نمونه سوال درس علوم قرآنی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم قرآنی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW2 |F|EdE| R . 20 ...ORG به دانشگاه پیام نور کارشناسی - کارشناسی ارشد a o o * - S. 恭 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۱۸۰) - جبرانی ارشد - علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۴۸۶)
استفاده از: مجاز است. ۱. معنای نسخ در اصطلاح قدیم چیست؟ الف. گسستن چیزی که پیوند خورده ب. هر گونه تغییر در حکم سابق ج. هرگونه تغییر در حکم جدید د. تغییر در حکمی که زمان آن تمام شده ۲. از شرایط نسخ به شمار می رود؟ الف. بر حسب ظاهر اقتضای تداوم نداشته باشد. ب. یکی از ناسخ و منسوخ، حتماً حکم شرعی باشد. ج، حکم سابق باید محدود به زمان بوده باشد. د. محدودیت حکم سابق باید بیان شده باشد.
۳. کدام نسخ در قرآن صورت گرفته است؟ الف، نسخ حکم و تلاوت ب، نسخ حکم و بقای تلاوت ج: نسخ تلاوت و بقای حکم د. نسخ بدون شرط ۴. حکم کدامیک از آیات زیر استحبابی - اخلاقی موکد شمرده شده است؟
الف، نجوی ب. رضاع ج. صفح ۵. کدامیک از تعاریف زیر تمامی آیات قرآن را در بر میگیرد؟
الف. استوار بودن گفتار یا کرداری که راه خلل در آن بسته باشد.
ب. پایدار و ثابت بودن، احکام ثابته در شریعت می باشد.
ج. همانند و ثابت بودن، که راه خلل در آن بسته باشد.
د. اتقان و دقت در عمل یا گفتار، که بر اساس متین و مستحکم بوده باشد. ۶. « بر گرفتن نقاب از چهره الفاظ مشکله » در تعریف چه چیزی به کار رفته است؟
الف، تفسیر ب، تاویل ج. تشبیه د. تبیین ۷. نظر اشاعره در خصوص لفظ ساق در آیه « یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون» چه می باشد؟
الف. ساق، پای خداست که در آن روز برهنه می شود. ب. ساق، شدت و وخامت امر است.
ج. ساق، بر پا شدن جنگ و جدال می باشد. د. ساق، دامن به کمر زدن می باشد. ۸. منظور از عین در آیات قرآن مانند آیه « و اصابر الحکم ربک فانک با عیننا» چه می باشد؟
الف. ذات الهی ب. عنایت خاصی ج. قدرت الهی د. علم خاص ۹. محسور : منقطع (اسراء ۲۹:۱۷) از لغت کدام قبیله به شمار می آید؟
الف. جرهم با. حمیر ج. هذیل ۱۰. کدام عبارت سخن ارباب ذوق می باشد؟
الف. سخن کفتن با رمز و اشاره شیوه عرفا است. ب. سخن گفتن با رمز و اشاره شیوه ادبا است.
ج. سخن گفتن با رمز و اشاره شیوه احباب است. د. سخن گفتن با رمز و اشاره شیوه عقلا است.
• ول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
WWW2 |F|EdE| R . 20 ...ORG به دانشگاه پیام نور کارشناسی - کارشناسی ارشد a o o * - S. 恭 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۱۸۰) - جبرانی ارشد - علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۴۸۶)
استفاده از: مجاز است.
. عبارت « سوره هایی که با حروف مقطعه افتتاح شده اند از حیث محتوا مشابه به یکدیگرند» از چه کسی است؟
الف. علامه امینی ب. علامه طباطبائی ج، جلال الدین سیوطی د. آیت الله خوئی . از خصوصیات آیات محکمه به شمار می آید؟
الف. درباره صافات باری تعالی ب. درباره احوال روز قیامت
ج. درباره هدایت و ضلالت د. درباره قصص انبیاء و امام سالفه . آیات پایانی سوره حشر دلالت بر چه چیز دارد؟
الف. اعجاز تشریعی ب. اعجاز بیانی ج. اعجاز علمی د. اعجاز هدایتی . در خصوص معجزه کدام گزینه صحیح است؟
الف. معجزه یک ضرورت تبلیغی است. ب. معجزه یک ضرورت دفاعی است.
ج. معجزه یک ضرورت تربیتی است. د. معجزه یک ضرورت الهی است. . نظر خاص متاخرین در خصوص نظم و شیوه سبک قرآن چه می باشد؟
الف. دارای آوای جان بخش و روح افزا ب. فصاحت و بلاغت
ج. رسا بودن بیان و روان بودن آن د، نظم و ترتیب کلمات . شیوه خطابه بر چه چیزی تکیه دارد ؟
الف، فطریات ب. مشهورات ج. بدیهیات ، از جنیه های اعجاز تشریعی قرآن می باشد؟
الف. وحدت موضوعی ب. تناسب معنوی آیات ج. سبک و شیوه بیان د. نوآوری مفاهیم دینی . برتری یا همانندی دو کلام به چه چیزی بستگی دارد؟
الف. به شیوه نگارش ب. به نوع خط ج. به درک راحت قرآن د. مراعات نکات بلاغی
. در آیه قصاص « و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون » چه نوع فنی به کار رفته است؟ الف. توریه ب. استطراد ج. طباق د. مقابله
. کتاب «آهداف کل سورة و مقاصدها» از چه کسی است؟ الف. عبدالله محمود شحاته ب، ابو اسحاق نظام ج، محمد علی نجار د. جلال الدین سیوطی . مسئله کاستن از قرآن بر اساس چه چیزی بیان شده است؟ الف. روایاتی که حشویه آن را بیان کرده اند. ب. روایاتی که سلفیون آن را بیان کرده اند. ج. روایاتی که وهابیون آن را بیان کرده اند. د. روایاتی که خوارج آن را بیان کردهاند.
• ول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
WWW2 |F|EdE| R . 20 ...ORG به دانشگاه پیام نور کارشناسی - کارشناسی ارشد a o o * - S. 恭 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: علوم قرآنی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۱۸۰) - جبرانی ارشد - علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۴۸۶)
استفاده از:
. حفظ قرآن از چه زمانی بوده است؟
الف، از زمان حضرت علی ب. از زمان صحابه
ج. از زمان پیامبر د. بعد از یکسان سازی . از مسائلی است که با شبهه تحریف در تضاد است؟
الف، تحدی ب. اعجاز ج. محکم و متشابه د. نسخ . چه کسی گمان میکرد که در قرآن آیه رغبت وجود داشته است؟
الف، ابوبکر دب ، عمر ج. زید د. ابن مسعود . کدام گزینه گویای نظر عبدالله بن مسعود می باشد؟
الف. دو سوره معوذتان دعای مبطل سحرند. ب. دو سوره خلع و حفد جزء قرآن هستند.
ج. سورههای قرآن ۱۱۵ سوره می باشند. د. سوره یونس قبل از سوره انفال و برائت می باشد. . صریح ترین آیه که قرآن را از گزند حوادث مصون میداند، کدام است؟
الف. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ب. انه لکتاب عزیز الایاتیه الباطل من بین ایدیه و لا من خلفه
ج. ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله د. ان الله لا يخلف الميعاد . از خصویات محدثین به شمار می آید؟
الف. در احکام شرع اجتهاد را روا می دانند.
ب. در اظهار رای، خود را آزاد می دانند.
ج. راه نمودهای اندیشه را در پیش روی خود قرار داده اند.
د. در استناد به روایات روش اتقان را در پیش گرفته اند.
. در عصر اخیر کدام نویسنده اعتقاد به تحریف دارد و در کدام کتاب آن را بیان کرده؟ الف. محمد عبداللطيف – الفرقان ب. هندی دهلوی - اظهار الحق ج. عبدالله دراز – المدخل الى القرآن الكريم د. محمد مدنی - رسالة الاسلام . کدامیک از افراد کلینی را از قائلین به تحریف معرفی می کند؟ الف. سید جزایری ب. ابن عربی ج، حاجی نوری د. سیوطی ۳۰. کتاب «دبستان المذاهب » از چه کسی است؟ الف، علی بن احمد کوفی ب، سلیم بن قیس ج. کیخسرو اسفندیار د. محمد سیاری
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :