نمونه سوال درس فلسفه دین نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فلسفه دین نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فلسفه دین رشته تحصیلی اگد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۷۳)
استفاده از: مجاز است.
۱- این اندیشه که وجود خدا را از طریق تجربه نمی توان اثبات کرد، پس گزاره «خدا وجود دارد» بی معناست، بیانگر چه دیدگاهی است و نماینده ی آن کیست؟
الف - تحقیق پذیری - ایر ب - ابطال پذیری- آنتونی فلو ج - الھیات طبیعی- توماس آکوئینی د – فلسفه تحلیلی – ويتگنشتاین ۲- موضع گیری کارل بارث درباره ی الهیات طبیعی چگونه است؟ الف - آنرا پذیرفت و معتقد است می توان از وجود خدا دفاع کرد ب - آنرا پذیرفت، اما معتقد است عقل بشر نمی تواند به شناخت درستی از وجود خدا دست یابد ج - آنرا انکار کرد، و معتقد است فاقد موضوعیت است د- آنرا انکار کرد، اما معتقد است می توان با اعتماد به عقل به شناخت نسبی از خدا دست یافت ۳- این اندیشه که فلسفه باید ماهیت اعتقاد به خدا را تحلیل یا توصیف کند از کیست؟
الف - فیلیپس ب - بارث ج - آنتونی فلو د – کارناپ ۴- این نظریه که سخن گفتن از وجود یا واقعیت خدا را نمی توان همچون سخن گفتن درباره ی وجود یک شسی تلقی کرد از کیست؟ الف - کارل بارث ب - فیلیپس ج - پلانتینجا د – آنتونی فلو
۵- سخن گفتن از خدا به نحو معنا دار تنها با گفتن اینکه خدا چه چیز نیست، کدام طریقه ی سخن گفتن از خداوند است و طرفدار الف - استعاره - توماس آکوئینی ب - استعاره - ابن میمون ج - سلب - ابن میمون د-ایجابی- توماس آکوئینی ۶- نظریه تمثیل از کیست و در چه مواردی است؟
الف - ابن میمون - سخن گفتن از خدا ب - توماس آکوئینی- اثبات وجود خدا ج - توماس آکوئینی - سخن گفتن از خدا د - ابن میمون - اثبات وجود خدا
۷- رویکرد یکتاپرستان فرقهٔ معرفت مسیحی با مسئله شر چگونه است؟ الف - شار جز توهم و خطای ذهنی انسان نیست ب - شر کیفر گناهان انسان است ج - شسرا وسیله ای ضروری برای تحقق بعضی از امور خیر است د - وجود شر برای پیشرفت کامل انسان ها ضرورت دارد ۸- طرفدار این نظریه که شر مجالی برای انسان است تا به مدارج بسیار بالایی نائل شود کدام موارد زیر است؟ الف - جان هیک - سوین برن ب - اگوستین - آلبرت کامو
ج - ولتر- کامو د - اگوستین - سوین برن
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشناسی a... . . . . . . . . 2NS ŽNS هوكز ازهون وسنجقم حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فلسفه دین رشته تحصیلی اگد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۷۳)
استفاده از: مجاز است. ۹- اندیشهٔ افرادی مانند ویلیام رو که می گویند: « انواع دردها و رنج ها بیهوده هستند» از نظر آنها دلیل بر چه امری است؟ الف - انکار شر ب - دلیل علیه وجود خدا ج – اثبات وجود شر در عالم د - اثبات افعال آزاد مستقل از ارده الهی ۱۰- این اندیشه که "نمی توان تمام اتفاقاتی که رخ می دهد را مستقیماً به اراده و تصمیمی الهی نسبت داد" از کیست و بیانگر
الف - آنتونی فلو- فاعلیت علی خداوند در آفرینش جهان
ب - توماس اکوئینی - خداوند علت تمام افعال است
ج - جان هیک - تبیین مسئله شر
د- جان لوکاس- قبول افعال آزاد بدون تأثر علی خدا ۱۱- « خدا موجودی است که بزرگتر از آن نمی توان تصور کرد» چه برهانی است و از کیست؟
الف - برهان نظم - ارسطو ب - برهان وجودی - توماس آکوئینی
ج - برهان وجودی - آنسلم د- برهان جهان شناسی - توماس آکوئینی ۱۲- برهانی که وجود خارجی خدا را از مفهوم خدا نتیجه می گیرد چه نوع برهانی است؟
الف - پیشینی ب - پسسینی ج - مبتنی بر شواهد محسوس ۱۳- مفهوم تفوق مطلق از کیست و موضوع آن چیست؟
الف-آنسلم - عظمت خداوند ب - ملکم - اثبات وجود خدا
ج - دکارت - اثبات وجود خدا د – پلانتینجا– عظمت خداوند ۱۴- گونیلو « وجود جزیره ای بهتر از جزایر موجود» را در انتقاد چه کسی و در چه موضوعی مطرح کرده است؟
الف - آنسلم - برهان وجودی ب - ملکم - برهان وجودی
ج - دکارت - برهان وجودی د - توماسی - برهان جهان شناسی ۱۵- « وجود محمول واقعی نیست» نظریه چه کسی است و در انتقاد کدام برهان مطرح شده است؟
الف - دکارت - جهان شناسی ب - کانت - برهان وجودی
ج - کانت برهان جهان شناسی د - دکارت - برهان وجودی ۱۶- وجود محمول واقعی نیست به چه معناست؟
الف - وجود کیفیت خاصی به موضوع می افزاید
ب - وجود تعین خاصی برای موضوع است
ج - وجود صرفاً رابط قضایا نیست
د - مفهومی از چیزی نیست که بتواند به مفهوم شی اضافه گردد
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فلسفه دین رشته تحصیلی اگد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۷۳)
استفاده از: مجاز است. ۱۷- این نظریه که «وجود، نه در خدا و نه در هیچ موجود دیگری کمال نیست، بلکه آنست که در غیابش هیچ کمالی وجود ندارد»
از کیست؟
الف – گونيلو ب - دکارت ○じ“ールポー د – کانت ۱۸- استدلال از وجود ممکن به وجود موجودی دارای کمال مطلق از کیست؟
الف - ملکم ب - پلانتیانجا ج -آنسلم د – گونيلو ۱۹- معروف ترین تقریر برهان جهان شناختی متعلق به کیست؟
الف - لایاب نیتس ب - دکارت ج - کانت د- توماس آکوئینی
۲۰- این پرسش که چرا وجود چیزی بر عدم آن ارجح است؟ ناظر بر چه برهانی است و از کیست؟
الف - برهان غایت شناختی - ارسطو ب - برهان جهان شناختی - لایب نیتس
ج - برهان وجودی - آنسلم د - برهان وجودی - دکارت ۲۱- «مسئله تسلسل نامتناهی علل» در کدام برهان پیش می آید؟
الف - وجودی ب - غایت شناسی د – نظم د – جهان شناسی ۲۲- مخالفان بر کدام برهان توماس آکوئینی «اتهام مغالطه سور» را وارد کردند؟
الف - برهان وجودی ب - برهان جهان شناسی طریق اول
ج - برهان جهان شناسی طریق دوم د - برهان جهان شناسی طریق سوم ۲۳- قدیمی ترین صورت های برهان نظم از کیست و نام دیگر این برهان چیست؟
الف - ارسطو - غایت شناسی ب - سیسرو- غایت شناسی
ج - ارسطو - جهان شناسی د – سیسرو – جهان شناسی ۲۴- مدافع روایتی از برهان نظم به معنای طرح و تدبیر کیست؟
الف - کانات ب - ویلیام پنلی ○ー** د – دسسوين برن ۲۵- انتقاد از برهان نظم مطابق با مقولات فاهمه توسط چه کسی مطرح شده است؟
الف - کانات ب - دکارت ج - لایاب نیتس د – هيوم
۲۶- اگر نظم را تنها با استناد به موجودی که نظم را ایجاد کند تبیین کنند، گفتن اینکه این موجود خداست، فراتر رفتن از شواهد حاکی از نظم است. این نقد از سوی چه کسی مطرح شده و ناظر بر چه برهانی است؟
الف - کانت - برهان نظم ب - هیوم - برهان نظم
ج - کانت - برهان جهان شناسی د – هیوم – برهان تجربی ۲۷- «تیغ آکم» بیانگر چیست؟
الف - تبیین صدور کثیر از واحد ب - تبیین نیازمندی معلول به علت
ج - تکثیر بدون دلیل امور جایز نیست د - وجود چیزی بر عدم آن ارجح است
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳از ۴

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فلسفه دین رشته تحصیلی اگد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۷۳)
مجاز است.
استفاده از: ۲۸- نظم جهان نتیجه تشریک مساعی خدایان با یکدیگر است، اندیشه چه کسی است؟
الف - کانات ب - لایب نیتس ج - سدوین برن د – هیوم
۲۹- تجربه خدا به چه معناست؟
الف - شناخت وجود خدا از طریق مفهوم وجود او
ب - مواجه با خداوند با واسطه تصوری از او
ج - ارتباط مستقیم و مواجهه بدون واسطه با او
د - مواجهه مستقیم با خداوند بواسطه اثار و افعال او ۳۰- این ایراد که تصور خدا تصوری ممتنع است. پس خدا امکان وجود ندارد بر چه امری وارد شده است؟
الف - برهان وجودی ب- تحقیق پذیری خدا ج - تجربه خدا د – برهان نظم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :