نمونه سوال درس جغرافیای تاریخی اسلام 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای تاریخی اسلام 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: جغرافیای تاریخی اسلام (۱) رشته تحصیلی گد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی) (۱۲۲۰۲۷۷)
استفاده از: مجاز است.
۱. در میان شهرهای شیعه نشین عراق در عصر ایلخانی، کدام شهر توسعهٔ بیشتری یافت؟ الف. نجف ب. کربلا ج. حله د. بصرہ
۲. کدام یک از افراد زیر در کنار عناوین گذشته شهر بغداد، برای نخستین بار عنوان «دارالملک » را برای این شهر به کار برده
است؟
الف، عطاملک جوینی ب. حمدا... مستوفی ○・ ابن بطوطه د. رشیدالدين فضل الته
۳. حغ افسانه دسان مسلمان به ه اسطه قدمت ه اعتدا، اد، شهر به آن لقف «ام البلاد» ه « شیخ البلاد» داده اند؟ جعرافیا دویسسان ل بیاه و و اعتبار این تتسهر به آن لقب «ام آلب و «سیح الب
الف. اصفهان ب. شیراز ج، بغداد د . رى ۴. تقسیم « لرستان » به دو بخش لر کوچک و بزرگ، از کدام دوره رایج شد؟
الف، سلجوقیان ب. مغولان ج. آل بویه د. طاهریان ۵. کدام شهر، در زمان حملهٔ هلاکو به بغداد، اردوگاه اصلی سپاهیان وی بود؟
الف. خرم آباد ب. ورامین ج. همدان د. کرمانشاه ۶. پیروان کدام فرقه، اکثریت بافت متنوع مذهبی همدان عصر ایلخانی بودند؟
الف. شافعی ها ب. حنفیها ج. شیعیان د. مسیحیان
۷. مهمترین و مؤثرترین عامل توسعهٔ یزد در دورهٔ ایلخانان چه بود؟
الف. فعالیتهای عمرانی حاکمان محلی یزد ب. موقعیت جغرافیایی یزد
ج. موقعیت برجستهٔ این شهر در عرصهٔ تجارت د. دوری این شهر از تشنج سیاسی حاکم بر فضای کشور ۸. نام شهر « تبریز » ، نخستین بار در اثر کدام جغرافیدان مسلمان ظاهر می شود؟
الف. ابن حوقل ب. یعقوبی ج. مسسعودی د. مقدسی ۹. در میان شهرهای ایران، کدام شهر بیشترین بهره را از برنامهها و فعالیتهای عمرانی مغولان برد؟
الف. همدان ب. مشهد ج. تبریز د. اصفهان ۱۰. در دورهٔ ایلخانان کدام شهر منطقهٔ جزیره، مرکز اصلی مسیحیان این منطقه بود؟
الف. رها ب. موصل ج. آمد د. اربل ۱۱. نخستین بار در کدام اثر جغرافیایی از «کردستان » به عنوان ایالتی جداگانه یاد شده است؟
الف. نزهة القلوب ب. صورة الأرض ج. معجم البلدان د. البلدان ۱۲. کدامیک از شهرهای زیر، به واسطه نزاهت و زیبایی ، « بغداد کوچک» نام گرفته بود؟
الف. کرمانشاه ب. دینور ج. سلطان آباد د. حلوان
۱۳. ایالت خوزستان در « تورات » به چه نامی خوانده شده است؟
الف، سوزیانا ب. اووجه ج. هو جیستان د. ابركافان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۲


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: جغرافیای تاریخی اسلام (۱) رشته تحصیلی گد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی) (۱۲۲۰۲۷۷)
استفاده از: مجاز است.
۱. در میان شهرهای شیعه نشین عراق در عصر ایلخانی، کدام شهر توسعهٔ بیشتری یافت؟ الف. نجف ب. کربلا ج. حله د. بصرہ
۲. کدام یک از افراد زیر در کنار عناوین گذشته شهر بغداد، برای نخستین بار عنوان «دارالملک » را برای این شهر به کار برده
است؟
الف، عطاملک جوینی ب. حمدا... مستوفی ○・ ابن بطوطه د. رشیدالدين فضل الته
۳. حغ افسانه دسان مسلمان به ه اسطه قدمت ه اعتدا، اد، شهر به آن لقف «ام البلاد» ه « شیخ البلاد» داده اند؟ جعرافیا دویسسان ل بیاه و و اعتبار این تتسهر به آن لقب «ام آلب و «سیح الب
الف. اصفهان ب. شیراز ج، بغداد د . رى ۴. تقسیم « لرستان » به دو بخش لر کوچک و بزرگ، از کدام دوره رایج شد؟
الف، سلجوقیان ب. مغولان ج. آل بویه د. طاهریان ۵. کدام شهر، در زمان حملهٔ هلاکو به بغداد، اردوگاه اصلی سپاهیان وی بود؟
الف. خرم آباد ب. ورامین ج. همدان د. کرمانشاه ۶. پیروان کدام فرقه، اکثریت بافت متنوع مذهبی همدان عصر ایلخانی بودند؟
الف. شافعی ها ب. حنفیها ج. شیعیان د. مسیحیان
۷. مهمترین و مؤثرترین عامل توسعهٔ یزد در دورهٔ ایلخانان چه بود؟
الف. فعالیتهای عمرانی حاکمان محلی یزد ب. موقعیت جغرافیایی یزد
ج. موقعیت برجستهٔ این شهر در عرصهٔ تجارت د. دوری این شهر از تشنج سیاسی حاکم بر فضای کشور ۸. نام شهر « تبریز » ، نخستین بار در اثر کدام جغرافیدان مسلمان ظاهر می شود؟
الف. ابن حوقل ب. یعقوبی ج. مسسعودی د. مقدسی ۹. در میان شهرهای ایران، کدام شهر بیشترین بهره را از برنامهها و فعالیتهای عمرانی مغولان برد؟
الف. همدان ب. مشهد ج. تبریز د. اصفهان ۱۰. در دورهٔ ایلخانان کدام شهر منطقهٔ جزیره، مرکز اصلی مسیحیان این منطقه بود؟
الف. رها ب. موصل ج. آمد د. اربل ۱۱. نخستین بار در کدام اثر جغرافیایی از «کردستان » به عنوان ایالتی جداگانه یاد شده است؟
الف. نزهة القلوب ب. صورة الأرض ج. معجم البلدان د. البلدان ۱۲. کدامیک از شهرهای زیر، به واسطه نزاهت و زیبایی ، « بغداد کوچک» نام گرفته بود؟
الف. کرمانشاه ب. دینور ج. سلطان آباد د. حلوان
۱۳. ایالت خوزستان در « تورات » به چه نامی خوانده شده است؟
الف، سوزیانا ب. اووجه ج. هو جیستان د. ابركافان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۲


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: جغرافیای تاریخی اسلام (۱) رشته تحصیلی گد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی) (۱۲۲۰۲۷۷)
استفاده از: مجاز است.
۱۴. مهم ترین شهر « خوزستان» و مرکز این ایالت در دوره خلفا کدام شهر بود؟
الف، جندی شاپور ب. شوشتر ج. شوش د. اهواز ۱۵. مورخان مسلمان، احداث شهر « شیراز» را به زمان چه کسی نسبت میدهند؟ الف. معاويه ب، عمر بن خطاب ج. هارون الرشید د. عبد الملک
۱۶. رشد اصلی شهر «شیراز»، با روی کار آمدن کدام سلسله آغاز شد؟
الف، سلجوقیان ب. صفاریان ج. سامانیان د. آل بويه ۱۷. بنا به گفته «ابن بطوطه»، کدام شهر مشرق زمین از لحاظ زیبایی بازارها و باغها و آب وخوش صورتی مردم، به پایه دمشق می رسند؟
الف. اصفهان ب. ساری ج. شیراز د. کرمان ۱۸. مسجد جامع قدیمی شهر « ابرقو » در زمان کدام سلسله ساخته شده است؟
الف، سلجوقیان ب. ایلخانیان ج. سامانیان د. خوارزمشاهيان
۱۹. کدام شهر کوره « دارابجرد» بود که از قدیم الایام به بافت پارچههای نفیسی شهرت داشت؟
الف. داراب ب. فسا ج. جهرم د. جویم ۲۰. آخرین کوشش برای بازسازی و احیای شهر «ارجان» توسط کدام سلسله انجام گرفت؟
الف۔ آل مظفر ب. آل چوپان ج. ایلخانیان د. آل بویه ۲۱. یاقوت حموی جزیره « قشم » را به چه نامی خوانده است؟
الف. دراز ب. لافت ج. برخت د. کاوان
۲۲. در پی کاسته شدن از اهمیت تجاری کدام شهر در قرن ششم هجری، رشد اصلی جزیره کیش آغاز می شود؟
الف. بندر خارک ب. سیراف ج. فسا د. قشم ۲۳. کدام جغرافیدان مسلمان، جزیرهٔ هرمز را «ارحوصی» خوانده است؟
الف: یعقوبی ب. ناصر خسرو ج. مقدسی د. حمدالله مستوفی ۲۴. مهمترین توصیف از بندر هرمز کهنه در زمان آبادی آن، از زبان چه کسی بیان شده است؟
الف. تاورنیه ب. ابن بطوطه ج: مارکوپولو د. ابن جبير ۲۵. مفصل ترین گزارش از شهر «هرموز» جدید در کدام اثر زیر آمده است؟
○・ نزهة القلوب د. احسن التقاسیم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
് ിr A~്ഥ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :