نمونه سوال درس حکمت متعالیه 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد * - e. - フ)(ミ ŽNS هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۱) رشته تحصیلی کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۰)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۶۹)
۱. سلب وجود از ماهیت چه چیزی را اثبات می کند؟
الف. ماهیت ذاتاً ممکن است ب. ماهیت همان وجود است ج. اصالت با ماهیت است د. حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجود است
۲. چه نوع اتصافی مانند اتصاف سفیدی به سفیدی است و چه نوع اتصافی مانند اتصاف گچ به سفیدی است؟
الف. وجود به موجودیت- ماهیت به موجودیت ب. ماهیت به موجودیت - موجودیت به ماهیت ج. موجودیت به ماهیت - وجود به موجودیت د. ماهیت به موجودیت - وجود به موجودیت
۳. کدام مورد، نظریه محقق دوانی درباره ی وجود و ماهیت است؟ الف. اعتقاد به اشتراک لفظی وجود ب. اصالت با وجود و ماهیت اعتباری
ج. اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکنات
د. اصالت با ماهیت و وجود اعتباری
۴. تمایز مراتب وجود به نفس ذاتشان از فروع چه مسأله فلسفی است؟
الف، وحدت حقیقت وجود ب. تشکیکی بودن حقیقت وجود
ج. اصالت وجود د. کثرت امرى بديهی است ۵. قضیه جزئی جزئی است، به چه حمل درست است؟
الف. حمل اولی ب، حمل شایع ج. حمل حقیقیه و رقیقه د. حمل مواطات ۶. وجودهای ............ ماهیت ندارند و ............. اتحاد مفهومی موضوع و محمول را بیان می کند.
الف. مستقل - هلیه بسیطه ب، نفسی- حمل اولی
ج، محمولی- حمل شایع د. رابط – حمل اولی ۷. کدام مورد وجود لغیره نیست؟
الف. وجود اعراض ب. وجود علم
ج. وجود انواع تام جوهری د. صورت های منطبع در ماده ۸. « وجود لغیره» از اقسام کدامیک از وجود ها است؟
الف. فی غیره ب. لنفسه ج. فی نفسه د. فی نفسه لنفسه
۹. اگر برای مفهومی موجود ضرورتاً ثابت باشد.......... است، اگر وجود ضرورتاً از آن سلب شود....... است و اگر برای آن نه وجود ضروری باشد نه عدم .......... گفته می شود.
الف. وجوب - امتناع - امکان ب. وجوب - امکان - ممتنع
ج. امکان - امتناع - وجوب د، وجوب ذاتی- امکان - وجوب بالغیر ۱۰. امکان جزو کدامیک از معقولات است؟
الف، معقولات ثانی فلسفی ب، معقولات ثانی منطقی ج، معقولات اولی د. ادراکهای اعتباری است
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۴
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد * - e. - フ)(ミ ŽNS هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۱) رشته تحصیلی کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۰)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۶۹)
۱۱. چه نوع ضرورتی اختصاصی به امری دارد که ذات موضوع وجود صرف و قائم به خود داشته باشد و محدود به هیچ حد و ماهیتی نباشد؟
الف، ضرورت منطقی ب. ضرورت ذاتی ج: ضرورت ازلی د، ضرورت وصفی ۱۲. « هر انسانی بالضروره حیوان است» کدام نوع ضرورت است؟
الف، ازلی ب. وصفی ○・ ذاتی د. وقتی ۱۳. سلب ضرورت از طرف موافق و مخالف، تعریف کدام امکان است؟
الف. عام ب. خاص ج. اخص د. استقبالی ۱۴. کدام امکان بیانگر سلب تمام ضرورت ها است؟
الف. عام ب. خاص ج. استعدادی د. استقبالی
Υ δ. کدام معنی امکان امتناع بالذات و امتناع بالغیر را سلب می کند؟
الف، فقری ب. استعدادی ج. خاص د. وقوعی ۱۶. چه امکانی امکان وجودی نامیده می شود و در مقابل کدام معنی امکان قرار دارد؟
الف. فقری - ماهوی ب. استعدادی - وقوعی ج. استقبالی - استعدادی د. وقوعی - خاصی ۱۷. ضرورتی که موجود ممکن از ناحیه علت تامه اش دریافت کرده چه نوع ضرورتی است؟
الف. وجوب بالذات ب، وجوب بالغیر ج. امکان بالذات د. وجوب بالقياس
۱۸. ضابطه و ملاک تحقق رابطه کدام معنی وجوب آنست که میان هرشی که با یکدیگر مقایسه می شوند، علیت و معلولیت باشد؟
الف. وجوب بالذات ب. وجوب بالغیر ج: وجوب بالقیاس د. امکان بالقياس ۱۹. هر واجب بالغیری.........است و هر ممتنع بالغیری........... می باشد.
الف. ممکن بالذات - ممکن بالذات ب. ممکن بالقیاس - ممکن بالذات
ج. ممکن بالذات - ممتنع بالذات د. ممکن بالقیاس - ممتنع بالذات ۲۰. ضرورت وجود برای واجب بالذات چه نوع ضرورتی است؟
الف، ذاتی ب. وصفی ج. منطقی د. ازلی ۲۱............. مقدم بر ........ است و وجوب غیری پیش از وجود معلولی است.
الف. ایجاب - ایجاد ب. ایجاد - ایجاب ج. ایجاد - امکان ذاتی د. امکان ذاتی - ایجاب
۲۲. ترتب وجود شی بر عدمش چه نامیده می شود؟ الف. قدم دب. امکان ○・ حدوث لـ . اولویت ۲۳. نقیضی این قضیه: « الماهیه من حیث های موجوده»، کدام مورد است؟ الف. الماهیه من حیث لا های موجوده ب. الماهيه من حيث هى معدومه
ج. لیست الماهیه من حیث های معدومه د. لیست الماهیه من حیث های بموجوده
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد * - e. - フ)(ミ ŽNS هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۱) رشته تحصیلی کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۰)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۶۹)
۲۴. به ترتیب به: « ماهیت بشرط شبی» ، « ماهیت بشرط لا » و « ماهیت لابشسرط» چه گفته می شود؟ الف. ماهیت مطلقه - ماهیت مجرده - ماهیت مخلوطه ب. ماهیت مخلوطه - مجرده - ماهیت مطلقه
ج. ماهیت مخلوطه - ماهیت مطلقه - ماهیت مجرده
د. ماهیت مجرده - ماهیت مطلقه - ماهیت مخلوطه
۲۵. اگر اشیاء اشتراک در عرض داشته باشند، تمایزشان به چیست و اگر اشتراکشان به تمام ذات باشد، امتیاز آنها چگونه خواهد
بود؟ الف. به جزء ذات – به جزء ذات ب، عوارض خارجی - عوارض خارجی ج. به تمام ذات - به عوارضی خارجی د. به تمام ذات - به شدت و ضعف
۲۶. تشکیک تنها در چیست و تنها عامل تشخص و تعین و جزئیت چه می تواند باشد؟
الف. وجود - وجود ب. وجود - ماهیت ج. ماهیت - وجود د. وجود - صدورت ۲۷. «آن دسته از مفاهیم عرضی که مبادی آنها ما به ازای مستقلی در خارج ندارند و تنها در اثر تحلیل های ذهنی و مقایسه ی اشیاء خارجی با یکدیگر از اشیاء انتزاع و بر آنها حمل می شود»، چه نامیده می شود؟
الف. محمول بالضمیمه ب. حمل شایع ج. مفاهیم ذاتی د. خارج محمول ۲۸. جزء مشترک میان چند نوع چیست و جزء مختص به آن نوع چه نامیده می شود؟ الف. جنس – فصل ب. ذات – عرض ج، فصل- جنس د. عرض – ذات
۲۹. اگر جزء مختص به نحو لابشرط اعتبار شود، آن جزء چیست؟
الف، صورت ب، فصل ج، علت صوری د. عرض ۳۰. چه چیزی همان نوع در حال ابهام است و چه چیزی همان نوع در حال تحصتل است؟
الف. عرض عام – فصل ب، جنس- فصل
ج، فصل- جنس د. جنس – عرض خاص ۳۱. فصل اشتقاقی ، محصتل چیست؟
الف. ماهیت ب. نوع ج: جنس د. جنس ونوع ۳۲. نوعیت نوع به واسطه ی چه چیزی محفوظ می ماند؟
الف. جنس ب. عرض عام ج. عرض خاص د. فصل ۳۳. کدام ماهیات تام به گونه ای هستند که برای آنکه آثار بر آنها مترتب شود، کافی است فردی از آنها در خارج موجود شود؟
الف، فصل حقیقی ب. فصل اشتقاقی ج: نوع حقیقی د. نوع اضافی ۳۴، وجود نفس مجرد چه نوع وجودی است؟
الف. از هر جهت ناعتی است ب. از هر جهت لنفسسه است
ج. از جهتی ناعتی و از جهت دیگر لنفسه است د. فی غیره لغيره است
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد * - e. - フ)(ミ ŽNS هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: حکمت متعالیه (۱) رشته تحصیلی کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۰)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۶۹)
۲۴. به ترتیب به: « ماهیت بشرط شبی» ، « ماهیت بشرط لا » و « ماهیت لابشسرط» چه گفته می شود؟ الف. ماهیت مطلقه - ماهیت مجرده - ماهیت مخلوطه ب. ماهیت مخلوطه - مجرده - ماهیت مطلقه
ج. ماهیت مخلوطه - ماهیت مطلقه - ماهیت مجرده
د. ماهیت مجرده - ماهیت مطلقه - ماهیت مخلوطه
۲۵. اگر اشیاء اشتراک در عرض داشته باشند، تمایزشان به چیست و اگر اشتراکشان به تمام ذات باشد، امتیاز آنها چگونه خواهد
بود؟ الف. به جزء ذات – به جزء ذات ب، عوارض خارجی - عوارض خارجی ج. به تمام ذات - به عوارضی خارجی د. به تمام ذات - به شدت و ضعف
۲۶. تشکیک تنها در چیست و تنها عامل تشخص و تعین و جزئیت چه می تواند باشد؟
الف. وجود - وجود ب. وجود - ماهیت ج. ماهیت - وجود د. وجود - صدورت ۲۷. «آن دسته از مفاهیم عرضی که مبادی آنها ما به ازای مستقلی در خارج ندارند و تنها در اثر تحلیل های ذهنی و مقایسه ی اشیاء خارجی با یکدیگر از اشیاء انتزاع و بر آنها حمل می شود»، چه نامیده می شود؟
الف. محمول بالضمیمه ب. حمل شایع ج. مفاهیم ذاتی د. خارج محمول ۲۸. جزء مشترک میان چند نوع چیست و جزء مختص به آن نوع چه نامیده می شود؟ الف. جنس – فصل ب. ذات – عرض ج، فصل- جنس د. عرض – ذات
۲۹. اگر جزء مختص به نحو لابشرط اعتبار شود، آن جزء چیست؟
الف، صورت ب، فصل ج، علت صوری د. عرض ۳۰. چه چیزی همان نوع در حال ابهام است و چه چیزی همان نوع در حال تحصتل است؟
الف. عرض عام – فصل ب، جنس- فصل
ج، فصل- جنس د. جنس – عرض خاص ۳۱. فصل اشتقاقی ، محصتل چیست؟
الف. ماهیت ب. نوع ج: جنس د. جنس ونوع ۳۲. نوعیت نوع به واسطه ی چه چیزی محفوظ می ماند؟
الف. جنس ب. عرض عام ج. عرض خاص د. فصل ۳۳. کدام ماهیات تام به گونه ای هستند که برای آنکه آثار بر آنها مترتب شود، کافی است فردی از آنها در خارج موجود شود؟
الف، فصل حقیقی ب. فصل اشتقاقی ج: نوع حقیقی د. نوع اضافی ۳۴، وجود نفس مجرد چه نوع وجودی است؟
الف. از هر جهت ناعتی است ب. از هر جهت لنفسسه است
ج. از جهتی ناعتی و از جهت دیگر لنفسه است د. فی غیره لغيره است
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد
z , ......r.ے . a/INF
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۴۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: حکمت متعالیه (۱) رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۰۰)- جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۶۹)
۳۵. کدام مورد درباره ی مقولات درست نیست؟ الف. مقولات، مرکب از جنس و فصل اند ب. مقولات کاملاً از یکدیگر متباین اند ج. ماهیت واحد نمی تواند در بیش از یک مقوله مندرج باشد د. واجب و ممتنع از مقولات بیرونند
۳۶. تعداد مقولات از نظر شیخ اشراق چند تاست و کدام موارد زیر است؟
الف. چهار: جوهر- کم - کیف - نسبت ب. پنج: جوهر- کم - کیف - نسبت - حرکت
ج، چهار: جوهر - کم - کیف - حرکت د. پنج : کم - کیف - جوهر - نسبت - وضع ۳۷. جوهری که در محل حلول می کند چیست و جوهری که خودش محل برای جوهری است که قائم به آن باشد چه نام دارد؟
الف، صورت مادی - هیولا ب. هیولا- صورت مادی
ج: نفس - جسم د، جسم - نفس ۳۸. در تقسیم بندی ملاصدرا از جوهر، « جوهری که جزع جسم نیست و بدون واسطه در جسم تصرف نمی کند»، کدام است؟
الف. ماده دب ، صورت ج. نفس د. عقل
۳۹. این گفته که: « جسم، مرگب از اجزایی است که دارای وضع هستند، تقسیم در آن راه ندارد و این اجزاع محدودند»، از کیست؟
الف، نظام ب، دموکریتوس ج. شیخ اشراق د. متکلمان ۴۰. وجود از نظر کدام حکما « اصیل» و از نظر چه کسانی «اعتباری» است؟ الف. اشراق – مشاء ب. متعالیه - مشاع ج. مشاء – اشراق د. مشاع - متعالیه
۴۱. وجود محمولی با کدام مورد مطابق است؟ الف. رابط ب، نفسی ج. لغيره د. فی غیره ۴۲. نحوه اتصاف ماهیت به وجود چگونه است؟
الف. وجود امری عارض بر ماهیت است ب. وجود جز ۶ ماهیت است
ج. وجود عین ماهیت است د. وجود را می توان از ماهیت سلب کرد ۴۳. چه کمالی مکمل جوهر جسم است و چه جزئی از جسم است که حیثیت ذاتش، حیثیت قبول صورت ها وعرضی هایی است که به جسم ملحق می شود؟
الف. کمالات ثانوی - ماده ب. کمالات اولی - ماده
ج، کمالات ثانوی - صورت د. کمالات اولی – کمالات ثانوی
۴۴. به ترتیب تقدم صورت بر ماده و تقدم ماده بر صورت چگونه است؟
الف. وجودی - زمانی ب. به رتبه- زمانی ج. وجودی - وهمی د. وجودى – به رتبه ۴۵. حرکت جوهری ماده در بستر صورت های خود به چه نحوی است؟ الف. لبس بعد لبس ب. خلع و لبس ج. دفعی د. كون و فساد
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :