نمونه سوال درس تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه رشته تحصیلی گد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی) (۱۲۲۰۲۴۳)
استفاده از: مجاز است.
۱. کدام گزینه از عوامل زمینه ساز دست یافتن امویان به قدرت و خلافت در دوره اسلامی نیست؟ الف. به خلافت رسیدن عثمان بن عفان ب. از سر گرفته شدن منازعات بنی امیه و بنی هاشم ج. شهادت امام علی(ع) به دست خوارج د. گرایش جامعهٔ اسلامی به خلافت امویان ۲. بنابر کدام ملاحظات سیاسی، کار تدوین و تألیف سیرهٔ حضرت رسول(ص) در زمان حکومت بنی امیه به کندی پیش میرفت؟ الف. عطش و اشتیاق چندانی در مردم برای آگاهی از سیرهٔ آن حضرت وجود نداشت. ب. به علت مخالفت سرسختانهٔ امویان با اسلام، خلفای اموی تدوین سیرهٔ آن حضرت را به نفع خود نمیدانستند. ج. به علت حضور صحابه آن حضرت در جامعهٔ اسلامی هنوز نیازی به ثبت و ضبط سیرهٔ آن حضرت احساس نمی شد. د. در ادوار پیش آثار زیادی در این زمینه پدید آمده بود و لذا نیازی برای دوباره کاری وجود نداشت. ۳. علت انتخاب دمشق به پایتختی امویان از سوی معاویه چه بود و چه کسانی به این امر اعتراض کردند؟ الف. تبدیل شدن شام به یک مرکز مذهبی مهم، اهل مصر از این انتخاب ناراضی بودند. ب. دور بودن از مراکز شورش خوارج، اهل مصر از این انتخاب ناراضی بودند. ج. برای دور نبودن از حامیان شامی امویان، اهل مدینه از این انتخاب ناراضی بودند. د. علاقهٔ خاصی معاویه به اعراب ساکن شام، اهل مکه از این انتخاب ناراضی بودند. ۴. کدامیک از گزینههای زیر، دربارهٔ تعداد خلفای اموی و دورهٔ حکومت آنها درست است؟ الف. خلفای اموی دوازده تن بودند که ۹۱ سال (۴۱-۱۳۲ ه) حکومت کردند. ب. خلفای اموی چهارده تن بودند که ۹۱ سال (۴۱-۱۳۲ ه) حکومت کردند. ج. خلفای اموی دوازده تن بودند که ۸۱ سال (۵۱-۱۳۲ ه) حکومت کردند. د. خلفای اموی پانزده بودند که ۱۰۱ سال (۴۱-۱۴۲ ه) حکومت کردند. ۵. مهمترین دستاویز و بهانه معاویه برای شورش و تمرد در دوره خلافت امام علی (ع) چه بود؟ الف. معرفی کردن خود به عنوان «ولی دم» عثمان ب. تمسک به تفکر برتری عرب بر عجم ج. دستاویز قرار دادن حق حاکمیت قریش بر مسلمانان د. معرفی خود به عنوان سردار فاتح شام و فلسطین ۶. کدام گزینه را نمیتوان از پیامدهای دست یافتن معاویه به خلافت به شمار آورد؟ الف. تغییر در قانون تقرار خلیفه ب. از بین رفتن تعصبهای نژادی و قومی
ج. دگرگونی در روش زندگی خلفا د. پایان آزادی ابراز عقیده
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه رشته تحصیلی گد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی) (۱۲۲۰۲۴۳)
استفاده از: مجاز است.
۷. معاویه و امویان برای مقابله با جریان تشیع در جامعه اسلامی، بیشتر از چه روشی استفاده می کردند؟ الف. ایجاد بیزاری از امیر المومنین علی (ع) و رواج سب آن حضرت بر منابر، ب. پدید آوردن فضایل جعلی برای ابوسفیان و امویان در صدر اسلام. ج. انتساب فداکاری ها و سلحشوری های بنی امیه در دورهٔ ۲۳ سالهٔ پیامبر(ص). د. برجسته کردن اهمیت و جایگاه امویان در دوره جاهلیت و انتساب اسلام راستین به خودشان.
۸. کدام یک از گزینه های زیر را می توان از پیامدهای غیرمستقیم قیام عاشورا دانست؟
الف. قیام مردم مصر ب. واقعهٔ مرج راهط ج. واقعهٔ حره د. جنگ صفين
۹. با مرگ کدام سردار فتوحات مسلمانان در آسیای مرکزی به مدت ربع قرن متوقف شد؟ الف، حجاج بن یوسف ب. قتيبة بن مسلم باهلى ج. یزید بن مهلب د. عبيدالله بن زياد
۱۰. کدام گزینه دربارهٔ راویان قیام عاشورا درست نیست ؟
الف. بازماندگان خاندان امام حسین (ع) و بازماندگان حادثهٔ کربلا.
ب. حجر بن عدی و دوازده تن از یاران وی. ج. مخالفانی که پس از شهادت امام حسین (ع) عذاب وجدان آنان را وادار به اعتراف کرده بود.
د. امامان معصوم شیعه که خود فرزند امام حسین(ع) و وارثان آن حضرت بوده اند. ۱۱. کدام شخصیت در تحکیم خلافت مروانیان نقش اساسی دانشست؟
الف. زیاد بن ابیه ب، حجاج بن یوسف ثقفی ج. عبیدالله بن زیاد د. حصین بن نمیرسکونی
۱۲. کدام یک از گزینه های زیر از محورهای کلی انحرافات اجتماعی عصر امام حسین(ع) به شمار نمیرود؟ الف. تحریف باورهای دینی و بازگشت به ارزشهای جاهلی و برتری روحیه قومی و قبیله ای ب. انحراف جامعهٔ اسلامی از مسیری که پیامبر(ص) ترسیم کرده بود و فراموشی سیرهٔ پیامبر(ص) ج. مشغول شدن مردم به فعالیتهای اجتماعی و دینی و اهمیت ندادن به امور سیاسی و حکومتی د. حرکت انفعالی امت اسلامی در برابر بازگشت به ارزشهای عصر جاهلی
۱۳. انتقال خلافت اموی از شاخهٔ سفیانی به شاخهٔ مروانی پیامد کدام رویدادها بود؟
الف. قیام توابین و کنگرهٔ جابیه ب. جنگ مرج راهط و شورش اهل حمصی
ج. کنگرهٔ جابیه و جنگ مرج راهط د. قیام عبدالله بن زبیر و قیام ازار اقه ۱۴. ایالت آذربایجان در دورهٔ امویان به چه دلیل اهمیت داشت و این ناحیه از سوی کدام خطر خارجی تهدید می شد؟
الف. سکونت نایب والی عراق، هجوم روسها ب. از لحاظ فرهنگی و سیاسی، حملهٔ اقوام ترک
ج. ثغر نشین بودن، هجوم اقوام خزر د. حضور گاه و بیگاه خوارج، حملهٔ ترکان قراخانی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه رشته تحصیلی گد درس: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی) (۱۲۲۰۲۴۳)
استفاده از: مجاز است.
۱۵. جنبش تعریب مربوط به دورهٔ کدام خلیفه اموی است؟
الف. معاویه بن ابی سفیان ب. یزید بن معاویه ج. مروان بن حکم د. عبدالملک بن مروان ۱۶. آخرین خلیفه اموی چه نام داشت؟
الف. عبدالملک بن مروان (۱۲۰-۱۳۲) ب. محمد بن مروان (۱۲۶-۱۳۲)
ج. هشام بن مروان(۱۲۲-۱۳۲) د. مروان بن محمد(۱۲۶-۱۳۲) ۱۷. در زمان کدام خلیفه اموی دیوان برید تأسیس شد؟
الف، عبدالملک بن مروان ب. معاویه بن ابی سفیان
ج: ولید بن عبدالملک د. مروان بن حکم
۱۸. با مرگ کدام سردار مسلمان فتوحات در آسیای مرکزی به مدت ربع قرن متوقف شد؟ الف. حجاج بن یوسف ب. معاویه بن ابی سفیان ج. قتیبة بن مسلم باهلی د. عبیدالله بن زیاد ۱۹. ایجاد نظام پایداری برای حمایت از مناطق مرزی و سواحل در مقابل رومی ها و نیز غلبه بر قسطنطنیه، اهداف راهبردی کدام خلیفه اموی در قبال امپراتوری بیزانس بود؟ الف. عبدالملک بن مروان ب. معاویه بن ابی سفیان ج. هشام بن عبدالملک د. عمربن عبدالعزیز ۲۰. احساس ندامت، و پشیمانی از عدم یاری امام حسین (ع) و شور شوق جبران خطا و گرفتن انتقام از قاتلان آن حضرت و یارانشان و یا کشته شدن در این راه، هدف کدام یک از قیامهای متأثر از قیام عاشورا بود؟
الف، قیام مختار ب. قیام توابین ج. قیام زید د، قیام زبیر بن علی بن ماحور ۲۱. رهبران کدام قیام دورهٔ اموی از قراء کوفه بودند؟
الف. بنی هاشم دب. قیام مختار
ج. قیام توابین د. قیام طالب الحق و ابوحمزهٔ خارجی ۲۲. حضور کدام گروه در قیام مختار به این قیام وجههٔ اجتماعی بخشیده است؟
الف. شامی ها ب. بربرها ○・ اعراب د. موالی ۲۳. قیام زیدبن علی (ع) در زمان کدام خلیفهٔ اموی روی داد؟
الف. هشام بن عبدالملک ب. مروان بن محمد ج: یزید بن عبدالملک د. وليد بن عبدالملک
wየ. کدام گزینه از علل و عوامل انحطاط امویان محسوب نمی شود؟
الف. تجزیهٔ سرزمینهای اسلامی ب. ظلم و ستم ج. اختلاف در مسئلهٔ خلافت د. تکیهٔ بیش از حد به ارتش شام
۲۵. کدام گروه و حزب برای اثبات ادعای خود، از آیه شریفهٔ «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالته اتقیکم » استفاده می کردند؟ الف. حزب عربی ب، حزب مساوات
ج. حزب شعوبیه ل. قراء و محدثان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :