نمونه سوال درس کلام 4 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلام 4 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: کلام (۴) رشته تحصیلی / گد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۶) - جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۶)
استفاده از:
۱. اولین و مهم ترین گام در وضع قانون برای انسان چیست؟
الف. عدم انتفاع مقنن به قانون ب. معرفت مقنن ج. نیاز جامعه به قانون د. بلوغ مقنن ۲. کدام گزینه بر برتری پیامبران و فضیلت و تقدم آن ها دلالت دارد؟
الف. ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ب. انی قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخرة
ج. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى د. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم ۳. گزینه صحیح در مفهوم معجزه کدام است؟
الف. كل أمر مقرون بالتحدى مع عدم المعارضه ب. امر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع المعارضه
ج. امر خارق للعادة غیر مقرون بالتحدی مع عدم المعارضه لـ . امر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضه ۴. وحی در لغت به چه معنا آمده است؟ الف. آگاه کردن مخفیانه ب. الهام حق ج. ارسال راسل د. کمک مخفيانه
۵. کدام گزینه از قرائن صدق دعوی مدعی نبوت می باشد؟
الف، تنصیص النبی السابق ب. الادوات التی یستفید منها فی دعوته ج. جمع القرائن و الشواهد د. الرابطه المنطقیه بین الاعجاز و دعوی النبوة ۶. در کدام گزینه وحی در معنای غریزه به کار رفته است؟ الف. و اوحی فی کل سماع امره ب. و اوحینا الی ام موسی آن آرضعیه ج. آوحی ربک الی النحل د. فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم
۷. کتاب «الوحی المحمدی» اثر کیست؟
الف. محمد رشسید رضا ب. قوشسجی ج. علامه شهرستانی د. علامه حلی ۸. محقق طوسی کدام علت وجود عصمت در انبیاع را واجب می داند؟ الف. اطاعت پیامبر بر همه واجب است ب. رفتار مربی بر نوع تربیت تأثیر دارد
ج. اطمینان به پیامبر و تحصیل غرض با عصمت حاصل می شود د. تبعيت هم شامل فعل است هم شامل قول ۹. کدام گزینه در مورد وحی صحیح نیست؟
الف. کلام الله المنزل علی نبی من انبیانه ب. الشعور الفکری المشترک بین افراد الانسان عامه
ج. فانه ليس نتاج الحس و لا العقل و لا الغريزة د. یاختص به الانبیاء، ادراک خاص یتمیز عن سائر الادراکات ۱۰. تعریف مرحوم جرجانی از عصمت در کدام گزینه آمده است؟
الف. ملکه نفسانی اجتناب از گناهان است در حالی که قدرت بر آنها وجود دارد
ب. عصمت آن است که خداوند در پیامبران گناهی ایجاد نکند
ج. نوعی فضل است که دائما انسان را به سوی اطاعت سوق می دهد د. نوعی لطف است به گونه ای که انگیزه گناه را از انسان سلب نماید نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۴

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: کلام (۴) رشته تحصیلی / گد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۶) - جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۶)
استفاده از:
۱. اولین و مهم ترین گام در وضع قانون برای انسان چیست؟
الف. عدم انتفاع مقنن به قانون ب. معرفت مقنن ج. نیاز جامعه به قانون د. بلوغ مقنن ۲. کدام گزینه بر برتری پیامبران و فضیلت و تقدم آن ها دلالت دارد؟
الف. ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ب. انی قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخرة
ج. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى د. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم ۳. گزینه صحیح در مفهوم معجزه کدام است؟
الف. كل أمر مقرون بالتحدى مع عدم المعارضه ب. امر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع المعارضه
ج. امر خارق للعادة غیر مقرون بالتحدی مع عدم المعارضه لـ . امر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضه ۴. وحی در لغت به چه معنا آمده است؟ الف. آگاه کردن مخفیانه ب. الهام حق ج. ارسال راسل د. کمک مخفيانه
۵. کدام گزینه از قرائن صدق دعوی مدعی نبوت می باشد؟
الف، تنصیص النبی السابق ب. الادوات التی یستفید منها فی دعوته ج. جمع القرائن و الشواهد د. الرابطه المنطقیه بین الاعجاز و دعوی النبوة ۶. در کدام گزینه وحی در معنای غریزه به کار رفته است؟ الف. و اوحی فی کل سماع امره ب. و اوحینا الی ام موسی آن آرضعیه ج. آوحی ربک الی النحل د. فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم
۷. کتاب «الوحی المحمدی» اثر کیست؟
الف. محمد رشسید رضا ب. قوشسجی ج. علامه شهرستانی د. علامه حلی ۸. محقق طوسی کدام علت وجود عصمت در انبیاع را واجب می داند؟ الف. اطاعت پیامبر بر همه واجب است ب. رفتار مربی بر نوع تربیت تأثیر دارد
ج. اطمینان به پیامبر و تحصیل غرض با عصمت حاصل می شود د. تبعيت هم شامل فعل است هم شامل قول ۹. کدام گزینه در مورد وحی صحیح نیست؟
الف. کلام الله المنزل علی نبی من انبیانه ب. الشعور الفکری المشترک بین افراد الانسان عامه
ج. فانه ليس نتاج الحس و لا العقل و لا الغريزة د. یاختص به الانبیاء، ادراک خاص یتمیز عن سائر الادراکات ۱۰. تعریف مرحوم جرجانی از عصمت در کدام گزینه آمده است؟
الف. ملکه نفسانی اجتناب از گناهان است در حالی که قدرت بر آنها وجود دارد
ب. عصمت آن است که خداوند در پیامبران گناهی ایجاد نکند
ج. نوعی فضل است که دائما انسان را به سوی اطاعت سوق می دهد د. نوعی لطف است به گونه ای که انگیزه گناه را از انسان سلب نماید نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۴

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: کلام (۴) رشته تحصیلی / گد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۶) - جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۶)
۱۱. نظر امامیه در مورد حدود عصمت انبیاع از معاصی کدام است؟
الف. معاصی صغیره و کبیره بر انبیاء جایز نیست چه قبل از بعثت چه بعد از آن ب. معاصی صغیره بر انبیاء جایز است به شرطی که قبل از بعثت باشد ج. معاصی کبیره بر انبیاع جایز است به شرطی که فقط قبل از بعثت باشد د. معاصی کبیره و صغیره بر انبیاء قبل از بعثت جایز است ۱۲. عبارت « و اجب فی النبی العصمة لیحصل الوثوق فیحصل الغرض» در خصوص وجوب عصمت در پیامبر از کیست؟ الف. علامه طباطبائی ب. علامه مجلسی ج: علی بن محمد جرجانی د، محقق طوسی ۱۳. اگر وحی را ناشی از نبوغ انبیاع بدانیم در مورد چه نوع اخباری دچار مشکل می شویم؟ الف. اخبار و اطلاعاتی که با نوعی کرامت همراه است ب. اخباری که سعادت جاودانی را نوید می دهد ج. اخبار قطعی از آینده د. اخبار از گذشته های بسیار دور ۱۴. کدام دسته از مسلمانان وقوع خطای سهوی در انبیاع را جایز می دانند؟ الف. امامیه، معتزله و اشاعره ب. صدوق، محمد بن حسن بن ولید، اشاعره، معتزله ج. امامیه، صدوق و معتزله د. هیچ مسلمانی جایز نمی داند. ۱۵. آیه ی «الله آعلم حیث یجعل رسالته»، به کدام مورد اشاره دارد؟ الف، توحید ب. نکصسمت ج. معاد د.امامت ۱۶. نظر علامه حلی در مورد نصب امام به عنوان لطف الهی کدام است؟ الف. الامام لطف فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلاً للغرض ب. والذى يدل على ما ادّعيناه أن كل عاقل عرف العادة و خالط الناس يعلم ضرورة أن وجود الرئيس المصيب النافذ الامر ج. لطف الامامه یتم بالامور منها ما یجب علی الله تعالی و هو خلق الامام و تمکینه بالتصرف و العلم و النص علیه باسمه و نسبه د. إذا امرتكم بشىء فافعلوا ۱۷. نظر امامیه در مورد عصمت امام چیست؟ الف. عصمت از شرایط امام نیست ب. عصمت از معاصی صغیره ج. امامیه عصمت را از شرایط امام می داند د. برخی از فقهای امامیه عصمت را شرط امام نمی دانند ۱۸. کدام گزینه به اطاعت از امام و ولی اشاره دارد؟ الف. و من یتعد حدود الته فاولنک هم الظالمون ب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ج. اذا امرتكم بشىء فافعلوا د. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ۱۹. کدام گزینه از دلایل منصوب بودن امام نیست؟ الف. انجام وظایف مهم پیامبر پس از رحلت ب. از باب لطف بر خدا لازم است
ج. مقابله با مثلت ایران و روم و منافقین و مشرکین د. رساندن وحی الهی به مردم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: کلام (۴) رشته تحصیلی / گد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۶) - جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۶)
. به اعتقاد شیعه راه اثبات امامت یک امام چیست؟
الف. معجزه ب. کرامت ج. احوال یاران و طرفداران د، تصریح پیامبر یا امام قبلی ۲۱. مؤلف کتاب « المراجعات» کیست؟
الف. میر حامد حسین الهندی ب. سید شرف الدین العاملی ج. سید هاشم بحرانی د. علامه امينی ۲۲. کدام گزینه از دلایل لزوم عصمت در امام محسوب نمی شود؟
الف. امام مانند پیامبر حافظ شریعت است ب. آیه مباهله
ج. آیه اطاعت از اولوا الامر د. آیه ابتلای حضرت ابراهیم (ع)
۲۳. معنای لغوی و اصطلاحی رجعت به ترتیب کدام است؟
الف. بازگشت - زنده شدن دوباره برخی اموات ب. شروع مجدد- زندگی دوباره برخی اموات ج. بازگشت - شروع حیات بارز خی د. شروع مجدد - برگشت مصائب گذشته
۲۴. کدام جمله بیان دقیقتری از تناسخ ارائه می کند؟
الف. انتقال ارواح از عالم ذر به بدن انسان زمینی ب. انتقال روح پس از مرگ به یک بدن برزخی دیگر ج. انتقال روح پس از مرگ بدن برزخی است د. انتقال روح بلافاصله پس از مرگ به بدن دیگراست بدون هیچ توقفی ۲۵. نظر قرآن در مورد معاد جسمانی و روحانی در کدام گزینه آمده است؟ الف. بیشتر به معاد جسمانی اهمیت می دهد ب. فقط معاد جسمانی را می پذیرد ج. فقط معاد روحانی را می پذیرد د. هر دو معاد را مطرح می کند የፆ. کدام گزینه از علامات ظهور حضرت مهدی (عج) محسوب نمی شود؟ الف. تكامل الصناعات ب. تكامل العقول ج. تكامل الانسان د. الاستعداد العالمی
۲۷. کدام آیه قرآنی به تجرد نفس اشاره دارد؟ الف. الته یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها ب. ذلك بأن الله هو الحق و أنّه يحيى الموتى ج. أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات د، آفنجعل المسلمین کالمجرمین
۲۸. مراد از شفاعت در اصطلاح متکلمان چیست؟ الف. هو آن تصل رحمته سبحانه و مغفرته الی عباده من طریق اولیائه و صفوه عباده ب. هو آن تصل رحمته سبحانه و مغفرته الی عباده الخاص ج. هو آن تصل رحمته الی عباده من طریق اولیائه
د. هو أن تصل رحمته و مغفرته من طريق أعماله الصالحه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۴
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: کلام (۴) رشته تحصیلی / گد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۶) - جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۶)
. به اعتقاد شیعه راه اثبات امامت یک امام چیست؟
الف. معجزه ب. کرامت ج. احوال یاران و طرفداران د، تصریح پیامبر یا امام قبلی ۲۱. مؤلف کتاب « المراجعات» کیست؟
الف. میر حامد حسین الهندی ب. سید شرف الدین العاملی ج. سید هاشم بحرانی د. علامه امينی ۲۲. کدام گزینه از دلایل لزوم عصمت در امام محسوب نمی شود؟
الف. امام مانند پیامبر حافظ شریعت است ب. آیه مباهله
ج. آیه اطاعت از اولوا الامر د. آیه ابتلای حضرت ابراهیم (ع)
۲۳. معنای لغوی و اصطلاحی رجعت به ترتیب کدام است؟
الف. بازگشت - زنده شدن دوباره برخی اموات ب. شروع مجدد- زندگی دوباره برخی اموات ج. بازگشت - شروع حیات بارز خی د. شروع مجدد - برگشت مصائب گذشته
۲۴. کدام جمله بیان دقیقتری از تناسخ ارائه می کند؟
الف. انتقال ارواح از عالم ذر به بدن انسان زمینی ب. انتقال روح پس از مرگ به یک بدن برزخی دیگر ج. انتقال روح پس از مرگ بدن برزخی است د. انتقال روح بلافاصله پس از مرگ به بدن دیگراست بدون هیچ توقفی ۲۵. نظر قرآن در مورد معاد جسمانی و روحانی در کدام گزینه آمده است؟ الف. بیشتر به معاد جسمانی اهمیت می دهد ب. فقط معاد جسمانی را می پذیرد ج. فقط معاد روحانی را می پذیرد د. هر دو معاد را مطرح می کند የፆ. کدام گزینه از علامات ظهور حضرت مهدی (عج) محسوب نمی شود؟ الف. تكامل الصناعات ب. تكامل العقول ج. تكامل الانسان د. الاستعداد العالمی
۲۷. کدام آیه قرآنی به تجرد نفس اشاره دارد؟ الف. الته یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها ب. ذلك بأن الله هو الحق و أنّه يحيى الموتى ج. أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات د، آفنجعل المسلمین کالمجرمین
۲۸. مراد از شفاعت در اصطلاح متکلمان چیست؟ الف. هو آن تصل رحمته سبحانه و مغفرته الی عباده من طریق اولیائه و صفوه عباده ب. هو آن تصل رحمته سبحانه و مغفرته الی عباده الخاص ج. هو آن تصل رحمته الی عباده من طریق اولیائه
د. هو أن تصل رحمته و مغفرته من طريق أعماله الصالحه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۴
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: کلام (۴) رشته تحصیلی / گد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۶) - جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۶)
استفاده از:
۲۹. کدام آیه در مورد شفاعت صدق می کند؟
الف. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات .... ليقوم الناس بالقسط ب. قالوا انطاقنا الله الذی انطق کل شی ع
ج. وانذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع لعلهم تتقون
د. فلا تدعوا مع الله احداً ۳۰. اینکه انسان با وجود تغییرات جسمانی از کودکی تا پیری در عین حال یک وحدتی را در خود احساس می کند، بر چه چیزی دلالت دارد؟
الف، معاد روحانی
ب. معاد جسمانی
ج. تجرد نفس انسان
د. وجود عالم عقلی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :