نمونه سوال درس قرآن و خاور شناسان نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قرآن و خاور شناسان نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: قرآن و خاورشناسان
رشته تحصیلی / کد درس علوم قرآن و حدیث - ۱۹۷ ۱۲۲۰
استفاده از: -- مجاز است.
۱. کدام شخصیت در تعریف نور می فرماید : « حقیقتی بسیط که به خودی خود ظاهر و غیر خود را ظاهر و نورانی می نماید و آن نه جنسی است و نه فصل»
الف. علامه طباطبایی ب. ابن سینا ج، ملاصدرا د. شیخ طوسی ۲. طبق نظر علامه طبرسی کدام گزینه در تعریف کلمه «ایام الله» ذکر نشده است؟
الف. حوادث گذشته و بلاهای برامم ب. پیروزیهای مسلمانان در جنگ
ج. نعمت های خداوند د. زمان وقوع سنن و افعال خداوند ۳. کدام کلمه با معنای « دیوار و باروهای شهر» ارتباط دارد؟
الف. عروه الوثقی ب. مثانی ج. آیه د. دسور ۴. خاورشناسان کدام کلمه قرآنی را به غلط به معنای «نجات بخشی» تعریف کرده اند؟
الف. فرقان ب، خاتم ج: امی د. رسول ۵. کدام شخصیت درباره « فرقان» می فرماید:«آیه محکمی است که عمل به آن واجب است»؟
الف. ابن عباس ب. ابن مسعود
ج: ابن ابی کعب د. امام صادق (ع) ۶. کدام گزینه مدعی است که «آیین نماز در اسلام مربوط به مراسم جنگ است»؟
الف. بوهل ب. آرتور جفری
ج. مرگولیوت د. شپاير ۷ آیه شریفه «قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من انفعهما» به کدام گناه اشاره دارد؟
الف. شراب و قمار ب، تحریم گوشت خوک
ج. دزدی و خیانت د. همه گناهان کبیره ۸. روزه یهودیان منحصر به چند روز است؟
الف. ده روز ب. یک هفته
ج. یک ماه د. يک روز
۹. کدام یک از اسماع الهى ذات مستجمع جميع صفات کمالیه 3 جلاليه است؟ الف. الته دب. رحمن ج: حی لد. صلسملا ۱۰. سخن خاور شناسان درباره « معمدانی» مربوط به کدام مورد است؟
الف، صابئی ب. امیون ج: مجوس د. نصارى ۱۱. کدام گزینه در تعریف « رسولان» به عبارت « بشارت دهندگانی که به سوی ملت ها فرستاده شده اند « اشاره کرده است؟
الف، ویلیام مویر ب. نولد که
ج. ونسینگ د. گلدزيهر
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۳
***
www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- رشته تحصیلی / کد درس علوم قرآن و حدیث - ۱۹۷ ۱۲۲۰
استفاده از: مجاز است.
۱۲. امام علی (ع) درباره چه کسی فرمود: او بنده صالح و محبوب و دوستدار خداوند بود؟
الف. سلمان ب، ذوالقرنین
ج. هارون د، خضر ۱۳. درباره اصول مکتب اپیکویسم کدام گزینه نادرست است؟
الف. اعتقاد به ماوراع الطبیعه ب. اعتقاد به اصول تکامل
ج. انسان گرا و خوش بین به نوع بشر د. معتقد به اصول مادی ۱۴. عبارت « باسم یهو» در تورات به کدام معنا به کار رفته است؟
الف.نام يهوه ب. بنام خدا
ج. یاری یهوه د. پرستش خدا ۱۵. در بین خاورشناسان کدام یک اولین اقدام جدی را درباره تربیت زمانی سوره ها انجام داد؟
الف. جان برتون ب. بلاشر
ج: گریم د. نولد که ۱۶. کدام گزینه از ویژگی های سوره های مکی نادرست است؟
الف. هر سوره ای که در آن سجده باشد. ب. هر سوره ای که داستان منافقان را بیان می کند.
ج. هر سوره ای که در آن «ایها الناس» آمده است. د. هر سوره ای که در آن کلمه «کلا» است. ۱۷. دانشمندان علوم قرآنی، اغلب برای تفاوت گذاشتن میان مکی و مدنی کدام معیار را به کار گرفته اند؟
الف، معیار مکانی ب، معیار اسلوب
ج، فرض تکرار نزول د. معیار زمانی ۱۸. از گزینه های زیر کدام یک نادرست است؟
الف. استبرق - پارچه ضخیم ب. مشکاه = چراغدان
| اسفار = مسافرت لا . او اب - تسبیح کننده ・○ ۱۹. در معنای واژه « حوب» کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف. گناه دب. ثواب
○・ عاقبت د. عذاب
۲۰. طبق روایت امام باقر(ع) کدام گزینه درباره «نبی» و «رسول» نادرست است؟
الف. نبی آنست که ملک را نمی بیند ب. رسول فقط در خواب با ملک مرتبط است
ج. رسول ملک را آشکار می بیند د. نبی صداى ملک را می شنود ۲۱. منظور از عبارت قرآنی « یا اخت هارون» چیست؟
الف. ای خواهر هارون ب. ای کسی که دختر هارونی
ج. ای خواهر عمران د. ای کسی که از نسل هارون هستی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳
***
www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- رشته تحصیلی / کد درس علوم قرآن و حدیث - ۱۹۷ ۱۲۲۰
استفاده از: مجاز است.
۲۲. «صائبان قومی هستند که دینشان شبیه دین نصارا می باشد و بر این پندارند که از دین نوح پیروی می کنند» این تعریف صائبان |3 کدام لغات شناسی می باشد؟
الف.جوهری ب. ازهری ج: بیضاوی د. شهرستانی ۲۳ قرآن کریم در سوره کهف با نام «ذو القرنین» از چه کسی با تمجید یاد کرده است؟
الف. اسکندر کبیر ب. ارسطو ج. افلاطون د. نوح ۲۴. کتاب «زندگی محمد(ص)» از کیست؟
الف.نولدکه ب. رژی بلاشر ج: گریم د. ویلیام مویر מץ ------ سوره ذاریات دو قلم را در آغاز دوره دوم مکی قرار داده است در حالی که ............در پایان دوره نخست مکی قرار داده است
الف. ریچارد بل، بلاشر ب. نولدکه، بلاشر ج. بلاشر، نولدکه د. گریم ،نولدکه ۲۶. چه کسی با این اندیشه که در قرآن ، واژگان بیگانه و دخیل وجود دارد مخالف است؟
الف.ابوالحسن بن فارس ب. شیخ طوسی
ج. ابوحنیفه د. مالک بن أنس ۲۷. مطابق دیدگاه زرکشی کدام واژه از زبان یونانی ، در قرآن به کار رفته است؟
الف.إستبرق ب. هدنا ج:سائندس ۲۸. کتاب «واژگان دخیل در قرآن » نوشته کیست؟
الف، سیوطی ب. زرکشی ج:آرتورجفری د. محمد فوادعبدالباقی ۲۹. « هامان » چه رابطه ای با فرعون داشت؟
الف. برادر فرعون ب. وزیر فرعون ج.فرماندار فرعون د. مشاور فرعون ۳۰ در انجیل لوقا (باب ۱۱ آیه ۴۹) کلمه «اپستلوس» به کدام معنا اشاره دارد؟
الف. یهود ب. رسولان الهی ج. رسولان دوازده گانه د. شالوه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :