نمونه سوال درس کلیات عرفان اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات عرفان اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . www.20FILE.ORGo, : مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست o تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحي : . سری سوال : یک ۱
** : آشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان )، کلیات عرفان اسلامی
رشته تحتی در تدا : آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۲ -، تربیت معلم قرآن کریم۱۲۲۰۵۶۷
کدام گزینه با توجه به تعریف زیر صحیح است؟ چگونگي نقد و بررسي ابزار حصول شناخت (حس، عقل) و توان و اعتبار آنها
"فلسفه " خداشناسی (Epistemologie) شناخت شناسي f متدولوژي "
- تعریف علم به هستي از آن رو که هستي است از کیست و راجع به چیست؟ " ارسطو-فلسفه "فلیسین شاله-علم *. ارسطو - هستی "استاد مطهری -کلام
’’ فلسف با علم یکسان است. فلسفه در مقابل علم قرار گرفته است. فلسفه با علم هیچ تضادي ندارد. فلسفه بخشي از علم است. Y.
- کدام گزینه جزء حکمت عملی محسوب می گردد؟ ’’فلکیات الهیات " اخلاقیات 'ریاضیات
کتاب تهافت التهافت از کیست؟
" غزالي " الكندي " فارابي " ابن رشد اندلسي " در عبارت مثلت سه گوشه است کدام رابطه برقرار است؟
" رابطه وجوبي " رابطه امتناعي " رابطه علي " رابطه امكاني ү
- کدام گزینه با توجه به مسأله مثل افلاطوني صحیح است؟
این جهان، جهان نمود است. ャ。 این جهان، جهان بود و واقعي است. علم در این جهان آموختني است. مکتب مشاء از طرفداران نظریه مثل است.
γΥ/), γγ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵***
.
: کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
** : آشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان )، کلیات عرفان اسلامی
رشته تحتی در د: آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۲ -، تربیت معلم قرآن کریم۱۲۲۰۵۶۷
入 مفهوم بیت زیر به کدام نظریه در فلسفه اشاره داد؟ چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستي صورتي در زیر دارد آنچه در بالاستي " اصالت وجود " اصالت ماهیت نظریه مثل هیچکدام پدر فلسفه جدید لقب کدام یک از فیلسوفان است؟ دکارت بیکن " ایمانوئل کانت واضع فلسفه اگزیستانسیالیزم کیست و منظور وي از آن چیست؟ ’’ ویلیام جیمز-اصالت طبیعت هانري برکس-اصالت انسان " کي یرکگارد-انسان خودآگاه کارل یاسپرس -انسان خودآگاه
، از نظر کانت مهمترین موضوع ففلسفه کدام گزینه است؟
) ... امور للة .Y . . . . اولى - - to علم اخحالاقی
کتاب "اللمع فی التصوف نوشته کیست؟
• ** - - . . . Y. شیخ ابوسعید ابوالخیر صدر الدين قونوي عرفان نظري در کدام قرن و توسط چه کسي رنگ نظري وففلسفي به خود گرفت؟
..) سوم - بایزید
- ..., ... . Y° ششم - نجم الدین کبری مفهوم بیت زیر با کدام گزینه در عرفان مترادف است؟ قطع این مرحله بي همراهي خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهي
’’ طریقت نیاز به مرشد "شریعت "سلوك
γΥ/), γγ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
WWW20FILE.ORG . 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
** : آشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان )، کلیات عرفان اسلامی رشته تحتی در د: آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۲ -، تربیت معلم قرآن کریم۱۲۲۰۵۶۷
، از نظر عطار ترتیب مقامات بعد از طلب کدام است؟ عشق - معرفت استغنا-توحید-حیرت -فقر "عشق - فقر- استغنا-توحید -حیرت - معرفت
" حیرت - عشق - معرفت استغنا-توحید-فقر " حیرت افقر-عشق - معرفت استغنا-توحید " تفاوت میان مقام و حال در این است که:
).. مقام بقا و دوام ندارد ولي حال همواره باقي است.
" مقام از مواهب است و حال از امور اکتسابي .
مقام به کرامت حاصل مي شود و حال به توبه.
" مقام از امور اکتسابي است و حال از مواهب.
بینش عارف بر چه اصلي استوار است؟
احساس " عقل
عبارت زیر با کدام گزینه مترادف است؟
... اهل خلوت را، گاهگاه در اثناي ذکر و استغراق در آن، حالتي افتد که از محسوسات غایب شوند و بعضی از امور غیبی بر ایشان کشف شود...
خواطر ' ఒక " بسط واقعه کتاب نص النصوص نوشته کیست و شرح کدام کتاب است؟
شعرانی - فتوحات مکیه صدر الدین قونوي - فتوحات مکیه
سید حیدر آملي - فصوص الحکم " عبد الرزاق كاشاني -فصوص الحكم
- Y - از میان مقامات هفتگانه سیر و سلولث از دیدگاه ابونصر سراج: مقام اول توبه است و مقام آخر رضا. مقام اول توکل است و مقام آخر زهد.
γΥ/), γγ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ناپیوسته
WWW20FILE.ORG . 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
** : آشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان )، کلیات عرفان اسلامی رشته تحتی در د: آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۲ -، تربیت معلم قرآن کریم۱۲۲۰۵۶۷
" کدام گزینه با مفهوم اعیان ثابتها مطابقت دارد؟
" امتناع " عين ظهورات
, - Y Y
شیخ الطایفه " لقب کدام يك از عرفاي نامي بود ۵ است ؟
" معروف کرخي ' جنيد بغدادي "וץ –
کامل ترین ذکر از نظر عرفا کدام است؟
': ا.. اکبر " الحمدا... " لا اله الا ا...
" کدام گزینه جزء انواع ذکر نیست؟
'' جلی " خفي
" عبارت زیر به کدام یک از انواع خرقه در نزد عرفا اشاره دارد؟ ... کسی بر سبیل حسن الظن و نیت تبرلث به خرقه مشایخ، آن را طلب دارد... ... ... . . Yo - ... . . Y. : . . . . . . ) خرقه ازرقی خرقه ولایت خرقه تبرك
- Y 7 |
ین قول که کلمه صوفی مأخوذ از سوفیا یونانی به معنای حکمت است از کیست؟
- 。ャ - ... ) ابو نصر میراج ابو حفص سهروردي
- - - f - - .* ابوریحان بیروني علي بن عثمان هجويري
Y V _ بنا به قول مشهور اولین کسی که به صوفی مشهور شد، چه کسي بود؟ : « 。ャ - :. ..) ابو هاشم کوفي حسن بصري رابعه عدویه
1. 一 Y入
راستن سالك است قول وفعل خود را به اخلاقی پسندیده :
γΥ/), γγ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :