نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی (چندبخشی) ۱۲۲۰۲۳۹
استفاده از:
۱.افراز به چه معناست؟ الف. تقسیم اموال اعم از مشاع و مفروز بین شرکا بالسویه ب. تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان ج. تقسیم اموال ، اعم از مشاع و مفروز بین شرکا بالتفاوت د. تقسیم مال منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان
۲. کدامیک از گزینه های ذیل صحیح نمی باشد؟ الف. شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد. ب. شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی و مدیرکل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. ج. شورایعالی ثبت دارای دو شعبه بنام شعبه املاک و شعبه اسناد می باشد. د. شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی به انتخاب رهبر می باشد.
. عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد؟
الف. سند ب. قولنامه ج، اقرارنامه د. تعهدنامه ۴. در صورتیکه احراز هویت متعاملین مورد تردید باشد، وظیفه مسئول دفتر اسناد رسمی چیست؟
الف. آنها را به دفتر دیگری ارجاع دهد.
ب. از ثبت و پذیرش آنها خودداری نماید.
ج، آنها را به اداره متبوع معرفی نماید.
د. از دو نفر معتمد، برای گواهی و تصدیق هویت آنها استفاده نماید. ۵. کدامیک از گزینه های ذیل در خصوص رونوشت اسناد رسمی صحیح است؟
الف. مطلق رونوشت هر سندی به منزله اصل آن می باشد، چه مطابقت آن گواهی شده باشد، چه نشده باشد.
ب. در صورت گواهی شدن مطابقت آن با اصل توسط مسئول دفتر، به منزله اصل سند می باشد.
ج. رونوشت اسناد رسمی به هیچ وجه معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارند.
د. رونوشت اسناد رسمی به منزله اصل سند نمی باشند اما دارای آثار اصل می باشند.
۶. سردفتر اسناد رسمی به موجب ابلاغ ...................... به سمت خویش منصوبمی گردد. الف. رئيس دیوان عالی کشور ب. سازمان ثبت اسناد و املاک
ج. رئیس جمهور د. شورايعالی قضايی ۷. تشخیص تعارض اسناد مالکیت با چه مقامی است و رأی آن چه ویژگی دارد؟
الف. هیأت نظارت، غیر قطعی و قابل تجدیدنظر ب. هیأت نظارت غیرقطعی و غیر قابل تجدیدنظر
ج. هیأت نظارت، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر د. هیأت نظارت قطعی و قابل تجدیدنظر ۸. کدامیک از دفاتر ذیل شماره گذاری دادستان شهرستان و ممهور به دادسرا شدن را نیاز ندارد؟
الف. دفتر توزیع اظهارنامه ب. دفتر اسناد رسمی
ج. دفتر سپرده ها
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی (چندبخشی) ۱۲۲۰۲۳۹
مجاز است. ۹. شماره املاک چند نوع است؟
الف، دو نوع، اصلی و کسری ب. دو نوع، کلی و جزئی
ج. دو نوع، اصلی و فرعی د. سه نوع، اصلی و فرعی و جزئی ۱۰. مقیاس نقشه ثبت ملک مورد تحدید در قراء و قصبات ....................... می باشد.
الف. یک ده هزارم ب. یک هزارم
ج. یک پنج هزارم د. یک هفت هزارم
۱۱. کدامیک از موارد ذیل از استثنائات ماده ۶۹ و ۶۷ قانون ثبت می باشد و ثبت آنها اجباری نیست؟
الف. کلیه عقود و معاملات دارای سابقه ثبتی
ب. کلیه معاملات راجع به حقوقی که سابقه ثبت دارند.
ج. شرکت نامه
د. اجاره اماکن مسكونی ۱۲. کدامیک از موارد ذیل مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی که دلالت بر" نافذ بودن قراردادهای خصوصی بین افراد در صورت عدم مخالفت با قانون دارد". نمی باشد؟
الف. تعهدات یک طرفه ب. عقود
ج، قراردادها د. تعهدات دو جانبه ۱۳. چه زمانی تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند از سوی هر دوی متعاملین لازم نیست، بلکه امضای متعهد کافی است؟
الف. هرگاه سردفتر صلاح بداند.
ب. هرگاه ایجاد تعهد دو طرفه باشد.
ج. هرگاه ایجاد تعهد یکطرفه باشد.
د. هرگاه متعاملین، فاقد وکیل باشند. ۱۴. کدامیک از موارد ذیل مترادف اجرائیه نمی باشد؟
الف. برگ اجرائیه ب. اظهارنامه ج. ورقه اجرائیه د. لازم الاجرا ۱۵. مهلت زمانی برای متعهد در اسناد اجرائیه، که در آن مهلت، ترتیبی برای پرداخت دین یا معرفی مال انجام دهد چه میزان است؟
الف. یک هفته ب. بیست روز ج، ده روز د. یک ماه ۱۶. در چه صورتی صدور اجرائیه مهریه صرفاً بایستی از دادگاه صالحه صورت بگیرد؟
الف. اموال غیرمنقول ثبت نشده موضوع مهریه
ب. کلیه اموال موضوع مهریه اعم از منقول و غیر منقول و رسمی و غیررسمی
ج. اموال غیرمنقول موضوع مهریه ثبت شده در دفتر املاک
د. در صورتیکه مهریه راجع به مال منقول باشد.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی (چندبخشی) ۱۲۲۰۲۳۹
استفاده از: . چه زمانی سردفتر نمی تواند دفتر اسناد رسمی را به خارج از دفترخانه ببرد؟ الف. برای تنظیم اسناد زندانیان ب. در صورت قادر نبودن شخصی معامله کننده از حضور در دفتر خانه بدلیل بیماری ج. در صورت تراضی طرفین معامله د. برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی مشروط به تعیین سازمان ثبت اسناد و املاک . نخستین قانون ثبت اسناد در سال ........................... هجری شمسی تصویب شد. الف. ۱۲۹۸ ب. ۱۳۹۰ ج، ۱۲۹۰ . کدامیک از گزینه های ذیل ، از جمله آثار ثبت اسناد نمی باشند؟ الف. لازم الاجرا بودن سند رسمی ب. عدم اعتبار اسناد رسمی در برابر اشخاصی ج. اعتبار مندرجات اسناد رسمی د. اعتبار اسناد رسمی در برابر اشخاصی ۲۰. کدامیک از موارد ذیل از جمله موارد رد و امتناع مسؤلین دفاتر از ثبت اسناد نمی باشد؟ الف. اسنادی که به منفعت خود او باشد. ب. اسناد مربوط به اقارب سببی درجه چهارم ج. اسناد مربوط به اقارب نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم د. اسنادی که به منفعت افراد تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او باشد.
. کدامیک از موارد ذیل سند را از رسمیت خارج نمی کند؟
الف. عدم امضاء سردفتر ب. سند تنظیمی نزد مأمور ذیصلاح، بدون رعایت مقررات
ج. عدم صلاحیت مامور تنظیم سند د. عدم رعایت مقررات راجع به تمبر رأی هیأت حل اختلاف واقع در اداره ثبت، قابل اعتراض در ............................ می باشد.
الف. دیوانعالی کشور ب. دادگاه تجدیدنظر استان
ج. شورایعالی ثبت د. دادگاه عمومی محل . مهلت درخواست تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیأت نظارت ......................... می باشد.
الف. ده روز ب. بیست روز ج. یک ماه
S.
. هزینه افراز در اداره ی ثبت ......................... می باشد. الف. نصف هزینه تفکیک ب. دو برابر هزینه تفکیک ج. سه برابر هزینه تفکیک . برابر هزینه تفکیک

***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی (چندبخشی) ۱۲۲۰۲۳۹
استفاده از:
۲۵. کدامیک از گزینه های ذیل در خصوص حکم نهایی و قطعی صحیح است؟ الف. هر حکم نهایی حکم قطعی است. ب. حکم قطعی در امور حقوقی قابل اجرا نیست. ج. هر حکم قطعی حکم نهایی است. د. ممکن است حکمی به مرحله نهایی برسد اما قابل اجرا نباشد.
۲۶. حداقل جلسات هیأت نظارت ........................ لار ............. می باشد.
الف. پنج روز - ماه ب. دو روز - هفته ج. یک روز - هفته د. سه روز – ماه
۲۷. کدامیک از گزینه های ذیل از موارد صدور سند مالکیت المثنی نمی باشد؟ الف. وجود سند مالکیت در دست دیگری و عدم امکان استراداد آن حتی با اجرائیه ب. وجود سند مالکیت نزد دیگری بطور مطلق ج. از بین رفتن سند مالکیت د. گم شدن سند مالکیت
۲۸. آگهی نوبتی همان آگهی موضوع ماده ................. می باشد. الف. ۱۱ ب. ۱۲ : * ل. ۱۰
۲۹. اگر متعهد محجوار باشد، اجرائیه به .. الف، ولی یا قیم او ب، وکیلش ج، قیم او د. ولی او ۳۰. چنانچه کسی به موجب سند رسمی اقرار نماید که فلان مبلغ را به دیگری بدهکار است و عندالمطالبه خواهد پرداخت چه نوع سندی
محسوب می شود؟
الف. مقید ب. مشروط ج. منجز د. معلق

***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی (چندبخشی) ۱۲۲۰۲۳۹
استفاده از:
۲۵. کدامیک از گزینه های ذیل در خصوص حکم نهایی و قطعی صحیح است؟ الف. هر حکم نهایی حکم قطعی است. ب. حکم قطعی در امور حقوقی قابل اجرا نیست. ج. هر حکم قطعی حکم نهایی است. د. ممکن است حکمی به مرحله نهایی برسد اما قابل اجرا نباشد.
۲۶. حداقل جلسات هیأت نظارت ........................ لار ............. می باشد.
الف. پنج روز - ماه ب. دو روز - هفته ج. یک روز - هفته د. سه روز – ماه
۲۷. کدامیک از گزینه های ذیل از موارد صدور سند مالکیت المثنی نمی باشد؟ الف. وجود سند مالکیت در دست دیگری و عدم امکان استراداد آن حتی با اجرائیه ب. وجود سند مالکیت نزد دیگری بطور مطلق ج. از بین رفتن سند مالکیت د. گم شدن سند مالکیت
۲۸. آگهی نوبتی همان آگهی موضوع ماده ................. می باشد. الف. ۱۱ ب. ۱۲ : * ل. ۱۰
۲۹. اگر متعهد محجوار باشد، اجرائیه به .. الف، ولی یا قیم او ب، وکیلش ج، قیم او د. ولی او ۳۰. چنانچه کسی به موجب سند رسمی اقرار نماید که فلان مبلغ را به دیگری بدهکار است و عندالمطالبه خواهد پرداخت چه نوع سندی
محسوب می شود؟
الف. مقید ب. مشروط ج. منجز د. معلق

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :