نمونه سوال درس علوم قرآنی 4 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم قرآنی 4 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


های متعدد در خانخیابی WWW20FILEORG 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریخی: --
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: علوم قرآنی ۴ رشته تحصیلی / کد درس : علوم قرآن و حدیث - ۱۹۰ ۱۲۲۰
استفاده از:
۱. در کدامیک از گزینه های زیر ، مورد تقدیم و تأخیر وجود ندارد؟
الف. إرأيت من اتخذ الهه هواهُ ب. والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحدى
------------- ج، خلق الارض فی یومین د. فضحكت فبشرناها ۲. آیه «و آتیتم احداهان قنطاراً فلا تأخذوا منه شنیاً» با کدامیک از آیات زیر تخصیص یافته است؟
الف. فإذا رفعتُم إليهم إموالهم فاشهدوا عليهم
ب. فلا جناح عليهما فيما افتدت به
ج. ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً
د. فحكم بينهم لو أعرض عنهم ۳. در آیه «واللیل اذا عسقس » کدامیک از سببهای اجمالی وجود دارد؟
الف. اشتراک ب. حذف ج، اختلاف د، غرابت لفظ ۴. کدامیک از گزینه های زیر جزع معنای کلمه « نسخ» نیست؟
الف. ازاله و زدودن ب. جمع و ذخیره کردن ج. تحویل و جابه جایی د. تبدیل ۵. در جملات زیر به جای نقطه چین ، کدام گزینه درست است؟ « نسخ جزء در ...............واقع نمی شود، هر چند که به لفظ خبر باشد.»
الف. سؤال و جواب ب. ظاهر و باطن ج. امر و نهی د. محکم و متشابه ۶. طبق نظر «استاد ابواسحاق اسفرایینی » ، هرگاه آیاتی معارض بودند و جمع و ترتیب بین آنها متعذر و امکان ناپذیر بود، چه باید کرد؟
الف. باید تقدیم و تأخیر آنها را بررسی کرد. ب. باید محکم و متشابه به آنها را جستجو کرد.
ج. باید شرایط نزول آیات بررسی کرد. د. باید تاریخ نزول آنها را جستجو کرد. ۷. اگر لفظ فقط یک معنی را متحمل باشد و بر غیر آن منطبق نگردد، چه نامیده می شود؟
الف. ظاهر ب. نص ج. تأويل د. مؤول
۸. اگر صخت دلالت لفظ، متوقف بر نقد نباشد و لفظ بر آنچه مقصود نیست، دلالت نماید، چه نامیده می شود؟ الف. دلالت شاره ب. دلالات التزام ج. دلالات اقتضاء د. دلالت ظريفه ۹. در مورد «وجوه مخاطب قرآن » کدامیک از گزینه های زیر، در مورد آیه «یا ایها الئبی اذاطلقتم النساء .....» درست است؟ الف. خطاب عام که منظور از آن خاص است. ب. خطاب خاصی که منظور عموم است. ج. خطاب خاصی که مقصود از ان خاصی است. د. خطاب عام که منظور از آن عموم است. ۱۰. خطاب در آیه «اذق انک آنت العزیز الکریم» چگونه است؟ الف. خطاب اهانت ب، خطاب ذمَ ج. خطاب خشم د. خطاب مدح
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
های متعدد در خانخیابی WWW20FILEORG 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: علوم قرآنی ۴ رشته تحصیلی / کد درس : علوم قرآن و حدیث - ۱۹۰ ۱۲۲۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریخی: --
استفاده از:
۱۱. آیه «لا آقسیم بیوم القیامهٔ » دارای کدامیک از وجوه زیر است؟
الف. سبب و اضمار ب. تقدیم و تأخیر ج. خاص و عام د. مقطوع و موصول ۱۲. در موضوع «حقیقت و مجاز قرآن » آیه «فما ربحت تجارتهم ....» جزء کدامیک از گزینه های زیر است؟
الف. یکی از دو طرف حقیقی و طرف دیگر مجازی است.
ب، طرف اول مجازی و طرف دوم حقیقی است.
ج. هر دو طرف آن حقیقی است.
د. هر دو طرف آن مجازی است. ۱۳. کدام گزینه در مورد آیه «و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین » صحیح است؟
الف. اطلاق اسم وارد بر محل آن ب. نامیدن شبی به همان نامی که داشته ج. نامیدن شی به اسم آلت آن د. اطلاق مسبب بر سبب
۱۴. در موضوع «جایگزین کردن صیغه ای به جای دیگر » ، آیه «ماع دافق .........» شامل کدامیک از گزینه های زیر است؟ الف. اطلاق فاعل بر مفعول ب. اطلاق فاعل و مفعول بر مصدر ج. اطلاق مفرد بر جمع د. اطلاق مصدر بر فاعل « اگر کسی ادعا کند که بیشتر کلام عرب، تشبیه است، بعید نیست.»
الف، سکاکی ب. منبرد ج، بلقینی د. زمخشرى ۱۶. در آیه «و القمر قذارناهٔ منازل حتی عاد کالغرجون القدیم»، مشابه و مشبه به چگونه اند؟
الف. هر دو حسی هستند. ب. مشسبه حسی و مشبه به عقلی است.
ج. مشابه عقلی و مشبه به حسی است. د. هر دو عقلی هستند.
۱۷. در موضوع استعاره، کدام گزینه در مورد آیه «و آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار » صحیح است؟ الف. استعاره محسوسی برای محسوس به وجه محسوس ب، استعارہ محسوس برای معقول به وجه عقلی
ج، استعاره معقول برای معقول به وجه عقلی د. استعاره محسوسی برای محسوس به وجه عقلی
۱۸. ارکان استعاره کدام است؟
الف. مستعار - مستعار فیه - مستعار علیه ب. مستعار - مستعار عنه - مستعار به
ج. مستعار - مستعار به - مستار علیه د. مستعار – مستعار فيه – مستعار له ۱۹. استعاره در آیه «فآذاقها الله لباس الجوع و الخوف» از کدام نوع زیر است؟
الف. مرشحه ب. مطلقه ج. مجرده د. مبينه
تیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ - صفحه ۲ از ۴


***
های متعدد در خانخیابی WWW20FILEORG 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی ۴ رشته تحصیلی / کد درس : علوم قرآن و حدیث - ۱۹۰ ۱۲۲۰
استفاده از:
۲۰. سبب کنایه در آیه «فان لم تفاقلوا و لن تفعلوا» چیست؟
الف. توجه دادن به عاقبت کار ب. قصد بلاغت و مبالغه
ج. توجه دادن به قدرت د. قصد اختبار ۲۱. قصر در آیه « ربای الذی یحیی ویمیت» از کدام نوع است؟
الف. قصر قلب ب. قصر افراد ج. قصر تعیین د. قصر اثبات ۲۲. کدامیک از ویژگی های زیر، جزع ویژگی های تعریف « معجزه» نیست؟
الف. امری خارق عادت ب. مقرون به تحدی ج، قابل تعلیم و تعلّم د. محفوظ از معارضه ۲۳. «نظام » دلیل اعجاز قرآن را چه می داند؟
الف. خبرهای غیبی ب. صرفه
ج. روش و اسلوب شگفت انگیز د. محفوظ از معارضه ۲۴. جملات زیر در مورد اعجاز قرآن، از چه کسی نقل شده است؟ « بدانکه اعجاز قرآن درک میشود، ولی وصف آن ممکن نیست، چنانکه راستی وزن را می توان درک کرد و نمی توان وصف نمود.»
الف، سگاکی ب، قاضی ابوبکر ج. ابن عراقه د. جاحظ ۲۵. جملات زیر در مورد علوم استنباط شده از قرآن، از چه کسی می باشد؟ «قرآن مشتمل بر سه شی ع است: توحید و خبر دادن و دیانتها، و لذا سورهٔ الاخلاصی یک سوم قرآن است، چون مشتمل بر تمام توحید می باشد.»
الف، علی بن عیسی ب. ابن جریر ج. شیذله د. راغب ۲۶. در موضوع «اقسام امثال قرآن » آیه «مثلهم کمثل الذی استو قد ناراً......» از کدام نوع زیر است؟
الف. مثل محسوس ب، مثل مخفی ج: مثل عقلی د. مثل ظاهری ۲۷ آیه «قال آولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی» با کدامیک از مثالهای زیر مطابق دارد؟
الف. من جهل شيئاً عاداة ب. كما تدين تُدان
ج. لیس الخبر کالغیان د. فِی الحَرکات البرکات
۲۸. جهت تقدیم و تاخیر در ایه «من بعد وصیهٔ یوصی بها آودین » چیست؟
الف. تاکید و تشویق و سفارش بیشتر ب. بسیاری افراد شبی ع
ج. ترقی از بالا به پایین د. تناسب متقدم با سیاق کلام ۲۹. در آیه «والله علی الثاس حج الببت من استطاع الیه سنبیلاً» مخصص عام متصل از کدامیک از موارد زیر است؟
الف. وصف ب. بدل بعضی از کل ج. شرط د. غايت و منتهای يک حکم
***
های متعدد در خانخیابی WWW20FILEORG 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی ۴ رشته تحصیلی / کد درس : علوم قرآن و حدیث - ۱۹۰ ۱۲۲۰
استفاده از:
۲۰. سبب کنایه در آیه «فان لم تفاقلوا و لن تفعلوا» چیست؟
الف. توجه دادن به عاقبت کار ب. قصد بلاغت و مبالغه
ج. توجه دادن به قدرت د. قصد اختبار ۲۱. قصر در آیه « ربای الذی یحیی ویمیت» از کدام نوع است؟
الف. قصر قلب ب. قصر افراد ج. قصر تعیین د. قصر اثبات ۲۲. کدامیک از ویژگی های زیر، جزع ویژگی های تعریف « معجزه» نیست؟
الف. امری خارق عادت ب. مقرون به تحدی ج، قابل تعلیم و تعلّم د. محفوظ از معارضه ۲۳. «نظام » دلیل اعجاز قرآن را چه می داند؟
الف. خبرهای غیبی ب. صرفه
ج. روش و اسلوب شگفت انگیز د. محفوظ از معارضه ۲۴. جملات زیر در مورد اعجاز قرآن، از چه کسی نقل شده است؟ « بدانکه اعجاز قرآن درک میشود، ولی وصف آن ممکن نیست، چنانکه راستی وزن را می توان درک کرد و نمی توان وصف نمود.»
الف، سگاکی ب، قاضی ابوبکر ج. ابن عراقه د. جاحظ ۲۵. جملات زیر در مورد علوم استنباط شده از قرآن، از چه کسی می باشد؟ «قرآن مشتمل بر سه شی ع است: توحید و خبر دادن و دیانتها، و لذا سورهٔ الاخلاصی یک سوم قرآن است، چون مشتمل بر تمام توحید می باشد.»
الف، علی بن عیسی ب. ابن جریر ج. شیذله د. راغب ۲۶. در موضوع «اقسام امثال قرآن » آیه «مثلهم کمثل الذی استو قد ناراً......» از کدام نوع زیر است؟
الف. مثل محسوس ب، مثل مخفی ج: مثل عقلی د. مثل ظاهری ۲۷ آیه «قال آولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی» با کدامیک از مثالهای زیر مطابق دارد؟
الف. من جهل شيئاً عاداة ب. كما تدين تُدان
ج. لیس الخبر کالغیان د. فِی الحَرکات البرکات
۲۸. جهت تقدیم و تاخیر در ایه «من بعد وصیهٔ یوصی بها آودین » چیست؟
الف. تاکید و تشویق و سفارش بیشتر ب. بسیاری افراد شبی ع
ج. ترقی از بالا به پایین د. تناسب متقدم با سیاق کلام ۲۹. در آیه «والله علی الثاس حج الببت من استطاع الیه سنبیلاً» مخصص عام متصل از کدامیک از موارد زیر است؟
الف. وصف ب. بدل بعضی از کل ج. شرط د. غايت و منتهای يک حکم
***
های متعدد در خانخیابی WWW20FILEORG 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی ۴ رشته تحصیلی / کد درس : علوم قرآن و حدیث - ۱۹۰ ۱۲۲۰
استفاده از:
۲۰. سبب کنایه در آیه «فان لم تفاقلوا و لن تفعلوا» چیست؟
الف. توجه دادن به عاقبت کار ب. قصد بلاغت و مبالغه
ج. توجه دادن به قدرت د. قصد اختبار ۲۱. قصر در آیه « ربای الذی یحیی ویمیت» از کدام نوع است؟
الف. قصر قلب ب. قصر افراد ج. قصر تعیین د. قصر اثبات ۲۲. کدامیک از ویژگی های زیر، جزع ویژگی های تعریف « معجزه» نیست؟
الف. امری خارق عادت ب. مقرون به تحدی ج، قابل تعلیم و تعلّم د. محفوظ از معارضه ۲۳. «نظام » دلیل اعجاز قرآن را چه می داند؟
الف. خبرهای غیبی ب. صرفه
ج. روش و اسلوب شگفت انگیز د. محفوظ از معارضه ۲۴. جملات زیر در مورد اعجاز قرآن، از چه کسی نقل شده است؟ « بدانکه اعجاز قرآن درک میشود، ولی وصف آن ممکن نیست، چنانکه راستی وزن را می توان درک کرد و نمی توان وصف نمود.»
الف، سگاکی ب، قاضی ابوبکر ج. ابن عراقه د. جاحظ ۲۵. جملات زیر در مورد علوم استنباط شده از قرآن، از چه کسی می باشد؟ «قرآن مشتمل بر سه شی ع است: توحید و خبر دادن و دیانتها، و لذا سورهٔ الاخلاصی یک سوم قرآن است، چون مشتمل بر تمام توحید می باشد.»
الف، علی بن عیسی ب. ابن جریر ج. شیذله د. راغب ۲۶. در موضوع «اقسام امثال قرآن » آیه «مثلهم کمثل الذی استو قد ناراً......» از کدام نوع زیر است؟
الف. مثل محسوس ب، مثل مخفی ج: مثل عقلی د. مثل ظاهری ۲۷ آیه «قال آولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی» با کدامیک از مثالهای زیر مطابق دارد؟
الف. من جهل شيئاً عاداة ب. كما تدين تُدان
ج. لیس الخبر کالغیان د. فِی الحَرکات البرکات
۲۸. جهت تقدیم و تاخیر در ایه «من بعد وصیهٔ یوصی بها آودین » چیست؟
الف. تاکید و تشویق و سفارش بیشتر ب. بسیاری افراد شبی ع
ج. ترقی از بالا به پایین د. تناسب متقدم با سیاق کلام ۲۹. در آیه «والله علی الثاس حج الببت من استطاع الیه سنبیلاً» مخصص عام متصل از کدامیک از موارد زیر است؟
الف. وصف ب. بدل بعضی از کل ج. شرط د. غايت و منتهای يک حکم
***
d oth . دانشگاه پیام نور کارخمَمتاعممے_ے 慕
*... . e. . . * * S. त्रैर्ड مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی ۴ رشته تحصیلی / کد درس : علوم قرآن و حدیث - ۱۹۰ ۱۲۲۰
استفاده از: مجاز است.
۳۰ آیه «وان کن آولات حمل فانفقوا علیهن» جزء کدامیک از مفهومهای مخالف زیر است؟
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :