نمونه سوال درس حکمت متعالیه 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی - جبرانی ارشد フ)(ミー ŽN مرکز آنههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۲) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۱)- جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۰)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
استفاده از: مجاز است.
۱. کمیت ...........کمیتی است که اجزای فرضی اش در وجود با یکدیگر جمع نمی شوند؛ مثال آن......... است.
الف. متصل – خط ب. منفصل – عدد ج. متصل قار- زمان د. متصل غیر قار– زمان
۲. در کمیت تشکیک به ........... راه ندارد، در آن تشکیک به ............. یافت می شود. الف. زیادت و نقصان - شدت و ضعف ب.قوه و فعل – تقدم و تاخر ج. تقدم و تاخر – قوه و فعل د. شدت و ضعف - زیادت و نقصان
۳. انحنا در خط و زوجیت در عدد، کدام نوع کیفیات است؟
الف، کیفیات محسوس ب، کیفیات نفسانی ج، کیفیات مختص کمیات د. کیفیات استعدادی
الف. زیادت و نقصان ب. شدت و ضعف ج. قوه و فعل د. تقدم و تاخر ۵. علم حصولی در شمار.............است، علم حضوری از سنخ ............. است. الف، کیفیات نفسانی - عرض ب. ماهیت - وجود ج: عرض - کیف نفسانی د، کیف نفسانی - عرض ۶. برانگیزاننده ی انسان به سوی جذب خیر و جلب امور نافعی که ملایم طبع اوست چه نام دارد؟ الف. قوه ی شهوت ب. قوه ی غضب ج. قوه ی عقل د. اراده ۷. لذت از سنخ ادراک است و از امور............. است و در مقوله ................ مندرج است. الف، وجودی - کیفیت ب. ماهوی - فعل و انفعال ج. وجودی - فعال و انفعال د. ماهوی – کیفیت ۸. اگر مراد مضاف موضوع مقوله باشد.............. و مراد از آن مجموع موضوع و عرض باشد به آن ............. گفته می شود. الف. مشهوری - حقیقی ب. حقیقی - مشهوری ج. اشراقی - مقولی د. مقولی – اشراقی
۹- کدام نظریه درباره مکان نظر ملاصدرا است؟
الف. همان صورت جسم است ب. سطح داخلی جسم که مماس با سطح خارجی جسم دیگر است ج. سطحی از جسم که با شسی مکان دار برخورد دارد د. یک بعد جوهری مجرد از ماده است
۱۰. صرف شبی که قابل تعدد و تکثر نیست وحدت ان وحدت ............ نامیده می شود.
الف. وحدت حقه ب. وحدت غیر حقه ج: وحدت خصوصی د . وحدت گمومی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی - جبرانی ارشد フ)(ミー ŽN مرکز آنههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۲) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۱)- جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۰)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
استفاده از: مجاز است.
۱. کمیت ...........کمیتی است که اجزای فرضی اش در وجود با یکدیگر جمع نمی شوند؛ مثال آن......... است.
الف. متصل – خط ب. منفصل – عدد ج. متصل قار- زمان د. متصل غیر قار– زمان
۲. در کمیت تشکیک به ........... راه ندارد، در آن تشکیک به ............. یافت می شود. الف. زیادت و نقصان - شدت و ضعف ب.قوه و فعل – تقدم و تاخر ج. تقدم و تاخر – قوه و فعل د. شدت و ضعف - زیادت و نقصان
۳. انحنا در خط و زوجیت در عدد، کدام نوع کیفیات است؟
الف، کیفیات محسوس ب، کیفیات نفسانی ج، کیفیات مختص کمیات د. کیفیات استعدادی
الف. زیادت و نقصان ب. شدت و ضعف ج. قوه و فعل د. تقدم و تاخر ۵. علم حصولی در شمار.............است، علم حضوری از سنخ ............. است. الف، کیفیات نفسانی - عرض ب. ماهیت - وجود ج: عرض - کیف نفسانی د، کیف نفسانی - عرض ۶. برانگیزاننده ی انسان به سوی جذب خیر و جلب امور نافعی که ملایم طبع اوست چه نام دارد؟ الف. قوه ی شهوت ب. قوه ی غضب ج. قوه ی عقل د. اراده ۷. لذت از سنخ ادراک است و از امور............. است و در مقوله ................ مندرج است. الف، وجودی - کیفیت ب. ماهوی - فعل و انفعال ج. وجودی - فعال و انفعال د. ماهوی – کیفیت ۸. اگر مراد مضاف موضوع مقوله باشد.............. و مراد از آن مجموع موضوع و عرض باشد به آن ............. گفته می شود. الف. مشهوری - حقیقی ب. حقیقی - مشهوری ج. اشراقی - مقولی د. مقولی – اشراقی
۹- کدام نظریه درباره مکان نظر ملاصدرا است؟
الف. همان صورت جسم است ب. سطح داخلی جسم که مماس با سطح خارجی جسم دیگر است ج. سطحی از جسم که با شسی مکان دار برخورد دارد د. یک بعد جوهری مجرد از ماده است
۱۰. صرف شبی که قابل تعدد و تکثر نیست وحدت ان وحدت ............ نامیده می شود.
الف. وحدت حقه ب. وحدت غیر حقه ج: وحدت خصوصی د . وحدت گمومی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی - جبرانی ارشد フ)(ミー ŽN مرکز آنههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۲) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۱)- جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۰)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
استفاده از: مجاز است.
۱۱. نفس در زیر مجموعه کدام قسم از اقسام واحد است؟
الف، عمومی ب. خصوصی ج. واحد حق د. واحد غیر حقیقی ۱۲. اگر اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و اختلافشان در کمال و نقص باشد چه نوع حملی است؟ الف، شایع صناعی ب، حقیقت و رقیقت ج. مواطات و اشتقاق د. بتی و غیر بتی ۱۳. حملی که موضوعش افراد فرضی باشند مانند اجتماع نقیضین محال است، چگونه حملی است؟ الف، غیر بتی ب، مرکب ج، مواطات د، رقیقت ").................. ۱۴. هلیه بسیطه بیانگر...........است و موضوع قاعده فرعیت الف. ثبوت شی برای شسی - هلیه بسیطه ب. ثبوت شسی - هلیه مرکبه ج. ثبوت شبی برای شسی - هلیه مرکبه د. ثبوت شی – هلیه بسيطه ۱۵. تقابل ......... همان تقابل سلب و ایجاب است و امثال آن ........... است. الف. تضایف - بالایی و پائینی ب. عدم و ملکه - کوری و بینایی ج، تناقض - کوری و ناکوری د. تضاد - سفیدی و سیاهی
۱۶. اگر موضوع در همان وقتی که فاقد یک وصف وجودی است، صلاحیت برای اتصاف با آن وصف وجودی را داشته باشد، فقدان
ان........... است. این تقابل را............می نامند.
الف. عدم و ملکه - عدم و ملکه حقیقی ب، تضایف - تضایف حقیقی ج. عدم و ملکه - عدم و ملکه مشهوری د. تضایف - تضایف مشهوری Σω) ................... ۱۷. رابطه میان واحد و کثیر الف، تضایف ب. تناقض ج. تضاد د. اختلاف تشکیکی
۱۸. معلول عین وابستگی به علت اسست. اضافه ان به علت.............است الف، مقولی ب. اشراقی ج. مشهوری د. حقیقی ۱۹. اگر معلول لازم خاص یک علت باشد، آن علت، علت......... خواهد بود و اگر لازم عام آن باشد، علت .......... خواهد بود.
الف، بسیط - مرکب ب. قریب - بعید ج، حقیقی - معد د. منحصر - جانشین ۲۰. فاعلی ........... عبارتست از موجودی که وجود معلول وابستگی حقیقی به آن دارد و جدایی معلول از آن محال باشد. الف. تام ب۔ قریب ج، فاعلی د. حقیقی Σιω) ................... ۲۱. وجوب غیری یک وصف.............. و وصف
الف. نفسى – هم معلول و هم علت ب. نفسی - ویژه معلول
ج. اضافی - ویژه معلول د. اضافی – هم معلول و هم علت Σι") .............. ۲۲. امتناع عدم معلول همان ..................است و نبودن عدم علت تا مه همان
الف. عدم معلول – وجود علت تامه ب. وجود معلول – عدم علت تامه
ج. وجوب وجود معلول – وجود علت تامه د. عدم علت تامه – عدم معلول
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از۵***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی - جبرانی ارشد フ)(ミー ŽN مرکز آنههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۲) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۱)- جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۰)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
استفاده از:
۲۳. معنای جبر از نظر علامه کدام است؟
الف، حقیقت و ضرورت ب. صدور معلول از علت تامه
ج. انجام عمل تحت فشار از عامل بیرونی د. سلب اختياراز انسان ۲۴. وجود معلول نسبت به علت خود یک وجود رابط است و هیچ نحوه استقلالی از خود ندارد این برهان چه امری را اثبات می کند؟
الف. نیازمندی معلول به علت در ایجاد شسی و پیدایش
ب. نیازمندی معلول به علت هم در پیدایش و هم در بقا و ادامه هستی اش
ج. وجود معلول متوقف بر ایجاد علت است
د. نقد این نظریه که علت نیازمندی به علت حدوت است ۲۵. برخی در اعتراض به قاعده «الواحد» آنرا منافات به چه چیزی دانستند؟
الف. علم خداوند ب. اراده خداوند ج. خلقت عالم د. قدرت مطلقه خداوند
۲۶. سلسله ای از علتها و معلولها که در آن علت نخستین وجود نداشته باشد چه نوع تسلسلی است؟ الف. تسلسل در ناحیه معلول ها ب. تسلسل هم در ناحیه علل و هم معالیل ج. تسلسل در ناحیه علل د. دور مصترح
۲۷. در سلسله ای از موجودات که هریک از حلقات آن وابسته و متوقف بر دیگری باشد و لازمه اش اینست که کل این سلسله وابسته به دیگری باشد، چه برهانی است و از کیست؟ الف. وسط و طرف - ابن سینا ب. اسد اخصر - ابن سینا
ج. وسط و طرف - فارابی د. اسد اخصر - فارابی ۲۸. معیار و ملاک محال بودن تسلسل در سخن میرداماد آنست که اجزای نامحدود سلسله در یکی از اجزای آن جمع باشند، این شرط تنها در صورتی برقرار است که تسلسل در ناحیه......... و ......... باشد.
الف، معلول - بطور نزولی ب، علل - بطور صعودی
ج. هم معلول و هم علت - به طور صعودی د. هم علت و هم معلول – به طور نزولی ۲۹. کدام ملاک و معیار بطلان تسلسل در همه اقسام تسلسل تحقق دارد؟
الف. ترتب اجزا ب. وجود بالفعل اجزا
ج، اجتماع آنها با یکدیگر در هستی د. توقف وجودی تا بی نهایت ۳۰. فاعلی که علمش عین فعلش است و فعلش را با اراده انجام می دهد چه نامیده می شود؟
الف. بالرضا ب. بالقصد ج. بالعنایه د. بالتجلی ۳۱. فاعلی که علمش با انگیزه ی زائد بر ذات نباشد، اما علم زائد بر ذات فاعل باشد چه نامیده می شود؟
الف. بالرضا ب. بالقصد ج. بالعنایه د. بالتجلی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳از۵***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی - جبرانی ارشد z o フ)(ミー ŽN مرکز آنههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۲) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۱)- جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۰)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
مجاز است.
استفاده از: ۳۲. فاعلی که واجد علم و اراده است و علم او به فعلش، تفصیلی و پیش از تحقق خارجی فعال است چه نام دارد؟
الف. بالرضا ب. بالعنایه ج. بالقصد د. بالتجلی ۳۳. واجب در نظر متکلمان فاعل ............. و نزد مشائین فاعل.............. است. الف. بالقصد - بالعنایه ب، بالقصد - بالتجلی ج: بالتجلی - بالقصد د. بالعنايه – بالقصد
۳۴. نسبت قابل به آنچه قبول می کند نسبت.............. است و نسبت فاعل تام به فعلش نسبت......... است.
الف۔ امکانی - وجوبی ب. وجوبی - امکانی ج: وجوبی - وجوبی د. امکانی – امکانی Σιω) ............. ۳۵. نسبت غایت به حرکت، نسبت ................... یاه
الف. ماده - صورت ب. صورت - ماده
ج. وجود تام - وجود ناقص د. وجود ناقص - وجود تام ۳۶. غایت حرکت های جوهری کدام است؟
الف. جوهرهای سیال ب. جوهر اولی
ج. وجود های مجرد و تام د. صورت نهایی
۳۷. مقصود از این که علت غایی، علت برای فاعلیت فاعل است چیست؟ الف. وجود خارجی غایت، فعالیت برای فاعلیت فاعل است ب. وجود خارجی غایت، علت برای فاعلیت فاعل است ج. صورت علمی علت غایی از شروط و متمم فاعلیت فاعل است د. صورت علمی علت غایی فعالیت فاعلیت فاعل است
۳۸. غایت همیشه مربوط به .......... است و ......... همیشه کمال برای فاعل است. الف. فعل – فعل ب. فاعل – فعل ج. فعل - غایت د. فاعل – غايت
۳۹. «افعال خداوند معلل به اغراضی نیست » نظر کیست؟
الف. ارسطو ب. اشاعره ج. معتزله د. دموکریتوس ۴۰. مبادی غیر ارادی برای فعل اختیاری کدام مورد است؟
الف. اراده - شوق - صورت علمی ب. قوه عامله - تفکر - صورت علمی
ج. قوه عامله - اراده - شوق د. قوه عامله – شوق – صورت علمی ۴۱. فعلی که در آن مبدا فعلی وجود ندارد و تحقق فعل به تنهایی موجب برانگیخته شدن شوق و میل گردد........... نام دارد.
الف. غايت ب، قصد ضروری ج، گزاف د. اتفاق ۴۲. جابه جا شدن از یک پهلو به پهلوی دیگر، نفس کشیدن، بازی با ریش به ترتیب کدام فعال است؟
الف، گزاف - قصد ضروری - عادت ب. عادت - عادت - گزاف
ج: قصد ضروری - عادت - گزاف د، قصد ضروری - قصد ضروری - عادت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :