نمونه سوال درس کلیات علم رجال نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات علم رجال نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسي = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست ༼ཌ—=་བ། تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان ازمون (دقیقه) : تستی : ۳۰ تشریحی : . سری سوال : یک ۱
---- : كليات علم رجال رشته تحصیلی کش در سن : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۸۷
ç از قرن چهارم و پنجم هجري به بعد، طریق شناخت راویان حدیث چگونه است
کتب و منابع مکتوب Y شهادتها و بینه ها " نقل و قولها توثیق و تضعیف راوي توسط راوي دیگر
از قرن چهارم و پنجم هجري به بعد، طریق شناخت راویان حدیث چگونه است؟
کتب و منابع مکتوب شهادتها و بینه ها " نقل و قولها توثیق و تضعیف راوي توسط راوی دیگر " مراد از «طبقه» در علم رجال چیست ؟ افرادي که در سن نزدیک به هم و در اساتید مشترک باشند. افرادي که عمر طولاني داشته و از یک استاد بهره گرفته اند. افرادي که هم سن بوده و کتابهاي مشترکي مطالعه کرده اند. افرادي که در زمان درک معصوم (ع) هم سن بوده اند. کتاب رجال شیخ طوسي به چه شیوه اي تألیف شده است ؟
براساس طبقات ャ。 براساس نام راویان
f
براساس جرح و تعدیل براساس فهرست نگاري
* اگر مراجعه کننده به کتابي که بر اساس جرح و تعدیل نگاشته شده مراجعه کند، بیشتر چه مباحثي مورد توجه
اوست ؟
توثیق و تضعیف ャ。 تشخیص مقطع زماني زندگي راوي .Y . تألیفات و نوشته هاي مولف " قواعد و فوائد رجالی γΥ/Υ και ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۱ از ۶ جا***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۰ تشریحی : .
این کلیات علم رجال
رشته تحصیلی کش در سن : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۸۷ 7 کدامیک از کتب زیر جزء اصول اولیه رجالي است ؟ رجال ابن داوود " خلاصه الاقوال "رجال نجاشي "منهج المقال
Y - کتاب معجم رجال الحدیث آیه ا... خوئي جزء کدام دسته از کتب رجال است ؟
اصول اولیه رجالی " اصول ثانویه " کتب تحقیقي رجال " جوامع رجالي
" کدام یک از موارد زیر جزء خصوصیات مهم اصول اولیه رجالي است ؟ ’’ جامعیت " نظم گستردگي موثق بودن راویان کدام گزینه در باره حال رجالي (مولف رجال برقي ) صحیح است ؟ انجاشي وشیخ طوسي هر دو او را تضعیف کرده اند "نقل کردن برقي از ضعفا با عث تضعیف شدن خودش شده است " برقي به دلیل عدم دقت در گرفتن حدیث از افراد مورد اعتماد تضعیف مي شود " نقل از ضعفا و اعتماد بر مرسلات منا فاتي با عدالت و وثاقت ندارد به توجه به نظر نویسنده کتاب کدام یک از موارد زیر درباره حال رجالي ابن غضائري صحیح است ؟ مهمل بودن ابن غضائري در میان متاخرین سبب تضعیف وي شده است . اقدام کردن سریح ابن غضائري به جرح راویان ، سبب توثیق وي شده است. اعتماد ابن غضائری به افراد ضعیف ونقل روایت از آنها سبب تضعیف وي شده است.
.Y . ابن غضائري شخصي ثقه وقابل اعتماد بوده وعدم اعتبار تضعيفات وي با وثاقت او منا فات ندارد .
γΥ/Υ και ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۶
***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
r-R
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۰ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
این کلیات علم رجال رشته تحصیلی کش در سن : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۸۷
اخباریون دلیل عدم اعتماد بر آراء ابن غضائري را چه مي دانند؟ - عا مذ " * . . ) تسرع در جرح مي مدهب بودل وي
.Y . مهمل بودن وي
" کدام گزینه ساختار کلي کتاب «اختیار معرفة الرجال» صحیح است؟
- f مجهول بودل وري
).. ساختار کلي کتاب حذف و اصل آن رجالي است. ' ساختار کلي کتاب موجود و اصل آن، روايي است. .Y . ساختار کلي کتاب فهرست وار و فقط اسم راوي آمده است. در این کتاب در تضعیف افراد، به سرعت اقدام شده است. r \ قاعده توثیق عام «اصحاب اجماع» از مسائل مرتبط با کدام کتاب رجالي است؟
فهرست طوسي " رجال نجاشي " رجال كشي " د) رجال طوسي " اولین مرتب کننده «اختیار معرفة الرجال» کدام است؟
) ... شیخ طوسي ャ。 نجاشي " احمدبن طاووس ' علامه حلی
* کدام کتاب بر محور رجال کشي نگارش شده است؟
" التحرير الطاووسى " خلاصة الاقوال حلى
" رجال طوسي " تهذیب الاحکام طوسي " نام اختصاري کدام کتاب در جوامع رجالي (جخ) میباشد؟
" فهرست طوسي " رجال طوسي " رجال کشي " رجال نجاشي
γΥ/Υ και ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۶***
2015 .
藥 = دانشگاه پیام نور رسلانسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۰ تشریحی : .
این کلیات علم رجال رشته تحصیلی کش در سن : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۸۷
" - کدام گزینه درباره شیوه تدریس و بحثهاي شیخ طوسي در بغداد و نجف اشرف صحیح است؟ ) ... وي در بغداد علوم مختلف اسلامی را بر اساس شیوه شیعی مورد توجه و بحث قرار مي داد.
ャ。 وي در نجف اشرف علوم مختلف را بر اساس شیوه شیعي مورد توجه و بحث قرار مي داد.
وی در نجف اشرف غالباً بحث ها را به صورت تطبیقی ارائه می کرد.
د) شیوه تدریس و بحثهاي شیخ طوسي در بغداد و نجف اشرف به طور یکسان بوده است. " منظور از باب «مَن لم يسم) در کتاب رجال طوسي کدام است؟ منظور نام کساني است که از پیامبر اکرم(ص) روایت نقل کرده اند، لکن نامشان معلوم نیست. Y منظور نام کساني است که از هیچ امامي روایت نقل نکرده اند، اما در عصر ائمه(ع) بوده اند. .Y . منظور نام کسانی است که از امام صادق(ع) روایت نقل کرده اند، لکن نامشان معلوم نیست. t منظور نام کسانی است که از همه ائمه(ع) روایت نقل کرده اند، لکن نامشان معلوم نیست. a \ - تعبیر «اسند عنه» از جمله تعبیرات اختصاصي کدام کتاب رجالي است؟ ) ... رجال نجاشي ャ。 رجال کشي
. Y.
فهرست شیخ طوسي رجال شیخ طوسي
" " بیشترین طرق کتاب فهرست طوسی به چه مواردی اختصاص دارد؟ مواردي که شیخ طوسي صاحب تألیفي را نام برده و سپس طریق خود را به کتاب او بیان میکند. ャ。 مواردي که شیخ طوسي صاحب تألیفي را نام برده و سپس طریق دیگری را به کتاب او بیان مي کند.
*. مواردي که شیخ طوسي صاحب تألیفي را نام مي برد و سپس طریق خود را و هم طریق دیگري را به کتاب او بیان می کند.
مواردی که شیخ طوسي صاحب تالیفي را نام مي برد و هیچ طریقي براي آن تألیف بیان نمي کند.
γΥ/Υ και ΥΔ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :