نمونه سوال درس تاریخ علوم در اسلام 3 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ علوم در اسلام 3 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : تاریخ علوم در اسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۱- کدام گزینه درباره «ابن مسر ه» صحیح است؟ ۱. از پیروان فرقه معتزله بود و در گسترش آن پافشاری میکرد. ۲. نشانه های رشد و بسط صوفیگری در اسپانیا از میان افکار و اندیشههای او بوجود آمد. ۳. تعلیمات او بیشتر مربوط به فلسفه اختلافات فارابی و ابنسینا است. ۴. گلدزیهر مجموعه عقاید و نظریات او را به طور شایسته گردآوری کرده است. ۲- عریب بن سعد قرطبی در کدام بخشی از علم پزشکی شهرت و تخصصی داشت؟
۱. چشم پزشکی ۲. انگلشناسی ۳. جراحی ۴. جنین شناسی ۳- کدام گزینه درباره قاضی صاعد اندلسی صحیح است؟
۱. کتاب وی در مورد گیاهان و درختهای اندلس محرکی نسبتاً قدیمی برای شروع مطالعات گیاهشناسی در شبه جزیره ایبری بود.
۲. به صنعت اشتغال داشته و تاثیر علمی نامبرده در مورد اختراع آلات و ادوات ستاره شناسی کاملاً در خور توجه بوده است. ۳. کتابهای او از بهترین تحقیقاتی است که یک مورخ اسلامی از مجموع دین اسلام و مذاهب مختلفه آن نگاشته است.
۴. کتاب «التعریف بالطبقات الامم» وی مجملی از تاریخ عمومی علوم شامل همه ملل باستانی و جدید و نیز مسلمانان و غیرمسلمانان
۴-فسلفه ابن باجه بر آثار و اندیشه کدام دانشمندان مسلمان و مسیحی تاثیر شگرف داشته است؟
۱. ابن رشد و آلبرت کبیر ۲. ابن طفیل و آلبرت کبیر ۳. ابن رشد و دانته ۴. ابن طفیل و دانته
۵- کتاب الخزری از کیست و موضوع آن چیست؟ ۱. یهودا اللاوی، از مذهب در برابر فلسفه و از دین یهود در برابر سایر ادیان پشتیبانی میکند. ۲. موسی بن میمون، از مذهب در برابر فلسفه و از دین یهود در برابر سایر ادیان پشتیبانی میکند. ۳. موسی بن میمون، به بررسی نقش و جایگاه قوم یهودی خزر در قفقاز و آسیای مرکزی پرداخته است.
۴. یهودا اللاوی، از فلسفه در برابر دین و از دین یهود در برابر مسیحیان پشتیبانی میکند.
۶- در میان جغرافیدانان مسلمان، اطلاعات چه کسی در مورد کشورهای مسیحی بیش از هر جغرافیدان دیگر است؟
۱. ادریسی ۲. مقدسی ۰۳زهری ۴. بکری
Y१/\\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ علوم در اسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۷- چه کسی نخستین اثر مهم در زمینه جغرافی را به عنوان یک یهودی از خود به جای گذاشته است؟
۱. موسی بن میمون ۲. بنیامین بن یوناه ۳. ابراهیم یهودی " ابن عقنين ۸- چه کسی را بزرگترین پزشک تجربی مسلمانان بعد از زکریای رازی میدانند؟
۱. ابن زهر ۲. زهراوی ۳. ابن ربن طبری ۴. ابنسینا ۹- کدام گزینه درباره غافقی صحیح است؟
۱. بهترین جراح قرون وسطی و جهان اسلام بود.
۲. رسالاتی در چشم پزشکی و چگونگی درمان آن در مناطق مرطوب دارد.
۳. کتاب الفلاحه وی مهمترین رساله در مورد گیاه شناسی و داروسازی است.
۴. به عقیده مایرهوف داروشناسی نوآور و بهترین گیاهشناسی چهان اسلام بوده است. ۱۰- کتاب الصله ایسی/خبار آنهه /لاندلسی از کیست ؟
۱. ابن عمیره ۲. ابن بشکوال ۳. قاضی صاعد ۴. ابن عوام WW— کدام فیلسوف مسلمان از جهتفکری پیوند نزدیکی با ابنمسره داشت و پیرو مکتب افلاطونی بود؟
۱. ابن سبعین ۲. ابن باجه ۳. ابن عربی ٢. ابن جبير ۱۲- کدام گزینه درباره « ابن سبعین » صحیح است؟
۱. قایل به وحدت وجود و طرفدار عرفان بود و موسس نوعی عرفان نوافلاطونی میباشد.
۲. بیشترین شهرت او از جهت پاسخهایی است که به سوالات فدریگوی دوم پادشاه سیسیل داده است.
۳. از جهت فکری و فلسفی پیوند نزدیکی با ابن رشد داشته و اشتهارش بیشتر در فن ترجمه بود.
۴. آثار وی الهام بخش مفهوم «تقدیر انسانی» در کتاب کمدی الهی اثر دانته بوده است. ۱۳- کتاب بسط الارضی فی طولها و العرضی از کیست؟
۱. ابن رشید ۲. ابن سعید مغربی ۳. ابن بدر ۴. ابوالفداء ۱۴- کتاب المغانی فی الادویة المنمرده از کیست؟
۱. نباتی ۲. ابن رومیه ۳. ابن بیطار ۴. غافقی ۱۵- آثار و ترجمه های کدام شخصیت از نظر رشد و پیشرفت بر مکتب طبی سالرنو تاثیر گذاشت؟
١. قسطنطین افریقی ۲. شبطای بن ابراهیم ۳. احمد بن سیرین ۴. حنین بن اسحاق
\\/Y१
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ علوم در اسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۱۶- تاثیر کدام جریان و گروه از دیدگاه انتقال اندیشهها و تئوریهای علمی تمدن اسلامی به جهان مسیحیت در مقایسه با
دیگران عقب تر و ضعیف تر بود؟
۱. کلیسا ۲. سیسیل ۳. شبه جزیره ایبری ۴. صلیبیان
۱۷- انتقال علوم اسلامی به جهان مسیحیت در کدام محیط جغرافیایی عمیق تر و شدیدتر و به نسبت دیگر نقاط طولانی تر بود؟
۱. سیسیل ۲. فلسطین ۳. شبه جزیره ایبری ۴. آسیای صغیر ۱۸- ترجمه جبر خوارزمی توسط چه کسی نقطه عطفی در علوم مسیحی به شمار میرود؟
۱. روبرت آوچستر ۲. پدرو آلفونسو ۳. آوندوت ٠٢ دانيل دومورلی ۱۹- چه کسی مشهورترین مترجم آثار عربی به لاتین است؟
۱. افلاطون تیوولی ۲. دون ریموندو ۰۳ ژرار کرمونی ۴. جورج سارتون
۲۰- کدام گزینه درباره یعقوب آنا طولی صحیح است؟ ۱. اولین فردی است که تفاسیر ابن رشد را به عبری برگرداند.
۲. اولین فردی است که آثار ابن عربی را به لاتین برگرداند.
۳. مخالف ترجمه آثار عربی و اسلامی به زبانهای اروپایی بود. ۲. مهمترین سد و مانع نفوذ فلسفه ابن رشد در اروپا بود. ۲۱- به دستور چه کسی آثار علمی و ادبی زیادی از زبانهای اسپانیولی، لاتین و عرب به زبان پرتغالی ترجمه شد؟ ۱. آلفونسوی حکیم ۲. ریچارد شیردل ۳. فردریک دوم ۴. دینیسی ۲۲- کدام دانشمند بزرگ مسیحی علوم ریاضی را در غرب حیاتی دوباره بخشید؟
۱. افلاطون تیوولی ۲. فیبوناچی ۳. دینیسی ۴. گالیله ۲۳- کدام گزینه درباره «رامون لولی» صحیح است؟ ۱. از ویژگیهای او مخالفت با عقاید اسلامی و مبارزه علیه «ابن رشد گرایی» بود.
۲. موسس مهمترین مرکز ترجمه آثار عربی به لاتین در اروپا بود.
۳. کتابهای زیادی بویژه در کیمیاگری به لاتین تالیف کرده است.
۴. فعالیتهای تبشیری و آثار وی با حمایت فردریک دوم صورت گرفت.
\\/Y१
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ درسی : تاریخ علوم در اسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۲۴- آلفونسونالینو آثار مربوط به نجوم کدام منجم مسلمان را ترجمه کرده است؟ ۱. خوارزمی ۲. ابن هیثم ۳. بتانی ۲۵- کدام کتاب متعلق به ابوالقاسم زهراوی است؟ ۱. ینبوع الحیات ۲. التصریف لمن عجز عن التالیف
۳. تسطیح الکره ۴. کتاب الاخلاق و السیر
\\/Y१
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :