نمونه سوال درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
WWW 20F||d E. GRG . 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 不 =ত্ৰ | --- - - --- ..i - --- - - - - - تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان ازمون (دقیقه) : تستی : ۴۴ تشریحی : . سری سوال : یک ۱
* : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱، تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱، تفسیر قرآن کریم (۲)، تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷- الهیات علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۳ -، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶
معنای سخن برادران یوسف انا له لناصحون در کدامیک از گزینه های زیر آمده است؟
... . . . .Y ** * : * . . ) نحن نشفق عليه نتم نعمتنا عليه " القوه فی غیابت الجب " لم تخافنا عليه Y - در سنت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، چند نفر براي اقامه نماز جماعت ، نیاز بود؟ " عشر رجلاً " رجلاً واحداً " أحد عشر رجلاً " ثلاثه عشر رجلاً *
مقصود از خمراً در آیه آعصر خمراً چیست؟ فاکهه اتفاحاً .Y . عنبا .Y . أترجا " یوسف(ع) علم تعبیر خواب را چگونه فرا گرفته بود؟
" بالتكهن "بالوحی " بالتنجم " بالسحر
مقصود از رب در آیه فلما جاءه الرسول قال ارجع الي ربلث چیست؟
) ... - - - " نادشا Yo . _ . .. "ش اندا، نادشا
همسر عزیز پادشاه مصر عزیز مصر شرابالدار پادشاه
" در آیه آن الله لایهدی کید الخائنین ، تعریض به چه کسی زده شده است؟
) ... امرأه العزيز " ملك مصر "نساء مصر " إخوه يوسف چرا برادران یوسف، در سرزمین مصر، او را نشناختند؟
- & ャ。 ے س
" لإستيلائه علي جميعها لکبر سنهم
" لإصابه الجدب "الطول العهد مقصود از العیر در آیه اثم آذن مؤذن ایتها العیر چیست؟
اخوه یوسف " القافله " السقايه المشربه بنیامین
"ΥΥ/ΔΔΥ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
WWW 20F||d E. GRG . 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۴ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
**** تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱، تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱، تفسیر قرآن کریم (۲)، تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷- الهیات علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۳ -، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶
– a
هنگامی که برادران یوسف نزد پدر باز می گشتند، چه کسی در مصر ماند تا با یوسف درباره بنیامین سخن بگوید؟
| - - . Y. "A - - S.) ری سمعول ー_ジし○ یهود
نوع استفهام در آیه قالوا آ انلث لانت یوسف در کدام گزینه آمده است؟
Y. انکاري .Y . منفی f ترکیبی
طبق تفسیر امام صادق(ع)، زمانیکه آتش براي ابراهیم(ع) افروخته شد، جبرئیل براي او چه چیزي آورد؟
" علماً Y. جهازا " العير f القميص
Y \ - طبق تفسیر قمي، فرزندان بنی اسرائیل از نسل چه کسي هستند؟
"" لاوي " يوسف يهودا
"ז \ – طبق تفسیر مجمع، حضرت یوسف بعد از آزادی از زندان چند سال عمر کرد؟
- ... કા , W - 3. ۱. ا ع مائه و عشر سنين اثنتی عشره سنه - 3. . . Y. - . . . . Y. ثمانين سنه مائه و عشرين سنه " زلیخا قبل از ازدواج با یوسف ، چه چیزي از خداوند خواست؟ خداوند او را مورد عفو و گذشت قرار دهد. خداوند جوانیش را به او بازگرداند. خداوند ازدواج با یوسف را نصیب وي کند. خداوند او را به بهشت برین وارد نماید. * طبق دیدگاه امام صادق(ع)، هرگاه خداوند ، بنده اي را به عنوان رسول بر مي گزیند، چه چیزی را بر او نازل مي
کند؟
" النور و البرهان " حديثا و رحمه "هدي و رحمه " السكينه و الوقار
"ΥΥ/ΔΔΥ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد و کارشناسی ناپیوسته
WWW 20F||d E. GRG . 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۴ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
**** تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱، تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱، تفسیر قرآن کریم (۲)، تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷- الهیات علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۳ -، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶
?\ - حضرت علي (ع)، به چه دلیل بر آموزش سورہ نور به زنان توصیه مي نماید؟
" إن فيها الفتن " إن فيها المواعظ " إن فيها المغزل " إن فيها قصه
Y \ - امام علي بن حسین (ع) در پاسخ کسي که پرسید چند روز بین منزلگاه یعقوب و مصر فاصله بود، چه فرمود؟
' tు మీ పొు " اثني عشر يوماً - " أحد عشر يوماً رسول الله (ص) چه چیزی را بزرگتر از کید شیطان مي داند؟
" عباده الأصنام " كيد الكفار " كيد النساء " الكذب العظيم
\ १
مقصود از او لقد همت به و هم بها در کدام گزینه آمده است؟
" همّت بالفلفحشاء و هم يوسف بالمعصيه "همَت بقتل يوسف و هم با لمعصيه
"همّت به و هم يوسف بالقتل و المعصيه همت بالمعصیه و هم یوسف بقتلها
Y .
در آیه او لقد راوداته عن نفسه فاستعصم ... معناي استعصم در کدام گزینه آمده است؟
" ضجر " إمتنع " أميل
" حضرت یوسف در سال اول قحطی، اطعمه را با چه چیزی مبادله می نمود؟
" الدراهم و الدنانير " الحلي و الجواهر " الدواب و المواشي " العبيد و الإماء
" برادران یوسف، بعد از چند ماه از بازگشتشان از مصر، به همراه بنیامین دوباره عازم مصر شدند؟
. Y. بعد ثمانيه أشهر " بعد تسعه أشهر " بعد سته أشهر "
"ΥΥ/ΔΔΥ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد و کارشناسی ناپیوسته
WWW 20F||d E. GRG . 剿 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۴ تشریحي : . سری سوال : ۱ یک
**** تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱، تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱، تفسیر قرآن کریم (۲)، تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷- الهیات علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۳ -، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶
۱ - ۲۳
مام صادق (ع) درباره علت سارق جلوه دادن بنیامین توسط یوسف(ع) چه فرمود؟
) ... الكذب فی غیر الإصلاح Y التقيه من دینی الله
" الخطر فی الطرقات " الخطر في غير الاصلاح YY مقصود از "خزن" در آیه " ابيضت عيناه من الخزن چیست؟
" الاسترجاع " الصبر " البكاء
" حضرت یوسف چه چیزی را در وسایل مربوط به بنیامین قرار داد تا بتواند او را نزد خود نگه دارد؟ " الدنانير " الحلي و الجواهر " صواع الملك " الوعاء " امام صادق(ع) چه نوع صبري را صبر جمیل مي داند؟
'' ليس فيه شکوي الي الله " فيه بكاء شديد الي الله
" ليس فيه شکوي الي الناس یکون فیه حزن شدید " حضرت یعقوب به وسیله چه چیزی بینایی خود را بدست آورد؟ بوي پیراهن یوسف " اشلث چشمان خودش " نامه عزیز مصر توبه برادران یوسف " علت سجود یعقوب و فرزندانش در برابر یوسف چه بود؟ شکر خداوند بدلیل جمع بودن همه آنها قبول توبه برادران یوسف
هیبت و عظمت جایگاه یوسف در مصر
شکر خداوند بدلیل بازگرداندن یوسف به آنها
"ΥΥ/ΔΔΥ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :