نمونه سوال درس اصول فقه 4 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 4 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - جبرانی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: اصول فقه ۴ رشته تحصیلی / کد درس فقه و مبانی (تجمیع) ۱۲۲۰۲۸۲- جبرانی ارشد ۱۲۲۰۴۹۰
استفاده از: مجاز است.
. شخصی مکلف در چه صورتی باید به اصول و قواعدی عمل کند که وسایل عقلی و نقلی برای شخصی مردد وضع کرده اند؟ الف. قطع ب. ظن ج. وهم د. شک ۲. کدامیک از دلایل زیر جز ۶ ادله فقاهتی می باشد؟ الف. عقل ب، کتاب ج: سنت د. برائت ۳. در صورت شک مکلف نسبت به عمل خودش کدام اصل جاری می شود؟
الف. اصل صحت ب. تجاوز و فراغ ج. طهارت د. حليت ۴. در صورت شک در تکلیف کدامیک از اصول زیر جاری می شود؟
الف، برائت ب. احتیاط ج. تخییر د. استصحاب ۵. از دیدگاه شیخ انصاری منظور از «اصل تکلیف» چیست؟
الف. وجوب دب ، حرمت ج: وجوب و حرمت د. استحباب ۶. در کدامیک از شبهات زیر اخباری ها و اصولی ها با هم اختلاف نظر دارند؟
الف. شبهه بدوی ب. شبهه حکمی
ج. شبهه حکیمه موضوعیه د. شبهه حکیمه تحریمیه
۷. «و ما کنا معذبین حتی نباعث رسولا» اشاره به کدامیک از اصول عملیه زیر دارد؟ الف. استصحاب ب. تخییر ج. احتیاط د. برائت
۸. بر اساس حدیث رفع کدامیک از آثار زیر از امت اسلام برداشته نمی شود؟
الف. خطا ب. فراموشی ج. مالا يعلمون د. و ما لا اکرهو عليه ۹. «کل شی مطلق حتی یرد فیه النهی» اشاره به کدامیک از ادله اصولین در تمسک به اصل برائت در شبهه حکیمه تحریمیه می باشد؟
الف، کتاب ب. سنت ج. عقل د. اجماع
۱۰. نظر شهید صدر در خصوص عقاب بلابیان چیست؟ الف، قبیح است ج. کراهت دارد د. قبیح نیست بلکه شارع به خاطر ترک احتمالی می تواند مجازات کند
۱۱. ادله اخباریون برای وجوب احتیاط چیست؟ الف. عقل ب. سنت ج. قران د. همه موارد
***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشناسی - جبرانی ارشد
z o - フパミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: --
نام درس: اصول فقه ۴ رشته تحصیلی / کد درس فقه و مبانی (تجمیع) ۱۲۲۰۲۸۲- جبرانی ارشد ۱۲۲۰۴۹۰ استفاده از: مجاز است.
۱۲. زمانی که حکمی بیان نشده است چه برائتی اجراع می شود؟
الف، عقلی ب، شرعی ج: نقلی د. حکمی ۱۳. منظور از کدام قاعده زیر این است که در امور مستحبی مانند امور واجب و حرام سخت گیری نمی شود؟
الف، تجاوز ب. فراغ ج. تسامح در ادله سنند. طهارت ۱۴. ملاک اجرای اصل تخییر کدام گزینه می باشد؟
الف. امکان احتیاط ب. وجود موافقت قطعی
ج. الف و ب د. عدم وجود موافقت قطعی و عدم امکان احتیاط ۱۵. اگر معلوم شود که یکی از دو کار واجب بوده و کار دیگر در زمان خاصی، حرام است اما این دو کار با یکدیگر مشتباه شود، تکلیف مکلف چیست؟
الف، احتیاط ب، برائت ج. تخییر د. استصحاب ------------ ۱۶. «اذا دارالامر» بین وجوب فعل و ترک فعل آخر مجری
الف، برائت ب، حلیت ج. احتیاط د. تخیير ۱۷. «روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم آنه حرام بعینه» اشاره به کدامیک از مسائل مهم بحث احتیاط دارد؟
الف. منجر بودن علم اجمالی ب، اضطرار الی بعض الافراد
ج. تسامح در ادله سنن د. ورود ترخیصی در زبان شارع ۱۸. شبهه محصور مربوط به کدامیک از اصول عملیه زیر می باشد؟
الف، برائت ب. احتیاط ج. طهارت د. استصحاب ۱۹. بر اساس نظر مصنف چنانچه مکلف قبل از علم اجمالی به وجود نجس در یکی از افراد ناچار شود فرد معینی از افراد مشتبه را انجام دهد، تکلیف چیست؟
الف. دوری از تقیه واجب ب. کراهت دارد
ج. حرام است د. دوری از تقیه واجب نخواهد بود
۲۰. احتیاط در کدامیک از موارد زیر اجرا نمی شود؟ الف. در جایی که دلیل شرعی برای حکم وجود دارد ب. در جایی که علم وجدانی اجمالی وجود دارد ج. در جایی که علم اجمالی و دلیل شرعی وجود نداشته باشد د. در جایی که علم اجمالی و دلیل شرعی وجود داشته باشد
۲۱. اجرای اصل برائت در شبهه های حکمیه مشروط به چیست؟ الف. تحقیق پیرامون دلیل اجتهادی ب، انجام عمل مطابق با واقع ج. مطابق با واقع و توصلی در صورت تحقیق کردند. انجام قصد قربت***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشناسی - جبرانی ارشد
- フパミ
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: --
نام درس: اصول فقه ۴ رشته تحصیلی / کد درس فقه و مبانی (تجمیع) ۱۲۲۰۲۸۲- جبرانی ارشد ۱۲۲۰۴۹۰
استفاده از: مجاز است. ץ ץ. ............. احد الاصول الاربعة الذي له دور كبير في استنباط الوظيفه العملية
الف، برائت ب. احتیاط ○・ استصحاب د. تخیير
۲۳. کدامیک از اصولین زیر شک در مقتضی را معتبر نمی دانند؟
الف، محقق نراقی ب، محقق خوئی ج. شیخ انصاری د. آخوند خراسانی wየ. ............... فی الاصطلاح: (ابقاء ما کان علی ما کان»
۲۵. اگر مکلف یقین به عدالت زید در روز جمعه دارد و در روز شنبه شک کند آیا واقعاً زید در روز جمعه عادل بوده در این
خصوصی چه قاعدهای جاری می شود؟
الف. قاعده یقین ب، لاضرر ج: مقتضی د. مانع ":35 το ............ »۲۶. «اثبات امری در خارج برای این که حکم شرعی بر آن بار شود
الف ، اصل مقتضی ب. اصل مانع ج. اصل مثبت د. اصل صحت ------------- ۲۷. آن موضوع البرائه الشرعیه هو
الف، عدم البیان ب. مالا يعلمون ج. تساوی الطرفین د. احتمال العقاب ۲۸. در صورت جاری شدن کدام اصل جایی برای اجرای اصل طهارت و حلیت باقی نمی ماند؟
الف، برائت ب. تخییر ج: استصحاب د. احتیاط
۲۹. کدامیک از ادله زیر تصرف و استیلاع بر چیزی را امان و دلیل مالکیت می داند؟ الف، کتاب ب. عقل ج. سیرهٔ عقلاع د. اجماع
۳۰. « استصحاب» بر کدامیک از اصول زیر مقدم نمی باشد؟
الف، برائت ب. تخییر ج. الف و ب لد. صلحت ۳۱. «کفایة الاصول» اثر کیست؟
الف. شیخ انصاری ب. محقق خراسانی ج. محقق حلی د، محقق قمی ۳۲. اگر دو دلیل در مقام اثبات و اجرا با یکدیگر تناقضی داشته باشند، بدون این که در مقام ثبوت با هم تعارضی داشته باشد، چه
می گویند؟
الف. تعادل ب، ترجیح ج. تزاحم د. ترتيب ۳۳. در خصوص مرجعات باب تزاحم کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
الف. تقدیم مالابادل علی ماله بدل ب. تقدیم المضيق على الموسع
ج. تقدیم احد المتزاحمین علی الاخر لاهمیته د، تقدیم الواجب المشروط علی الموسع
۳۴. اقتضای قاعده اولی در مورد دو خبر متعارضی چیست؟ الف. تداخل ب. تراجیح ج، تعادل د. تساقط
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳از ۴

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - جبرانی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: اصول فقه ۴ رشته تحصیلی / کد درس فقه و مبانی (تجمیع) ۱۲۲۰۲۸۲- جبرانی ارشد ۱۲۲۰۴۹۰
استفاده از: مجاز است. ۳۵. کدامیک از اسباب زیر جزء اسباب ترجیح به شمار نمیآید؟ الف. الترجیح با کتاب و السنهٔ ب. الترجیح بالشهره العملیه ج: الترجیح بصفات الراوی د. الترجیح بالشهر الفتوائی ۳۶. رابطه بین دو عبارت نماز بخوان و غصب نکن چیست؟
الف. تعارض ب. تعادل ج. تزاحم د. تنافی ۳۷. عقلا در مسائل اختلافی به کدام مورد عمل می کند؟
الف. تعادل ب. تعارض ج. قرعه د. ميدسسور ۳۸. کدام اصل زیر بیانگر این مطلب است که به عمل مؤمن باید حسن ظن داشته و اعتقادی نیکو در حق وی داشته باشیم؟
الف. اصل طهارت ب، برائت ج. صحت د. احتیاط ۳۹. گروهی از اصولین استصحاب را در چه صورتی معتبر می دانند؟
الف. شک در رافع ب. شک در مقتضی ج. شک در مانع د. دب و ج ۴۰. مصنف کدامیک از اسباب ترجیح را سبب ترجیح می داند؟
الف. شهرت عملی ب. صفات راوی
ج: مخالفت با کتاب و سنت د. مخالفت با اهل سنت
— ്)\raച്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نی ول
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :