده را افزایش داد
۴. که نتوان با توزیع مجدد کالاها و خدمات مطلوبیت یک تولید کننده را افزایش داد
۷- نقاط روی منحنی امکانات مطلوبیت (PCC) بر اساس نقاط روی چه منحنی به دست می آیند و این منحنی (PCC) چه خصوصیتی دارد؟
۱. منحنی امکانات تولید - شیب مثبت ۲. منحنی قیمت ، مصرف - شیب منفی ۳. منحنی قرارداد - نسبت به مبدا محدب ۴. منحنی قرارداد - نسبت به مبدامقعر
.)f\|\\ صفحه ۱ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
. کارشناسی
= دانشگاه پیام نور --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد بخشی عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )۱۲۲۱۰۹۱ A— تفاوت نقاط واقع بر منحنی کارایی (سرحد امکانات مطلوبیت ( در چیست؟ ۱. دیدگاههای ارزشی جامعه نسبت به توزیع در آمد ۲. بعضی نقاط از نظر تولید کار آمد نیستند. ۳. بعضی نقاط از نظر مصرف کار آمدند ۴. تفاوت دیدگاه جامعه نسبت به تولید
۹- در شرایطی که دولت ناچار به توزیع بعضی از کالاها باشد وجود بازار غیر رسمی منجر به چه چیزی می شود؟
۱. کاهش رفاه ۲. بدتر شدن توزیع درامد ۳. جبران خطای توزیع به وسیله دولت ۴. پیدایش فساد اداری
۱۰- اگر قیمت کالای X افزایش یابد اضافه رفاه مصرف کننده این کالا چه تغییری میکند؟ ۱. برابر تفاوت دو قیمت کاهش می یابد ۰۲ برابر مساحت مثلث بالای خط قیمت و زیر منحنی تقاضا کاهش می یا بد ۰۳ برابر مساحت بین دو قیمت و زیر منحنی تقاضا کاهش می یا بد ۴. برابر حاصلضرب قیمت و مقدار کاهش می یابد ۱۱- اگر دو کالا ی X و لاجانشین باشند و قیمت کالای X افزایش یابد چه تاثیری در اضافه رفاه مصرف کننده ای که کالای لارانیز مصرف می کند دارد ؟ ۲. مساوی تفاوت قیمت کالای y افزایش می یابد ۳. مساوی تفاوت قیمت کالای y و مقدار X افزایش می یابد
۴. مساوی جمع جبری تغییر اضافه رفاه در دو بازار تغییر میکند
۱۲- در صورتی که مصرف کننده با یک بازار انحصاری روبرو شود اضافه رفاه او چه تغییری می کند ؟
۱. صفر می شود ۰۲ برابر مثلث زیر منحنی تقاضا و بالای خط قیمت است ۳. برابر مثلث بالای منحنی تقاضا و زیر خط قیمت است f برابر بازار رقابت
۱۳- در بازار رقابت کامل درامد هر عاملی چگونه است؟
۱. برابر ارزش تولید نهایی است ۲. برابر قیمت کالا
۳. بیشتر از سود تولید کننده f به نظر متقاضی وابسته است
Y 1് 4ജി.ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول \\|\f).***
. کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصاد بخشی عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )۱۲۲۱۰۹۱ ۱۴- در معیار پرتو حرکت از یک وضعیت به وضعیت جدید را .....................می نامند اگر در ازای افزایش مطلوبیت حداقل یک فرد ---------------------مطلوبیت فرد یا افراد دیگر ۱. بهینه - افزایش یابد ۲. بهینه - افزایش نیابد ۳. بهبود - کاهش نیابد ۴ . بهبود - کاهش یابد
۱۵- هنگامی که توزیع درامد کاملا برابر است ضریب جینی چند است و منحنی لورنز چگونه است؟
۱. ۱- در سمت راست خط ۴۵ درجه ۱.۲-در سمت چپ خط ۴۵ درجه ۳. صفر - روی خط ۴۵ درجه ۱۰۰۰۴-دارای شیب منفی
۱۶- ویژگی کالاهای خصوصی چیست؟
۱. تفکیک پذیری و رقابت ناپذیری ۲. تفکیک ناپذیری و رقابت ناپذیری ۳. تفکیک نا پذیری و رقابت پذیری ۴. تفکیک پذیری و رقابت پذیری
۱۷- کدام گزینه یکی از ویژگی های کالاهای عمومی خالصی است؟ ۱. عموم مردم مصرف میکنند ۲. هزینه نهایی برابر قیمت است ۳. استفاده کنندگان اضافی بدون کاهش در منافع استفاده کنندگان دیگر از آن بهره مند می گردند
۴. استفاده کنندگان اضافی با تقلیل استفاده کنندگان دیگر از آن بهره مند می گردند
۱۸- در شرایط وجود پیامدهای خارجی اقتصادی سطح تولید در بازار چگونه است؟
۱. برابر سطح کار امد ۲. بیشتر از سطح کار امد ۳. کمتر از سطح کار امد ۴. نامشخص است
۱۹- در شرایط وجود پیامد خارجی غیر اقتصادی وضعیت مکانیزم بازار چگونه است و دولت چه عملی بهتر است انجام دهد؟ ۱. کارامد -عدم مداخله ۲. نا کارامد - سوبسید بپردازد ۳. تولید در نقطه ای صورت میگیرد که مجموع هزینه های داخلی و خارجی بیشتر از فایده نهایی است - داخلی کردن هزینه ها
۴. تولید در نقطه ای صورت میگیرد که مجموع هزینه های داخلی و خارجی کمتر از فایده نهایی است-خرجی کردن هزینه ها
۲۰- ویژگی کالای عمومی ناخالصی چیست؟
۱. رقابت پذیری ۲. تفکیک پذیری ۳. تولید کارامد توسط بازار ۴. ازدحام پذیری
.)f\|\\ = صفحه ۳ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
. کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : اقتصاد بخشی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )۱۲۲۱۰۹۱ ۲۱- در شرایط وجود پی امد خارجی مثبت دولت چه عملی باید انجام دهد ؟ ۱. پرداخت سوبسید برابر فایده نهایی خارجی ۲. پرداخت سوبسید برابر هزینه نهایی خارجی
۳. عدم مداخله در بازار به علت کارامدی ان ۴. دریافت مالیات از مصرف کنند کان مجانی این کالا
۲۲- از نظر پیگو برای هر شخصی مقدار عرضه کالای عمومی تا چه حدی باید افزایش بابد؟ ۱. مطلو بیت نهایی حاصل از کالای عمومی بیشتر از کاهش مطلوبیت نهایی ناشی از پرداخت مالیات باشد. ۲. مطلوبیت نهایی حاصل از کالای عمومی بیشتر از افزایش مطلوبیت نهایی ناشی از پرداخت سوبسید باشد. ۳. مطلو بیت نهایی حاصل از کالای عمومی کمتر از کاهش مطلوبیت نهایی ناشی از پرداخت مالیات باشد.
۴. مطلو بیت نهایی حاصل از کالای عمومی برابر کاهش مطلوبیت نهایی ناشی از پرداخت مالیات باشد.
۲۳- شرط تخصیص بهینه نهاده ها در تولید کالاهای خصوصی (X) و کالای عمومی (G) چیست ؟ ۱. نرخ نهایی جانشینی فنی نهاده ها در تولید یا بیشتر از مطلوبیت نهایی X باشد ۲. نرخ نهایی جانشینی فنی نهاده ها در تولید X و G یکسان باشد ۳. نرخ نهایی جانشینی فنی نهاده ها در تولید X بیشتر از G باشد
۴. نرخ نهایی جانشینی فنی نهاده ها در تولید بیشتر از X باشد
۲۴- شرط بهینه تولید کالاهای عمومی چیست؟ ۱. هزینه نهایی برابر درامد نهایی ۲. هزینه نهایی برابر مجموع فواید نهایی استفاده کنندگان ۳. مجموع هزینه نهایی مصرف کنندگان برابر منافع نهایی ۲. هزینه نهایی برابر قیمت
۲۵- پیدایش پدیده ازدحام باعث پیدایش چه چیزی می شود؟
۲. افزایش تعداد مطلوب مصرف کنندگان
· سواری مجانی در مصرف کالا
از طریق برابری هزینه نهایی و فایده نهایی خصوصی
، از طریق رای گیری مستقیم یا غیر مستقیم
= صفحه ۴ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
۱. عدم رقابت پذیری در مصرف کالا ۳. کاهش مقیاس اقتصادی مصرف است ۲۶- میزان تقاضای کالای عمومی چگونه مشخص می شود؟
۱. مشابه کالای خصوصی
۳. با توجه به ترجیحات مردم و سود تولید کنندگان
\\|\f).***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :