نمونه سوال درس شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
Š - フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی) ۱۲۲۰۲۴۵
استفاده از: مجاز است.
۱. در سنت تاریخ نگاری دوره اسلامی، آن دسته از کتابهایی که به شرح حال پیامبر (ص) و جنگهای ایشان با کفار و مشرکین اختصاص دارند، تحت چه عنوانی طبقه بندی می شوند؟
الف. فتوح ب. مقاتل و فتن و حروب
ج. تواریخ صدر اسلام د. سیر و مغازی ۲. مؤلف کتاب اخبار الطوال کیست؟
الف، دینوری ب. ابن کثیر دمشقی ج، بلعمی د. مقدسی
۳. کتاب تاریخ "تاریخ نگاری در اسلام" به قلم کدام خاورشناس نوشته شده است؟ الف. کارل بروکلمان ب. باسورث ج. فرانس روزنتال د. دخويه ۴. درباره تاریخ بناکتی، کدام گزینه غلط است؟ الف. به علت حضور مؤلف در دربار ایلخانی، کتاب از منابع معتبر تاریخ مغول به شمار می رود. ب. نام اصلی کتاب روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب است. ج. کتاب از خلقت آدم (ع) تا پایان حکومت تیمور لنگ را در بر می گیرد. د. نثر کتاب، متکلفانه و دشوار است.
۵. کدامیک از آثار زیر به درخواست ابوالمظفر منصور بن سبکتکین و همزمان با شاهنامه فردوسی تألیف شده است؟
الف. تاریخ گزیده ب. يتيمة الذهر ج. تاریخ گردیزی د. تاریخ غرر السیر
۶. کدام کتاب، پس از روضة الصفای میر خواند، معروف ترین کتاب فارسی پس از عصر مغول به شمار می رود؟ الف، تاریخ حبیب السیر ب، تاریخ بلعمی ج. جامع التواریخ د. زین الاخبار
۷. کدامیک از آثار زیر، در واقع خلاصه ای از کتاب "المختصر فی اخبار البشمر" ابوالفداء به همراه ذیلی بر حوادث سالهای ۷۲۹ تا ۷۴۹ هـ.ق است؟
الف. تاریخ ابن وردی ب. التنبیه و الاشراف ج. تاریخ مختصر الدول د. تاریخ گزیده ۸. ابن داقماق، مورخ مصری، پیرو کدامیک از مذاهب چهارگانه اهل سنت بود؟
الف، شافعی ب. حنض ج: مالکی د، حنبلی ۹. کدامیک از افراد زیر، نویسنده ذیلی بر کتاب "المختصر فی اخبار البشسر" است؟
الف، ابن اثیر جزری ب، ابن عذاری ج. ابن تغری بردی د، ابن حبیب دمشقی ۱۰. کدام کتاب زیر، از لحاظ موضوع و نوع تاریخ نگاری با دیگر گزینه ها متفاوت است؟
الف. تاریخ بخارا ب. تاریخ بیهق ج. تاریخ جدید یزد د. اخبار سلاجقه روم
۱۱. کدامیک از کتابهای زیر مجهول المؤلف است؟
الف. تاریخ سیستان ب. تاریخ بیهق ج. صورة الأرض
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۳


***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی) ۱۲۲۰۲۴۵
استفاده از: مجاز است.
۱۲. "التدوین قای احوال جبال شسرویز " تألیف کیست؟
الف. محمد حسن اعتماد السلطنه ب. صفی الدین ابوبکر بن عمر
ج. مافروخی اصفهانی د. مجهول المؤلف است ۱۳. "اخبار الدوله العباسمیه " ، مربوط به کدام دسته تواریخ است؟
الف، تواریخ عمومی ب. تواریخ محلی
ج. تراجم و زندگی نامه ها د. تواريخ دودمانی ۱۴. موضوع کتاب سمط العلی اللحضرة العلیا چیست و مؤلف آن چه نام دارد؟
الف، شرح زندگانی تیمور - ابن عرب شاہ
ب. فتوحات چنگیز - شرف الدین علی یزدی
ج. تاریخ سلجوقیان و غز در کرمان - محمد بن ابراهیم
د. تاریخ ملوک قراختایی کرمان - ناصرالدین منشی کرمانی ۱۵. کدام کتاب، مشتمل بر حوادث بین سلطنت دو ابوسعید: ابوسعید ایلخانی و ابوسعید تیموری است؟
الف، تحریر تاریخ وصاف ب. مجمع الأنساب
ج. مطلع سعدین و مجمع بحرین د. ظفرنامه ۱۶. عبارت ذیل، معرف کدام اثر تاریخی است؟
«از تواریخ دودمانی متعلق به سده پنجم هجری، مربوط به سلسله غزنوی است و موضوع اصلی اش تاریخ سلطنت مسعود غزنوی است»
الف. سلجوقنامه ب. تاریخ بیهقی ج. راحة الصدور و آية السرور د. تاريخ وصاف ۱۷. این کتاب، به دستور و خواست خود تیمور نگاشته شده است؟
الف. ظفرنامه یزدی ب. منم تیمور جهانگشا ج. ظفرنامه شاهی د. زندگی شگفت آور تیمور ۱۸. کتاب "وفاع الونیا باخباربار المصطفی " سمهودی، جزو کدام دسته از تواریخ زیر محسوب می شود؟
الف، تواریخ عمومی ب. تواریخ دومانی ج. تواریخ محلی د. سیر و مغازی ۱۹. در این کتاب، بر خلاف کتب اصلی مغازی و سیر، اهتمام به ضبط وقایع تاریخ حیات پیامبر کمتر است و بیشتر مطالب درباره اجداد و اولاد و ازواج و معجزات و اوصاف خلق و خلق پیامبر است؟
الف. دلائل النبوه ب، شرف النبی
ج. السیرة و النبویه د. اعلام الوری بأعلام الهدی ۲۰. کدامیک از جغرافیدانان زیر، امیر حماة بود؟ الف. مقدسی د. ابوالفداء
ب. ابن حوقل ج. ادریسی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳
***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی) ۱۲۲۰۲۴۵
استفاده از: مجاز است.
۲۱. اثر جغرافیایی ابوعبدالته محمد بن احمد مقدسی چه نام دارد؟
الف. الأعلاق النفيسه ب. آثار البلاد و اخبار العباد
ج، تقویم البلدان د. احسن التقاسيم فى معرفه الأقاليم ۲۲. مؤلف این اثر کوشیده است تا در اثرش این پندار را که «رکود از ویژگی های خاور زمین و تئوکراسی، یگانه شکل ممکن حکومت در کشورهای اسلامی است» باطل کند؟
الف. تاریخ تمدن در اسلام ب. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری
ج. تمدن اسلام و عرب د. خلیفه و سلطان ۲۳. عبارت زیر معارف کدام اثر جغرافیایی مهم است؟ «این کتاب در نیمه اول قرن هفتم هجری و به ترتیب الفبایی تدوین شده و تقریباً خلاصه تمام اطلاعات جغرافیایی آن دوره است. مؤلف در توصیف شهرها و نواحی، علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، در بسیاری موارد به تاریخ و فرهنگ و ادب آن محل نیز پرداخته و از این رو کتاب، گنجینه ای است از اطلاعات تاریخی».
الف. نزهة القلوب ب. معجم البلدان ج، صور الاقالیم د. اشكال العالم ۲۴. کتاب تاریخ نحوم اسلامی، پژوهش کدام خاورشناس زیر است؟
الف. آدام متز ب. ریچارد ن. فرای
ج، کرلو آلفونسونلینو د. سیریل الگود ۲۵. گاهشناسی و معرفی تقویم ملل، موضوع کدامیک از آثار زیر است؟
الف. آثار الباقيه ب. الاغانی
ج. احصاء العلوم د. نزهة المشتاق فی اختراق الا فاق
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
r)\ra>്ഥ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :