نمونه سوال درس فلسفه تطبیقی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فلسفه تطبیقی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام ( ۱۲۲۰۲۱۹)
استفاده از: --
۱. روش مورد نظر هانری کوربن برای فلسفه تطبیقی کدام است؟ الف. پدیدار شناسی وجودی ب. پدیدار شناسی هگلی ج. اصالت تاریخ د. پدیدارشناسی هوسرلی ۲. کدام گزینه بیانگر امکان تحقق فلسفه تطبیقی است؟ الف. هم دلی ب. سیر از ظاهر به باطن ج. رجوع به خود چیزها از راه همدلی د. دیالوگ ۳. شیوه ای که روش پدیدارشناسی بوسیله ی آن جنبه مغفول و مجهول تجربه را آشکار می سازد، چه نام دارد؟ الف، تعلیق ب. التفات ج، دیالوگ د. رجوع به خود چیزها ۴. هوسرل درصدد است فلسفه عقلی خود را با پیروی از....... فقط بر بنیاد حقیقت هایی بنا نهد که قطعی، ضروری و ثابت هستند. الف. هگل ب. دکارت ج. كانت د. لاک
--------- ۵. پدیدارشناسی نوعی روش........... است که
الف. تفسیری - به محدودیتهای زبانی محدود می شود ب. تحلیلی - به محدودیتهای زبانی محدود می شود
ج. توصیفی - به محدودیتهای زبانی محدود می شود د. تفسیری - به محدودیتهای زبانی محدود نیست ۶. انتقاد هوسرل از روان شناسی و علوم طبیعی در چیست؟
الف. رویارویی مستقیم و شهود مستقیم ذوات ب. مشاهده غیر مستقیم ذوات معنوی
ج. ناتوانی در فهم ذوات و ماهیات د. ناتوانی در فهم جهان واقعی ۷. کدام مورد درباره مکتب تاریخ گرایی درست است؟
الف. تاریخ با روش طبیعی و جریان های عقلی ادراک می شود
ب. عقل گریزی و نسبی گرای در این دیدگاه نفی شده است
ج. مشاهده مجموعه پدیده ها در ظرف تاریخ خاصی هستند
د. تاریخ در مسیر شدن خود تمامی تفکر را در بر می گیرد


***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
z o - フパミ
ŽNS هوكز ازهون هسنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام ( ۱۲۲۰۲۱۹)
استفاده از: مجاز است.
۸. به نظر هانری کوربن چگونه می توان از فلسفه تطبیقی و شناخت حقیقت یک تفکر تاریخی، سخن گفت؟
الف. با توسل به نسبیت و عقل گریزی ب. با توسل به شناخت ماهیات و ذوات
ج. با توسل به روش پدیدارشناسی د. با توسل به واقع گرايی ۹. در کدام مکتب، " اصل این همانی" معتبر شناخته می شود و کدام مکتب مخالف آن است؟
الف. فلسفه تطبیقی - اصالت تاریخ ب. پدیدارشناسی - فلسفه تطبیقی
ج. اصالت تاریخ - پدیدارشناسی د. فلسفه تطبیقی - پدیدارشناسی ۱۰. کدامیک از متفکرین، فلسفه و دین را ذاتاً متباین می دانند؟
الف. ژیلسون. هایدگر ب. هایدگر، کوربن ج. ژیلسون. برتراند راسل د. هایدگر، برتراند راسل ۱۱. کدام مورد بیانگر اندیشه هایدگر درباره ی فلسفه و دین است؟
الف. فلسفه اساساً غربی و دین اساساً شرقی است
ب. فلسفه حد وسط علم و الهیات است
ج. حقایقی میان اندیشه های فلسفی و دینی مشترک است
د. ده و از طلاب، فلسفه با افلاطه ۱ آغاز شده است وران طلایی - لای آ ندار
۱۲. این اندیشه که "حوزه فلسفه حوزه آزاد اندیشی است و تفکر دینی جزم اندیشی است " از کیست و کدام نظریه را درباره ی
فلسفه و دین بیان می کند؟ الف. هایدگر - سازگاری دین و فلسفه ب. هانری کوربن - سازگاری دین و فسلفه ج. برتراند راسل - تباین دین و فلسفه
لا . ژیلسون - تمایز دین و فلسفه


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام ( ۱۲۲۰۲۱۹)
استفاده از: مجاز است.
۱۳. در فلسفه ی کدام فیلسوف نتایج فلسفی از مقدمات عقلی محض استنتاج شده است؟
الف. آنسلم ب. بوناونتورا ج. ابن رشد د، آکوئیناس ۱۴. کدام مورد با اندیشه ژیلسون درباره ی فلسفه مسیحی سازگار است؟
الف. مذهب آگوستین طالب فلسفه مسیحی مشروط بر صرف نظر از جنبه ی مسیحی و اتکا بر جنبه ی فلسفی است
ب. مذهب توماسبی طالب فلسفه مسیحی با صرف نظر از جنبه فلسفی و تکیه بر جنبه مسیحی است
ج. آنسلم و ابن رشد خود را به حدود عقل محدود کردند
د. مفهوم فلسفه ی مسیحی نه تنها تناقض آمیز و بی معنا نیست بلکه دارای مصداق عینی نیز می باشد ۱۵. ارتباط میان مثل معقول و جهان محسوس در اصطلاح افلاطون به وسیلهٔ ..... ودر اصطلاح میرداماد به وسیلهٔ....... بیان می شود.
الف. حلول - بهره ب. بهره - حلول ج. بهره - رسالت د. حلول - صدور ۱۶. کدام مورد بیانگر معرفت حقیقی از نظر افلاطون است؟
الف. حضور و مشاهده مستقیم ایده ها ب. مشاهده مستقیم ذوات اشیاع
ج. مشاهده اشیاع رد خداوند د. شناخت شی فی نفسه به يارى عقل ۱۷. کدام فیلسوف بحث کلیات را در حوزه شناخت شناسی و نیز در حوزه وجود شناسی مطرح کرده است؟
الف. افلاطون ب. ارسطو ج. افلوطين د. اگوستین ۱۸. کدام مورد بیانگر مراد ارسطو از «صورت» است؟
الف. اشیاء محسوسی و فاقد جوهر ب. شکل و صورت ظاهری
ج، صورت معقول یا عقلی د. موجودات حقیقی مجرد از ماده
۱۹............ اقانیم سه گانه جهان هستی را شخص و ........... آنها را شیع تلقی می کرد؟
الف. افلوطین - آگوستین ب. آگوستین - افلوطین
ج: پروکلس - آگوستین


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام ( ۱۲۲۰۲۱۹)
استفاده از: مجاز است.
۱۳. در فلسفه ی کدام فیلسوف نتایج فلسفی از مقدمات عقلی محض استنتاج شده است؟
الف. آنسلم ب. بوناونتورا ج. ابن رشد د، آکوئیناس ۱۴. کدام مورد با اندیشه ژیلسون درباره ی فلسفه مسیحی سازگار است؟
الف. مذهب آگوستین طالب فلسفه مسیحی مشروط بر صرف نظر از جنبه ی مسیحی و اتکا بر جنبه ی فلسفی است
ب. مذهب توماسبی طالب فلسفه مسیحی با صرف نظر از جنبه فلسفی و تکیه بر جنبه مسیحی است
ج. آنسلم و ابن رشد خود را به حدود عقل محدود کردند
د. مفهوم فلسفه ی مسیحی نه تنها تناقض آمیز و بی معنا نیست بلکه دارای مصداق عینی نیز می باشد ۱۵. ارتباط میان مثل معقول و جهان محسوس در اصطلاح افلاطون به وسیلهٔ ..... ودر اصطلاح میرداماد به وسیلهٔ....... بیان می شود.
الف. حلول - بهره ب. بهره - حلول ج. بهره - رسالت د. حلول - صدور ۱۶. کدام مورد بیانگر معرفت حقیقی از نظر افلاطون است؟
الف. حضور و مشاهده مستقیم ایده ها ب. مشاهده مستقیم ذوات اشیاع
ج. مشاهده اشیاع رد خداوند د. شناخت شی فی نفسه به يارى عقل ۱۷. کدام فیلسوف بحث کلیات را در حوزه شناخت شناسی و نیز در حوزه وجود شناسی مطرح کرده است؟
الف. افلاطون ب. ارسطو ج. افلوطين د. اگوستین ۱۸. کدام مورد بیانگر مراد ارسطو از «صورت» است؟
الف. اشیاء محسوسی و فاقد جوهر ب. شکل و صورت ظاهری
ج، صورت معقول یا عقلی د. موجودات حقیقی مجرد از ماده
۱۹............ اقانیم سه گانه جهان هستی را شخص و ........... آنها را شیع تلقی می کرد؟
الف. افلوطین - آگوستین ب. آگوستین - افلوطین
ج: پروکلس - آگوستین


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام ( ۱۲۲۰۲۱۹)
استفاده از: مجاز است.

۲۰. کدام فیلسوف بحث ایده را با بحث وجود یکی می کند و آن را به "ابژه " تنزل می دهد؟ الف. ارسطو ب. کانت ج. دکارت د. هوسرل ۲۱. کدام مورد با نظریه ایده ها از نظر جان لاک سازگار است؟ الف. ایده ها صورت های عقلانی و معقول هستند ب. ایده ها همان تصورات واضح و متمایز هستند ج. از نظریه ایده ها به روایت بازنمایی دفاع می کند د. مرجع عینی ایده ها در عالم محسوس است ۲۲. کدام مورد با ایده آلیسم هگل سازگار است؟ الف. نفی جهان خارج است ب. همه موجودات، ظهورات روح مطلق هستند ج، بود و نبود، دوگانگی بنیادین دارند د. ایده همان شبی ع فی نفسه ناشناختنی است ۲۳. به نظر هابر ماسی نخستین فیلسوفی که بنیاد مدرنیته را پایه ریزی کرد که بود؟ الف، دکارت ب. لاک ج. اسپینوزا
۲۴. حقیقت در یونان باستان به چه معناست؟
الف، امر متعالی ب. آنچه باید باشد ج. ظهور و وجود د. مطابقت ذهن با واقع
۲۵. در فلسفه قرون وسطی واژه ی اگزیستانسی به کدام معنا به کار رفته است؟ الف. ظهور و وجود ب. ظهور خداوند ج. ظهور انسان در جهان ۲۶. فوزیس یونانی به چه معناست؟
الف. جهان طبیعت ب. سراسر هستی


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :