نمونه سوال درس حکمت متعالیه 4 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 4 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
.%SV دانشگاه پيامنوي کارشناسی - کارشناسی ارشد S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۴) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۱)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۱)
استفاده از: ------------------------------- مجاز است.
۱. برهان صدیقین از راه ...........، واجب را اثبات می کند.
الف. حدوث ب. افعال و آثار خداوند در مخلوقات ج. امکان د. هدستی ۲. تقریر ملاهادی سبزواری از برهان صدیقین مبتنی بر چه چیزی است؟ الف، حقیقت صرف وجود ب. تشکیک وجود ج. اصالت وجود د. امکان
۳. کدام مورد بیان استاد مطهری از تقریر ملاصدرا از برهان صدیقین نیست؟
الف. اصالت وجود ب. وحدت تشکیکی وجود ج. وحدت صرف و مطلق وجود د، حقیقت وجود مساوی کمال است
۴. کدام مبحث مرتبط با برهان حرکت می باشد؟
الف. ماذه و صورت ب. وجود و ماهیت ج. حدوث و قدم د. قوه و فعل ۵. «اندراج ماهیت فرضی واجب تعالی در مقوله جوهر ممتنع است»، چه امری را اثبات می کند؟
الف، واجب تعالی بسیط است ب. یگانگی واجب و نفی شریک در وجوب وجود
ج. واجب بالذات ماهیت ندارد د. نفی ترکیب وجود و عدم از خداوند
۶. این برهان که «جزء تقدم بالطبع برکل دارد و در نتیجه کل نیازمند جزء وابسته به آن و متأخر از آن است»، چه چیزی را از خداوند نفی می کند؟
الف. اجزای مقداری ب. ترکیب وجود و عدم ج. ترکیب وجود و ماهیت د. اجزای بالفعل ۷. « برهان صرف شی تکرار پذیر نیست»، برای اثبات چه امری است؟
الف. نفی ترکیب وجود و عدم ب، یگانگی واجب تعالی
ج، نفی ماهیت از واجب بالذات د. بساطت واجب تعالی ۸. اجزای جهان پیرامون ما با یکدیگر در ارتباطند و معلول یک عالم نوری مجرد از ماده است، دلیل بر چه امری است؟
الف. توحید در واجب الوجود ب. نفی ترکیب وجود و عدم در واجب تعالی
ج. توحید واجب در ربوبیت د. یگانگی و نفی شرک در وجوب وجود
۹. برهان تمانع درباره چه چیزی است؟ الف ، اثبات وجود واجب تعالی ب. بیان اینکه واجب بالذات ماهیت ندارد ج. یگانگی واجب تعالی و نفی شریک ذاتی برای او د. توحید واجب بالذات در ربوبیت ۱۰. کدام مطلب، مضمون آیه شریفه «لیس کمثله شی» است؟ الف. یگانگی واجب تعالی و نفی شریک برای او در وجوب وجود ب. واجب تعالی بسیط و فاقد اجزاع است ج. توحید واجب بالذات در ربوبیت و این اجزاء پروردگاری نیست د. واجب بالذات شریکی در هیچ یک از مفاهیم از جهت مصداق ندارد
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴


***
.
.%SV دانشگاه پيامنوي کارشناسی - کارشناسی ارشد S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۴) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۱)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۱)
. صفات اضافی........ است و همه صفات اضافی به صفت ............. بازمی گردند.
الف، زائد بر ذات واجب، قیمومیت ب، زائد بر ذات واجب، قدرت ج، عین ذات واجب، قیمومیت د. عین ذات واجب. قدرت ۱۲. صفات حیات، قدرت و عالمیت به ترتیب چاه صفاتی هستند؟ الف. حقیقی دارای اضافه - حقیقی - اضافی ب. حقیقی محض - حقیقی دارای اضافه - اضافی ج. حقیقی - اضافی - حقیقی دارای اضافه د، حقیقی محض - حقیقی- اضافی ۱۳. این نظریه منسوب به معتزله است که «آنچه در مخلوقات به.......... نسبت داده می شود، در مورد واجب به........ انتساب دارد». الف. ذات – صفات ب. صفات – ذات ج. حالات – ذات د. ذات – حالات
۱۴. این اندیشه که «ذات واجب از صفات نیابت کرده و کار آنها را انجام میدهد»، منسوب به کیست؟ الف. اشاعره ب. کرامیه ج. علامه طباطبایی د. معتزله ۱۵. صفات فعلی اموری......و ........ واجب تعالی است و اصل و ریشه این صفات همان.......است که از صفات ذاتی واجب تعالی است.
الف. قدیم - عین ذات - اراده ب. قدیم - زائد بر ذات - قدرت ج. حادت - عین ذات - اراده د، حادث - زائد بر ذات - قیومیت
۱۶. علم واجب تعالی به سایر موجودات در مرتبه ی ذات آن موجودات چه نامیده می شود؟ الف. علم پس از آفرینش ب. علم پیش از آفرینش ج. علم حضوری د، علم تفصیلی و اجمالی ۱۷. علم واجب تعالی به تمام اشیاء، علم......... پس از ایجاد آنها است و در مقام ذات به مخلوقات علم.......... دارد. الف، تفصیلی- اجمالی ب، اجمالی- تفصیلی ج، تفصیلی - حضوری د. اجمالی - حضوری ۱۸. مطابق نظر صوفیه درباره ی علم الهی، مرتبه ذات مرتبه...... نامیده می شود و مرتبه اسماع و صفات، مرتبه...... گفته می شود.
الف، واحدیت - احدیت ب. احد- احدیت ج. احدیت - واحدیت د. واحديت – واحد
۱۹. اصطلاح عنایت اول بار در کلمات ...... به کار رفته است و در نظر ایشان فاعلیت واجب تعالی، فاعل بالعنایه است.
الف، مشائیان ب. حکمای اشراقی ج، ملاصدرا د. متکلمين ۲۰. وجود عینی موجودات ممکن، علم........ واجب تعالی است، ایجابی که در آن موجودات است .......... واجب تعالی نسبت به آنها به شمار می رود.
الف. فعلی - قضای ب. ذاتی - عنایت ج. فعلی - عنایت د. ذاتی – قضاى \ץ. ---------- عبارتست از مشخص ساختن صفات و آثار ملحق به شی در علم متناسب با آنچه اسباب و ابزار موجود گنجایش دارد.
الف، عنایت ب. قضا ج. تقدیر د. اتفاق ۲۲. عقل با در نظر گرفتن فعل خداوند و صدور آن از روی علم و اختیار چه صفتی را از آن انتزاع می کند؟
الف. قدرت دب. اراده ج. رحمت لـ . عنایت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴
***
.
.%SV دانشگاه پيامنوي کارشناسی - کارشناسی ارشد S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۴) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۱)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۱)
۲۳. این امر که « وجود معلول عین رابط به وجود علت است و وجودهای امکانی عین رابط به وجود علت واجب بالذات بوده »،
چه امری را اثبات می کند؟ الف. ترتب سلسله علل میان ممکنات
ب. اعتبار وجود فی نفسه برای ماهیت علت ها و معلول ها
ج. قائل شدن وجودهای صرفاً فی غیره برای وجودهای امکانی د. ترتیب قرب و بعد با حفظ استقبال برای ماهیات
۲۴. علتات واجب تعالی و انسان نسبت به افعال اختیاری انسان چگونه است؟ بيت واجد و آدادستانی دادساسیت دا بار ن چکو
الف. چند علت با هم و در کنار هم تأثیر می کنند ب. هر یک از آنها متناوباً مؤثر هستند
ج، تأثیر آنها مترتب بر یکدیگر است د. تأثیر مترتب چند عامل طولی ۲۵. «انسان می تواند فعل را حتی زمانیکه واجب تعالی آنرا بخواهد ترک گوید و برعکس هرگاه ناخوش بدارد انجام دهد»، چه عقیده ای را درباره ی افعال اختیاری انسان بیان می کند؟
الف. فعل اختیاری انسان آفریده ی خود اوست بدون دخالت واجب تعالی ب. واجب تعالی فاعل فعال است نه انسان
○・ واجب تعالی در فعل انسان دخالت دارد
د. فعل انسان آفریده ی واجب تعالی است ۲۶. ماهیت واجب تعالی و انسان نسبت به افعال اختیاری............ است و فعل نسبتی به واجب تعالی دارد که همان........... است.
الف. طولی - عرضی به موضوعش ب. عرضی - ایجاد
ج. عرضی - عرضی به موضوعش د. طولی – ایجاد ۲۷. متفکری که خیر را امری وجودی دانست و آنرا از خیرانفکاک ناپذیر دانست که بود؟
الف. علامه طباطبایی ب. طالس ج. ارسطو د. افلاطون ۲۸. اشاعره در رابطه با افعال انسان چه عقیده ای دارند و فاعلیت واجب را چه نوعی می دانند؟
الف۔ مختار بودن۔ طوالی ب. مختار بودن - عرضی
ج. مجبور بودن انسان۔ بالتبع و ثانوی د. مجبور بودن انسان۔ بالذات ۲۹. اراده یک مفهوم ............ است و از ......... به شمار می رود.
الف. ماهوی - کیفیات نفسانی ب. وجودی - مقولات
ج. ماهوی - مقولات د. وجودی - کیف نفسانی ۳۰. حقیقت.......... عبارتست از قدرت بر آگاه کردن غیر از آنچه در ضمیر است.
ب. قدرت ج، کلام د. عنادت
الف، حیات
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴

***
.
2 'S دانشگاه پيامنوي کارشناسی - کارشناسی ارشد
z o T - プパミー
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۸۰ تشریخی: --
نام درس: حکمت متعالیه (۴) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۱)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۱)
۳۱. عجز، فقر و زلزله به ترتیب چگونه شری هستند؟ الف. بالذات – بالعرض – بالذات ب. بالعرض – بالعرض – بالذات ج. بالعرض – بالذات – بالعرض د. بالذات – بالذات – بالعرض
۳۲. تفاوت نظام عالم مثال و نظام عالم ماده در آنست که تعاقب موجودات مثالی نسبت به یکدیگر به ترتب......... است.
الف. ماهوی دب. وجود یا ج. زمانی د. مادی ۳۳. نظریه عقول دهگانه از کیست و درباره ی کدام کثرت عقول است؟
الف، حکمای مشاء - عرضی ب. حکمای اشراق - طولی
ج، حکمایا مشاء - طوالی د. حکماى اشراق – عرضی ۳۴ هیولای عالم عناصر و صورت جسمی منطبع درآن را کدام عقل می آفریند؟
الف. عقل اول ب. عقل فعال ج: عقول عرضی د. نفس فلک اقصی ۳۵. کدام عقول را ارباب انواع و مثل افلاطونی می نامند؟
الف. دهگانه ب، طولی ج. عقل فعال د. عقول عرضی ۳۶. علت حقیقی انواع طبیعی و مادی کدام است؟
الف، نفس فلک اقصی ب، جرم فلک اقصی
ج، جوهر عقلی مجرد د. صورت هاى جوهری ۳۷. « شدت و ضعف مرتبه ی وجودی در ممکن شریف تر و پست تر در قاعده امکان اشرف»، چه چیزی را بیان می کند؟
الف، عليّت و معلولیت ب. وجوب و امکان ج. قوه و فعل د. استقلال دو ممکن
۳۸. «معلول متغیر، علت متغیر می خواهد»، در چه مواردی صادق است؟ الف. علت ثابت، امری ذاتاً متحول را آفریده باشد ب. موجوداتی که حدوث و تغییر زائد بر ذات آنهاست ج. موجوداتی که بودشان عین جریان و تحرک است د. موجوداتی که ذاتاً متغیرند، علت تحول را به آنها می دهد ۳۹. هر ممکن الوجودی، وجودش مسبوق به.......... است. از این رو همه ماهیات موجود، .......... می باشند. الف. عدم زمانی - حادث زمانی ب. عدم ذاتی - حادث زمانی ج. عدم ذاتی - حادث ذاتی د. عدم زمانی - حادث ذاتی ۴۰. در اندیشه قائلان به ادوار و اکوار « پس از رسیدن به نقطه ی آغازین، آغاز نمودن دور سابق با همه پدیده های آن»، چه نامیده می شود؟ الف. دور ب، کور ج. سنه ی کبری د. سنه الهی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :