نمونه سوال درس شناخت ادعیه اهل بیت نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت ادعیه اهل بیت نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . www.20FILE.ORGo. : مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سولات : تاتي :.م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۳ تشریحی : . سری سوال : یک ۱
: ( شناخت ادعیه اهل بیت (ع
رشته تحصیلی اکش درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۹
اصلي ترین پیام آیه «قل ما یعبؤا بکم ربي لولا دعاو کم» چیست؟ کسب رضایت الهي در سایه دعا و نیایش توجه به دعا و فرهنگ نیایش " دعا یکی از نشانه های مومنان " دعا و نیایش شرط قبولی عبادات
Y - واژه دعا در آیه «ان الذین تداعون من دون الله عباد امثالکم» به چه معناست؟ عبادت و بندگي دعوت و تشویق " خواندن و خواستن " صداکردن و صد زدن
" در کدام آیه قران کریم وعده اجابت دعا و حتمی بودن آن از طرف خداوند داده شده است؟
’’ اناٹ سمیع الدعا " ان ربي قریب مجیب
" و آتاکم من کل مسألتموه " و اذا سألك عبادي عني فاني قريب " آیه کریمه «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» بیانگر چه موضوعي است؟
تهدید و تحذیر از ترک دعا توجه به آداب خاصی دعا
" اقدام به دعا در گرفتاریها ادعا ملالث قرب منزلت بندگان کدام دعاي قرآني براي طلب هدایت از خداوند است؟
" رب زدني علما "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
" رب اغفر لي و ولوالدي " و اغفر لنا ربنا اناث انت العزیز الحکیم نیایش عرفات از کدام معصوم نقل شده است؟
" امام سجاد(ع) " امام علي (ع) " امام صادق (ع) " امام حسین (ع)
ΥΥ/Υ ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۳ تشریحی : .
* : شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
رشته تحصیلی اکش درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۹
ادعای «رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و المومنات و لاتزد الظالمین الا تبارا» بر زبان
کدام پیامبر جاری شده است ؟
- -- - - * .. - 。ャ - - ... )
— Л
به فرموده پیامبر اکرم: الدعاء .... العباده.
) ... مفتاح ャ。 کل
بهترین ثمره دعا چیست؟
) ... تطهیر روح و آرامش یافتن " رفع حوائج
"ابي نیازي از غیر خدا توکل به خداوند گناهي که نخستین بار سبب معصیت خداوند شد چه بود؟
اکبر " حسد " دروغ \ \ - راه پایداري محبت خداوند در دل کدام است؟
" اخلاص در عمل دوري از وسوسه هاي شيطان
پیوسته به یاد خداوند و نعمتهاي او بودن تلاش برای کسب رضایت مخلوق
" حقیقت دعا چیست؟
اظهار ذلت و بندگي در برابر خداوند تشکر از مقام ربوبي خداوند کسب منافع مادی و معنوي بیشتر رسیدن به مقام قرب الهي
" آیه «فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا له ابواب السماء بماء منهمر» بیانگر کدام یک از آثار عملي دعا است؟
'' تقويت باورهاي ديني " ایثار
" شجاعت و استقامت گناه زدایی
ΥΥ/Υ ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵
***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۳ تشریحی : .
* : شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
رشته تحصیلی اکش درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۹
" حدیث «الجار ثم الدار» سخن کدام یک از اهل بیت علیهم السلام است؟ فاطمه زهرا(س) " امام حسن (ع) " امام حسین (ع) " پیامبر اکرم(ص)
" آیه «و اذا ذکر الله وحده اشمازات قلوب الذین لا یومنون بالاخره» در توصیف کدام گروه است؟ ) ... کساني که نگران سرنوشت خود در روز قیامت اند.
کساني که یاد خدا سبب تنفر و دلتنگي آنان مي شود.
" کساني که دعا را براي رفع حوائج خود نمي خواهند بلکه از روي اخلاص و محبت خداوند او را مي
خوانند.
کسانی که فقط در گرفتاریها به یاد خدا مي افتند. " نخستین گام براي دعا چیست؟ " اخلاص ' روزه " توجه Y \ - حدیث امام صادق که مي فرماید: «ما ارفعت کف الي الله عز و جل احب الیه من کف فیها خاتم عقیق» به کدام
یالث از مقدمات دعا اشاره دارد؟
پرهیز از حرام " آراستگي و انضباط
" حفظ لسان رو به قبله بودن
- دعا کردن به صدایی میان جهر و اخفات سیره کدام یالث از پیامبران الهی بوده است؟
- f - . Y. - - - .Y حصريف يو سبعـب حضرت داوود حصرت موسي
بالابردن دست برای دعا " اشاره کردن با انگشت سبابه
" پناه بردن به خدا از ناملایمات قراردادن کف دستها رو به آسمان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵
ΥΥ/Υ ΥΔ
***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۳ تشریحی : .
* : شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
رشته تحصیلی اکش درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۹
" حدیث «الجار ثم الدار» سخن کدام یک از اهل بیت علیهم السلام است؟ فاطمه زهرا(س) " امام حسن (ع) " امام حسین (ع) " پیامبر اکرم(ص)
" آیه «و اذا ذکر الله وحده اشمازات قلوب الذین لا یومنون بالاخره» در توصیف کدام گروه است؟ ) ... کساني که نگران سرنوشت خود در روز قیامت اند.
کساني که یاد خدا سبب تنفر و دلتنگي آنان مي شود.
" کساني که دعا را براي رفع حوائج خود نمي خواهند بلکه از روي اخلاص و محبت خداوند او را مي
خوانند.
کسانی که فقط در گرفتاریها به یاد خدا مي افتند. " نخستین گام براي دعا چیست؟ " اخلاص ' روزه " توجه Y \ - حدیث امام صادق که مي فرماید: «ما ارفعت کف الي الله عز و جل احب الیه من کف فیها خاتم عقیق» به کدام
یالث از مقدمات دعا اشاره دارد؟
پرهیز از حرام " آراستگي و انضباط
" حفظ لسان رو به قبله بودن
- دعا کردن به صدایی میان جهر و اخفات سیره کدام یالث از پیامبران الهی بوده است؟
- f - . Y. - - - .Y حصريف يو سبعـب حضرت داوود حصرت موسي
بالابردن دست برای دعا " اشاره کردن با انگشت سبابه
" پناه بردن به خدا از ناملایمات قراردادن کف دستها رو به آسمان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵
ΥΥ/Υ ΥΔ
***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۳ تشریحی : .
* : شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
رشته تحصیلی اکش درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۹
" تغییر یا محو مشیت پیشین با مشیت جدید از سوي خداوند متعال چه نام دارد؟
. . . Y. “. . Y - - - به باور علامه طباطبایی چه رابطه ای میان دعا و اجابت برقرار است؟
- . Y. - - - . . Y -- ... ) " حدیث «لولا رحمتلک لکنت من الهالکین» بیانگر کدام نوع اجابت دعا است؟ " پاداش اخروي " دفع شرور و بدیها از دعا کننده " برآوردن حاجت با تاخیر بخشایش گناهان دعا کننده " کدام یک از شرایط دعا کننده نیست؟
باور داشتن به فقر و نیاز خود " اخلاص و ترلث ریا
" انتظار اجابت دعا " حسن ظن به خداوند
ー Yャ
کدام وقت جزء اوقات مطلق دعاست؟
ماه رمضان "وقت افطار "وقت نماز صبح " ساعات اول شب
" دعاي «و اکفني ما اهمني من امر دنیایيا و آخرتي» در زمره کدام نوع از دعاها جاي دارد؟ " دعا براي خود ادعا براي پدر و مادر دعا براي مومنین
دعا براي سنگربانان و پاسداران دین و سرزمین
ΥΥ/Υ ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :